LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMųjų REIKALAVIMų patvirtinimo

 

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. 1-348

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ 1.9 papunkčiu:

1.         T v i r t i n u Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus (pridedama).

 

2.         N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                Žygimantas Vaičiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348

 

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai (toliau – Privalomieji reikalavimai) nustatomi daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms
(toliau – sistemos):

1.1. suprojektuotoms po 2003 m. liepos 1 d. (toliau – naujos sistemos);

1.2. suprojektuotoms iki 2003 m. liepos 1 d. (toliau – senos sistemos);

1.3. suprojektuotoms iki 2003 m. liepos 1 d., jei senos sistemos yra rekonstruojamos ir (ar) atnaujinamos (modernizuojamos) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ arba ją atitinkančias savivaldybių programas daugiabutį namą (toliau – rekonstruojamos, atnaujinamos (modernizuojamos) sistemos).

 

II SKYRIUS

NAUJŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

 

2. Naujos sistemos, gaunančios šilumą iš aprūpinimo šiluma sistemų, privalo atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“, Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymu
Nr. 1-196 „Dėl pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

 

III SKYRIUS

SENŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

 

3. Senos sistemos turi atitikti šių daugiabučių namų projektinėje dokumentacijoje arba, jeigu tokios dokumentacijos nėra, Privalomųjų reikalavimų 2 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus šildymo prietaisų galiai, šilumnešio debitų paskirstymui, vamzdynų šiluminei izoliacijai.

4. Senose sistemose turi būti atsiskaitomieji apskaitos prietaisai daugiabučiame name sunaudotos šilumos ir (ar) daugiabučio namo kiekviename bute sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti.

 

IV SKYRIUS

REKONSTRUOJAMŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Rekonstruojamos, atnaujinamos (modernizuojamos) sistemos turi atitikti Privalomųjų reikalavimų 2 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

6. Rekonstruojamose, atnaujinamose (modernizuojamose) sistemose turi būti:

6.1. automatinės hidraulinio balansavimo priemonės;

6.2. įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, atitinkantys Statybos techniniame reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ nustatytus reikalavimus;

6.3. atsiskaitomieji apskaitos prietaisai daugiabučiame name sunaudotos šilumos ir (ar) daugiabučio namo kiekviename bute sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti.

___________________