Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 10 d. Nr. 1389
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą:

2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme vartojamas sąvokas.“

2.2 Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią Apraše nurodytus reikalavimus.

Įstaiga, turinti teritorinių padalinių, gali turėti bendrą interneto svetainę, apimančią Apraše nustatytą informaciją apie teritorinius padalinius.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ar Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija gali neturėti atskirų interneto svetainių, tačiau Apraše nustatyta informacija turi būti pateikiama atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos Respublikos Prezidento interneto svetainėse.

Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Prezidento interneto svetainėms netaikomi Aprašo 12.2 papunkčio reikalavimai, jeigu jose yra teisės aktų paieškos sistema arba nuoroda į ją.

Įstaigoms, kurios nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų, netaikomi Aprašo 12.2.2 papunkčio reikalavimai.

Jeigu įstaiga yra kriminalinės žvalgybos subjektas ar žvalgybos institucija, jai netaikomi Aprašo 12 punkto reikalavimai.

Įstaigoms, kurios teikia asmenims viešąsias paslaugas, netaikomi Aprašo 10 punkto (tik tais atvejais, kai įstaiga pagal įstaigos steigimo dokumentus gali užsiimti reklamos veikla), 12.2 ir 12.3.2 papunkčių reikalavimai. Kitoms valstybės ir savivaldybių įmonėms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba bent viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, taikomi tik Aprašo 12.3.4 papunkčio reikalavimai.

Įstaigoms, kurios neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos, netaikomi Aprašo 12.2.5 papunkčio reikalavimai.

Įstaigoms, kurios neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros, netaikomi Aprašo 12.3.10 papunkčio reikalavimai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingoms institucijoms ir įstaigoms Aprašo 9 punkto trečiojoje pastraipoje nustatyti reikalavimai yra rekomendaciniai.“

2.3. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Įstaigos interneto svetainė turi atitikti Apraše išdėstytas struktūros, informacijos, administravimo nuostatas, taip pat būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems, vadovaujantis Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“. Pateikiama informacija turi būti susisteminta ir reguliariai atnaujinama. Įstaigos interneto svetainėje turi būti garantuojamas abipusis ryšys tarp interneto vartotojo ir įstaigos (elektroninio pašto ir (arba) klausimų ir atsakymų forma). “

2.4. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Informacijos įstaigos interneto svetainėje saugai mutatis mutandis taikomos Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, nuostatos.“

2.5. Pakeisti 9 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Įstaigos, kuri priima ir nagrinėja telefonu ir (ar) internetu pateiktą informaciją apie planuojamus daryti, daromus arba padarytus pažeidimus, kaip jie apibrėžti Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1287 „Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, interneto svetainės įvadiniame puslapyje skelbiama nuoroda į interneto svetainės puslapį, kuriame skelbiama, kokią informaciją įstaiga priima, kokia kalba, kokiais būdais ir kada galima ją pateikti, kad informacija bus fiksuojama, kokiais būdais ir tikslais informacija bus fiksuojama, ar informacijos pateikimas įstaigai bus (ne)mokamas, ar informaciją teikiančio asmens bus prašoma nurodyti savo vardą, pavardę ir (ar) kontaktinius duomenis, jei taip, kokiais tikslais ketinama tvarkyti pateiktus asmens duomenis, taip pat kitą papildomą informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu.“

2.6. Papildyti nauju 12.3.5 papunkčiu:

12.3.5. paskatinimai ir apdovanojimai;“.

2.7. Buvusius 12.3.5–12.3.9 papunkčius laikyti atitinkamai 12.3.6–12.3.10 papunkčiais.

2.8. Pripažinti netekusiu galios 14.4 papunktį.

2.9. Pakeisti 15 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

15. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys: įstaigos valdymo struktūros schema; vadovo (-ų) nuotrauka (-os) ir gyvenimo aprašymas (-ai); įstaigos valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka); kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybei; Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“, 10 punkto šeštojoje pastraipoje nurodyta informacija, kuri turi būti skelbiama viešai; įstaigos priimamojo darbo grafikas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka; informacija apie įstaigos administracijos padalinius (jeigu įstaiga jų turi), nurodant administracijos padaliniui priskirtas įstaigos veiklos sritis (funkcijas); informacija apie įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas įstaigas (jeigu įstaigai priskirtos), atskirai nurodant įstaigas, teikiančias viešąsias ir (arba) administracines paslaugas; informacija apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti, ir jų veiklą.“

2.10. Pakeisti 17 punkto devintąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Įstaigos interneto svetainės sritį „Teisės aktų pažeidimai“ sudaro šios dalys: „Seimo kontrolierių pažymos“, „Valstybės kontrolierių sprendimai“, „Teismo sprendimai“, „Tarnybiniai nusižengimai“.“

2.11. Pakeisti 17 punkto tryliktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Tarnybiniai nusižengimai“ turi būti skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie tais metais įstaigos valstybės tarnautojų padarytus tarnybinius nusižengimus, jų skaičių ir valstybės tarnautojams skirtas galiojančias tarnybines nuobaudas. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.“

2.12. Pakeisti 18 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

18. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veikla“ skelbiama visa vieša informacija, susijusi su įstaigos veikla, planavimu ir veiklos kryptimis, taip pat informacija apie įstaigos darbuotojų darbo užmokestį, paskatinimus ir apdovanojimus, viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai, jeigu įstaiga atsakinga už jų parengimą, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 33 straipsnyje, ir trumpa įstaigos istorija.“

2.13. Pakeisti 18 punkto aštuntąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Įstaigos interneto svetainės srityje „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis