https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-749 „DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS, FINANSUOJAMOS IŠ KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. D1-314

Vilnius

 

Pakeičiu Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 361 punktu:

361. Kai projekto vykdytojas yra įrangos gamintojas ar siūlomo taikyti sprendinio autorius, jam netaikomos Aprašo 36 punkto nuostatos.“

2. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                        Kęstutis Mažeika

 

 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Paraiškos Klimato kaitos programos lėšomis finansuojam vystomojo bendradarbiavimo projektui forma)

 

_________________________________________________________________________

(juridinio asmens ar filialo pavadinimas, teisinė forma)

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens duomenys: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūrai

 

Suteikia Projekto administratorius

Paraiškos Nr.

 

 

PARAIŠKA KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMAM VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUI

 

20 __ m. _______________ mėn. ___ d. Nr.

(pildo pareiškėjas)

 

I. Bendra informacija APIE PROJEKTĄ

 

1.1. Projekto pavadinimas

 

 

Projekto pavadinimas (lietuvių kalba):

 

 

Projekto pavadinimas (anglų kalba):

 

1.2. Valstybė (-s) partnerė(-ės)

 

Nurodyti valstybę (-es) partnerę (-es), kuriai (-ioms) skirtas vystomojo bendradarbiavimo projektas.

 

 

1.3. Bendradarbiavimo sritys

 

Įrašyti kvietime nurodytas bendradarbiavimo sritis ar kvietime pateiktą koncepciją, pagal kurią teikiama projekto paraiška

 

 

1.4. Projekto vykdytojas

 

Nurodyti projekto vykdytoją, kontaktinį asmenį ir jo telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

 

1.5. Bendra projekto vertė (be PVM), Eur

 

1.6. Prašoma projektui skirti suma (subsidija), Eur (be PVM)

 

 

 

1.7. Situacijos analizė

 

Aprašyti ir įvertinti projekto aktualumą ir poreikį valstybėje partnerėje, nurodant prie kokios problemos sprendimo valstybėje partnerėje projektas prisidės. Ne daugiau kaip 150 žodžių.

 

 

1.8. Projekto esmė

 

Aprašyti projekto tikslą, uždavinius, numatomus rezultatus; nurodyti  tikslines grupes, projekto naudos gavėjus; apibūdinti, kaip projektas pakeis 1.7 papunktyje aprašytą situaciją,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lietuvių kalba (ne daugiau kaip 150 žodžių):

 

anglų kalba (ne daugiau kaip 150 žodžių):

 

 

1.9. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė

 

Jeigu teikiamas projektas yra iš kitų šaltinių finansuojamo projekto dalis, nurodoma ir bendrai finansuojamo projekto įgyvendinimo trukmė.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė:.......... mėn.

Nuo 20__-____-__ iki 20__-____-

 

Numatoma bendrai finansuojamo projekto (jei yra) įgyvendinimo trukmė :.......... mėn.

Nuo 20__-____-__ iki 20__-____-

 

1.10. Informacija apie projekto vykdytojus ir partnerius

 

1.10.1. Projekto vykdytojas

1.10.1.1. Juridinio asmens ar padalinio (toliau – juridinis asmuo) tikslus pavadinimas)

 

1.10.1.2. Juridinio asmens kodas

 

1.10.1.3. Adresas

 

1.10.1.4. Interneto svetainės adresas (jei yra)

 

1.10.1.5. Projekto vadovo duomenys:

vardas ir pavardė

telefono Nr. 

elektroninio pašto adresas

 

1.10.1.6. Kontaktinio asmens duomenys (jei ne projekto vadovas):

vardas ir pavardė

telefono Nr.

elektroninio pašto adresas

 

 

1.10.2. Projekto vykdytojo partneris valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse)

 

Pastaba: esant keliems partneriams valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), įterpti papildomas eilutes. Projekto vykdytojo partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu ar parama demokratijai, arba tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas yra valstybės partnerės subjektas ar tarptautinė organizacija.

1.10.2.1. Juridinio asmens tikslus pavadinimas

 

1.10.2.2. Juridinio asmens kodas

 

1.10.2.3. Adresas

 

1.10.2.4. Numatomo projekto koordinatoriaus valstybėje partnerėje duomenys:

vardas ir pavardė

telefono Nr.

elektroninio pašto adresas

 

1.10.2.5. Kontaktinio asmens duomenys (jei ne projekto koordinatorius):

vardas ir pavardė

telefono Nr.

elektroninio pašto adresas

1.10.3. Kiti numatomi projekte dalyvausiantys subjektai (jeigu yra)

1.10.3.1. Juridinio asmens tikslus pavadinimas

 

1.10.3.2. Juridinio asmens kodas

 

1.10.3.3. Adresas

 

1.10.3.4. Kontaktinio asmens duomenys:

vardas ir pavardė

telefono Nr.

elektroninio pašto adresas

 

II. BENDRIEJI KLAUSIMAI

 

2.1. Kaip projektas atitinka Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis?

Nurodyti ir pagrįsti, kaip projektas prisidės prie JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų tikslų įgyvendinimo paramą gaunančioje(-se) valstybėje(-ėse), kaip padės įgyvendinti ES ir Lietuvos Respublikos strateginius susitarimus su valstybe(-ėmis) partnere(-ėmis) ir Lietuvos užsienio politikos prioritetus. Ne daugiau kaip 150 žodžių.

 

III. Projekto aprašymas

 

3.1. Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir numatomi projekto rezultatai (konkretūs, išmatuojami ir apibrėžti laiko požiūriu)

3.1.1. Projekto tikslas

Nurodyti, ką norima pasiekti įgyvendinus projektą. Ne daugiau kaip 50 žodžių.

3.1.2. Projekto uždaviniai

3.1.3. Projekto veiklos

Nurodyti, kokios veiklos būtinos siekiant kiekvieno konkretaus rezultato. Ne daugiau kaip 200 žodžių.

3.1.4. Numatomi projekto rezultatai

Nurodyti, kokie tikėtini rezultatai siekiant tikslo ir kiekvieno uždavinio. Ne daugiau kaip 150 žodžių.

 

 

 

1.

1.1.

 

1.2.

...

2.

2.1.

 

2.2.

...

3.

3.1.

 

3.2.

...

 

3.2. Projekto vykdymo vieta

Nurodyti, konkrečią projekto vykdymo vietą (miestą, šalį). Motyvuoti vietos pasirinkimą. Ne daugiau kaip 50 žodžių.

 

 

3.3. Projekto veiklų įgyvendinimo 20___ metais planas (turi atitikti projekto sąmatoje suplanuotas veiklas)

3.3.1. Nr.

3.3.2. Veiklos

Nurodyti planuojamas pagrindines veiklas pagal numatomą įgyvendinimo laiką ir kaip išdėstyta 3.1.3 papunktyje.)

3.3.3. Atsakingas (-i) vykdytojas (-ai) (partneris (-iai))

Nurodyti juridinį arba fizinį asmenį.)

3.3.4. Mėnuo

sausis

vasaris

kovas

balandis

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Projekto poveikis ir tvarumas

Nurodyti, koks yra tikėtinas projekto poveikis įgyvendinus veiklas ir apibūdinti, kaip projektas prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir (arba) prisitaikymo prie klimato kaitos valstybėje partnerėje (besivystančioje šalyje). Užpildant lentelę įvertinti (klimato kaitos švelninimo projektams), koks planuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (t CO2) sumažinimas, įgyvendinus projektą.

Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.

 

Ne daugiau kaip 150 žodžių.

 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

(Prisitaikymo prie klimato kaitos projektams išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo skaičiavimai neatliekami).

Išmetamieji teršalai

CO2 sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį, t

Projekto vertinamasis laikotarpis, metais

CO2 sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį, tenkantis vienam paramos eurui, kg

CO2

 

 

 

 

IV. Projekto ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 

4.1. Informacija apie projekto vykdytoją, projekto vadovą ir svarbiausius (ne daugiau kaip 5) įgyvendintus ir (ar) įgyvendinamus vystomojo bendradarbiavimo ir kitus projektus per pastaruosius 5 metus (jei yra)

Nurodyti projekto vykdytojo ir projekto vadovo vadovavimo panašiems projektams patirtį ir kompetenciją užsienio valstybėse. Ne daugiau kaip 100 žodžių. Užpildyti lentelę.

 

4.1.1. Eil. Nr.

4.1.2. Projekto vykdymo laikotarpis

4.1.3. Projekto pavadinimas

4.1.4. Valstybė

4.1.5. Kiti projekto vykdytojai

4.1.6. Projekto finansuotojas (-ai) (juridinis (-iai) arba fizinis (-iai) asmuo (-enys))

1.

20__ - 20__

 

 

 

 

2.

20__ - 20__

 

 

 

 

3.

20__ - 20__

 

 

 

 

4.

20__ - 20__

 

 

 

 

5.

20__ - 20__

 

 

 

 

 

 

4.2. Projekto valdymo organizacinė struktūra

 

Nurodyti preliminarią projekto komandos (projekto vadovo, asistento (-ų), finansininko ir pan.) sudėtį, pagrindines jų funkcijas, patirtį, atsakomybę ir kitą susijusią informaciją. Ne daugiau kaip 200 žodžių.

 

4.3. Projekto ekspertų patirtis ir dalykinė kompetencija

Nurodyti, jeigu planuojama pasitelkti ekspertų, jie yra jau atrinkti ar numatyti. Nurodyti projekte dalyvausiančių Lietuvos ir valstybės (-ių) partnerės (-ių) ekspertų skaičių ir pagrįsti jų dalyvavimo projekte būtinumą. Ne daugiau kaip 200 žodžių.

 

4.4. Informacija apie projekto vykdytojo partnerį valstybėje partnerėje ir projekto koordinatorių joje

Nurodyti projekto vykdytojo valstybėje partnerėje ir projekto koordinatoriaus valstybėje partnerėje vadovavimo panašiems projektams patirtį ir kompetenciją. Ne daugiau kaip 100 žodžių.

 

4.5. Projekto viešinimas

Nurodyti, kaip projektas bus viešinamas Lietuvoje ir valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), kokie projekto metu numatyti informaciniai renginiai ar priemonės, skirtos projekto ir jo rezultatų matomumui didinti. Privaloma suorganizuoti bent po 1 viešinimo renginį (seminarą, konferenciją ir pan). Lietuvoje ir valstybėje partnerėje; parengti ir publikuoti bent po 1 viešinimo straipsnį Lietuvos ir valstybės partnerės žiniasklaidos priemonėse (laikraštyje, nacionaliniame laikraštyje, regioniniame laikraštyje ar interneto svetainėje ir pan.).

 

Ne daugiau kaip 100 žodžių.

 

V. PROJEKTO FINANSAVIMAS

5.1. Bendra projekto vertė (be PVM), Eur

 

5.1.1. Iš Klimato kaitos programos lėšų prašoma projektui skirti suma (subsidija), Eur (be PVM)

 

 

5.1.2. Kiti projekto finansavimo šaltiniai (jeigu yra):

5.1.2.1. Paraiškos teikėjo finansinis įnašas, Eur  (be PVM)

 

5.1.2.2. Projekto vykdytojo valstybėje partnerėje finansinis įnašas, Eur (be PVM)

 

5.1.2.3. Kitų projektą finansuojančių subjektų (fizinių ir juridinių asmenų) finansiniai įnašai, Eur (be PVM)

Esant keliems kitiems projektą finansuojamiems subjektams, įterpti papildomas eilutes.

 

 

VI. PROJEKTO SĄMATA

Kartu su projekto paraiška pateikiama užpildyta detali projekto paraiškos sąmata

6.1. Projekto veiklos

6.2.

Mato vienetas

6.3.

Vienetų skaičius

6.4.

Vieneto kaina Eur

6.5.

Bendra suma, Eur

6.6.

Klimato kaitos programos lėšos, Eur

(be PVM)

6.7.

Projekto vykdytojo nuosavos lėšos ir/arba projekto partnerio ir/arba kitų projektą finansuojančių subjektų finansinis įnašas, Eur

(be PVM)

I. TIESIOGINĖS PROJEKTO IŠLAIDOS PAGAL ATSKIRAS VEIKLAS

 

Veiklų numeraciją ir formulavimą pateikti taip pat kaip 3.1.3 papunktyje „Projekto veiklos“.

(Pavyzdžiui, atlygis/honorarai pranešėjams, ekspertams, jų socialinio draudimo įmokos ir kitos su darbo užmokesčiu susijusios už konkrečių darbų atlikimą išlaidos; komandiruočių išlaidos; kitų paslaugų, tarp jų ir viešinimo, būtinos įrangos ir (ar) priemonių įsigijimo ar jų nuomos ir kitos su veiklų vykdymu susijusios išlaidos.)

(Tiesioginės projekto išlaidos išvardintos Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – LRV tvarkos aprašas) 66.1. papunktyje).

1. Įrangos įsigijimo, jeigu tai yra projekto sudedamoji dalis išlaidos (nurodyti žemiau kokia įranga įsigyjama). Esant poreikiui įterpti papildomas eilutes.

1.1...

 

 

 

 

 

 

1.2...

 

 

 

 

 

 

2. Darbų atlikimo (rangos) išlaidos ir projektavimo, ekspertizės paslaugų išlaidos, jeigu tai yra projekto sudedamoji dalis (nurodyti konkrečiai žemiau). Esant poreikiui įterpti papildomas eilutes.

2.1...

 

 

 

 

 

 

2.2...

 

 

 

 

 

 

3. Įrangos transportavimo išlaidos jeigu tai yra projekto sudedamoji dalis (nurodyti konkrečiai žemiau). Esant poreikiui įterpti papildomas eilutes.

3.1...

 

 

 

 

 

 

3.2...

 

 

 

 

 

 

4. Komandiruočių (kelionių) išlaidos (nurodyti konkrečiai žemiau). Esant poreikiui įterpti papildomas eilutes.

4.1...

 

 

 

 

 

 

4.2...

 

 

 

 

 

 

5. Darbo užmokesčio išlaidos, susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, įskaitant honorarus pranešėjams. Nurodyti konkrečiai žemiau. Esant poreikiui įterpti papildomas eilutes.

5.1...

 

 

 

 

 

 

5.2...

 

 

 

 

 

 

6. Projekto viešinimo išlaidos Lietuvoje ir valstybėje partnerėje Nurodyti konkrečiai žemiau. Esant poreikiui įterpti papildomas eilutes.

6.1. renginio (seminaro, konferencijos ar pan.) Lietuvoje organizavimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

6.2. 1 straipsnio Lietuvos žiniasklaidos priemonėse parengimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

6.3. renginio (seminaro, konferencijos ar pan.) valstybėje partnerėje organizavimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

6.4. 1 straipsnio valstybės partnerės žiniasklaidos priemonėse parengimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

II. NETIESIOGINĖS PROJEKTO IŠLAIDOS PAGAL ATSKIRAS VEIKLAS

(Projekto vykdymo išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis, tokios kaip biuro patalpų, transporto nuomos ir išlaikymo, trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ar nuomos, ryšių, finansinių paslaugų (mokėjimo paslaugų), išorės audito, projekto vykdytojo patirtos projekto valdymo išlaidos (pavyzdžiui, projekto vadovo, koordinatoriaus, projekto finansininko, kitų projekto komandos narių faktinio darbo užmokesčio ir su juo susijusios išlaidos, jeigu jos apskaičiuotos ir išmokėtos už faktinį darbo vykdant projektą laiką arba projekto valdymo ar buhalterinės apskaitos paslaugų pirkimo išlaidos), kitos projekto sąmatoje nenumatytos išlaidos, kurios yra būtinos projektui sėkmingai įgyvendinti arba kurios suteikė projektui papildomą pridėtinę vertę). Netiesioginės projekto išlaidos išvardintos LRV tvarkos aprašo 66.2. papunktyje).

Pastaba:  netiesioginių projekto išlaidų suma negali viršyti 10 proc. tinkamomis pripažintų finansuoti faktinių Klimato kaitos programos subsidijos LRV tvarkos aprašo 66.1. papunktyje nurodytos išlaidų sumos.

1. Projekto finansinio audito išlaidos

 

 

 

 

 

 

2. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos parengimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

VISOS PROJEKTO IŠLAIDOS:

 

 

 

 

VII. PROJEKTO PARAIŠKOS PRIEDAI

Eil. Nr.

Dokumentas

Puslapiai paraiškoje

Lapų skaičius

1.

Dokumentas, patvirtinantis projekto vykdytojo juridinį statusą

 

 

2.

Įmonės ar organizacijos įstatų ar nuostatų ar statuto kopija (išskyrus biudžetines įstaigas)

 

 

3.

Projekto vadovo gyvenimo aprašymas

 

 

4.

Projekto vykdytojo ir projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) bendradarbiavimo sutartis arba projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) sutikimas bendradarbiauti, įgyvendinant projektą

 

 

5.

Projekto koordinatoriaus (-ių) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) (jeigu toks yra) gyvenimo aprašymas (-ai)

 

 

6.

Projekto ekspertų (jeigu numatyti) gyvenimo aprašymai, nurodant projekto veikloms įgyvendinti  reikalingas kompetencijas ir patirtį

 

 

7.

Juridinio asmens (išskyrus biudžetines įstaigas) praėjusių metų metinė finansinė ataskaita arba finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantija (jei įmonė veikia mažiau nei 1 m.), laidavimo raštas

 

 

8.

Planuojamų veiklų programos (konferencijų, seminarų, kursų, mokymų ir kt. renginių programos, kitų konkrečių veiklų detalizuoti aprašymai) (jeigu tokie numatyti)

 

 

9.

Komerciniai pasiūlymai

 

 

10.

Kita

 

 

Bendras su projekto paraiška pateiktų dokumentų lapų skaičius – __ l.

 

VIII. PROJEKTO PARAIŠKOS TEIKĖJO PATVIRTINIMAS

 

Tvirtinu, kad projekto paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija teisinga, interesų konflikto nėra. Sutinku, kad informacija apie šią projekto paraišką (paraiškos teikėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, prašoma skirti projektui lėšų suma) būtų skelbiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose.

 

 

 

_________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo pareigų pavadinimas) (Parašas)                                                (Vardas ir pavardė)

 

 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO KONCEPCIJOS / PARAIŠKOS ADMINISTRACINIS VERTINIMAS

(reikiamą pabraukti)

 

Vertinimo data:       .................... 

 

Projekto koncepcijos/paraiškos Nr.:

 

Pateikimo data:

Projekto pavadinimas

 

Kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1.

Projekto paraiška atitinka kvietime nurodytą koncepciją, joje numatytus tikslus, finansavimo kryptis (vertinama, kai paraiškos teikiamos pagal kvietime nurodytą koncepciją)

 

2.

Projekto koncepcija / paraiška užpildyta pagal kvietime ir projekto koncepcijos / paraiškos formoje nurodytus reikalavimus

 

3.

Projekto koncepcija / paraiška atitinka kvietime nurodytas valstybes partneres

 

4.

Projekto koncepcija / paraiška atitinka kvietime nurodytas bendradarbiavimo sritis

 

5.

Projekto sąmata sudaryta pagal projekto struktūrą ir atitinka planuojamas veiklas (numatytos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti)

 

6.

Pateikti visi privalomi priedai

 

7.

Numatytas kvietime  reikalaujamas vykdytojo finansinis indėlis

 

8.

Neesminių trūkumų ir techninio pobūdžio klaidų sąrašas:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

(Nurodomas Projektų administratoriaus neesminių trūkumų (techninio pobūdžio klaidų) sąrašas, konkretūs neesminiai trūkumai (techninio pobūdžio klaidos), esantys projekto koncepcijoje/paraiškoje, įvardijami pastabų skiltyje)

 

 

 

 

Išvada

Projekto koncepcija / paraiška:

 

Trūkumų neturi               

Trūkumai neesminiai      

Trūkumų turi                   

 

_______________________________________________________________________

(Vertinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

 

________________________________________________________________________

(Vertinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO PARAIŠKOS TURINIO VERTINIMAS

 

Vertinimo data: .................... 

 

 

Projekto paraiškos Nr.:

 

Pateikimo data:

 

Projekto pavadinimas

 

Kriterijai

Balai

Skiriami balai

Vertinimo kriterijai

Projekto finansavimas

1.

Veiklų įgyvendinimo išlaidos atitinka ekonomiškumo principą ir neviršija vidutinių rinkos kainų:

1.1.

įrangos įsigijimo išlaidos

Balai skaičiuojami pagal formulę:

Į = (CO2*1000/Įįrangos)

čia:

CO2 – per projekto vertinamąjį laikotarpį;

Įįrangos – vertinamo projekto įrangos įsigijimo išlaidos be PVM nuo subsidijos;

Projektai reitinguojami, maksimalus balas skiriamas projektams, kurių sumažinamas CO2 kg/Eur įrangos didžiausias.

0-3

 

 

1.2.

darbų atlikimo (rangos), projektavimo, ekspertizės išlaidos

Balai skaičiuojami pagal formulę:

D = (CO2*1000/Dišlaidos )

čia:

CO2 – per projekto vertinamąjį laikotarpį;

Dišlaidos – vertinamo projekto darbų atlikimo (rangos), ekspertizės, projektavimo išlaidos be PVM nuo subsidijos;

Projektai reitinguojami, maksimalus balas skiriamas projektams, kurių sumažinamas CO2 kg/Eur darbams didžiausias.

0-3

 

 

1.3.

įrangos transportavimo išlaidos

Balai skaičiuojami pagal formulę:

Į = (CO2*1000/Įtransp.)

čia:

CO2 – per projekto vertinamąjį laikotarpį;

Įtransp. – įrangos transportavimo išlaidos be PVM nuo subsidijos;

Projektai reitinguojami, maksimalus balas skiriamas projektams, kurių sumažinamas CO2 kg/Eur transportavimui didžiausias.

0-3

 

 

1.4.

komandiruočių (kelionių) išlaidos

Balai skaičiuojami pagal formulę:

K = (CO2*1000/Kišlaidos)

čia:

CO2 – per projekto vertinamąjį laikotarpį;

Kišlaidos – vertinamo projekto komandiruočių išlaidos be PVM nuo subsidijos;

Projektai reitinguojami, maksimalus balas skiriamas projektams, kurių sumažinamas CO2 kg/Eur komandiruočių išlaidoms didžiausias.

0-3

 

 

1.5.

darbo užmokesčio išlaidos

Balai skaičiuojami pagal formulę:

D = (CO2*1000/Dužm.)

čia:

CO2 – per projekto vertinamąjį laikotarpį;

Dužm. – vertinamo projekto darbo užmokesčio išlaidos be PVM nuo subsidijos;

Projektai reitinguojami, maksimalus balas skiriamas projektams, kurių sumažinamas CO2 kg/Eur darbo užmokesčio išlaidoms didžiausias.

0-3

 

 

1.6.

projekto viešimo išlaidos

Balai skaičiuojami pagal formulę:

Pišl.  = (CO2*1000/Pvieš)

čia:

CO2 – per projekto vertinamąjį laikotarpį;

Pvieš.. – vertinamo projekto

viešinimo išlaidos be PVM nuo subsidijos;

Projektai reitinguojami, maksimalus balas skiriamas projektams, kurių sumažinamas CO2 kg/Eur viešinimo išlaidoms didžiausias.

0-3

 

 

Iš viso

0-18

 

 

2.

Projekte yra numatytas reikalaujamas pareiškėjo (projekto vykdytojo) finansinis įnašas

(maksimalus balas skiriamas projektams, numačiusiems didžiausią finansinį įnašą, kt. balai skiriami proporcingai. Jeigu pareiškėjas prisideda kvietime reikalaujamu nuosavo indėlio procentu vertinama 0 balų).

 

Balai skaičiuojami pagal formulę: P = (Pi / Pmax.)×15

Čia:

Pi – vertinamo projekto papildomas prisidėjimas nuosavomis lėšomis procentais (skaičiuojama suma, be PVM nuo subsidijos);

Pmax. – projektuose nustatyta papildomo prisidėjimo nuosavomis lėšomis procentais didžiausia reikšmė.

0-15

 

 

3.

Projekte yra numatytas projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje finansinis įnašas

(maksimalus balas skiriamas projektams, numačiusiems didžiausią finansinį įnašą, kt. balai skiriami proporcingai. Jeigu projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje finansinio įnašo nėra, vertinama 0 balų.)

 

Balai skaičiuojami pagal  formulę: P = (Pi / Pmax.)×5

Čia:

Pi – vertinamo projekto  prisidėjimas partnerio lėšomis procentais (skaičiuojama suma be PVM, nuo subsidijos);

Pmax. – projektuose nustatyta papildomo prisidėjimo partnerio lėšomis didžiausia reikšmė procentais.

0-5

 

 

Iš viso

0-20

 

 

Projekto poveikis ir tvarumas

4.

Projekto poveikis ir tvarumas

aplinkosauginis efektas (CO2 ekvivalento sumažinimas (kg), tenkantis 1 eurui subsidijos per projekto vertinimo laikotarpį).

 

Maksimalus balas skiriamas projektams planuojantiems pasiekti didžiausią aplinkosauginį efektą. Kiti balai proporcingai skiriami pagal planuojamą pasiekti  aplinkosauginio efekto dydį.

 

Balai skaičiuojami pagal  formulę: Ei  = (Ei / Emax.)×20

Čia:

Ei – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto balai;

Ei – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, kg/Eur;

Emax. – didžiausia visuose projektuose nustatyta aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, kg/Eur.

 

Prisitaikymo prie klimato kaitos projektams išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo skaičiavimai nevertinami, tačiau vertinamas projekto poveikis ir tvarumas.

0-40

 

 

Iš viso

0-40

 

 

Projekto organizavimas ir valdymas

5.

Projekto vykdytojas turi pakankamą panašių projektų įgyvendinimo patirtį ir kompetenciją vykdyti teikiamą projektą

0-5

 

Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją (4.1 lentelė).

5 balai skiriami, jei projekto vykdytojas yra sėkmingai įgyvendinęs arba įgyvendina 5 panašius projektus užsienio šalyse;

4 balai – jei projekto vykdytojas yra sėkmingai įgyvendinęs arba įgyvendina 4 panašius projektus užsienio šalyse;

3 balai – jei projekto vykdytojas yra sėkmingai įgyvendinęs arba įgyvendina 3 panašius projektus užsienio šalyse;

2 balai – jei projekto vykdytojas yra sėkmingai įgyvendinęs arba įgyvendina 2 panašius projektus užsienio šalyse;

1 balas – jei projekto vykdytojas yra sėkmingai įgyvendinęs arba įgyvendina 1 panašų projektą užsienio šalyje;

0 balų – jei projekto vykdytojas panašių projekto įgyvendinimo patirties užsienyje neturi.

6.

Projekto vykdytojas valstybėje partnerėje turi pakankamą panašių projektų įgyvendinimo patirtį ir kompetencijos vykdyti teikiamą projektą

0-2

 

Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją (4.4. lentelė)

2 balai skiriami, jei vykdytojas valstybėje partnerėje turi panašių projektų įgyvendinimo  patirtį;

0 balų – jei vykdytojas valstybėje partnerėje panašios projektų įgyvendinimo patirties neturi, arba reikiama patirtis nenurodyta.

Iš viso

0-7

 

 

Projekto viešinimas

7.

Projekte numatytos konkrečios veiklos ir priemonės skirtos projekto viešinimui Lietuvoje užtikrinti.

0-2

 

2 balai skiriami, jei numatytas nors 1 viešinimo renginys (seminaras, konferencija ir pan.) Lietuvoje ir nors 1 viešinimo straipsnis;

1 balas – jei numatytas 1 viešinimo renginys (seminaras, konferencija ir pan.) Lietuvoje ar nors 1 viešinimo straipsnis;

0 balų – jei nenumatytos projekto viešinimo veiklos Lietuvoje.

8.

Projekte numatytos konkrečios veiklos ir priemonės skirtos projekto viešinimui valstybėje partnerėje užtikrinti.

0-2

 

2 balai skiriami, jei numatytas nors 1 viešinimo renginys (seminaras, konferencija ir pan.) valstybėje partnerėje ir nors 1 viešinimo straipsnis;

1 balas – jei numatytas 1 viešinimo renginys (seminaras, konferencija ir pan.) valstybėje partnerėje ar nors 1 viešinimo straipsnis;

0 balų – jei nenumatytos projekto viešinimo veiklos valstybėje partnerėje.

Iš viso

0-4

 

 

Privalumai

9.

Projektas turi privalumų (vertinama, jei privalumai įvardinti projekto koncepcijoje)

0-11

 

 

Bendras įvertinimas

0-100

 

 

Bendros pastabos

 

Rekomendacija komisijai

Pritarti / pritarti su išlygomis / atmesti

 

_________________________________________________________________________________

(Vertinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

 

_________________________________________________________________________________

(Vertinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (Parašas)                     (Vardas ir pavardė)