Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL GINKLŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR GINKLŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. birželio 10 d. Nr. 600

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 8 straipsniu ir 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/853, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Reorganizuoti Ginklų registrą, keičiant registro valdytoją ir tvarkytoją.

2.  Patvirtinti Ginklų registro nuostatus (pridedama).

3.  Nustatyti, kad:

3.1. Ginklų registro reorganizavimo pabaiga – 2020 m. birželio 30 diena;

3.2. reorganizuoto Ginklų registro veiklos pradžia – 2020 m. liepos 1 diena;

3.3. reorganizavimo laikotarpiu Ginklų registro valdytojo ir tvarkytojų teisės ir pareigos nesikeičia;

3.4.    Ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iki Ginklų registro reorganizavimo pabaigos:

3.4.1. perduoda visus turimus Ginklų registro duomenis ir informaciją, Ginklų registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, išskyrus šio nutarimo 3.4.2 papunktyje nustatytą atvejį, Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

3.4.2. Ginklų registrui pateiktą įslaptintą informaciją ir dokumentus perduoda laikantis įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytos tvarkos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai.

3.5. iki Ginklų registro reorganizavimo pabaigos visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka;

3.6. iki Ginklų registro reorganizavimo išduoti dokumentai ir (arba) jų kopijos galioja, kol baigiasi jų galiojimo terminas.

4. Pavesti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui priimti būtinus teisės aktus dėl Ginklų registro duomenų bazėje tvarkomų duomenų, informacijos, pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, kurie sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, tvarkymo ir saugumo užtikrinimo reikalavimų.

5.  Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimą Nr. 1457 „Dėl Valstybinio ginklų registro reorganizavimo į Ginklų registrą ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

6Šis nutarimas, išskyrus 1, 3 ir 4 punktus, įsigalioja 2020 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Rita Tamašunienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 600

 

 

GINKLŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.          Ginklų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Ginklų registro (toliau – Registras) paskirtį, Registro valdytoją, tvarkytojus, jų teises ir pareigas, Registro objektus, Registro duomenų, Registro informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymą, Registro sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, Registro duomenų, Registro informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimą ir naudojimą, jų saugą, Registro finansavimą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2.          Registras yra valstybės registras.

3.          Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (toliau – Ginklų įstatymas) nustatytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

4.          Asmens duomenys Registre tvarkomi siekiant užtikrinti ginklų apyvartos kontrolę Lietuvos Respublikoje.

5.          Registro duomenys, Registro informacija, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos, išskyrus duomenis, kurie sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, (toliau – Registro duomenys) kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje. Registro duomenys, Registro informacija, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos, kurie sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, (toliau – Įslaptinti Registro duomenys) kaupiami funkciškai savarankiškoje Registro duomenų bazės sudedamojoje dalyje, tvarkomoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ nuostatomis ir nustatytais vidaus reikalų ministro reikalavimais dėl Įslaptintų Registro duomenų tvarkymo ir saugumo (toliau – Reikalavimai).

6.          Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Ginklų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.          Registras tvarkomas vadovaujantis:

7.1.       2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

7.2.       1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/853;

7.3.       Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

7.4.       Ginklų įstatymu;

7.5.       Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

7.6.       Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

7.7.       Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu;

7.8.       Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.9.      Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau ‒ Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas);

7.10.     Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

7.11.     Nuostatais, Reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8.          Registro valdytojas yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

9.          Registro tvarkytojai yra:

9.1.       Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas);

9.2.       Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Turto valdymo ir ūkio departamentas);

9.3.      Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir apskričių vyriausieji policijos komisariatai (toliau – policijos įstaigos).

10.        Registro valdytojas:

10.1.     yra Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojas ir turi teises ir pareigas, nustatytas Reglamente (ES) 2016/679;

10.2.     atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas.

11.        Registro tvarkytojai:

11.1.     yra Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai ir vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų tvarkytojo prievoles;

11.2.     atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas;

11.3.     turi teisę teikti Registro valdytojui pasiūlymus dėl Registro veiklos, funkcionalumo tobulinimo, su Registro duomenų tvarkymo procedūromis, darbo organizavimu susijusių teisės aktų atnaujinimo.

12.        Informatikos ir ryšių departamentas, kaip Registro tvarkytojas, taip pat atlieka šias funkcijas:

12.1.     suteikia Registrui tarnybinių stočių, Registro sąsajų su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, duomenų kaupyklų ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo išteklius ir vykdo jų techninę priežiūrą;

12.2.     užtikrina Registro sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

12.3.     užtikrina tinkamą Registro veikimą ir duomenų, gaunamų iš susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų, atnaujinimą;

12.4.     sudaro Registro duomenų teikimo sutartis su Registro duomenų gavėjais ir sutarčių nustatyta tvarka teikia Registro duomenis Registro duomenų gavėjams;

12.5.     Registro duomenų gavėjų prašymų pagrindu teikia Registro duomenis;

12.6.     užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti valstybės tarnautojai, pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, (toliau ‒ darbuotojai) būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą;

12.7.     raštu informuoja Registro valdytoją apie įvykusius Registre tvarkomų asmens duomenų saugumo pažeidimus ne vėliau kaip per 36 valandas nuo šio pažeidimo paaiškėjimo ir pateikia pranešimą, jame mutatis mutandis nurodydami Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnio 3 dalyje išvardytą informaciją;

12.8.     vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnio nuostatomis, užtikrina tinkamą Registro saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose nustatytų asmens duomenų saugumo užtikrinimo techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą;

12.9.     Registro techninės ir programinės įrangos priežiūros funkcijas perduoda paslaugų teikėjui sutartimi, kurioje be Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytų reikalavimų nustato Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 4 dalyje nurodytas duomenų apsaugos prievoles;

12.10.   įgyvendina Registro duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;

12.11.   atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo pobūdį, Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojo nustatyta tvarka, taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, padeda Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojui, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta Registro valdytojo pareiga atsakyti į prašymus pasinaudoti kitomis Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

12.12.   pateikia Registro valdytojui, kitam Registro valdytojo įgaliotam auditoriui ar asmeniui, atliekančiam asmens duomenų tvarkymo patikrinimus, visą informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu Registre, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnyje nustatytos prievolės;

12.13.   nebevykdydamas Registro tvarkytojo funkcijų, atsižvelgdamas į Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojo nurodymus, sunaikina arba grąžina Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojui visus asmens duomenis ir sunaikina turimas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus yra nustatyta pareiga juos saugoti.

13.        Turto valdymo ir ūkio departamentas, kaip Registro tvarkytojas, taip pat atlieka šias funkcijas:

13.1.     registruoja ir išregistruoja Registro objektus, kurių duomenys sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį (laikantis Reikalavimų), ir tvarko Registro duomenis apie Turto valdymo ir ūkio departamento turimus, įsigytus, parduotus, perduotus ar sunaikintus ginklus;

13.2.     tvarko Turto valdymo ir ūkio departamentui pateiktų registruoti Registro objektų registravimo dokumentų archyvą ir užtikrina jo saugą.

14.        Policijos departamentas ir policijos įstaigos, kaip Registro tvarkytojai, taip pat atlieka šias funkcijas:

14.1.     registruoja ir išregistruoja Registro objektus, kurių duomenys nesudaro valstybės ar tarnybos paslapties, ir tvarko Registro duomenis apie civilinėje apyvartoje esančius ginklus;

14.2.     tvarko Policijos departamentui ir policijos įstaigoms pateiktų registruoti Registro objektų registravimo dokumentų archyvą ir užtikrina jo saugą.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS, INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

15.        Registro objektai yra teisėtai Lietuvos Respublikoje esantys A, B, C kategorijų ginklai.

16.        Registre tvarkomi duomenys apie:

16.1.     ginklus:

16.1.1. A, B, C kategorijų šaunamuosius ginklus;

16.1.2. A, B kategorijų templinius ginklus;

16.1.3. C kategorijos pneumatinius ginklus;

16.1.4. kitus ginklus, kurie Ginklų įstatyme priskiriami A, B, C kategorijų ginklams;

16.2.     ginklų savininkus;

16.3.     ginklų savininkams taikomus turtinius apribojimus, susijusius su jų turimais ginklais.

17.        Registre tvarkomi šie duomenys apie ginklus:

17.1.     Registro objekto identifikavimo kodas;

17.2.     ginklo tipas;

17.3.     ginklo markė;

17.4.     ginklo modelis;

17.5.     ginklo (ginklo rėmo ir uokso) numeris (jeigu yra);

17.6.     ginklo rėmo ar uokso žymuo, kuris yra unikalus žymuo ir kuris yra kiekvieno šaunamojo ginklo unikalus identifikatorius;

17.7.     ginklo kalibras (šovinio tipas);

17.8.     ginklo pagaminimo metai (jeigu žinomi);

17.9.     ginklo kategorija;

17.10.   ginklo gamintojas (jeigu žinomas);

17.11.   ginklo pagrindinės dalies – ginklo vamzdžio, būgnelio, spynos (užrakto), spynos (užrakto) rėmo, šovinio lizdo (kai jis yra atskira dalis) ir į šaunamojo ginklo vamzdį įdedamo įdėklo (mažesnio kalibro vamzdis) – numeris arba žymuo registruojami, kai skiriasi nuo ginklo rėmo ar uokso nurodyto numerio ar žymens;

17.12. ginklo registravimo (įvežimo (išvežimo), importo (eksporto), įsigijimo) data;

17.13.   ginklo išbandymo data;

17.14.   ginklo pertaisymo tipas;

17.15.   ginklo praradimo data ir būdas (jeigu ginklas prarastas);

17.16.   ginklo sunaikinimo data (jeigu ginklas sunaikintas);

17.17.   ginklo įregistravimo Registre ir išregistravimo datos, duomenų keitimo datos;

17.18.   Europos fizinio ar Europos juridinio asmens ginklo laikymo vieta (-os) (apskritis, savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis), gatvė, namo numeris, buto numeris);

17.19.   informacija apie ginklo perdarymą ar pakeitimą, kurį atlikus keičiasi jo kategorija, įskaitant ginklo perdarymą į visiškai netinkamą naudoti, ir atitinkamą (-as)
datą (-as).

18.        Registre tvarkomi šie duomenys apie ginklo savininką:

18.1.     Europos fizinio asmens, ginklo savininko (valdytojo), duomenys:

18.1.1. asmens kodas (asmens kodas suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka arba užsienio valstybės pilietis, kai tokį kodą turi);

18.1.2. vardas (-ai);

18.1.3. pavardė (-ės);

18.1.4. pilietybė (-ės);

18.1.5. asmens veido atvaizdas;

18.1.6. deklaruota gyvenamoji vieta (jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu jis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą – savivaldybė, kurios teritorijoje jis faktiškai gyvena);

18.1.7. Europos fizinio asmens mirties data (jeigu asmuo miręs);

18.2.     Europos juridinio asmens, ginklo savininko (valdytojo), duomenys:

18.2.1. Europos juridinio asmens kodas;

18.2.2. pavadinimas;

18.2.3. teisinė forma;

18.2.4. buveinės adresas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis), gatvė, namo numeris, buto numeris);

18.2.5. ginklininko asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės);

18.2.6. ginklininko veido atvaizdas;

18.2.7. Europos juridinio asmens išregistravimo data;

18.3.     leidimo įsigyti ginklą (trečiosios šalies gyventojams), leidimo laikyti ginklą, leidimo nešiotis ginklą, neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus, Europos šaunamojo ginklo leidimo duomenys:

18.3.1. leidimo numeris;

18.3.2. leidimą išdavusi įstaiga;

18.3.3. Europos fizinio asmens kodas;

18.3.4. Europos fizinio asmens vardas (-ai);

18.3.5. Europos fizinio asmens pavardė (-ės);

18.3.6. Europos fizinio asmens veido atvaizdas (jeigu numatyta leidime);

18.3.7. leidimo išdavimo ir leidimo galiojimo datos (jeigu numatyta leidime);

18.3.8. Europos juridinio asmens kodas;

18.3.9. Europos juridinio asmens pavadinimas;

18.3.10.  Europos juridinio asmens teisinė forma;

18.3.11.  Europos juridinio asmens ginklininko vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas;

18.3.12.  Europos juridinio asmens ginklininko veido atvaizdas.

19.        Registre tvarkomi šie duomenys apie ginklų savininkams taikomus turtinius apribojimus, susijusius su jų turimais ginklais:

19.1.     duomenys iš Turto arešto aktų registro apie ginklų areštus:

19.1.1. turto arešto akto unikalus numeris Turto arešto aktų registre;

19.1.2. turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre data;

19.1.3. turto arešto aktą priėmusios institucijos kodas ir pavadinimas;

19.1.4. turto arešto akto surašymo data;

19.1.5. turto arešto būdai (apribotas naudojimasis turtu, apribotas turto valdymas, apribotas disponavimas turtu ir kiti apribojimai);

19.1.6. turto arešto terminas (jeigu nustatomas);

19.1.7. turto arešto akto išregistravimo Turto arešto aktų registre data;

19.1.8. turto arešto aktui suteikta būsena;

19.2.     duomenys iš Lietuvos Respublikos hipotekos registro apie ginklų sutartinio (priverstinio) įkeitimo įregistravimą, sutartinio (priverstinio) įkeitimo pakeitimo įregistravimą ir sutartinio (priverstinio) įkeitimo išregistravimą:

19.2.1. sutartinio (priverstinio) įkeitimo identifikavimo kodas;

19.2.2. sutartinio (priverstinio) įkeitimo įregistravimo data;

19.2.3. sutartinio (priverstinio) įkeitimo pakeitimo identifikavimo kodas;

19.2.4. sutartinio (priverstinio) įkeitimo pakeitimo įregistravimo data;

19.2.5. sutartinio (priverstinio) įkeitimo išregistravimo identifikavimo kodas;

19.2.6. sutartinio (priverstinio) įkeitimo išregistravimo data;

19.2.7. sutartinio įkeitimo sandorio sąlygų duomenys:

19.2.7.1. susitarimas dėl leidimo perleisti įkeitimo objektą;

19.2.7.2. susitarimas dėl draudimo pakartotinai įkeisti įkeitimo objektą;

19.2.7.3. informacija, kad sandorio šalys nesusitarė dėl pakartotinio įkeitimo ir (arba) leidimo parduoti įkeistą turtą.

20.        Registro objekto identifikavimo kodas yra nepriklausomas, laisvai generuojamas, neturintis vidinės struktūros. Registro objekto identifikavimo kodas suteikiamas iš eilės bendrai visiems Registro objektams.

21.        Registre naudojami šie klasifikatoriai:

21.1.     Lietuvos Respublikos gyventojų registro pasaulio valstybių ir teritorijų;

21.2.     Registro:

21.2.1. ginklų rūšių;

21.2.2. ginklų kategorijų;

21.2.3. ginklų tipų;

21.2.4. ginklų modelių;

21.2.5. ginklų kalibrų;

21.2.6. ginklų paskirties;

21.2.7. ginklų gamintojų.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

22.        Registro duomenų teikėjai yra:

22.1.     Europos fiziniai asmenys;

22.2.     Europos juridiniai asmenys.

23.        Įslaptintų registro duomenų teikėjai yra specialaus statuso subjektai:

23.1.     Krašto apsaugos sistemos institucijos;

23.2.    Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;

23.3.     Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra;

23.4.     Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas;

23.5.     Lietuvos Respublikos muitinė;

23.6.     Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas);

23.7.     Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

23.8.     Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba (toliau – Vadovybės apaugos tarnyba);

23.9.     Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas);

23.10.   Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba);

23.11.   Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba);

23.12.   Lietuvos šaulių sąjunga.

24.        Krašto apsaugos sistemos institucijos teikia Įslaptintus Registro duomenis, išvardytus Nuostatų 17.2–17.16 ir 18.2.1–18.2.6 papunkčiuose, apie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir joms pavaldžių įstaigų turimus, įsigytus ar sunaikintus ginklus.

25.        Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra teikia Įslaptintus Registro duomenis, išvardytus Nuostatų 17.2–17.15 ir 18.2.1–18.2.6 papunkčiuose, apie Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir jai pavaldžių įstaigų turimus ar įsigytus ginklus.

26.        Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba teikia Įslaptintus Registro duomenis, išvardytus Nuostatų 17.2–17.15 ir 18.2.1–18.2.6 papunkčiuose, apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos turimus ar įsigytus ginklus.

27.        Vadovybės apsaugos tarnyba teikia Įslaptintus Registro duomenis, išvardytus Nuostatų 17.2–17.15 ir 18.2.1–18.2.6 papunkčiuose, apie Vadovybės apsaugos tarnybos turimus ar įsigytus ginklus.

28.        Policijos departamentas teikia Įslaptintus Registro duomenis, išvardytus Nuostatų 17.2–17.15 ir 18.2.1–18.2.6 papunkčiuose, apie Policijos departamento ir policijos įstaigų turimus ar įsigytus ginklus.

29.        Kalėjimų departamentas teikia Įslaptintus Registro duomenis, išvardytus Nuostatų
17.2–17.15 ir 18.2.1–18.2.6 papunkčiuose, apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų turimus ar įsigytus ginklus.

30.        Valstybės sienos apsaugos tarnyba teikia Įslaptintus Registro duomenis, išvardytus Nuostatų 17.2–17.15 ir 18.2.1–18.2.6 papunkčiuose, apie Valstybės sienos apsaugos tarnybos turimus ar įsigytus ginklus.

31.        Viešojo saugumo tarnyba teikia Įslaptintus Registro duomenis, išvardytus Nuostatų
17.2–17.15 ir 18.2.1–18.2.6 papunkčiuose, apie Viešojo saugumo tarnybos turimus ar įsigytus ginklus.

32.        Lietuvos šaulių sąjunga teikia Įslaptintus Registro duomenis, išvardytus Nuostatų 17.2–17.15 ir 18.2.1–18.2.6 papunkčiuose, apie Lietuvos šaulių sąjungos turimus ar įsigytus ginklus.

33.        Lietuvos Respublikos muitinė teikia Įslaptintus Registro duomenis, išvardytus Nuostatų 17.2–17.15 ir 18.2.2–18.2.6 papunkčiuose, apie Muitinės departamento ir jam pavaldžių įstaigų turimus ar įsigytus ginklus.

34.        Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas teikia duomenis, išvardytus Nuostatų 17.2–17.15 ir 18.2.1–18.2.7 papunkčiuose, apie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir jam pavaldžių įstaigų turimus ar įsigytus ginklus.

35.        Europos fiziniai asmenys ir Europos juridiniai asmenys teikia duomenis, išvardytus 17.2–17.12, 17.14–17.15, 17.18, 18.1.1–18.1.6, 18.2.1–18.2.6 ir 18.3.7 papunkčiuose. Šie duomenys teikiami per Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą (toliau – PLVIS) šios sistemos nuostatų nustatyta tvarka.

36.        Nuostatų 23.1–23.12 papunkčiuose nurodyti Registro duomenų teikėjai duomenis, kurie sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, teikia vadovaudamiesi Reikalavimais.

37.        Registro duomenų teikėjai:

37.1.     užtikrina, kad Registrui teikiami duomenys atitiktų realius turimus registruoti pateiktų Registro objektų registravimo dokumentuose įrašytus duomenis;

37.2.     pateikia patikslintus duomenis, jeigu paaiškėja, kad Registrui pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys arba šie duomenys pasikeitė;

37.3.     informuoja Registro tvarkytoją apie tai, kad perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, taip pat apie ištaisytus netikslumus, pateikia patikslintus duomenis.

38.        Registro duomenų teikėjai duomenis Registro tvarkytojui teikia ne vėliau kaip:

38.1.     per 10 darbo dienų nuo ginklo įsigijimo, duomenų, susijusių su Registro objektais, pasikeitimo, ginklo sunaikinimo;

38.2.     per 5 darbo dienas nuo ginklo įvežimo į Lietuvos Respubliką ar išvežimo iš Lietuvos Respublikos;

38.3.     per 15 darbo dienų nuo ginklo importavimo į Lietuvos Respubliką ar eksportavimo iš Lietuvos Respublikos.

39.        Registro duomenų teikėjai Registrui duomenis teikia neatlygintinai.

40.        Kilus abejonių dėl pateiktų duomenų apie ginklus teisingumo, tikrumo, tikslumo arba tada, kai nurodyti ne visi būtini duomenys, Registro tvarkytojas nedelsdamas prašo Registro duomenų teikėjo ištaisyti netikslumus ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas patikslinti pateiktus duomenis. Duomenų teikėjui patikslinus pateiktus duomenis, jeigu nėra kitų Nuostatų 54 punkte nurodytų aplinkybių, dėl kurių Registro objektas negalėtų būti registruojamas Registre, ginklas įregistruojamas. Jeigu per Nuostatų nustatytą terminą ginklo duomenys nepatikslinami, Registro tvarkytojas, pradėjęs ginklo registravimo procedūrą, stabdo Registro objekto registravimą Registre ir neregistruoja jo Registre, kol pateikiami patikslinti duomenys.

41.        Sprendimas įregistruoti Registro objektą, kurio duomenys nesudaro valstybės ar tarnybos paslapties, priimamas naudojantis PLVIS priemonėmis. Sprendimas įregistruoti Registro objektą, kurio duomenys sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, priimamas vadovaujantis Reikalavimais.

42.        Į Lietuvos Respubliką įvežtus ginklus Policijos departamentas ar policijos įstaigos įregistruoja po to, kai patikrina su ginklo registravimu susijusius duomenis.

43.        Registre neregistruojami laikinai į Lietuvos Respubliką įvežti ar iš Lietuvos Respublikos išvežti ginklai.

44.        Registro tvarkytojas turi teisę atsisakyti įregistruoti ginklą Registre, jeigu kyla abejonių dėl pateiktų duomenų teisingumo ar tikrumo, nurodyti ne visi būtini duomenys arba jie netikslūs.

45.        Apie atsisakymą įregistruoti ginklą Registre, Registro tvarkytojas, nurodydamas priežastis, informuoja duomenų teikėją, pateikusį šiuos duomenis.

46.        Registro objektas laikomas įregistruotu nuo registracijos įrašo įrašymo atitinkamoje Registro duomenų bazėje momento. Registro objekto identifikavimo kodas suteikiamas automatiškai.

47.        Pakeisti Registro duomenų bazės įrašai saugomi Registro duomenų bazėje ir per 10 darbo dienų perrašomi į Registro duomenų archyvą, kuriame jie saugomi 30 (trisdešimt) metų, o pasibaigus šiam terminui sunaikinami. Išregistruoto ginklo duomenų saugojimo Registro duomenų bazėje ir Registro duomenų archyve trukmė skaičiuojama nuo ginklo sunaikinimo momento.

48.        Jeigu Turto valdymo ir ūkio departamentas, sunaikinęs ginklą, neturi visų Nuostatų 17.2–17.14, 17.16, 18.1.1–18.1.4 ir 18.2.1–18.2.5 papunkčiuose nurodytų duomenų, į Registrą įrašo turimus duomenis.

49.        Jeigu krašto apsaugos institucija, sunaikinusi ginklą, neturi visų Nuostatų 17.2–17.14, 17.16, ir 18.2.1–18.2.5 papunkčiuose nurodytų duomenų, Turto valdymo ir ūkio departamentui pateikia turimus duomenis.

50.        Jeigu ginklas prieš tai, kai sunaikinamas, nebuvo įregistruotas Registre, Krašto apsaugos sistemos institucija privalo pateikti Turto valdymo ir ūkio departamentui visus Nuostatų 17.2–17.14, 17.16 ir 18.2.1–18.2.5 papunkčiuose nurodytus sunaikinto ginklo duomenis.

51.        Turto valdymo ir ūkio departamentas, gavęs duomenis apie ginklo sunaikinimą, įrašo Registro duomenų bazėje ginklo sunaikinimo datą ir ginklą išregistruoja. Jeigu ginklas prieš tai, kai sunaikinamas, nebuvo įregistruotas Registre, Turto valdymo ir ūkio departamentas įregistruoja ginklą, įrašo Registro duomenų bazėje ginklo sunaikinimo datą ir jį išregistruoja.

52.        Registro objektai išregistruojami, jeigu:

52.1.     sutikrinus Registro duomenis ir Nuostatų 40 punkte nustatyta tvarka pateikus užklausą duomenų teikėjui nustatoma, kad Registre nėra jokių kitų duomenų apie šio ginklo egzistavimą;

52.2.     ginklas sunaikinamas Turto valdymo ir ūkio departamento arba Lietuvos kariuomenės;

52.3.     ginklas išvežamas iš Lietuvos Respublikos;

52.4.     Turto valdymo ir ūkio departamentas išduoda pažymą, kad ginklas visiškai netinkamas naudoti.

53.        Išregistravęs ginklą iš Registro, Turto valdymo ir ūkio departamentas duomenis apie šį ginklą, įskaitant su šiuo ginklu susijusius asmens duomenis, per 10 darbo dienų perkelia į Registro duomenų archyvą, kuriame jie saugomi 30 metų, o pasibaigus šiam terminui sunaikinami. Išregistruoto ginklo duomenų, įskaitant su šiuo ginklu susijusius asmens duomenis, saugojimo Registro duomenų bazėje ir Registro duomenų archyve trukmė skaičiuojama nuo ginklo sunaikinimo momento.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

54.        Jeigu nustatoma, kad į Registro duomenų bazę dėl Registro tvarkytojo kaltės įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, jis privalo ne vėliau kaip per 24 valandas netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai informuoti apie tai visus Registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti klaidingi, neišsamūs ar netikslūs duomenys.

55.        Jeigu Registro tvarkytojas nustato, kad iš susijusio registro gauti duomenys skiriasi nuo Registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, duomenys taisomi pagal susijusių registrų duomenis, išskyrus Nuostatų 53 punkte nurodytas aplinkybes. Jeigu kyla abejonių dėl susijusių registrų duomenų teisingumo ar tikrumo, Registro objekto registravimo procedūra stabdoma, o susijusio registro tvarkytojas nedelsiant informuojamas apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus.

56.        Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, turi teisę Nuostatų nustatyta tvarka susipažinti su Registre tvarkomais jo duomenimis, kurie nesudaro valstybės ar tarnybos paslapties.

57.        Registro duomenų subjektas, pateikęs Informatikos ir ryšių departamentui asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kitais Registro duomenimis, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų subjektams teikiami ir buvo teikti, informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus tam laikotarpiui nustatyti. Pagal gautą Registro duomenų subjekto prašymą Informatikos ir ryšių departamentas privalo atsakyti, ar jo asmens duomenys tvarkomi, ir Registro duomenų subjekto prašymu ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Registro duomenų subjekto prašymo gavimo raštu pateikti tvarkomų duomenų kopiją (išrašą). Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, arba kai duomenų subjektas prašo pateikti duomenų kopijas kita forma, už tai imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas.

58.        Jeigu Registro duomenų subjektas, susipažinęs su Registro duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Registro tvarkytojui rašytinį prašymą ir savo asmens tapatybę ir asmens duomenis patvirtinančius dokumentus ir reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, neišsamūs ar netikslūs jo asmens duomenys, esantys Registre, o jo asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį Registro tvarkytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą. Registro objektą įregistravęs Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo prašymo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo privalo nurodytus duomenis patikrinti ir ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

59.        Jeigu Registro duomenų subjektas, susipažinęs su Registre tvarkomais jo duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Registro tvarkytojui, įregistravusiam Registro objektą, rašytinį prašymą ir savo asmens tapatybę ir asmens duomenis patvirtinančius dokumentus ir reikalauti, kad būtų sunaikinti neteisėtai sukaupti jo asmens duomenys, o jo asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį Registro tvarkytojas gali patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą. Registro objektą įregistravęs Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šioje pastraipoje nurodyto prašymo ir dokumentų gavimo, neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir nedelsdamas sunaikina neteisėtai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Registro duomenų subjektas nesutinka, kad jo duomenys būtų ištrinti ir vietoje to prašo apriboti jų naudojimą.

60.        Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu praneša Registro duomenų subjektui, kad jo prašymu jo asmens duomenys ištaisyti, sunaikinti ar jų tvarkymo veiksmai sustabdyti (arba kad jo asmens duomenys neištaisyti, nesunaikinti ar jų tvarkymo veiksmai nesustabdyti).

61.        Registro tvarkytojas, suabejojęs Registro duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

62.        Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištaisymo, sunaikinimo ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymo, informuoja Registro duomenų gavėjus apie Registro duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus tuos atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (daug Registro duomenų subjektų, ilgas duomenų saugojimo laikotarpis, nepagrįstai didelės sąnaudos). Tokiu atveju apie tai turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU SUSIJUSIAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

63.        Registro duomenims tvarkyti naudojami šių susijusių registrų duomenys ir klasifikatoriai:

63.1.     Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenys apie Europos fizinius asmenis, išvardyti Nuostatų 18.1.1–18.1.4, 18.1.6–18.1.7 papunkčiuose, ir Nuostatų 21.1 papunktyje nurodytas klasifikatorius;

63.2.     Juridinių asmenų registro duomenys apie Europos juridinius asmenis, išvardyti Nuostatų 18.2.1–18.2.4 ir 18.2.7 papunkčiuose, ir Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys apie Europos fizinių asmenų gyvenamosios vietos ir Europos juridinių asmenų adresus, išvardyti Nuostatų 17.8, 18.1.6 ir 18.2.4 papunkčiuose;

63.3.     Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenys, išvardyti Nuostatų
19.2.1–19.2.7 papunkčiuose, ir Turto arešto aktų registro duomenys, išvardyti Nuostatų 19.1.1–19.1.8 papunkčiuose;

63.4.    PLVIS duomenys, išvardyti Nuostatų 17, 18 punktuose.

Kai Registro tvarkytojas priima sprendimą dėl Registro objekto registravimo, duomenų pakeitimo, papildymo ar atsisakymo jį registruoti ir pradeda Registro objekto įregistravimo, duomenų pakeitimo ar išregistravimo procedūrą, automatiškai įvyksta Registro sąveika su susijusiais registrais. Duomenys gaunami automatiniu būdu.

64.        Nustačius iš susijusių registrų gautų duomenų netikslumų, klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir aplinkybių paaiškinimai nedelsiant perduodami susijusio registro tvarkytojui.

65.        Registro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro informaciją apie nustatytus Registrui perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis į Registro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registro tvarkytojas apie tai nedelsdamas informuoja susijusio registro tvarkytoją ir Registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

66.       Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis ir duomenis, kurie sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį yra vieši ir įstatymų ir Nuostatų nustatyta tvarka ir apimtimi teikiami Registro duomenų gavėjams, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami pagal prašymą (vienkartinio duomenų teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis, ar pagal Informatikos ir ryšių departamento su duomenų gavėju sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju), kurioje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis.

67.        Registro duomenys: ginklų duomenys, įskaitant su šiais ginklais susijusius asmens duomenis, neatlygintinai teikiami šioms institucijoms:

67.1.     ginklų apyvartą Lietuvos Respublikoje kontroliuojančioms institucijoms, specialaus statuso subjektams, žvalgybos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 10 metų laikotarpiu po atitinkamo šaunamojo ginklo arba pagrindinių dalių sunaikinimo dienos;

67.2.     ikiteisminio tyrimo įstaigoms, kriminalinės žvalgybos subjektams, teisingumą baudžiamajame procese vykdantiems teismams, prokuratūrai 30 metų laikotarpiu po atitinkamo šaunamojo ginklo arba pagrindinių dalių sunaikinimo dienos;

67.3.    Policijos departamentui Nuostatų 19 punkte išvardyti duomenys PLVIS tvarkyti.

68.        Registro duomenų gavėjai Registro duomenis, įskaitant asmens duomenis, gauna:

68.1.    automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal Registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą, sudarius duomenų teikimo sutartį. Sutartis sudaroma pateikus Informatikos ir ryšių departamentui motyvuotą rašytinį prašymą, kuriame nurodomas duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, kokius duomenis, kokiu tikslu ir kokia pageidaujama duomenų pateikimo forma norima gauti. Prisijungimo sąlygos, parametrai ir būdai numatomi Informatikos ir ryšių departamento ir duomenų gavėjų sutartyse;

68.2.         raštu (vienkartinio teikimo atveju) pagal Registro duomenis parengtas pažymas ir išrašus pateikus rašytinį prašymą, kuriame nurodoma prašomų pateikti Registro duomenų apimtis, Registro duomenų naudojimo tikslas ir gavimo teisinis pagrindas.

69.       Informatikos ir ryšių departamentas Registro duomenis teikia automatiniu būdu. Pagal Registro duomenis parengtas pažymas ir išrašus teikia raštu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

70.        Registro duomenų gavėjai, nustatę, kad Informatikos ir ryšių departamento jiems pateikti duomenys klaidingi, netikslūs ar neišsamūs, gali kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą nuotoliniu būdu, pasinaudodami Registro jiems suteikiamomis priemonėmis, arba raštu, motyvuotu prašymu, kad Informatikos ir ryšių departamentas duomenis ištaisytų, patikslintų ar papildytų Registrą teisingais duomenimis. Informatikos ir ryšių departamentas, patikrinęs duomenis ir nustatęs, kad prašymas pagrįstas, nedelsdamas duomenis ištaiso, patikslina ar papildo Registrą teisingais duomenimis ir informuoja apie tai visus Registro duomenų gavėjus, kuriems pateikti neteisingi ar netikslūs duomenys.

71.        Registro duomenų gavėjas, gaunantis Registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, privalo šiuos duomenis naudoti tik taip ir tik tam tikslui, kaip nurodyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Registro duomenų gavėjams draudžiama perduoti gautus duomenis tretiesiems asmenims ar kitaip juos skleisti, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai nenustato kitaip.

72.       Registro duomenys teikiami už atlyginimą, kurio dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Neatlygintinai Registro duomenys teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Nuostatų 67 punkte numatytais atvejais.

73.        Registro duomenų teikėjai, nepateikę duomenų arba atsisakę juos pateikti nustatyta tvarka, pateikę klaidingus duomenis, Registro duomenų gavėjai, panaudoję gautus duomenis kitokiu būdu ar kitokiu tikslu, nei nustatyta juos perduodant (gaunant), perdavę ar kitaip neteisėtai paskelbę juos tretiesiems asmenims, neteisėtai sunaikinę duomenis ar kitaip pažeidę Nuostatus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

74.        Europos fiziniams ir juridiniams asmenims, trečiųjų valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat valstybių narių ar trečiųjų valstybių juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių subjektų padaliniams Registro duomenys teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Reglamentui (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

75.        Įslaptinti Registro duomenys teikiami Reikalavimų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

76.        Už Registro duomenų saugą atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai.

77.        Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai Registro duomenų saugą užtikrina vadovaudamiesi Reglamentu (ES) 2016/679, Registro valdytojo tvirtinamais duomenų saugos nuostatais ir saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais, kurie rengiami ir derinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo nustatyta tvarka. Įslaptintų Registro duomenų apsauga užtikrinama Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.

78.        Registro valdytojo ir Registro tvarkytojų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo laikytis Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų ir saugoti asmens duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą terminą. Šiame punkte nurodyti darbuotojai privalo saugoti duomenų paslaptį ne tik eidami pareigas, bet ir pasitraukę iš valstybės tarnybos, perėję dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

79.        Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, taip pat lėšų, gautų už Registro duomenų teikimą.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

80.        Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

81.        Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________