LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo nr. įv-190 „dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pakeitimo

 

2014 m. liepos 10 d. Nr. ĮV-545

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-190 „ Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“,

išbraukiu įsakymo 1.1 punkte nekilnojamosios kultūros vertybės kodą „A1705“ ir įrašau jį įsakymo 1.2 punkte.

 

 

Kultūros ministras                                                                                                    Šarūnas Birutis