LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽIAUSIO STOJAMOJO KONKURSINIO BALO STOJANTIESIEMS Į PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANTIEMS Į STUDIJŲ STIPENDIJAS 2017 METAIS NUSTATYMO

 

2017 m. sausio 23 d. Nr. V-31

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 1 dalimi ir Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 „Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8, 9 punktais,

n u s t a t a u, kad mažiausias stojamasis konkursinis balas stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2017 metais universitetuose yra 3, kolegijose – 1,6.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė