r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T-185

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ (Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-670 redakcija), Institucijų paskirčių klasifikatoriumi, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“, remdamasi Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2020 m. rugsėjo  11 d. raštu Nr. S-2276 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu jaunimo klasėse“, atsižvelgdama į Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo  centro 2021 m. rugpjūčio 11 d. raštą Nr. S-86 „Dėl Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro nuostatų keitimo, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoti Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus pavaduotoją ugdymui, laikinai einantį direktoriaus pareigas, pasirašyti Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro nuostatus ir juos pateikti Juridinių asmenų registrui bei pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus.

3. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-235(E) „Dėl Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja, sprendimo 1 punktu patvirtintus Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro nuostatus įregistravus Juridinių asmenų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-185

 

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Centro teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2.    Centro oficialus pavadinimas – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, sutrumpintas pavadinimas – Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras arba JSŠC. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 300008466.

3.    Centro veiklos pradžia – Akmenės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras įsteigtas 2004 m. kovo 5 d., veiklą pradėjo nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-100.

4.    Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5.    Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6.    Savininkas – Akmenės rajono savivaldybė, kodas 111100056, adresas: L. Petravičiaus
a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė.

7.    Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Akmenės rajono savivaldybės taryba. Jos kompetencija:

7.1. tvirtina Centro nuostatus;

7.2. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;

7.3. priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

7.4. priima sprendimą dėl Centro filialų steigimo ir/ar jų veiklos nutraukimo;

7.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8.    Buveinė (adresas) – Vytauto g. 3, LT-85124 Naujoji Akmenė, Akmenės rajono savivaldybė.

9.    Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10.  Pagrindinis tipas – gimnazija.

11.  Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.

12.  Kitos paskirtys:

12.1.    pagrindinės mokyklos tipo suaugusiųjų mokykla;

12.2.    pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams;

12.3.    pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla.

13.  Mokymo kalba – lietuvių.

14.  Mokymosi formos ir būdai: grupinio mokymosi forma kasdieniu, neakivaizdiniu ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais; pavienio mokymosi forma individualiu, savarankišku ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, grupinė mokymosi forma nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu Akmenės rajono jaunimo klasių mokiniams.

15.  Centras vykdo šias programas: pradinio, pagrindinio, vidurinio, jaunimo ir socialinių įgūdžių ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, pirminio ir tęstinio profesinio mokymo.

16.  Centras išduoda šiuos mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: brandos atestatą, brandos atestato priedą, brandos atestato (diplomo) priedą, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą, pažymėjimą, profesinio mokymo diplomą, profesinio mokymo pažymėjimą, valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.

17Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro skyriai:

17.1.    Pavadinimas – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Kairiškių daugiafunkcis centras (toliau – Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Kairiškių daugiafunkcis centras). Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T- 213 (E) įsteigtas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Kairiškių daugiafunkcis centras;

17.1.1. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Kairiškių daugiafunkcio centro buveinė: Pakalnės g. 2, LT-85016 Kairiškių k., Papilės seniūnija, Akmenės rajono savivaldybė;

17.1.2. Mokymo kalba – lietuvių kalba;

17.1.3. Mokymosi formos ir būdai: grupinio mokymosi forma kasdieniu, neakivaizdiniu ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais; pavienio mokymosi forma individualiu, savarankišku ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais.

17.1.4. Veiklos sritis – švietimas;

17.1.5. Pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

17.1.6. Kitos veiklos rūšys: kultūrinis švietimas, sportinis ir rekreacinis švietimas, švietimui būdingų paslaugų veikla, atviras darbas su jaunimu;

17.1.7. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, meninė kūryba, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

17.2.    Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Agluonų daugiafunkcis centras (toliau – Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Agluonų daugiafunkcis centras). Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T- 213 (E) įsteigtas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Agluonų daugiafunkcis centras:

17.2.1. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Agluonų daugiafunkcio centro buveinė: Dvaro g. 13, LT-85474 Agluonų k., Akmenės seniūnija, Akmenės rajono savivaldybė;

17.2.2. Mokymo kalba – lietuvių kalba;

17.2.3. Mokymosi formos ir būdai: grupinio mokymosi forma kasdieniu, neakivaizdiniu ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais; pavienio mokymosi forma individualiu, savarankišku ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais.

17.2.4. Veiklos sritis – švietimas;

17.2.5. Pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

17.2.6. kitos veiklos rūšys: kultūrinis švietimas, sportinis ir rekreacinis švietimas, švietimui būdingų paslaugų veikla, atviras darbas su jaunimu;

17.2.7. kitos ne švietimo veiklos rūšys: kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, meninė kūryba, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

18Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Akmenės rajono savivaldybės herbu ir Centro pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

19.  Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

20.  Centro švietimo veiklos rūšys:

20.1.    pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis vidurinis ugdymas, kodas 85.31;

20.2.    kitos švietimo veiklos rūšys:

20.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

20.2.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

20.2.3. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

20.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

20.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

20.2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

20.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

20.2.8. vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53;

20.2.9. techninis ir profesinis vidurinis mokymas, kodas 85.32.

21.  Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1.    nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

21.2.    vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

21.3.    kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

21.4.    meninė kūryba, kodas 90.03;

21.5.    bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0;

21.6.    sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;

21.7.    kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

21.8.    kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

21.9.    kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

22.  Centro tikslai:

22.1.    Taikyti įvairius ugdymo(si) metodus, kurie palengvina suaugusiesiems ir nepilnamečiams įgyti naujų žinių, mokėjimų ir įgūdžių, leidžia greičiau prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios darbo bei socialinių santykių aplinkos.

22.2.    Sudaryti sąlygas Akmenės rajono pedagogams ir kitiems bendruomenės nariams tobulinti bendrakultūrines, profesines, bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.

22.3.    Padėti bendruomenės nariams įsigyti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, atitinkančią šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančią jam įsitvirtinti ir sėkmingai konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.

22.4.    Tenkinti jaunimo viešuosius poreikius, vykdant atvirą darbą su jaunimu, neformaliojo švietimo, visuomeninės, kultūrinės, socialinės pagalbos teikimo, laisvalaikio užimtumo srityse.

23.  Centro uždaviniai:

23.1.    teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą;

23.2.    tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

23.3.    teikti mokiniams reikalingą pedagoginę pagalbą;

23.4.    užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką;

23.5.    užtikrinti darnią mokinio galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą;

23.6.    ugdyti nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, pasitikėjimą savo jėgomis;

23.7.    vykdyti neformalųjį švietimą, grindžiamą socialiniais ir asmeniniais mokinių poreikiais;

23.8.    plėtoti neįgaliųjų formalųjį ir neformalųjį švietimą;

23.9.    vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu, pagrįstą savanoriškumo ir geranoriškumo principais.

24.  Vykdydamas jam pavestus uždavinius, Centras atlieka šias funkcijas:

24.1.    konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdamas į vietos ir Centro bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus;

24.2.    rengia pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ilgalaikius teminius planus, juos papildančių bei mokinių poreikius tenkinančių modulių, neformaliojo švietimo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas;

24.3.    vykdo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

24.4.    organizuoja suaugusiųjų profesinį mokymą pagal formaliąsias ir neformaliąsias profesinio mokymo programas;

24.5.    vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

24.6.    išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

24.7.    sudaro palankias jaunimo (16-17 m.) ir suaugusiųjų ugdymo(si) sąlygas, derina ugdymo turinį, siūlo ir taiko skirtingus mokymo ir mokymosi būdus, mokymo ir mokymosi laiką;

24.8.    sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

24.9.    teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios ir vidutinės vaiko priežiūros priemones;

24.10.  įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.11.  organizuoja tėvų (globėjų), mokinių pageidavimu papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

24.12siūlo ir organizuoja pirmines profesines ir tęstines studijas, profesijų mokymo kursus;

24.13rengia projektus ir dalyvauja projektuose;

24.14plečia savo veiklą (leidybinė, metodinė, kultūrinė, švietėjiška, darbas su moksleiviais ir kt.), atsižvelgdamas į vietos bendruomenės poreikius ir Centro galimybes;

24.15tiria ugdymo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo, saviraiškos poreikius ir kuria bei realizuoja kvalifikacines, sociokultūrines, saviraiškos ugdymo programas;

24.16tvirtina pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;

24.17vykdo rajono pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;

24.18rengia ir vykdo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, vykdomas ne Lietuvos Respublikoje;

24.19organizuoja rajono pedagogų metodinę veiklą;

24.20kaupia ir sistemina informaciją apie švietimo naujoves, literatūrą, pedagogų metodinius darbus;

24.21bendradarbiauja bei sudaro sutartis su kitais socialiniais partneriais, siekdamas suaugusiųjų švietimo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybės ir efektyvumo;

24.22atsako į pedagogų bendruomenės klausimus, prašymus, skundus, pasiūlymus bei ieško efektyvių priemonių problemoms spręsti;

24.23vykdo jaunimo užimtumo programas;

24.24organizuoja ir vykdo rajono moksleivių dalykines olimpiadas;

24.25.  sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

24.26.  užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

24.27.  kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

24.28.  organizuoja Centre mokinių nemokamą maitinimą ir pavėžėjimą;

24.29.  viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

24.30.  vykdo atvirą darbą su jaunimu, pagrįstą savanoriškumo ir geranoriškumo principais, suteikia jauniems žmonėms galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, padeda spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus;

24.31.  atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

25.  Mokiniams išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

26.  Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

26.1.    parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

26.2.    kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

26.3.    bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

26.4.    vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

26.5.    įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

26.6.    atlygintinai teikti švietimo viešąsias paslaugas ir turėti specialiųjų programų lėšų, kurios naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

26.7.    rengti dokumentus, reglamentuojančius Centro bendruomenės narių teises, pareigas ir atsakomybę;

26.8.    gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.9.    naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

27.  Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, privalo:

27.1.    užtikrinti sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

27.2.    užtikrinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę;

27.3.    individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams;

27.4.    teikti informaciją visuomenei apie Centro veiklą;

27.5.    sudaryti sąlygas Centre dirbančių darbuotojų profesiniam tobulėjimui.

28.  Mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

 

IV SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

29.  Centro veikla organizuojama pagal:

29.1.    Centro direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba ir Akmenės rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

29.2.    Centro direktoriaus patvirtintą Centro metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba;

29.3.    Centro direktoriaus patvirtintą Centro ugdymo planą, suderintą su Centro taryba ir Akmenės rajono savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

30.  Centrui vadovauja direktorius, kuris viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiriamas ir iš jų atleidžiamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir švietimo įstatymų nustatyta tvarka.

31Direktorius pavaldus Akmenės rajono savivaldybės merui ir atskaitingas Akmenės rajono savivaldybės tarybai.

32.  Centro direktoriaus kompetencija:

32.1.    vadovauja Centro strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Centre priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

32.2.    organizuoja įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

32.3.    nustatyta tvarka priima ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

32.4.    rūpinasi mokytojų ir kitų darbuotojų darbo sąlygomis, organizuoja trūkstamų mokytojų paiešką;

32.5.    kartu su Centro taryba sprendžia įstaigai palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;

32.6.    kiekvienais metais teikia Centro bendruomenei ir Centro tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą, kurios struktūrą ir reikalavimus nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras;

32.7.    užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

32.8.    užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos nuostatų;

32.9.    suderinęs su Akmenės rajono savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

32.10organizuoja Centro buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

32.11atsako už pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

32.12priima mokinius Akmenės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

32.13pagal kompetenciją leidžia įsakymus, prižiūri, kaip jie vykdomi;

32.14pagal poreikį sudaro komisijas, darbo ir metodines grupes;

32.15Centro vardu sudaro sutartis Centro funkcijoms vykdyti;

32.16organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.17rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją ir atestuotis mokytojams, kitiems pedagoginiams darbuotojams švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

32.18inicijuoja Centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

32.19vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Centro darbo tvarkos taisyklėse nustato mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, techninio personalo ir mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

32.20suderinęs su Centro taryba, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles;

32.21už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

32.22Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Akmenės rajono savivaldybės vykdomąją instituciją dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

32.23sudaro Centro Vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;

32.24užtikrina, prižiūri ir atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Centre;

32.25organizuoja pašalinių asmenų patekimo į Centro patalpas apskaitą ir tai kontroliuoja, organizuoja įstaigos teritorijos ir jos prieigų stebėjimą, informuoja teritorinę policijos įstaigą apie žinomus ar įtariamus smurto, prievartos, psichoaktyviųjų medžiagų platinimo, viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus;

32.26supažindina Centro bendruomenę su teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės aktų pažeidimus, Centro lankymą, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją ir mokinių užimtumą;

32.27bendradarbiauja su pagalbą mokiniui, mokytojui ir Centrui teikiančiomis įstaigomis, Akmenės rajono savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, valstybine vaiko teisių apsaugos institucija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, atvejo vadybininkais, teritorine policijos įstaiga, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, Akmenės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

32.28prireikus sudaro su institucijomis, dirbančiomis prevencinį darbą savivaldybės teritorijoje, kitose vietovėse, sutartis dėl pagalbos teikimo Centre ar už jo ribų;

32.29organizuoja neformalųjį vaikų švietimą po pamokų ir mokinių atostogų metu;

32.30atsako už informacijos apie Centre vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Centro išorinio vertinimo rezultatus, centro bendruomenės tradicijas ir pasiekimus, apie mokymosi galimybes pagal profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programas, mokymosi galimybes kitų užsienio valstybių mokyklose, įsidarbinimo galimybes Lietuvos darbo rinkoje skelbimą viešai;

32.31atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, švietimo įstaigos bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

32.32analizuoja Centro veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už įstaigos veiklos rezultatus;

32.33atsako už Centro finansinę veiklą, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su švietimo įstaigos lėšų (įskaitant lėšas, skirtas švietimo įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui), turto naudojimą ir disponavimą juo;

32.34gali turėti ir kitų jam šiuose nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

33.  Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo, švietimo pagalbos teikimo ir kitus su ugdymu bei Centro veikla susijusius klausimus Centro direktorius aptaria Centro administracijos pasitarimuose.

 

V SKYRIUS

CENTRO SAVIVALDA

 

34.  Centro savivaldos institucijų sistemą sudaro Centro taryba, Centro mokytojų taryba, Centro mokinių taryba, mokinių iki 18 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas.

35.  Centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. Taryba telkia Centro mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bei socialinių partnerių bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Centro interesams.

36.  Taryba sudaroma iš Centre nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), socialinių partnerių atstovų, mokytojų, mokinių. Centro taryba renkama 2 metams iš 10 narių. Kandidatus į Tarybą gali siūlyti visi Centro bendruomenės nariai. Mokytojai savo atstovus renka Mokytojų tarybos posėdyje, mokiniai renka savo atstovus slaptu balsavimu, kiti Tarybos nariai renkami mokinių ir bendruomenės narių siūlymu slaptu balsavimu. Tarybos nariu negali būti Centro direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

37.  Į Tarybą lygiomis dalimis (po 3) tėvus (rūpintojus) deleguoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – Centro mokytojų taryba, mokinius – Centro mokinių (seniūnų) taryba, vieną atstovą deleguoja vietos bendruomenė.

38.  Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Centro direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

39.  Asmenys į Centro tarybą gali būti renkami ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

40Tarybos kompetencija:

40.1.    teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

40.2.    aprobuoja Centro strateginį planą, Centro metinę veiklos programą, Centro vidaus tvarkos taisykles, kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Centro direktoriaus;

40.3.    teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;

40.4.    svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;

40.5.    vertina Centro vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

40.6.    teikia siūlymus Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Centro materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

40.7.    svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Centro direktoriui;

40.8.    teikia siūlymus dėl Centro darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

40.9.    svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus.

41.  Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

42.  Centro taryba už savo veiklą atsiskaito Centro bendruomenei.

43.  Centro mokytojų taryba (toliau – Mokytojų taryba) – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, visi Centre dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

44.  Mokytojų tarybai vadovauja Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

45.  Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

45.1.    Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prieš prasidedant mokslo metams, pasibaigus trimestrams, pusmečiams ir mokslo metų pabaigoje.

45.2.    Mokytojų tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu daugumos sprendimu.

45.3.    Į Mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami mokiniai, bendruomenės atstovai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai ir vadovai ar kitos priežiūros institucijos atstovai.

46.  Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Centro direktoriaus teikiamais klausimais.

47.  Centre nuolat veikia Centro mokinių taryba (toliau – Mokinių taryba). Centro mokinių tarybą sudaro 15-20 mokinių, kadencijos trukmė – 1 metai. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai. Vadovauja pirmininkas. Jį vieniems metams renka slaptu balsavimu visi tuo metu Centre besimokantys mokiniai. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Centro renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Centro tarybą.

48.  Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą sudaro visų besimokančių iki 18 metų amžiaus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Komitetui vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas aptaria su klasių vadovais mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie mokinius klausimus, padeda organizuoti renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, profesinį mokymą, teikia siūlymus Centro tarybai ir direktoriui.

49.  Centre sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Centro strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Centro pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Centre, teikia Centro direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

50.  Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojai. Centro metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Centro metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

51.  Metodinių grupių ir Centro metodinės tarybos sudarymo ir vadovavimo principai nustatomi Centro Vidaus tvarkos taisyklėse.

52.  Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Centro direktorius gali organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto pasitarimus.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

53.  Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

54.  Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

55.  Centro direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

56.  Centro direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui bei kitų Centro darbuotojų veiklos vertinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų norminių teisės aktų, Savininko bei Centro teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

57.  Centras valdo patikėjimo teise jam perduotą Savininko turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

58.  Centro lėšos:

58.1.    valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos, perduotos Savivaldybės biudžetui, ir Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

58.2.    pajamos už teikiamas paslaugas;

58.3.    fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

58.4.    kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

59.  Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

60.  Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

61.  Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

62.  Centras turi Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo centro labdaros ir paramos fondą, kurio veiklą vykdo Fondo valdyba.

63.  Centras veiklos kokybę įsivertina taikydamas pasirinktus vertinimo būdus, formas ir instrumentus. Centro veiklos priežiūrą taip pat atlieka Akmenės rajono savivaldybė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus

64.  Valstybės švietimo stebėseną, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kitos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos įstaigos, Savivaldybės administracija ir Centras.

65.  Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir Akmenės rajono savivaldybės vykdomoji institucija. Centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Centro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Akmenės rajono savivaldybės kontrolierius (Akmenės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66.  Centras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

67Vieši pranešimai ir informacija, kurią, remiantis šiais Nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, apie Centro vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, informacinę sistemą Elektroninis dienynas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius išorinio vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas Centro vykdomas veiklas skelbiama interneto svetainėje adresu www.jsscakmene.lt , Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.akmene.lt  ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

68.  Centro nuostatus, jų pakeitimus, papildymus, suderintus su Centro taryba, tvirtina Savininkas.

69.  Centro nuostatų keitimą ar papildymą inicijuoja Akmenės rajono savivaldybės taryba, Centro direktorius ar Centro Taryba.

70.  Centrą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko Savininkas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais teisės aktais.

______________________________

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                   Ramutė Bužinskienė

 

 

SUDERINTA

Centro tarybos

2021 m. rugpjūčio 4 d. posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. 1S-5)