VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEISIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 3 d. Nr. B1-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“, 18 punktu ir remdamasis Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos 2019-12-19 posėdžio protokolo Nr. B11-234 devintojo klausimo nutartimi:

1.  T v i r t i n u Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos Vietinių šėmųjų veislės galvijų veisimo programą.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo 1 punktu patvirtintos veisimo programos įgyvendinimo priežiūrą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veislininkystės skyriui.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                     Vidmantas Paulauskas