JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 20 d. Nr. 13B-541

Jonava

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-246 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, 51 punktu:

T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje ir lėšų skyrimo bei naudojimo aprašą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo patvirtinimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Valdas Majauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. balandžio 20 d.

įsakymu Nr. 13B-541

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje ir lėšų skyrimo bei naudojimo aprašas (toliau – aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.4 papunktyje nurodytos priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

2. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

3. Priemonės įgyvendinimą organizuoja Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija), paskelbdama projektų atrankos konkursą (toliau – konkursas).

4. Galimi pareiškėjai:

4.1. bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;

4.2. jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 43 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

5. Konkursas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt ir Facebook paskyroje, internetiniame puslapyje www.jonavoszinios.lt, skelbime nurodant:

5.1. paraiškų priėmimo pradžią ir terminą, kuris turėtų būti ne trumpesnis kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos (naujo konkurso paraiškų teikimo terminas – ne ilgesnis nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų);

5.2. adresą, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo būdą;

5.3. atsakingo (-ų) savivaldybės valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų), dirbančio (-čių) pagal darbo sutartį ir teikiančio (-čių) konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais (toliau – atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas), telefono ryšio numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us) ir laiką pasiteirauti;

5.4. projekto paraiškos formą ir kitą su paraiškos pildymu susijusią informaciją;

5.5. galimus pareiškėjus;

5.6. finansuotinas veiklas, nurodytas Aprašo 10 punkte;

5.7. dokumentus, kuriuos reikia pateikti (priedai);

5.8. konkursui numatytą skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų sumą;

5.9. maksimalią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

5.10. kitą reikalingą informaciją.

6. Aprašo nustatyta tvarka, įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti Jonavos rajono savivaldybės seniūnijų – Bukonių, Kulvos, Ruklos, Šilų, Šveicarijos, Upninkų, Užusalių, Žeimių ir Jonavos miesto – aptarnaujamų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

7. Savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisija (toliau – vertinimo komisija) vertina pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą užpildytą, pasirašytą ir pateiktą paraišką (toliau – paraiška), nusprendžia, kuriai seniūnijos teritorijoje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (-oms) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais nevyriausybinei (-ėms) organizacijai (-oms) ir (arba) religinei (-ėms) bendruomenei (-ėms) ir bendrijai (-oms) siūlyti skirti finansavimą.

8. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti sutarties (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis), parengtos pagal Aprašo 3 priedo formą, su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

9. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Jungtinių Tautų bendrojoje klimato kaitos konvencijoje, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarime Nr. XIII-1484 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakyme Nr. 4-207 „Dėl Socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo“ vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

10. Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

10.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;

10.2 veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

10.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

10.4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;

10.5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

10.6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

11. Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

11.1. pareiškėjas yra sudaręs partnerystės sutartį su bent viena nevyriausybine organizacija, religine bendruomene, bendrija ar kita pelno nesiekiančia organizacija (toliau – partneris) ir joje nurodyta partnerio veikla įgyvendinant projektą;

11.2. pareiškėjas yra sudaręs partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, kuris veikia kitos seniūnijos ar kitos savivaldybės teritorijoje ir joje nurodyta partnerio veikla įgyvendinant projektą;

11.3. į projekto veiklas įtraukti socialinę atskirtį patiriantys asmenys (nurodyta, kiek kokių asmenų kokiose veiklose dalyvaus);

11.4. į projektą įtrauktos bent dvi tinkamos finansuoti veiklos, nurodytos Aprašo 10.110.4 papunkčiuose;

11.5. į projekto veiklas įtrauktas jaunimas (nurodytos veiklos, skirtos jaunimui);

11.6. pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, naudoja kovos su klimato kaita priemones (aplinką tausojančios priemonės).

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

12. Projektas aprašomas užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu, t.y. skenuotą paraišką su lydraščiu ir pridedamais dokumentais siųsti į savivaldybės el.p.: [email protected] arba pareiškėjas paraišką su lydraščiu pateikia vokuose registruotu paštu arba įteikia asmeniškai Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui („vienam langeliui“) adresu: Žeimių g.13, Jonava, I aukštas.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

13. Paraiškoje paprastai nurodoma:

13.1. informacija apie pareiškėją (pareiškėjo teisinė forma, juridinio asmens kodas, narių skaičius, pareiškėjo vadovas, kontaktinis asmuo / projekto vadovas, banko, kitos kredito ar mokėjimo įstaigos sąskaitos numeris, banko pavadinimas, organizacijos patirtis įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto (išvardijami per pastaruosius dvejus metus iki paraiškos pateikimo vykdyti projektai, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projektų pavadinimus ir jų vykdymo metus);

13.2. informacija apie projektą (projekto pavadinimas, projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais), projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vykdymo vieta, projekto partneriai, jei pareiškėjas jų turi, projekto partnerių veikla projekte, jų kontaktiniai duomenys);

13.3. projekto aprašymas (esamos padėties aprašymas, projekto tikslas ir uždaviniai, trumpas projekto aprašymas, tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai, projekto atitiktis Aprašo 10 punkte numatytoms finansuotinoms veikloms, atitiktis kriterijams, už kuriuos skiriami papildomi balai, laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą);

13.4. projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, vieta, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių skaičius), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo kriterijai);

13.5. bendra projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata), kurioje pagal kiekvieną planuojamą projekto veiklą nurodoma, kiek lėšų prašoma iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) skirtų valstybės biudžeto asignavimų, ir išlaidų apskaičiavimo pagrindimas;

13.6. projekto sklaida ir viešinimas;

13.7. projekto veiklų tęstinumas;

13.8. projekto veiklos (-ų) vykdymą užtikrinantys ištekliai: projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikacija, darbo patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą;

13.9. pridedamų dokumentų sąrašas.

14. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu) kopijas:

14.1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

14.2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

14.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);

14.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

14.5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

14.6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

14.7. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

15. Dokumento, nurodyto Aprašo 14.3 papunktyje, kopiją ir aktyvią nuorodą, nurodytą Aprašo 14.7 papunktyje, pateikti privaloma. Dokumentų, nurodytų Aprašo 14.1, 14.2, 14.4 ir 14.5 papunkčiuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas. Savivaldybės, pareiškėjų prašydamos pateikti dokumentus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kokių dokumentų ir informacijos, reikalingos sprendimams priimti, galima reikalauti.

16. Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais. Jas pagal kompetenciją teikia atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kurio telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas skelbiami konkurso skelbime. Už informacijos teikimą atsakingas savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos.

17. Pareiškėjai pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) užpildytą paraišką Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikia savivaldybės administracijai.

 

IV SKYRIUS

VERTINIMO KOMISIJOS VEIKLA ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ

 

18. Jonavos rajono savivaldybės kiekvienoje seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų yra mažiau nei 20 000, todėl sudaroma 1 (viena) Vertinimo komisija iš 6 (šešių) narių: 3 seniūnaičiai (ne mažiau kaip 50 proc.), 2 bendruomeninių organizacijų atstovai (ne mažiau kaip 30 proc.) ir 1 savivaldybės administracijos atstovas (ne daugiau kaip 20 proc.).

19. Savivaldybės administracijos atstovą į Vertinimo komisiją skiria savivaldybės administracijos direktorius.

Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas elektroniniu laišku išsiunčia paklausimus seniūnijų seniūnams dėl seniūnaičių delegavimo į Vertinimo komisiją. Seniūnijų seniūnai dėl to kreipiasi į išplėstines seniūnaičių sueigas, kurios ir deleguoja seniūnaičius į Vertinimo komisiją. Jeigu į Vertinimo komisiją pasiūloma daugiau seniūnaičių, organizuojamas pasiūlytų seniūnaičių susirinkimas, kuriame balsavimo būdu išrenkama tiek seniūnaičių, kiek reikia Vertinimo komisijai sudaryti.  

Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas elektroniniu laišku išsiunčia paklausimą savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkui dėl bendruomeninių organizacijų atstovų delegavimo į Vertinimo komisiją.

20. Vertinimo komisijos personalinė sudėtis tvirtinama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus Savivaldybės tvarkos aprašą, bet ne vėliau kaip iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Vertinimo komisijos darbo forma yra posėdžiai. Vertinimo komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių. Pirmojo vertinimo komisijos posėdžio metu (gavus paraiškas), iš jos narių (seniūnaičių arba bendruomeninių organizacijų (ar nevyriausybinių organizacijų) atstovų) balsų dauguma išrenkamas pirmininkas ir komisijos pirmininko pavaduotojas.

21. Vertinimo komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas. Vertinimo komisiją techniškai aptarnauja vertinimo komisijos sekretorius (savivaldybės administracijos atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas). Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.

22. Vertinimo komisija, organizuodama savo darbą ir priimdama sprendimus, vadovaujasi Savivaldybės aprašu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679), Aprašu.

23. Vertinimo komisijos narys, atstovaujantis bendruomeninei organizacijai ar nevyriausybinei organizacijai, negali vertinti tos seniūnijos, kurioje yra registruota jo ar jam artimo asmens (sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, taip pat šių asmenų tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), senelių, vaikaičių ir jų sutuoktinių, sugyventinių ar partnerių) atstovaujama bendruomeninė organizacija ar nevyriausybinė organizacija, paraiškos (-ų). Vertinimo komisijos narys negali vertinti pareiškėjo, kurio atstovas jis yra, paraiškos (-ų).

24. Pirmojo posėdžio metu Vertinimo komisijos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su paraiškų vertinimu susijusios informacijos (Aprašo 4 priedas), taip pat nešališkumo deklaracijas (Aprašo 6 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Vertinimo komisijos narys privalo nusišalinti nuo paraiškos (-ų) vertinimo ir balsavimo, jei yra svarstoma organizacijos, kurios vadovas, kolegialaus valdymo organo narys ir (arba) darbuotojas jis arba jam artimas asmuo (jo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, taip pat šių asmenų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai) yra, paraiška (-os). Jeigu Vertinimo komisijos narys nenusišalina, Vertinimo komisija privalo priimti sprendimą dėl jo nušalinimo. Jeigu Vertinimo komisijos narys nenusišalina ir tik vėliau paaiškėja, kad dėl to kilo interesų konfliktas, jo vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais, o paraišką (-as) vertina kitas Vertinimo komisijos narys, kurį paskiria Vertinimo komisijos pirmininkas.

Vertinimo komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai, savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys, kurie taip pat pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 7 priedas).

Komisija posėdžio pradžioje nustato, kuriuos klausimus svarstant gali dalyvauti pareiškėjų atstovai ir suinteresuoti asmenys.

25. Vertinimo komisija, pildydama vertinimo anketą (Aprašo 2 priedas), per 14 kalendorinių dienų įvertina paraiškas ir Vertinimo komisijos sekretoriui pateikia vertinimo anketas (juo skiriamas savivaldybės administracijos atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas).

Komisijos sekretorius per 2 darbo dienas parengia kiekvienos savivaldybės seniūnijos vertinimo rezultatų suvestinę. Vertinimo komisijos protokoliniu sprendimu savivaldybės administracijos direktoriui siūloma skirti lėšų tam (tiems) projektui (-ams), kuris (-ie) surinko daugiausia Vertinimo komisijos narių balų ir kuriems užteko savivaldybės skirtų lėšų Priemonei įgyvendinti.

26. Vertinimo komisijos sprendimai dėl atrinkto (-ų) labiausiai atitinkančio (-čių) bendruomenės narių (gyventojų) viešuosius poreikius ir interesus projekto (-ų), įforminti protokolu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracijos direktorius per 10 darbo dienų nuo Vertinimo komisijos protokolinio sprendimo priėmimo dienos priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) labiausiai atitinkančio (-čių) bendruomenės narių (gyventojų) viešuosius poreikius ir interesus projekto (-ų) finansavimo.

27. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 3 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl atrinkto (-ų) labiausiai viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus atitinkančio (-čių) projekto (-ų) finansavimo priėmimo dienos paskelbia informaciją apie laimėtoją (-us) (organizacijos pavadinimas, projekto pavadinimas, projektui finansuoti skirta lėšų suma) savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt ir Facebook paskyroje, internetiniame puslapyje www.jonavoszinios.lt.

28. Su Projektų vykdytojais, kurių paraiškose nurodytos veiklos, Vertinimo komisijos nuomone, labiausiai atitinka viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius bei interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pasirašo Projektų įgyvendinimo sutartis. Rekomenduojama sutartis pasirašyti elektroniniu būdu.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA, PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

29. Savivaldybės administracijoje užregistruotos paraiškos arba savivaldybės administracijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos perduodamos atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kuris per 5 darbo dienas nuo nustatytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina, ar:

29.1. paraiška pateikta iki skelbime nurodytos datos;

29.2. paraišką pateikė pareiškėjas, atitinkantis Aprašo 4 punkte ir Aprašo 14.7 papunktyje nustatytus reikalavimus;

29.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai;

29.4. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

29.5. pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto konkurso būdu gautas lėšas ir (arba) gautas lėšas panaudojo tikslingai;

29.6. paraiška atitinka Aprašo 12 punkto reikalavimus;

29.7. pareiškėjas yra registruotas savivaldybėje, kurioje teikia paraišką;

29.8. pareiškėjas 2019 ir (ar) 2020 metais buvo pripažintas pažeidęs Projekto įgyvendinimo sutarties sąlygas.

30. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, jeigu jis nėra Vertinimo komisijos sekretorius, vertindamas paraiškų atitiktį Aprašo 29 punkte nurodytiems formaliesiems kriterijams, turi teisę konsultuotis su Vertinimo komisija. Paraiškos atmetamos, nevertinamos ir lėšų projektams įgyvendinti neskiriama, jeigu paraiškos neatitinka 29 punkte nurodytų formaliųjų kriterijų, išskyrus netikslumus, iš esmės netrukdančius vertinti formaliųjų kriterijų atitiktį (pvz.: neteisingi atsiskaitomosios sąskaitos numeris ar kredito įstaigos rekvizitai, paraiškos užpildymo data, rašybos klaidos, netinkamas dokumentų užsienio kalba vertimas (jei paraišką vertinantys asmenys gali suprasti ir įvertinti dokumentų turinį), paraiškos priedų pateikimas kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.).

Atsakingas valstybės tarnautojas apie paraišką (-as), kuri (-ios) neatitinka formaliojo (‑iųjų) kriterijaus (-ų), nurodyto (-ų) Aprašo 29 punkte, informuoja pareiškėją elektroniniu laišku, kuriame nurodo paraiškos, neatitinkančios formaliojo (-iųjų) kriterijaus (‑ų), atmetimo priežastis.

Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 3 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo dienos perduoda paraiškas Vertinimo komisijai.

31. Jeigu, vertinant gautą paraišką (-as) ir dokumentus, kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti įtakos vertinant paraišką (-as), Vertinimo komisijos sekretorius privalo raštu/ elektroniniu laišku paprašyti pareiškėją paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos.

32. Vertintinas paraiškas Vertinimo komisijos nariams paskirsto Vertinimo komisijos pirmininkas. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip du Vertinimo komisijos nariai. Jeigu vieną paraišką vertino du Vertinimo komisijos nariai ir jų vertinimas skiriasi daugiau kaip 20 balų ir (arba) vienas iš Vertinimo komisijos narių nusprendė skirti finansavimą, o kitas – neskirti, taip pat jeigu dviejų Vertinimo komisijos narių projektui įgyvendinti siūloma skirti suma skiriasi daugiau nei 25 proc., Vertinimo komisijos pirmininkas paskiria trečią vertintoją tokiai paraiškai įvertinti.

33. Jeigu Aprašo 32 punkte nurodytais atvejais paraiškai įvertinti paskiriamas trečias Vertinimo komisijos narys, Vertinimo komisijos sekretorius apibendrina jo siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydamas dviejų iš trijų paraiškos vertintojų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų bei siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkius ir juos pateikia Vertinimo komisijai.

34. Vertinimo komisija, įvertinusi dviejų vertintojų vertinimų suvestinę, parengtą trečiam vertintojui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiams. 

35. Paraiškos turi būti įvertintos per 14 kalendorinių dienų nuo jų perdavimo Vertinimo komisijai dienos. Vertinimo komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų paraiškų kiekį ir apimtį, šį terminą gali sutrumpinti arba pratęsti iki 10 kalendorinių dienų.

36. Vertinimo komisijos nariai, gavę vertinti paraiškas, jas vertina užpildydami vertinimo anketą (Aprašo 2 priedas) – pagal joje nurodytus vertinimo kriterijus pagrįsdami skiriamus balus ir projektui įgyvendinti siūlomą skirti lėšų sumą (jei siūloma skirti suma yra mažesnė nei prašoma). Minimalus balų, kuriuos turi surinkti pareiškėjas, skaičius yra 30. Maksimalus balų, kuriuos gali surinkti pareiškėjas, skaičius yra 70.

37. Vertinimo komisija įvertina paraiškas, apskaičiuodama kiekvienai paraiškai Vertinimo komisijos narių skirtų balų vidurkį, siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį ir reitinguoja projektus balų mažėjimo tvarka (kiekvienos seniūnijos projektai reitinguojami atskirai). Lėšų skiriama tiems projektams, kurie surinko daugiausia balų ir kuriems įgyvendinti užtenka konkursui numatytų valstybės biudžeto lėšų.

38. Jeigu projektai įvertinami vienodai, pirmenybė teikiama projektui, kurio veiklų vykdytojo darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos mažesnės. Savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindamas Savivaldybės tvarkos aprašą, numato kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, kuriam projektui skiriamas finansavimas, jei projekto veiklų vykdytojai yra numatę vienodas išlaidas darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo įmokas.

39. Vertinimo komisijai priėmus sprendimą skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų ir priėmus protokolinį sprendimą, Vertinimo komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo Vertinimo komisijos protokolinio sprendimo priėmimo dienos, elektroniniu laišku informuoja pareiškėją apie jam siūlomų skirti lėšų dydį, įvardija siūlomas finansuoti priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, pagal Vertinimo komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą.

40. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos Vertinimo komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad Vertinimo komisijos priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, atsižvelgdamas į pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą. Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su Vertinimo komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad Vertinimo komisijos priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių, ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su Vertinimo komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su Vertinimo komisijos priimtu sprendimu siūlyti skirti dalį projektui įgyvendinti pareiškėjo prašomų lėšų ar jei Vertinimo komisija nepritaria pareiškėjo patikslintai sąmatai ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planui, projektui lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

41. Gavęs patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su Vertinimo komisijos siūloma skirti suma ir kad Vertinimo komisijos priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, numatytus paraiškoje, bei patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą, Vertinimo komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo pareiškėjo patvirtinimo gavimo dienos, juos pateikia Vertinimo komisijos nariams, kurie pirmą kartą vertino paraiškas. Vertinimo komisija patikslintus dokumentus įvertina per 3 darbo dienas nuo Vertinimo komisijos sekretoriaus dokumentų pateikimo Vertinimo komisijai dienos ir protokoliniu sprendimu pritaria arba nepritaria pareiškėjo patikslintai sąmatai ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planui.

42. Pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo Vertinimo komisija pateikia atsakingam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams) nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo posėdžio, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų pateikimo, protokolo pasirašymo dienos.

43. Savivaldybės administracija lėšas gali paskirstyti, skelbdama naują konkursą Priemonei įgyvendinti tais atvejais, kai po Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo pareiškėjas nesudaro Projekto įgyvendinimo sutarties per Aprašo 50.16 papunktyje numatytą terminą, atsisako dalies lėšų, atsisako vykdyti finansuojamą projektą, nutraukia sudarytą Projekto įgyvendinimo sutartį, lieka konkrečiai savivaldybės seniūnijai Priemonei įgyvendinti skirtų nepaskirstytų lėšų arba konkrečioje seniūnijoje nebuvo pateikta nė viena bendruomeninės organizacijos paraiška ir liko nepanaudotų konkrečiai savivaldybės seniūnijai Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų. Naujo konkurso paraiškų teikimo terminas – ne ilgesnis nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Projekto įgyvendinimo sutartys su Projekto vykdytoju, paskelbus naują konkursą, gali būti pasirašomos iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

44. Likus konkrečiai savivaldybės seniūnijai Priemonei įgyvendinti skirtų nepaskirstytų lėšų Aprašo 43 punkte nustatytais atvejais, lėšos gali būti paskirstomos kitoms savivaldybės seniūnijoms, Savivaldybės administracijai priėmus sprendimą dėl paskirstymo kriterijų, pasikonsultavus su savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (jei jos nėra, – su savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba).

45. Ministerijai per einamuosius metus skyrus papildomų lėšų Priemonei įgyvendinti, jos paskirstomos Savivaldybės tvarkos apraše nustatyta tvarka.

46. Pareiškėjai turi teisę susipažinti su savo projekto vertinimu (nuasmenintomis vertinimo anketomis). Paraiškos ir vertinimo anketos saugomos savivaldybės administracijoje.

47. Skundus dėl galimai pažeistos pateiktos (-ų) paraiškos (-ų) vertinimo ir atrankos procedūros nagrinėja savivaldybės administracija.

Savivaldybės administracijos veiksmai ir neveikimas, Savivaldybės tvarkos apraše nurodyto subjekto sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS

 

48. Priemonė įgyvendinama Jonavos rajono savivaldybėje, kuri su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) sudarys Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Valstybės lėšų naudojimo sutartis). Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu lėšos Priemonei įgyvendinti skiriamos Jonavos rajono savivaldybės administracijai pagal joje praėjusiais kalendoriniais metais gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, remiantis valstybės įmonės Registrų centro einamųjų metų sausio 1 d. pateiktais duomenimis.

Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, iki 2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. už Priemonę atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų), atliekančio (-ių) papildomas funkcijas, susijusias su Priemonės įgyvendinimu, darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms mokėti.

49. Vadovaudamasis Aprašo nuostatomis, administracijos direktorius per 30 kalendorinių dienų nuo Ministerijos pranešimo apie Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas gavimo dienos patvirtina Savivaldybės tvarkos aprašą, kuriame turi būti nurodyta:

49.1. teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal Priemonę skiriamas finansavimas;

49.2. lėšų paskirstymo nustatytoms teritorijoms kriterijai;

49.3. Vertinimo komisijos veikla įgyvendinant Priemonę, projektų atrankos ir vertinimo tvarka;

49.4. atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo, seniūnų ar kitų už Priemonės įgyvendinimą savivaldybėje atsakingų subjektų funkcijos įgyvendinant Priemonę;

49.5. reikalavimai paraiškoms, jų pateikimo savivaldybės administracijai, Projekto įgyvendinimo sutarties (parengtos pagal Aprašo 3 priedo formą) su savivaldybės administracija sudarymo ir atsiskaitymo už projekto įgyvendinimą tvarka;

49.6. Vertinimo komisijos sprendimų, įgyvendintų projektų viešinimo tvarka;

49.7. kita svarbi informacija.

50. Savivaldybės administracija:

50.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo dienos paskirsto lėšas Aprašo 6 punkte nurodytų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, vienai seniūnijai skirdamas 2000 Eur, o likusią dalį – proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, laikydamasis Aprašo 48 punkte nustatytos tvarkos;

50.2. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustato kiekvienoje teritorijoje maksimalią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

50.3. savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt ir Jonavos žinių internetiniame puslapyje www.jonavoszinios.lt viešina sprendimą dėl konkrečios teritorijos, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas;

50.4. kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu sudaro Valstybės lėšų naudojimo sutartį;

50.5. Aprašo 49 punkte nustatytu laiku parengia (patikslina) Savivaldybės tvarkos aprašą ir per 10 darbo dienų nuo jo patvirtinimo dienos pateikia jį Socialinių paslaugų priežiūros departamentui;

50.6. parengia Projekto įgyvendinimo sutarties formą ir jos priedus, projekto įgyvendinimo ataskaitų formas;

50.7. paskiria atsakingus valstybės tarnautojus ar darbuotojus;

50.8. tvirtina Vertinimo komisijos personalinę sudėtį, padeda organizuoti Vertinimo komisijos darbą ir užtikrinti Vertinimo komisijos priimtų sprendimų, įgyvendintų projektų viešinimą. Jei atsiranda objektyvių Vertinimo komisijos suformavimo arba Vertinimo komisijos narių nusišalinimo kliūčių, gali raštu kreiptis į savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą arba savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą su prašymu organizuoti projektų paraiškų vertinimą ir atranką, taip pat dalyvauja vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną;

50.9. per 10 darbo dienų nuo Valstybės lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos paskelbia konkursą Aprašo 5 punkte numatyta tvarka;

50.10. paveda Vertinimo komisijai įgyvendinti Aprašo V skyriaus nuostatas;

50.11. konsultuoja Vertinimo komisiją, pareiškėjus ir Projekto vykdytoją su Priemonės įgyvendinimu susijusiais klausimais, renka paraiškas;

50.12. kiekvieną ketvirtį Projektų vykdytojui perveda lėšas projektui (‑ams) įgyvendinti, turi teisę stabdyti lėšų pervedimą Projekto vykdytojui už būsimą ketvirtį, jei, patikrinus praėjusio ketvirčio ataskaitas, randama pažeidimų ar neatitikimų;

50.13. turi teisę tikslinti Priemonės būsimų ketvirčių ir jų straipsnių išlaidų sąmatą, pateikdama Socialinių paslaugų priežiūros departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą, vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 28 dienos;

50.14. viešina Vertinimo komisijos ir savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus sprendimus, susijusius su Priemonei įgyvendinti skirtu konkursu, t. y. viešai skelbia savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt ir Jonavos žinių internetiniame puslapyje www.jonavoszinios.lt finansavimą gavusias organizacijas ir sumą, skirtą visoms administruojamoje teritorijoje esančioms organizacijoms. Rekomenduojama viešinti informaciją apie Projekto vykdytojo planuojamas vykdyti ir vykdomas veiklas savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt ir Jonavos žinių internetiniame puslapyje www.jonavoszinios.lt, taip pat administruojamose socialinių tinklų paskyrose;

50.15. vykdo Priemonės įgyvendinimo stebėseną, tikrina Projekto veiklų įgyvendinimą, jam skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą, jų teisėtumą ir tinkamumą (esant galimybei, per metus patikrina ne mažiau kaip 10 proc. visų savivaldybėje įvykdytų projektų);

50.16. per 15 kalendorinių dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos su Projekto vykdytoju sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projekto lėšų panaudojimo ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas;

50.17. atsiskaito Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dėl Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka;

50.18. atsako už informacijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, jų pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

50.19. užtikrina, kad projektams skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, finansuojamos iš kitų šaltinių;

50.20. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos vykdant Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus;

50.21. nepanaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina ne vėliau kaip iki kitų metų (po ataskaitinių) sausio 5 dienos (įskaitytinai) į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

50.22. ne pagal paskirtį panaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas Socialinių paslaugų priežiūros departamento nustatytais terminais grąžina į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

50.23. už valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pasibaigus ataskaitiniams metams, iki kitų metų sausio 5 d. (įskaitytinai) perveda į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį ir grąžinamą sumą;

50.24. paraiškas, kurios nebuvo atrinktos finansuoti, saugo vienus metus, kitas paraiškas ir konkurso organizavimo dokumentus – Dokumentų saugojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais. Konkursui pasibaigus, paraiškos pareiškėjams negrąžinamos;

50.25. skelbdama informaciją apie konkursą, naudoja Ministerijos logotipą;

50.26. konsultuojasi su Ministerija dėl Savivaldybės tvarkos aprašo ir jo pakeitimo projektų rengimo;

50.27. informuoja visuomenę apie Priemonės įgyvendinimą, įgyvendinamus projektus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei skundus, susijusius su Priemonės ar vykdomų projektų, finansuojamų Priemonės lėšomis, įgyvendinimu.

51. Ministerija:

51.1. ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo, kuriuo skiriamos valstybės biudžeto lėšos, priėmimo dienos raštu informuoja savivaldybės administraciją apie jai skirtas valstybės biudžeto lėšas;

51.2. konsultuoja savivaldybės administraciją dėl Savivaldybės tvarkos aprašo pakeitimo projekto rengimo;

51.3. teikia metodinę pagalbą, susijusią su Priemonės įgyvendinimu, savivaldybės administracijai, esant galimybei, dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, skirtuose Priemonės įgyvendinimui aptarti ir tobulinti;

51.4. kasmet rengia konferenciją Priemonės įgyvendinimo rezultatams aptarti.

52. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas:

52.1. rengia Valstybės lėšų naudojimo sutarties projektą ir per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto (patikslinto) Savivaldybės tvarkos aprašo gavimo dienos sudaro Valstybės lėšų naudojimo sutartis su savivaldybės administracija;

52.2. turi teisę tikslinti savivaldybės administracijos pateiktą Priemonės išlaidų sąmatą, atsižvelgdamas į Aprašo 50.13 papunktyje nustatyta tvarka pateiktą savivaldybės administracijos motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą;

52.3. Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas kiekvieną ketvirtį perveda savivaldybės administracijai Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka;

52.4. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Priemonės įgyvendinimą, vertina valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia Ministerijai Priemonės įgyvendinimo ataskaitas, išvadas, pasiūlymus ir kitą reikalingą informaciją;

52.5. tikrina, ar Priemonei įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos vykdant Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

53. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba:

53.1. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės tvarkos aprašo projekto tobulinimo;

53.2. siūlo kandidatus į Vertinimo komisijos narius Aprašo 19 punkte nustatytais atvejais;

53.3. gali deleguoti dalyvauti jų atstovus Vertinimo komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis;

53.4. susipažinti su įgyvendinto (-ų) projekto (-ų) rezultatais;

53.5. gali organizuoti projektų paraiškų vertinimą ir atranką, jeigu to raštu prašo Savivaldybės administracija Aprašo 50.8 papunktyje nustatytais atvejais.

54. Projekto vykdytojas:

54.1. su savivaldybės administracija sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyvendina projektą, siekia projekto tikslų, rezultatų ir kiekvieną ketvirtį savivaldybės administracijai teikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos lėšų panaudojimo ataskaitas;

54.2. po ataskaitinio pusmečio (už projekto vykdymo laikotarpį iki einamųjų metų birželio 30 d.), o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. teikia savivaldybės administracijai veiklos ataskaitas, kuriose nurodo socialinę atskirtį patiriančių asmenų, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, jaunuolių, įsitraukusių į projekto įgyvendinimo veiklas, skaičių ir veiklų, susijusių su pagalbos teikimu bendruomenės nariams COVID-19 pandemijos metu, skaičių;

54.3. pristato visuomenei projekto (-ų) veiklų įgyvendinimo rezultatus (internete, renginių metu, skelbimų lentose ir kt.);

54.4. atsako už gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir jų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

54.5. viešina projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, vykdymo eigą ir rezultatus (pvz.: informuoja apie planuojamus renginius ar veiklas, dalijasi vaizdo medžiaga internete ir / ar viešose skelbimų lentose ir kt.). Viešindamas projektą, Projekto vykdytojas turi nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Ministerija, ir naudoti Ministerijos logotipą;

54.6. gautas projektui įgyvendinti skirtas lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrina, kad jos būtų apskaitomos atskirai nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų, ir vadovaujasi racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principu;

54.7. raštu informuoja savivaldybės administraciją, jeigu projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba panaikinamos, ir savivaldybės administracijai pateikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie projekto įgyvendinimą, grąžina projektui įgyvendinti gautas nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas;

54.8. lėšas naudoja tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su Priemonės įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais. Kiti pirkimai, kurie finansuojami iš valstybės, savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos fondų lėšų, turi būti vykdomi teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

54.9. yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto Priemonei skirtomis lėšomis, savininkai. Šis turtas naudojamas viešiesiems bendruomenės narių (gyventojų) poreikiams tenkinti.

 

VII SKYRIUS

VEIKLŲ FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

55. Finansuojant projektus, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

55.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 procentai projektui skirtų lėšų):

55.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

55.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (jei paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

55.1.3. buhalterinės apskaitos paslaugos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, jeigu asmuo su Projekto vykdytoju nėra sudaręs buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties);

55.1.4. ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, asmeniui (-enims), vykdančiam (-tiems) ir (ar) organizuojančiam (‑tiems) Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto išlaidos;

55.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

55.2.1. asmenų, vykdančių ir (ar) organizuojančių Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

55.2.2. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, asmeniui (-enims), vykdančiam (‑tiems) ir (ar) organizuojančiam (-tiems) Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas;

55.2.3. paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis ir būtinos projektui įgyvendinti (vadovaujantis Europos socialinio fondo agentūros prekių ir paslaugų kainų rinkos analize):

55.2.3.1. paslaugų, teikiamų pagal atlygintinų paslaugų, autorines sutartis (ne daugiau kaip 50 Eur už 1 valandą), įsigijimo išlaidos;

55.2.3.2. maitinimo paslaugų (renginių dalyviams skirti pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos; ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną) įsigijimo išlaidos;

55.2.3.3. projekto sklaidos ir viešinimo paslaugų įsigijimo išlaidos;

55.2.3.4. išlaidos transportui išlaikyti (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir išlaidos transporto paslaugoms įsigyti (ekonominės klasės autobuso ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

55.2.3.5. kitų paslaugų, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepriskiriamos prie Aprašo 55.2.3.1–55.2.3.4 papunkčiuose išvardytų paslaugų, įsigijimo išlaidos;

55.2.4. išlaidos reikalingoms prekėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimo veikla ir būtinoms projektui įgyvendinti, įsigyti (vadovaujantis Europos socialinio fondo agentūros prekių ir paslaugų kainų rinkos analize);

55.2.5. patalpų, reikalingų projektui vykdyti, nuomos ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

55.2.6. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

55.2.7. mokesčiai už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas lėšų pervedimo paslaugas;

55.2.8. išlaidos ilgalaikiam turtui, kurio vertė – 500 Eur ir didesnė, kaip reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, jei įgyvendinant projektą numatyta vykdyti Aprašo 10.6 papunktyje nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. projektui skirtų lėšų;

55.3. išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

56. Projekto vykdytojas valstybės biudžeto lėšų negali naudoti:

56.1. įsiskolinimams dengti;

56.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

56.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

56.4. kelionėms į užsienį;

56.5. veikloms, kuriomis:

56.5.1. keliama grėsmė žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

56.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškiama nepagarba tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

56.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarinamas smurtas, prievarta, neapykanta;

56.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti įstatymai ir kiti teisės aktai.

57. Visas veiklas Projekto vykdytojas turi įgyvendinti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

58. Valstybės biudžeto lėšos, pervestos savivaldybei Priemonei įgyvendinti, laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrinama atskira nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų apskaita, racionalus jų naudojimas.

59. Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti, remiantis Europos socialinio fondo agentūros atlikta prekių ir paslaugų kainų rinkos analize.

Projekto vykdytojas turi teisę ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 31 d. prašyti pakeisti patvirtintą išlaidų sąmatą, nekeisdamas numatytų vykdyti veiklų. Prašymas tikslinti išlaidų sąmatą gali būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų.

60. Projektui skirtos lėšos laikomos panaudotomis tinkamai, jei atitinka Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytą tikslinę paskirtį, reikalavimus ir jeigu yra pasiekti paraiškoje bei Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai.

61. Savivaldybės administracija vienašališkai gali nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį ir įpareigoti Projekto vykdytoją grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, jei jis netinkamai vykdo Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę vykdant sutartinius įsipareigojimus:

61.1. projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

61.2. nesuderinęs su savivaldybės administracija, projekto įgyvendinimą perduoda kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

61.3. nepateikia savivaldybės administracijai pagal Projekto įgyvendinimo sutartį reikiamų pateikti ataskaitų arba per savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

61.4. nesudaro sąlygų savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu ir Projekto įgyvendinimo sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti projekto vykdymo stebėseną;

61.5. paaiškėja, kad deklaracijoje (Aprašo 5 priedas) buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, pareiškėjas, sudarius Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizavusiai savivaldybei iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos;

61.6. netinkamai įgyvendina projektą, sąmoningai nesiekia paraiškos (Aprašo 1 priedas) 3.3 ir 3.8 papunkčiuose nurodytų tikslų ir rezultatų.

62. Projekto vykdytojas turi teisę prašyti savivaldybės administracijos nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, jeigu:

62.1. jam iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdoma jo ūkinė veikla arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti tinkamai;

62.2. jis nevykdo ar negalės vykdyti Projekto įgyvendinimo sutarties įsipareigojimų dėl kitų svarbių priežasčių.

63. Norėdamas nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, Projekto vykdytojas privalo pateikti savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą ją nutraukti. Kartu su prašymu nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį Projekto vykdytojas privalo pateikti jau panaudotų lėšų ataskaitas ir jų panaudojimą pagrindžiančius dokumentus. Savivaldybės administracijai pritarus Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, Projekto vykdytojas iki Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, gautas vykdant Projekto įgyvendinimo sutartį, savivaldybės administracijai – pervesti jas į Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytą savivaldybės administracijos sąskaitą banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje.

64. Savivaldybės administracija, gavusi Projekto vykdytojo prašymą nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, patikrina panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu nurodytos ataskaitos nepateiktos, savivaldybės administracija įvertina projekto vykdymo rezultatus ir projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) įvertinus projekto vykdymo rezultatus ir (ar) projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, savivaldybės administracija nustato protingą terminą (ne ilgesnį nei 14 darbo dienų) pažeidimams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti savivaldybės administraciją.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) įvertinus projekto vykdymo rezultatus ir (ar) projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Projekto įgyvendinimo sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, savivaldybės administracija, įvertinusi Projekto vykdytojo prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos informuoja Projekto vykdytoją.

65. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas nutraukia Valstybės lėšų naudojimo sutartį, sustabdo lėšų pervedimą ir inicijuoja pervestų lėšų susigrąžinimą (išieškojimą), jei:

65.1. nustato, kad skirtos lėšos naudojamos ne pagal tikslinę paskirtį;

65.2. nustato esminių Valstybės lėšų naudojimo sutarties pažeidimų.

66. Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

66.1. įgyvendinta ne mažiau kaip 90 proc. veiklų, kurioms Vertinimo komisijos siūlymu finansavimas skirtas iš Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų;

66.2. įgyvendinant Priemonę dalyvavo 9 seniūnijos ir 9 bendruomeninės organizacijos.

67. Savivaldybės administracija Valstybės lėšų naudojimo sutartyje numatytais terminais Socialinių paslaugų priežiūros departamentui teikia šiuos duomenis:

67.1. kiek paraiškų pateikė kiekvienas iš Aprašo 4 punkte nurodytų pareiškėjų savivaldybėje;

67.2. apibendrintą informaciją, nurodydama, kiek pareiškėjų savivaldybėje gavo papildomų balų ir kokiais pagrindais papildomi balai buvo suteikti pagal Aprašo 11 punktą;

67.3. bendrą pareiškėjų narių skaičių savivaldybėje, jei pareiškėjas veikia pagal Asociacijų įstatymą;

67.4. jaunimo, įsitraukusio į projekto veiklas, skaičių;

67.5. socialinę atskirtį patiriančių asmenų, dalyvavusių projekto veiklose, skaičių;

67.6. veiklų, susijusių su pagalbos teikimu bendruomenės nariams COVID‑19 pandemijos metu, skaičių;

67.7. kiek kartų viešintos ir pristatytos visuomenei įgyvendintų projektų veiklos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

69. Su Priemonės ir (ar) jos projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus Projekto vykdytojas saugo ne trumpiau nei 1 metus, baigus įgyvendinti projektą (jo trukmė numatyta Projekto įgyvendinimo sutartyje), arba po to, kai buvo nutrauktas ar sustabdytas Priemonės ir (ar) jos projektų veiklų įgyvendinimas, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.

70. Per Aprašo 69 punkte nurodytą laikotarpį, pareikalavus savivaldybės administracijai ar Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, Projekto vykdytojas privalo su Priemonės ir (ar) jos projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus pateikti savivaldybės administracijai arba Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

___________________

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės

veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4

priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

________________________________________________________________

(paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas)

________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, adresas, tel. nr., el. paštas)

 

___________________ savivaldybės administracijai

 

nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „STIPRINTI bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo PROJEKTŲ ATRANKOS konkurso paraiška

_______________ Nr. __________

(data)  

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1. Pareiškėjo pavadinimas

 

1.2. Pareiškėjo teisinė forma

 

1.3. Juridinio asmens kodas

 

1.4. Narių skaičius

 

1.5. Pareiškėjo vadovas

(vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas)

 

1.6. Kontaktinis asmuo / projekto vadovas

(vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas)

 

1.7. Pareiškėjo banko, kitos kredito ar mokėjimo įstaigos sąskaitos numeris, banko pavadinimas

 

1.8. Organizacijos projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įgyvendinimo patirtis (išvardyti per pastaruosius dvejus metus iki paraiškos pateikimo vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir vykdymo metus)

 

1.9. Aktyvi (-ios) nuoroda (-os), leidžianti (-ios) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu 2019 metų ir (ar) 2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniu ir veiklos ataskaita

 

 

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

2.1. Projekto pavadinimas

 

2.2. Projektui įgyvendinti prašoma lėšų suma (eurais)

 

2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė, vieta

 

2.4. Projekto partneriai (jei yra), kontaktiniai jų duomenys, konkreti partnerio veikla įgyvendinant projektą

 

 

3. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

3.1. Projekto atitiktis tinkamoms finansuotinoms veikloms (nurodyti atitinkamą veiklos (-ų) papunktį pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 10 punktą ir pagrįsti projekto atitiktį)

 

 

3.2. Esamos padėties aprašymas (problemos įvardijimas, pagrindimas, siūlomi sprendimo būdai)

 

 

3.3. Projekto tikslas ir uždaviniai (aprašyti, ko siekiama projekto veiklomis)

 

 

3.4. Trumpas projekto aprašymas (detalizuoti, kaip bus įgyvendinamas numatytas tikslas ir uždaviniai)

 

 

3.5. Tikslinė projekto grupė, projekto dalyviai (apibūdinti, į kurią asmenų grupę orientuojamasi įgyvendinant projekto veiklas, pvz.: konkrečios bendruomenės nariai, konkrečioje bendruomenėje gyvenantys socialinę atskirtį patiriantys asmenys, jaunimas ir pan., kiek dalyvių ir į kokias veiklas planuojama įtraukti, kokias veiklas numatoma organizuoti tikslinei projekto grupei)

 

 

3.6. Pareiškėjo kovos su klimato kaita priemonių aprašymas (aplinką tausojančios priemonės, naudojamos organizacijos kasdienėje veikloje, arba kokių priemonių ketinama imtis įgyvendinant projektą)  

 

 

3.7. Papildomų balų skyrimas (jei pareiškėjas atitinka kriterijų (-us), nurodytą (-us) Aprašo 11 punkte, už kurį (-iuos) gali būti skiriami papildomi balai, turi būti pildoma ši lentelė, pateikiant atitikties atitinkamam kriterijui pagrindimą (skiltis „Pagrindimas“ lentelėje pildoma, jei pareiškėjas atitinka tam tikrą kriterijų)

Atitiktis kriterijams, nurodytiems Aprašo 11 punkte, už kuriuos gali būti skiriami papildomi balai

Pažymėti, kurį kriterijų atitinka pareiškėjas arba projektas (X)

Pagrindimas

Pareiškėjas yra sudaręs partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. su kita nevyriausybine organizacija, religine bendruomene, bendrija ar kita pelno nesiekiančia organizacija, ir nurodęs partnerio veiklą įgyvendinant projektą

 

 

Pareiškėjas yra sudaręs partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, kuris veikia kitos seniūnijos ar kitos savivaldybės teritorijoje, ir nurodęs partnerio veiklą įgyvendinant projektą

 

 

Į projekto veiklas įtraukti socialinę atskirtį patiriantys asmenys (nurodyta, kiek ir kokių asmenų kokiose veiklose dalyvaus)

 

 

Į projektą įtrauktos bent dvi tinkamos finansuoti veiklos, nurodytos Aprašo 10.1–10.4

papunkčiuose (išvardyti veiklas ir jas susieti su paraiškos 4 punkte nurodytomis veiklomis)

 

 

Į projekto veiklas įtrauktas jaunimas (nurodyti veiklas, skirtas jaunimui ir jaunimo, įsitraukusio į projekto veiklas, skaičių)

 

 

Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, naudoja kovos su klimato kaita priemones (aplinką tausojančios priemonės)

 

 

 

3.8. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą (aprašyti, ko siekiama įgyvendinant projekte numatytas veiklas ir kaip tai paveiks tikslinę projekto grupę, t. y. kaip įgyvendintos veiklos prisidės prie tikslinės projekto grupės gerovės didinimo. Išskirti kiekybinius ir kokybinius rezultatus)

 

 

4. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

Veiklos

pavadinimas

Planuojama veiklos vykdymo pradžia ir pabaiga

Planuojama vykdymo vieta

Planuojamos veiklos atsakingas (-i) vykdytojas (-ai)

Veiklos aprašymas (metodai, planuojamas dalyvių skaičius ir kita), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo kriterijai

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

5. BENDRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA (Aprašo 1 priedo priedas)

 

6. PROJEKTO SKLAIDA IR VIEŠINIMAS (priemonės, būdai, auditorijos, visuomenės supažindinimas su projektu, jo rezultatais)

 

 

7. PROJEKTO VEIKLŲ TĘSTINUMAS (pateikti trumpą aprašymą, nurodyti priemones ir būdus, finansavimo šaltinius (jei bus), jeigu projekto veiklas planuojama įgyvendinti ir pasibaigus projektui)

 

 

 

8. PROJEKTO VEIKLOS (-Ų) VYKDYMĄ UŽTIKRINSIANTYS IŠTEKLIAI: PROJEKTO VADOVO, PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJO (-Ų), KVALIFIKACIJA, DARBO PATIRTIS IR GEBĖJIMAI ĮGYVENDINTI PLANUOJAMĄ PROJEKTĄ

 

 

9. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

Pareiškėjo (jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija) steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą) kopija

 

Laisvos formos ataskaitos apie faktinę veiklą nuo juridinio asmens įsteigimo datos, jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, kopija

 

Jeigu pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija

 

Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos kopija

 

Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties kopija

 

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata

 

Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti

 

 

 

Pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo ________________ ________________________

(parašas)                                   (vardas ir pavardė)

A. V.

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės

veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4

priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

2 priedas

 

(Vertinimo anketos forma)

 

PROJEKTO, PATEIKTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI, VERTINIMO ANKETA

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto sąlyginis numeris

 

Vertinimo komisijos narys

 

Vertinimo data

 

 

Vertinimo pagrindas

Vertinimo kriterijai

Balai

Skiriamas balas

Skiriamo balo pagrindimas (pvz., skiriamas mažesnis balas, nes yra viršyta maksimali vienam projektui galimų skirti lėšų suma; prašoma lėšų veiklai, kurios nėra veiklų plane, ir pan.)

1. Problema, tikslai, uždaviniai, rezultatai, veiklos ir jų tęstinumas (Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 papunkčiai, 7 punktas)

Problema suformuluota aiškiai, nurodytas aiškus tikslas, uždaviniai, numatytas tęstinumas

 

 

 

20

 

 

Problema suformuluota aiškiai, nurodytas aiškus tikslas, uždaviniai, tačiau nenumatytas tęstinumas

15

 

Suformuluotas tikslas, uždaviniai, bet neaiški problema

10

 

Ne iki galo suformuluotas tikslas, uždaviniai ir problema

5

 

Neaiškus tikslas, uždaviniai, nėra problemos

0

2. Papildomas balas gali būti skiriamas, jeigu

(Aprašo 11 punktas, Aprašo 1 priedo 3.7 papunktis):

Pareiškėjas yra sudaręs  partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. su kita nevyriausybine organizacija, religine bendruomene, bendrija ar kita pelno nesiekiančia organizacija, ir Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje yra nurodyta konkreti partnerio veikla įgyvendinant projektą

5

 

 

 

 

Pareiškėjas yra sudaręs partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, kuris veikia kitos seniūnijos ar kitos savivaldybės teritorijoje, ir Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje yra nurodyta konkreti partnerio veikla įgyvendinant projektą

5

 

 

Į projektą įtrauktos bent dvi tinkamos finansuoti veiklos, nurodytos Aprašo 10.1–10.4

papunkčiuose

5

 

 

Į projekto veiklas įtrauktas jaunimas

5

 

 

Į projekto veiklas įtraukti socialinę atskirtį patiriantys asmenys

5

 

 

Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, naudoja kovos su klimato kaita priemones (aplinką tausojančios priemonės)

5

 

 

3. Projekto finansavimas (Aprašo 55 punktas, Aprašo 1 priedo 5 punktas, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiškos priedas)

Projektui įgyvendinti prašomos lėšos aiškiai įvardytos, pagrįstos, susijusios su veiklomis, atitinka vidutines rinkos kainas ir konkurso skelbime nurodytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą

10

 

 

Projektui įgyvendinti prašomos lėšos iš dalies įvardytos, pagrįstos, susijusios su veiklomis, iš dalies atitinka vidutines rinkos kainas ir konkurso skelbime nurodytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą

5

Projektui įgyvendinti prašomos lėšos neįvardytos, nepagrįstos, nesusijusios su veiklomis, neatitinka vidutinių rinkos kainų ir konkurso skelbime nurodytos didžiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos

0

4. Projekto sklaida ir viešinimas (Aprašo 1 priedo 6 punktas)

Užtikrinami projekto sklaida ir viešinimas

10

10

 

 

 

 

Balų suma (maksimali)

 

70

 

 

 

Paraiškos, surinkusios mažiau nei 30 (trisdešimt) balų, nefinansuojamos.

 

 

Vertinimo komisijos nario komentarai ir išvada

Prašoma lėšų suma (eurais)

 

Siūloma skirti lėšų suma (eurais)

 

Projektui įgyvendinti siūlomos skirti lėšų sumos pagrindimas (jei siūloma skirti suma yra mažesnė, nei prašoma)

 

 

Vertinimo komisijos narys

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų

veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

įgyvendinimo aprašo

3 priedas

 

(Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutarties forma)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ SUTARTIS

 

20___ m. ___________________ d. Nr. __________

 

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 50.16 ir 54.1 papunkčiais, Vertinimo komisijos sprendimu, įformintu 2021 m. ___ d. posėdžio protokolu Nr. __, bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. įsakymu Nr. __, Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), atstovaujama ____________________________, veikiančio (-ios)

(pareigos, vardas, pavardė)

pagal ___________________________, ir __________________________

(teisinis atstovavimo pagrindas) (projekto vykdytojo pavadinimas)

(toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujamas____________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigos, vardas, pavardė)

__________________________, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

(teisinis atstovavimo pagrindas)

sudarė šią Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui ___________________ (toliau – Projektas)

(projekto pavadinimas)

įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis).             

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Savivaldybės administracija Sutartimi įsipareigoja pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą į Projekto vykdytojo banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią sąskaitą, nurodytą Projekto vykdytojo, Projektui 2021 metais įgyvendinti, o Projekto vykdytojas įsipareigoja naudoti šias lėšas, atsiskaityti už jų panaudojimą Sutartyje nustatyta tvarka ir įgyvendinti Projekte numatytas veiklas.

2. Projekto vykdytojui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma – ______Eur, paskirstyta ketvirčiais pagal išlaidų straipsnius 2021 metų išlaidų sąmatoje (toliau – Išlaidų sąmata), pridedamoje prie Sutarties.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3. Sutartimi Savivaldybės administracija įsipareigoja:

3.1. pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą pagal Išlaidų sąmatą į Projekto vykdytojo Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje;

3.2. teikti Projekto vykdytojui visą reikalingą dalykinę ir metodinę pagalbą, informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu, kad būtų tinkamai vykdomi Projekto vykdytojo pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai;

3.3. atsiradus pagrįstų įtarimų, kad Projekto vykdytojas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir (arba) pažeidžia teisės aktus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, apie tai raštu informuoti Projekto vykdytoją ir sustabdyti Sutarties vykdymą iki tol, kol išnyks netinkamo įsipareigojimų vykdymo aplinkybės. Tokiu atveju Savivaldybės administracija nustato Projekto vykdytojui protingą terminą pažeidimams pašalinti ir sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, o Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, privalo raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, kartu pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus. Savivaldybės administracija, įvertinusi iš Projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei Projekto vykdytojas per nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, neinformuoja Savivaldybės administracijos, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir įsipareigojimus, Savivaldybės administracija vienašališkai nutraukia Sutartį jos IV skyriuje nustatyta tvarka bei terminais.

4. Savivaldybės administracija turi teisę:

4.1.    tikrinti, ar finansavimą Projektui įgyvendinti gavęs Projekto vykdytojas laikosi Sutartyje nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, prireikus atlikti Projekto įgyvendinimo ir Projekto vykdytojui pervestų tikslinių valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimą;

4.2. reikalauti, kad Projekto vykdytojas per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą pateiktų dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

4.3. reikalauti, kad Projekto vykdytojas patikslintų Sutarties 5.6 papunktyje nurodytas ataskaitas, nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti;

4.4. skaičiuoti Projekto vykdytojui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurią neįvykdomi įsipareigojimai, bet ne daugiau nei Sutarties suma. Šiuos delspinigius Projekto vykdytojas turi pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos sąskaitą per 5 darbo dienas nuo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

4.5. išieškoti iš Projekto vykdytojo netinkamai panaudotas lėšas, įskaitant išlaidas, patirtas dėl Projekto vykdytojo netinkamo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo;

4.6. turi teisę stabdyti būsimo ketvirčio lėšų pervedimą Projekto vykdytojui, jei tikrinant praėjusio ketvirčio ataskaitas randama pažeidimų ar neatitikimų. Nustačius terminą, per kurį nustatyti pažeidimai ar neatitikimai turi būti pašalinti, bet Projekto vykdytojui to nepadarius, būsimo ketvirčio lėšos nebepervedamos ir sutartis gali būti nutraukiama. Jei pažeidimai ar neatitikimai pašalinami, lėšų pervedimas atnaujinamas.

5. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

5.1. pasiekti Projekto vykdytojo paraiškos 3.3 ir 3.8 papunkčiuose nurodytus projekto tikslus bei kokybinius ir kiekybinius laukiamų rezultatų kriterijų atitiktį;

5.2. gautas valstybės biudžeto lėšas naudoti tik pagal tikslinę paskirtį Sutartyje nustatyta tvarka, vadovaudamasis Išlaidų sąmata. Projektui skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal tikslinę paskirtį, jeigu yra pasiekti Projekto vykdytojo paraiškoje, teiktoje Savivaldybės administracijos organizuotam konkursui, ir Sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai;

5.3. Projekto išlaidas tiesiogiai susieti su Projekte numatytomis įgyvendinti veiklomis, užtikrinti, kad tinkamos finansuoti Projekto išlaidos, būtinos Projektui vykdyti, būtų pagrįstos Projekto įgyvendinimo eiga, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne ankščiau kaip nuo Sutarties su Savivaldybės administracija pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

5.4. atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.929 straipsniu ir kitais atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais reglamentuojančiais teisės aktais. Projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, atlikdamas pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Jei Projekto vykdytojas yra neperkančioji organizacija, pirkimus jis atlieka vadovaudamasis organizacijos patvirtintomis neperkančiosios organizacijos taisyklėmis;

5.5. norėdamas patikslinti Išlaidų sąmatą, Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą ir lyginamąjį tikslinamos Išlaidų sąmatos projektą. Išlaidų sąmata gali būti tikslinama tarp būsimų ketvirčių ir tarp būsimų ketvirčių Priemonės išlaidų sąmatos straipsnių. Prašymas tikslinti Išlaidų sąmatą gali būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų, išskyrus tinkamų išlaidų sumažėjimo atvejus. Prašymas tikslinti Išlaidų sąmatą teikiamas Savivaldybės administracijai vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami;

5.6. pasibaigus pirmajam ataskaitinių metų pusmečiui – iki einamųjų metų liepos 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Savivaldybės administracijai pateikti pusmečio ir metų projekto veiklos, kuriai finansuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, ataskaitas; pasibaigus kiekvienam ketvirčiui – iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos atsiskaityti Savivaldybės administracijai už gautas valstybės biudžeto lėšas , o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5  d. Savivaldybės administracijai pateikti ketvirtines Išlaidų sąmatos ataskaitas ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo bei patirtų sąnaudų ketvirtines ataskaitas pagal Savivaldybės administracijos patvirtintą formą, išlaidas nurodydamas eurais ir centais, taip pat metinę veiklos ataskaitą. Prie metinės (galutinės) Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaitos gali būti pridedama turima su Projekto įgyvendinimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga;

5.7. įgyvendinti Projektą, atsižvelgdamas į kriterijų – įgyvendintų bendruomeninės veiklos stiprinimo veiklų ir jų dalyvių skaičius;

5.8. įgyvendinti Projektą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

5.9. raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie aplinkybes, dėl kurių nebegalima vykdyti Sutarties arba kurios trukdo ar gali trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį;

5.10. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, jei yra vykdoma ar numatoma vykdyti Projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis Projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti Projekto veiklas;

5.11. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad Projekte numatytų veiklų vykdymas nutraukiamas ar sustabdomas. Gavusi tokį pranešimą, Savivaldybės administracija valstybės biudžeto lėšų pervedimą Projektui sustabdo. Projekto vykdytojui pašalinus šiame papunktyje nurodytas priežastis, atnaujinus veiklą ir apie tai pranešus Savivaldybės administracijai, sustabdytas lėšų pervedimas atnaujinamas;

5.12. sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijos atstovams patikrinti, kaip vykdant Sutartį naudojamos valstybės biudžeto lėšos, ir pateikti visus prašomus dokumentus bei duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, Savivaldybės administracijos nustatytais terminais, būdu ir forma;

5.13. grąžinti Savivaldybės administracijai Projekto vykdytojo disponuojamose sąskaitose esamas, Sutarčiai vykdyti ir Projektui įgyvendinti skirtas ir nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ne vėliau kaip iki kitų (po ataskaitinių) metų sausio 3 d., o ne pagal paskirtį panaudotas valstybės biudžeto lėšas – Savivaldybės administracijos nustatytais terminais, suderintais su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą;

5.14. už banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas ne vėliau kaip iki kitų (po ataskaitinių) metų sausio 5 d. pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir (arba) priemonės kodą, grąžinamą sumą;

5.15. atsakyti už informacijos ir pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą laiku, lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka, teisės aktų reikalavimus atitinkantį gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir valstybės biudžeto lėšų praradimą dėl jų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos neįvertinimo;

5.16. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės atsiradusius Projekto vykdymo trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas;

5.17. viešinti vykdomą Projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, vykdymo eigą ir rezultatus (pvz., informuoja apie planuojamus renginius ar veiklas, dalijasi vaizdine medžiaga internete ir (ar) viešose skelbimų lentose ir kt.). Viešindamas projektą, Projekto vykdytojas turi nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Ministerija, ir turi naudoti Ministerijos logotipą;

5.18. užtikrinti, kad įgyvendinant Projektą asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų;

5.19. Projektą įgyvendinus arba jo veiklas nutraukus ar sustabdžius, saugoti su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau nei 1 metus, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.

6. Vykdydamas Sutartį, Projekto vykdytojas turi teisę:

6.1. inicijuoti gautų valstybės biudžeto lėšų perskirstymą Sutarties 5.5 papunktyje ir Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka;

6.2. atsisakyti finansavimo ir inicijuoti Sutarties nutraukimą, laikydamasis Sutarties IV skyriuje nustatytos tvarkos.

7. Visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija ir pranešimai siunčiami adresais, nurodytais Sutarties rekvizituose. Šalys privalo informuoti viena kitą raštu apie Sutarties rekvizitų pakeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rekvizitų pakeitimo dienos. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal naujausius tai kitai Šaliai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų ar lėšų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

 

III. SUTARTIES PAKEITIMO SĄLYGOS

 

8. Sutartis keičiama (kai keičiasi Sutarties vykdymo sąlygos) Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Atsiradus nurodytoms aplinkybėms, Projekto vykdytojas privalo Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo pasirašomas arba Projekto vykdytojui pateikiamas motyvuotas atsisakymas pakeisti Sutartį per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pakeisti Sutartį gavimo dienos.

 

IV. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

9. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, Šalių susitarimu, Šalims pasirašant susitarimą, ar vienašališkai, kai viena Sutarties Šalis raštu įspėja kitą Šalį dėl Sutarties nutraukimo ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

10. Savivaldybės administracija, Projekto vykdytoją informavusi Sutarties 9 punkte nustatyta tvarka, vienašališkai nutraukia Sutartį ir įpareigoja Projekto vykdytoją grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, jei Projekto vykdytojas netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti:

10.1. Projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

10.2. nesuderinęs su Savivaldybės administracija, perduoda Projekto įgyvendinimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

10.3. nepateikia savivaldybės administracijai Sutarties 5.6 papunktyje nurodytų ataskaitų arba per savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

10.4. nesudaro sąlygų Savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir Sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti Projekto vykdymo stebėseną;

10.5. paaiškėja, kad deklaracijoje (Aprašo 5 priedas) buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija ir, sudarius sutartį, Projekto vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizavusiai savivaldybei iš Projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos. Taip pat tais atvejais, kai juridinio asmens paramos gavėjo statusas buvo panaikintas;

10.6. netinkamai įgyvendina Projektą, sąmoningai nesiekia Sutarties 5.1 papunktyje nustatytų įsipareigojimų.

11. Projekto vykdytojas turi teisę prašyti Savivaldybės administracijos nutraukti Sutartį, jeigu:

11.1. jam iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, jog sutartiniai įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai;

11.2. jis nevykdo ar negalės vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl kitų svarbių priežasčių.

12. Norėdamas nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas privalo pateikti Savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą nutraukti Sutartį. Kartu su prašymu nutraukti Sutartį Projekto vykdytojas privalo pateikti Sutarties 5.6 papunktyje nurodytas jau panaudotų lėšų ataskaitas (toliau – panaudotų lėšų ataskaitos). Savivaldybės administracijai pritarus Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas iki Sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas vykdant Sutartį gautas lėšas Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą.

13. Savivaldybės administracija, gavusi Sutarties 12 punkte nurodytą Projekto vykdytojo prašymą nutraukti Sutartį, patikrina Projekto vykdytojo pateiktas panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu Projekto vykdytojas nepateikia šiame punkte numatytų panaudotų lėšų ataskaitų, Savivaldybės administracija įvertina Projekto vykdymo rezultatus ir Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu Šiame Sutarties punkte nustatytu atveju, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus, ir (ar) Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, Savivaldybės administracija panaudotų lėšų ataskaitose ir (ar) Projekto vykdymą patvirtinančiuose dokumentuose nustato protingą terminą (ne ilgesnį nei 14 darbo dienų) nurodytiems trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti Savivaldybės administraciją. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami, Savivaldybės administracija gali imtis Sutarties 3.3, 4.2–4.5 papunkčiuose ir 10 punkte nurodytų veiksmų.

Jeigu šiame Sutarties punkte nustatytu atveju, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus, ir (ar) Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, Savivaldybės administracija, įvertinusi šiame punkte numatytame Projekto vykdytojo prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Projekto vykdytoją.

 

V. FORCE MAJEURE

 

14. Nė viena Šalis nelaikoma pažeidusia Sutarties arba nevykdančia įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

15. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties Šalių teisės, pareigos bei atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“.

16. Jei kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti įsipareigojimų, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos informuoja apie tai kitą Šalį, pateikdama tai patvirtinančius įrodymus (nurodo aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį), taip pat įrodymus, jog ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes.

17. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalėjusi vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu informuoti kitą Šalį apie tai, kad negalėjo įvykdyti įsipareigojimų, ir atnaujinti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

18. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 (dešimties) darbo dienų terminui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar neišnykusios, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

19. Jeigu Šalis kitos Šalies laiku neinformavo apie tai, kad negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateiktos informacijos.

 

VI.       KITOS SĄLYGOS

 

20. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d., kai Šalių sutartiniai įsipareigojimai turi būti visiškai įvykdyti.

21. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie pasirašyti abiejų Šalių, patvirtinti Šalių antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti), ir yra laikomi neatsiejama Sutarties dalimi.

22. Visi Sutarties Šalių siunčiami dokumentai turi būti patvirtinti Sutarties Šalių įgaliotų asmenų parašais ir antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti).

 

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

 

Savivaldybės administracija

Projekto vykdytojas

 

Įstaigos pavadinimas:

Juridinio asmens pavadinimas:      

 

Įstaigos adresas:

Juridinio asmens adresas:    

 

Įstaigos kodas:

Juridinio asmens kodas:      

 

A. s.

A. s.      

 

Bankas:

Bankas:      

 

Banko kodas:

Banko kodas:      

 

Tel. nr.

Tel. nr.      

 

El. p.

 

Administracijos direktorius

A. V.

 

…………..............

(vardas ir pavardė)

El. p.      

 

Projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos

A. V.

..................................

(vardas ir pavardė)

______________________

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir

bendruomeninės veiklos stiprinimo

2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės

„Stiprinti bendruomeninę veiklą

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

4 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

(data)

 

Aš, _______________, būdamas (-a) Vertinimo komisijos nariu (-e) ar
                           (vardas, pavardė)

sekretoriumi (-e), vertindamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktus projektus:

 

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma esant Vertinimo komisijos nariu (-e);

2. man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, kuri man taps žinoma esant Vertinimo komisijos nariu (-e);

3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų;

4. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią sužinosiu dalyvaudamas (-a) svarstant, rengiant ar priimant Vertinimo komisijos sprendimą.

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

 

___________________ ________________ ____________________

(Vertinimo komisijos narys)                  (parašas)                             (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir

bendruomeninės veiklos stiprinimo

2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės

„Stiprinti bendruomeninę veiklą

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

5 priedas

 

 

(Pavyzdinė deklaracijos forma)

 

 

DEKLARACIJA

 

(data)

 

Aš, _________, veikiantis (-i) pareiškėjo ___________ vardu, patvirtinu, kad nėra                                          (vardas, pavardė) (pareiškėjo pavadinimas)

toliau nurodytų aplinkybių:

1. pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

2. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje (Nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas);

3. pareiškėjas paraiškoje arba jo prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos;

4. pareiškėjas per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo savivaldybės administracijai dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos savivaldybės institucijų valstybės tarnautojams ir (arba) darbuotojams, Vertinimo komisijos nariams;

5. pareiškėjas turi pakankamus žmogiškuosius išteklius ir tinkamus administracinius gebėjimus projektui įgyvendinti;

6. pareiškėjas nėra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautų lėšų nėra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį;

7. pareiškėjui nėra panaikintas paramos gavėjo statusas;

8. pareiškėjas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui 2019 ir (ar) 2020 kalendorinių metų finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą.

Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo 61.5 papunkčiu, sudaryta Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutartis bus vienašališkai nutraukta.

Patvirtinu, kad kartu su paraiška pateikti dokumentai, taip pat dokumentų užsienio kalba vertimai, yra tikri.

 

______________________ _____________________ __________________

(pareiškėjo vadovo ar jo                                    (parašas)                                   (vardas ir pavardė ) 

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir

bendruomeninės veiklos stiprinimo

2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės

„Stiprinti bendruomeninę veiklą

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

6 priedas

 

(Pavyzdinė nešališkumo deklaracijos forma)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA DĖL OBJEKTYVIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO

 

(data)

 

Aš, _______________, būdamas (-a) Vertinimo komisijos nariu (-e) ar sekretoriumi (-e),

(vardas, pavardė)

vertindamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktus projektus:

PASIŽADU:           

1. savo pareigas atlikti objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-i) įstatymų viršenybės, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo principais;

2. informuoti Vertinimo komisijos pirmininką apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, jei man dalyvaujant, rengiant, svarstant ar priimant Vertinimo komisijos sprendimus:

2.1. šiose procedūrose dalyvauja asmenys, iš kurių aš ar man artimi asmenys gauna bet kokios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos;

2.2. aš ar man artimi asmenys yra procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens steigėjas (‑a), akcininkas (-a) ar dalininkas (-ė), darbuotojas (-a) ar valdymo organo narys (-ė);

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų;

3. jei paaiškėtų, kad mano dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant Vertinimo komisijos sprendimus gali sukelti interesų konfliktą, pasižadu nedelsdamas (-a) informuoti apie tai Vertinimo komisijos pirmininką ir nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros.

 

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei galiu būti nušalintas (-a) nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

 

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

______________________ ______________________ __________________

(nurodomos pareigos                                    (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

Vertinimo komisijoje)

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir

bendruomeninės veiklos stiprinimo

2021 metų veiksmų plano 1.1.4  priemonės

„Stiprinti bendruomeninę veiklą

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

7 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

(data)

 

Aš, _____________________, būdamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir

(vardas, pavardė)

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktų projektų Vertinimo komisijos posėdžio stebėtoju (-a) ar savivaldybės įstaigos valstybės tarnautoju (-a) ar darbuotoju (-a), atsakingu (‑a) už Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą savivaldybėje,

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti informaciją, kuri man taps žinoma, stebint Vertinimo komisijos posėdį:

a) būdamas posėdžio stebėtoju (-a) – posėdžio stebėsenos tikslais;

b) būdamas savivaldybės įstaigos valstybės tarnautoju (-a) ar darbuotoju (-a) – savo funkcijoms ir prievolėms vykdyti;

2. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgysiu dalyvaudamas (-a) Vertinimo komisijos posėdyje.

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

____________________ ______________________ _________________

(posėdyje dalyvaujančio                                  (parašas) (vardas ir pavardė)

asmens teisinė padėtis)