VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl gyvūninių produktų ir pašarų eksporto į TREČIĄSIAS ŠALIS tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2017 m. sausio 19 d. Nr. B1-26

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir siekdamas užtikrinti, kad iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis eksportuojami gyvūniniai produktai ir pašarai atitiktų šalies importuotojos importo reikalavimus:

1. T v i r t i n u pridedamą Gyvūninių produktų ir pašarų eksporto į trečiąsias šalis tvarkos aprašą.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, Tarptautinių klausimų ir Veterinarijos sanitarijos skyriams.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas Daiva Švelnienė

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2017 m. sausio 19 d.

įsakymu Nr. B1-26

 

 

gyvūninių produktų ir pašarų eksporto į TREČIĄSIAS ŠALIS tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūninių produktų ir pašarų eksporto į trečiąsias šalis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus gyvūninių produktų ir pašarų (toliau – produkcija) eksportui į trečiąsias šalis, ūkio subjektų, ketinančių eksportuoti ar eksportuojančių produkciją iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis (toliau – eksportuotojai), atitikties trečiosios šalies veterinarijos, veterinarinės higienos ar kitiems reikalavimams vertinimo, teisės eksportuotojams eksportuoti produkciją suteikimo ir eksportuotojų valstybinės veterinarinės kontrolės tvarką. 

2. Vartojamos sąvokos:

2.1. Gyvūniniai produktai – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje.

2.2. Pašaras – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), 3 straipsnio 4 punkte.

2.3. Trečiosios šalys – šalys, nepriklausančios Europos Sąjungai ir Europos ekonominei erdvei.

2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme ir kituose veterinariją reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRODUKCIJOS EKSPORTUI Į TREČIĄSIAS ŠALIS

 

3.       Eksportuotojai, eksportuojama produkcija, žaliavos, iš kurių gaminama eksportuojama produkcija, ir jų tiekėjai turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir trečiosios šalies, į kurią eksportuojama produkcija (toliau – šalis importuotoja), teisės aktų, sutarčių ar susitarimų, sudarytų Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos ir trečiosios šalies, kuriais nustatoma eksportuojamos produkcijos sauga, kokybė ir kitos importo sąlygos, reikalavimus (toliau – importo reikalavimai).

4.       Eksportuotojai privalo žinoti šalyje importuotojoje galiojančius importo reikalavimus.

5.       Eksportuotojai, kurie nežino importo reikalavimų, galiojančių šalyje importuotojoje, gali raštu kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinį padalinį su prašymu suteikti informaciją apie šalyje importuotojoje galiojančius importo reikalavimus ketinamai eksportuoti produkcijai (toliau – prašymas suteikti informaciją). Prašyme suteikti informaciją turi būti nurodytas produkcijos pavadinimas, paskirtis, ketinamas eksportuoti kiekis, produkcijos kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą, gamintojo duomenys (jeigu eksportuotojas eksportuoja ne savo pagamintą produkciją), žaliavos gamintojo duomenys ir šalies importuotojos pavadinimas.

6.       Jeigu VMVT oficialiai nėra gavusi šalies importuotojos importo reikalavimų, VMVT teritorinis padalinys apie tai informuoja eksportuotoją ir VMVT.

7.       VMVT, atsižvelgdama į VMVT teritorinio padalinio pateiktą informaciją, kreipiasi į šalies importuotojos kompetentingą instituciją su prašymu pateikti šalies importuotojos importo reikalavimus.

8.       Šalies importuotojos kompetentinga institucija, priklausomai nuo šalyje importuotojoje nustatytų importo reikalavimų, gali pateikti VMVT klausimyną dėl produkcijos, kurią ketinama eksportuoti, saugos, kokybės ir kt. Klausimyne gali būti klausimų, susijusių su Lietuvos Respublikoje taikoma valstybinės veterinarinės kontrolės sistema, eksportuotojo (produkcijos gamintojo) naudojamomis gamybos technologijomis, įdiegta savikontrolės sistema ir pan.

9.       Aprašo 8 punkte nurodytu atveju, VMVT užpildytą klausimyną pateikia šalies importuotojos kompetentingai institucijai, kuri įvertina Lietuvos Respublikoje vykdomos valstybinės veterinarinės kontrolės sistemos analogiškumą ir atitiktį šalies importuotojos importo reikalavimams.

10.     Šalies importuotojos kompetentinga institucija gali taikyti reikalavimą, kad eksportuotojas, prieš suteikiant jam teisę eksportuoti produkciją, būtų patikrintas šalies importuotojos kompetentingos institucijos.

11.     Šalies importuotojos kompetentinga institucija gali taikyti reikalavimą, kad eksportuotojai, atitinkantys šalies importuotojos reikalavimus ir gavę šios šalies leidimą eksportuoti produkciją į jos teritoriją, ir eksportuotojai, turintys šalies eksportuotojos kompetentingos institucijos suteiktą veterinarinio patvirtinimo numerį, būtų įtraukti į VMVT ar trečiosios šalies kompetentingos institucijos sudaromą patvirtintų eksportuotojų sąrašą (toliau – specialusis eksportuotojų sąrašas).

12.     VMVT, oficialiai gavusi šalies importuotojos kompetentingos institucijos informaciją apie šalyje importuotojoje galiojančius importo reikalavimus, informaciją patalpina VMVT interneto svetainės (www.vmvt.lt) rubrikoje „Eksportas / importas“ ir (ar) pateikia VMVT teritoriniam padaliniui ir eksportuotojui.

13.     Jeigu pagal šalies importuotojos ar tranzitinės šalies, per kurią vežama eksportuojama produkcija, reikalavimus eksportuojamą produkciją turi lydėti veterinarijos dokumentai (veterinarijos sertifikatai), eksportuotojas VMVT teritoriniam padaliniui turi pateikti VMVT direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą išduoti veterinarijos dokumentus (toliau – prašymas išduoti dokumentus), kuriame nurodo visą veterinarijos dokumentams išduoti reikalingą informaciją.

14.     Eksportuojamai produkcijai išduodami su šalies importuotojos kompetentinga institucija suderintos formos veterinarijos sertifikatai eksportui. Veterinarijos sertifikatų formos skelbiamos VMVT interneto svetainės (www.vmvt.lt) rubrikoje „Eksportas / importas“.

15.     Jei su šalies importuotojos kompetentinga institucija nėra suderintos veterinarijos sertifikato formos, eksportuotojui gali būti išduodamas eksporto sertifikatas, kurio forma patvirtinta VMVT direktoriaus įsakymu, jeigu šalies importuotojos kompetentinga institucija su tuo sutinka ir eksportuotojas VMVT teritoriniam padaliniui pateikia laisvos formos raštą dėl pretenzijų neturėjimo, jei siunta nebus įleista į šalies importuotojos teritoriją.

16.     Jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus eksportuotojas turi turėti kitos Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos išduotą leidimą (licenciją), kuriuo suteikiama teisė eksportuoti produkciją, eksportuotojas prie prašymo išduoti dokumentus turi pridėti ir nurodytojo leidimo (licencijos) kopiją (jeigu duomenys apie leidimą (licenciją) yra Licencijų informacinėje sistemoje, prašyme išduoti dokumentus nurodoma leidimo (licencijos) data, numeris ir jį išdavusios kompetentingos institucijos pavadinimas).

17.     Veterinarijos dokumentus eksportuojamai produkcijai išduoda VMVT teritorinių padalinių pareigūnai vadovaudamiesi Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. B1-288 „Dėl Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Veterinarijos dokumentai išduodami arba motyvuotai atsisakoma juos išduoti atlikus eksportuojamos produkcijos valstybinę veterinarinę kontrolę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo išduoti dokumentus gavimo dienos.

18.     Eksportuotojai už veterinarijos dokumentų išdavimą turi sumokėti valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.


III SKYRIUS

EKSPORTUOTOJŲ ATITIKTIES ŠALIES IMPORTUOTOJOS IMPORTO REIKALAVIMAMS VERTINIMO IR TEISĖS EKSPORTUOTOJAMS EKSPORTUOTI PRODUKCIJĄ SUTEIKIMO TVARKA

 

19.  Jeigu pagal šalies importuotojos importo reikalavimus prieš pradedant eksportuoti produkciją eksportuotojas ir jo veikla turi būti įvertinta šalies eksportuotojos, šalies importuotojos arba abiejų šių šalių kompetentingų institucijų ir (ar) jeigu teisė eksportuoti produkciją suteikiama kompetentingos institucijos sprendimu (pvz., šalies eksportuotojos ar šalies importuotojos kompetentingai institucijai eksportuotoją įtraukiant į specialųjį eksportuotojų sąrašą), eksportuotojas turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje vykdo gyvūninių produktų ar pašarų tvarkymo veiklą, ir jam pateikti:

19.1.         eksportuotojo vadovo (jo įgalioto asmens) pasirašytą laisvos formos prašymą įvertinti eksportuotojo atitiktį šalies importuotojos importo reikalavimams (toliau – prašymas įvertinti atitiktį);

19.2.       gamybinio proceso aprašą ketinamai eksportuoti produkcijai;

19.3.         procedūrų dėl žaliavų priėmimo, tinkamo sandėliavimo, atskyrimo, atsekamumo, galutinės produkcijos sandėliavimo aprašą;

19.4.         savikontrolės procedūrų aprašą, kaip tai nustatyta šalies importuotojos importo reikalavimuose;

19.5.         laboratorinių tyrimų programas, kaip tai nustatyta šalies importuotojos importo reikalavimuose;

19.6.         procedūrų dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos aprašą, kaip tai nustatyta šalies importuotojos importo reikalavimuose;

19.7.         kitus dokumentus ar informaciją, kurie nustatyti šalies importuotojos importo reikalavimuose (pvz., informacija apie ritualinio skerdimo reikalavimų įgyvendinimą skerdykloje).

20.  VMVT savo interneto svetainės (www.vmvt.lt) rubrikoje „Eksportas / importas“ skelbia ir nuolat atnaujina turimą informaciją apie šalyse importuotojose produkcijai taikomus bendruosius reikalavimus ir apie eksportuotojo atitikties šalies importuotojos importo reikalavimams vertinimui reikalingus pateikti dokumentus.

21.  VMVT teritorinis padalinys, gavęs Aprašo 19 punkte nurodytus eksportuotojo dokumentus, per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos juos įvertina ir, nustatęs, kad eksportuotojas pateikė neišsamų prašymą įvertinti atitiktį, ne visus ar netinkamai įformintus dokumentus, reikalingus jo atitikčiai įvertinti, nepažeisdamas 3 darbo dienų termino nuo eksportuotojo prašymo įvertinti atitiktį gavimo dienos, raštu informuoja eksportuotoją apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją ir apie tai, kad terminas prašymo įvertinti atitiktį išnagrinėjimui bus skaičiuojamas nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų ir (ar) informacijos gavimo dienos.

22.     Už eksportuotojo prašyme įvertinti atitiktį ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodytų duomenų teisingumą atsako eksportuotojas.

23.     VMVT teritorinis padalinys, gavęs visus eksportuotojo atitikties vertinimui reikalingus dokumentus, juos įvertina per Aprašo 21 punkte nurodytą laikotarpį ir, atsiradus poreikiui, pvz. prašant šalies importuotojos kompetentingai institucijai ar esant aplinkybėms nurodytoms Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės) IV skyriuje, kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, atlieka neplaninį eksportuotojo veiklos patikrinimą. Neplaninis eksportuotojo patikrinimas atliekamas vadovaujantis Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklėmis.

24.     Jeigu Aprašo 23 punkte nurodyto vertinimo ir (ar) patikrinimo metu nustatomos neatitiktys šalies importuotojos importo reikalavimams, VMVT teritorinis padalinys ne vėliau kaip kitą darbo dieną po vertinimo ir (ar) patikrinimo informuoja eksportuotoją apie nustatytus trūkumus.

25.     Eksportuotojas trūkumų šalinimo planą suderina su VMVT teritoriniu padalinu ir apie jų pašalinimą informuoja VMVT teritorinį padalinį kaip nustatyta Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių 35 punkte.

26.     VMVT teritorinis padalinys, gavęs eksportuotojo dokumentus, kuriais patvirtinamas jo atitikties šalies importuotojos importo reikalavimams vertinimo metu nustatytų trūkumų pašalinimas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina pateiktus dokumentus ir prireikus per šį laiką pakartotinai atlieka eksportuotojo veiklos patikrinimą.

27.  VMVT teritorinis padalinys, eksportuotojo atitikties šalies importuotojos importo reikalavimams vertinimo ir (ar) veiklos patikrinimo metu nustatęs, kad eksportuotojas atitinka šalies importuotojos importo reikalavimus, per 2 darbo dienas pateikia (jei reikia) VMVT išvadą (rekomendaciją) dėl eksportuotojo atitikties šalies importuotojos reikalavimams (toliau – išvada) kartu su patikrinimo aktu ir kita informacija, susijusia su eksportuotojo atitiktimi šalies importuotojos importo reikalavimams.

28.  VMVT, gavusi iš VMVT teritorinio padalinio Aprašo 27 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, juos išnagrinėja ir, nustačiusi, kad eksportuotojas atitinka šalies importuotojos importo reikalavimus, per 5 darbo dienas raštu kreipiasi į šalies importuotojos kompetentingą instituciją dėl teisės eksportuoti produkciją eksportuotojui suteikimo.

29.  VMVT, gavusi šalies importuotojos kompetentingos institucijos sprendimą (pvz.: sprendimą suteikti teisę eksportuotojui eksportuoti produkciją į šalį importuotoją, sprendimą pateikti eksportuotojui papildomą informaciją arba sprendimą patikrinti eksportuotoją šalies importuotojos kompetentingai institucijai), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis apie šį sprendimą informuoja VMVT teritorinį padalinį ir eksportuotoją. Jeigu pagal šalies importuotojos importo reikalavimus teisė eksportuoti produkciją eksportuotojui suteikiama šalies eksportuotojos kompetentingai institucijai įtraukiant eksportuotoją į specialųjį eksportuotojų sąrašą, VMVT ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šalies importuotojos kompetentingos institucijos pranešimo apie eksportuotojo atitiktį šalies importuotojos importo reikalavimams gavimo, įtraukia eksportuotoją į specialųjį eksportuotojų sąrašą.

30.  VMVT, atsižvelgdama į šalies importuotojos kompetentingos institucijos sprendimą, eksportuotojui suteikia teisę eksportuoti produkciją arba atlieka šalies importuotojos kompetentingos institucijos sprendime nurodytus papildomus veiksmus eksportuotojo atžvilgiu.

31.  Eksportuotojas, turintis teisę eksportuoti produkciją, apie pasikeitusius duomenis (pvz., pasikeitusius eksportuotojo, žaliavos tiekėjo, produkcijos gavėjo šalyje importuotojoje rekvizitus) nedelsdamas raštu informuoja VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje jis vykdo veiklą, ir laikinai sustabdo produkcijos eksportą nuo duomenų pasikeitimo momento iki informacijos, nustatytos Aprašo 33 punkte, gavimo iš VMVT dienos.

32.  VMVT teritorinis padalinys, gavęs Aprašo 31 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoja VMVT, kuri apie pasikeitusius duomenis ne vėliau per 5 darbo dienas nuo informacijos iš VMVT teritorinio padalinio gavimo raštu informuoja šalies importuotojos kompetentingą instituciją.

33VMVT, gavusi šalies importuotojos kompetentingos institucijos raštišką patvirtinimą, kad ji atnaujino eksportuotojo, turinčio teisę eksportuoti produkciją, duomenis ir, kad eksportuotojas vėl gali eksportuoti produkciją, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja VMVT teritorinį padalinį ir eksportuotoją arba šią informaciją paskelbia VMVT interneto svetainės (www.vmvt.lt) rubrikoje „Eksportas / importas”.

34.  Jeigu pagal šalies importuotojos importo reikalavimus teisė eksportuoti produkciją eksportuotojui suteikiama šalies eksportuotojos kompetentingai institucijai įtraukiant eksportuotoją į specialųjį eksportuotojų sąrašą, VMVT, gavusi eksportuotojo pranešimą apie duomenų pasikeitimą, nedelsiant pakeičia eksportuotojo duomenis specialiajame eksportuotojų sąraše.

35.  VMVT, gavusi šalies importuotojos kompetentingos institucijos sprendimą eksportuotojui, turinčiam teisę eksportuoti produkciją, taikyti sugriežtintą importo kontrolę, tam tikrus importo apribojimus ar panaikinti jam teisę eksportuoti produkciją, paveda VMVT teritoriniam padaliniui atlikti eksportuotojo veiklos patikrinimą dėl šalies importuotojos importo reikalavimų atitikties. Eksportuotojo veiklos patikrinimas atliekamas vadovaujantis Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklėmis.

36.  VMVT teritorinis padalinys, vadovaudamasis Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklėmis, per Aprašo 26 punkte nurodytą terminą atlieka Aprašo 35 punkte nurodytą eksportuotojo veiklos patikrinimą ir pateikia eksportuotojo patikrinimo rezultatus ir išvadas VMVT.

37.  VMVT, gavusi iš VMVT teritorinio padalinio eksportuotojo veiklos patikrinimo rezultatus ir išvadas, kuriose nurodoma, kad eksportuotojas pažeidė šalies importuotojos importo reikalavimus, atsižvelgdama į nustatytų pažeidimų pobūdį ir mastą:

37.1. nurodo kontroliuojančiam VMVT teritoriniam padaliniui įpareigoti eksportuotoją pašalinti nustatytus trūkumus ir laikinai (iki bus pašalinti šalies importuotojos reikalavimų pažeidimai) sustabdyti veterinarijos dokumentų išdavimą eksportuojamai produkcijai; arba

37.2. panaikina eksportuotojui teisę eksportuoti produkciją, jei ši teisė buvo suteikta VMVT sprendimu, nurodant tokio sprendimo motyvus ir eksportuotojo teisę jį apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

38Eksportuotojas, kuris daugiau kaip 6 mėnesius neeksportavo produkcijos, turi raštu informuoti VMVT teritorinį padalinį apie savo ketinimą atnaujinti produkcijos eksportą. VMVT teritorinis padalinys, gavęs eksportuotojo pranešimą apie ketinimą atnaujinti produkcijos eksportą, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo eksportuotojo pranešimo gavimo dienos patikrina, ar nuo paskutinio eksportuotojo produkcijos eksporto iki pranešimo gavimo nėra pasikeitę šalies importuotojos importo reikalavimai, prireikus atlieka eksportuotojo veiklos patikrinimą vietoje. Eksportuotojas gali atnaujinti produkcijos eksportą tik tuo atveju, jei VMVT teritorinis padalinys jo atitikties importo reikalavimams vertinimo metu nustato, kad eksportuotojas atitinka šalies importuotojos importo reikalavimus.

39.  Eksportuotojui, turinčiam teisę eksportuoti produkciją, ši teisė gali būti panaikinama šalies importuotojos kompetentingos institucijos sprendimu (pvz.: kai ši teisė suteikiama terminuotai, kai eksportuotojas nesilaiko šalies importuotojos importo reikalavimų, kai šalis importuotoja uždraudžia importą dėl politinių, ekonominių ar kitų priežasčių ir pan.).

 

 

IV SKYRIUS

VALSTYBINĖ VETERINARINĖ KONTROLĖ

 

40.  VMVT teritoriniai padaliniai kontroliuoja, kaip eksportuotojai, turintys teisę eksportuoti produkciją, laikosi šalies importuotojos importo reikalavimų.

41.  VMVT Vidaus audito skyrius metiniame audito plane nustato VMVT teritorinių padalinių patikrinimus dėl eksportuojamos produkcijos sertifikavimo ir eksportuotojų valstybinės veterinarinės kontrolės.

42.  Jeigu iš šalies importuotojos grąžinamas iš Lietuvos Respublikos eksportuotas negyvūninis pašaras, valstybinė veterinarinė kontrolė atliekama vadovaujantis Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

43.  Jeigu iš šalies importuotojos grąžinami iš Lietuvos Respublikos eksportuoti gyvūniniai produktai, valstybinė veterinarinė kontrolė atliekama vadovaujantis  Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. B1-723 „Dėl Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarkos patvirtinimo“.

44.  Jeigu iš šalies importuotojos grąžinama iš Lietuvos Respublikos eksportuotos produkcijos siunta, įvežama į Europos Sąjungos teritoriją ne per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postą, už siuntą atsakingas asmuo nedelsdamas apie tai informuoja VMVT teritorinį padalinį, kuris išdavė galutinį veterinarijos sertifikatą, ir pateikia visus grąžinamos siuntos lydimuosius dokumentus (jeigu lydimųjų dokumentų originalai buvo palikti įvežimo pasienio veterinarijos poste, pateikiamos pasienio veterinarijos posto patvirtintos jų kopijos). VMVT teritorinis padalinys pasilieka grąžinamos siuntos lydimuosius dokumentus ir apie tai nedelsdamas informuoja VMVT.

45.  VMVT teritorinis padalinys, valstybinės veterinarinės kontrolės metu nustatęs, kad eksportuotojas, turintis teisę eksportuoti produkciją, pažeidžia šalies importuotojos importo reikalavimus, laikinai sustabdo produkcijos eksportą, nurodo eksportuotojui pašalinti trūkumus ir apie tai nedelsiant informuoja VMVT.

46.  Eksportuotojas, pašalinęs VMVT teritorinio padalinio nurodytus trūkumus, raštu informuoja VMVT teritorinį padalinį, kuris prireikus patikrina eksportuotoją. VMVT teritorinis padalinys, nustatęs, kad eksportuotojas trūkumus pašalino, panaikina produkcijos eksporto sustabdymą ir apie tai informuoja VMVT bei pateikia su produkcijos eksporto sustabdymo panaikinimu susijusių dokumentų kopijas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47.  Eksportuotojų prašymai turi atitikti Aprašo ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-790 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nuostatas.

48.  Jeigu šiame Apraše nenustatyta kitaip, asmenų prašymai nagrinėjami, atsakymai į juos pateikiami vadovaujantis Taisyklėmis.

49.  Šiame Apraše nurodyti prašymai ir dokumentai VMVT ar VMVT teritoriniam padaliniui teikiami tiesiogiai, per atstumą ar per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.

50.  Šalies importuotojos kompetentinga institucija gali taikyti kitokią eksportuotojams teisės eksportuoti produkciją suteikimo tvarką, nei nustatyta šiame Apraše. Tokiu atveju VMVT informuoja eksportuotoją apie šalies importuotojos kompetentingos institucijos nustatytą tvarką ir Aprašo nuostatas taiko tiek, kiek jos neprieštarauja šalies importuotojos kompetentingos institucijos nustatytai tvarkai. Siekiant įgyvendinti šalies importuotojos importo reikalavimus, VMVT direktoriaus įsakymu gali būti tvirtinami specialieji reikalavimai dėl teisės eksportuoti produkciją suteikimo.

51Jeigu teisė eksportuoti produkciją eksportuotojui suteikiama, laikinai sustabdoma ar panaikinama šalies eksportuotojos kompetentingai institucijai įtraukiant eksportuotoją į specialųjį eksportuotojų sąrašą, šie veiksmai įforminami VMVT direktoriaus įsakymu ir toks eksportuotojų sąrašas skelbiamas VMVT interneto svetainėje rubrikoje „Eksportas / importas”. Informacija apie teisės eksportuoti produkciją eksportuotojui suteikimą, eksportuotojo duomenų pasikeitimą, teisės eksportuotojams eksportuoti produkciją laikiną sustabdymą ar sustabdymo panaikinimą, teisės eksportuoti produkciją panaikinimą teikiama Licencijų informacinei sistemai.

52.  Šalių importuotojų kompetentingos institucijos, suteikdamos eksportuotojams teisę eksportuoti produkciją, gali sudaryti eksportuotojų sąrašus, kurie šalių importuotojų kompetentingų institucijų sprendimu gali būti viešai skelbiami jų interneto svetainėse.

53.  VMVT ir VMVT teritorinių padalinių sprendimai, pareigūnų veiksmai vykdant šio Aprašo nuostatas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

54.  Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________