Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS Vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 15 d. Nr. V-1079

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi:

1.    T v i r t i n u Teisės vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, tvarkos aprašą (pridedama).

2.    P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 1279 „Dėl Teisės užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu įgijimo tvarkos“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                         Audronė Pitrėnienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro

2015 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-1079

 

TEISĖS Vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, TVARKOS APRAŠas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Teisės vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – nustatyti, kokie švietimo teikėjai turi teisę vykdyti iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų finansuojamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas (toliau – Programas), keliamus reikalavimus švietimo teikėjams, Programoms ir jų įgyvendinimo stebėsenai vykdyti.

2.  Teisės vykdyti Programas įgijimas grindžiamas sąžiningumo, kompetencijos ir nediskriminavimo principais.

3.  Aprašo nuostatos netaikomos fiziniams asmenims, organizuojantiems vienkartinius neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginius.

4.  Teisė vykdyti formaliojo tęstinio mokymosi programas reglamentuota Lietuvos Respublikos švietimo ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROGRAMŲ TEIKĖJAMS

 

5. Teisę vykdyti Programas, finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, šio Aprašo nustatyta tvarka turi:

5.1. mokyklos, vykdančios formalųjį ir (arba) neformalųjį švietimą;

5.2. kiti švietimo teikėjai (bibliotekos, muziejai, trečiojo amžiaus universitetai ir kitos įstaigos, įmonės, organizacijos, taip pat valstybės narės juridinis asmuo, ar kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;

5.3. laisvieji mokytojai, siekiantys įgyvendinti Programas ir atitinkantys reikalavimus, nustatytus Aprašo 6 punkte;

5.4. labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, politinės partijos ir visuomeninės organizacijos, religinės bendruomenės, bendrijos, profesinės sąjungos, asociacijos, įmonės, kiti subjektai, nepaminėti Aprašo 5.1, 5.2 ir 5.3 papunkčiuose, kurie teisės aktų nustatyta tvarka jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose turi įtvirtintą neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą.

6. Vykdyti Programas turi teisę švietimo teikėjai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

6.1. turintys teisę vykdyti švietimo veiklą ir registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre;

6.2. atitinkantys Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką;

6.3. turintys žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei 1 (vienerių) metų patirtį suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos srityje.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROGRAMOMS

 

7. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme nustatytus tikslus, Programų įgyvendinimas turi sudaryti galimybes:

 

7.1. asmenims tobulinti kvalifikaciją;

7.2. plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas regionuose;

7.3. ugdyti darbo rinkai aktualias suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas;

7.4. asmenims mokytis trečiojo amžiaus universitete;

7.5. andragogų kompetencijoms tobulinti;

7.6. profesinei veiklai reikalingoms žinioms ir gebėjimams įgyti ar tobulinti;

7.7. asmens bendrajai kultūrai ugdyti.

8. Programas turi sudaryti šios dalys:

8.1. bendrosios nuostatos, – pateikiama informacija apie švietimo teikėją (pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, grupė ir tipas (jei švietimo teikėjas – mokykla) (jei švietimo teikėjas – laisvasis mokytojas – jo vardas, pavardė), Programos rengėją (vardas, pavardė, kvalifikacija), Programos pavadinimas, trukmė, apimtis, Programos dalyvių amžius;

8.2. tikslai ir uždaviniai – nurodomas aiškus tikslas, konkretūs įgyvendinami uždaviniai, atitinkantys Programos dalyvių amžių ir jų poreikius. Nurodoma, kokios bus ugdomos kompetencijos;

8.3. turinys, metodai ir priemonės – aprašomas Programos turinys, metodai, priemonės, įranga, padedantys siekti išsikelto tikslo ir uždavinių, ugdyti kompetencijas;

8.4. pasiekimai ir jų vertinimas – šioje dalyje aprašomas Programos dalyvių pasiekimų vertinimas (įsivertinimas), metodai, dažnumas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Programų įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal Valstybės (strateginius) švietimo stebėsenos rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-1200 „Dėl Valstybės (strateginių) švietimo stebėsenos rodiklių patvirtinimo“.

10. Programų finansavimas vykdomas pagal Vyriausybės patvirtintas finansavimo metodikas mokymuisi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas.

11. Programos registruojamos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.

12. Vykdant neformalųjį suaugusiųjų švietimą, gali būti išduodami pažymėjimai, patvirtinantys dalyvavimą Programoje ir jos baigimą, išskyrus išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą (toliau – Pažymėjimas). Pažymėjimai gali būti pripažįstami juridinių ir fizinių asmenų, jei jų pripažinimas kitaip nereglamentuojamas teisės aktais. Pažymėjimas yra pagrindas darbdaviui pripažinti jį pateikusiojo profesinę kompetenciją.

 

_____________________