image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2020 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-315 „DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS Į CIVILINES TARPTAUTINES ARBA EUROPOS SĄJUNGOS MISIJAS AR OPERACIJAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 23 d. Nr. V-60

Vilnius

 

 

Pakeičiu Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ir operacijas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-315 „Dėl Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 4 punktą išdėstau taip:

4. Komisija sudaroma Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu iš ne mažiau kaip 7 narių. Komisija yra nuolatinė, ją sudaro Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius ir komisijos nariai. Komisijos sekretorius yra Komisijos narys. Komisijos nariais gali būti skiriami ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų atstovai.“

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                      Gabrielius Landsbergis