isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. T-262

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 12 straipsniu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimą Nr. T-339 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“;

2.2. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T-25 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-339 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo".

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. rugsėjo 30 d.

sprendimu Nr. T-262

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai (toliau – Rinkliavos nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą (toliau – vietinė rinkliava) dydžius, lengvatas rinkliavos mokėtojams, rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarką, rinkimo kontrolę.

2. Pagrindinės Rinkliavos nuostatų sąvokos:

2.1. Vietinė rinkliava – Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje.

2.2. Leidimas – Savivaldybės tarybos patvirtintos formos dokumentas, suteikiantis teisę atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje leidime numatytomis sąlygomis.

2.3. Viešojo naudojimo teritorija – Savivaldybės teritorijoje esančios gatvės, vietinės reikšmės keliai, aikštės, žalieji plotai, kuriuose atliekami kasinėjimo darbai, kurios atitveriamos visos ar jų dalis arba apribojamas eismas jose. 

2.4. Rinkliavos mokėtojas –  fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus Lietuvos banką.

3. Kitos Rinkliavos nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

4. Vietinė rinkliava renkama už leidimo išdavimą.

5. Nustatomi tokie vietinės rinkliavos dydžiai už 1 (vieną) parą:             

5.1. gatvių važiuojamosios dalies perkasimas – 25 Eur;                                                                       5.2. visiškas gatvės uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 25 Eur;                                      5.3. šaligatvio perkasimas – 15 Eur;                                                                                                5.4. žaliųjų plotų perkasimas – 15 Eur;                                                                               5.5. daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas – 15 Eur;                                                                 5.6. gatvių važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas arba eismo apribojimas – 25 Eur;       5.7. šaligatvio atitvėrimas arba pėsčiųjų eismo apribojimas šaligatviais – 10 Eur;                        5.8. visiškas šaligatvio uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 15 Eur.

6. Jei per leidime nurodytą terminą darbai nebaigiami, už kiekvieną papildomą parą mokama 20 eurų didesnė vietinė rinkliava, nei nustatyta 5 punkte.

7. Vietinė rinkliava didinama 5 kartus, kai atliekami darbai viešojo naudojimo teritorijose, kurios mažiau nei prieš 5 metus buvo padengtos nauja asfaltbetonio danga, kapitališkai suremontuotos arba rekonstruotos.

8. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

III SKYRIUS

LENGVATOS RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS

 

9. Savivaldybės taryba turi teisę vietinės rinkliavos mokėtojams sumažinti vietinės rinkliavos dydį arba nuo jo atleisti.

10. Vietinė rinkliava už leidimo išdavimą neimama, kai:

10.1. vykdomi gatvių, šaligatvių tiesimo, remonto, rekonstrukcijos, inžinerinių tinklų renovacijos darbai, kurių užsakovas yra Savivaldybės institucija ar jos padalinys, biudžetinė įstaiga ar viešoji įstaiga, kurios savininkė yra Savivaldybė, Savivaldybės kontroliuojama įmonė;

10.2. klojami inžineriniai tinklai Savivaldybės lėšomis;      

10.3. likviduojamos inžinerinių tinklų avarijos, o viešojo naudojimo teritorijose perkastos vietos atstatomos per 5 kalendorines dienas po avarijos likvidavimo.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

11. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis kreipiasi į Savivaldybės administracijos seniūnijos, kurioje atliekami darbai (toliau – seniūnija), seniūną su prašymu leisti atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Leidimai išduodami vadovaujantis Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu ir sumokėjus nustatyto dydžio vietinę rinkliavą.

12. Vietinė rinkliava sumokama prieš išduodant arba pratęsiant leidimą. Vietinė rinkliava mokama į Savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT794010045600030120 nurodant:

12.1. įmokos gavėją – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, kodas 288733050;

12.2. mokėjimo paskirtį –  „Už leidimą atlikti kasinėjimo darbus“.

13. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama, rinkliavos mokėtojui pateikus Savivaldybės administracijai rašytinį prašymą ir jame nurodžius priežastį dėl vietinės rinkliavos grąžinimo, jei:

13.1. sumokėta didesnė suma, negu apskaičiuotas vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą dydis;

13.2. nesuteikta paslauga (neišduotas leidimas);

13.3. dėl priimtų įstatymų ar kitų teisės aktų pasikeitimo, įskaitant veiklos teisės aktais apribojimą ar uždraudimą, arba dėl nenugalimos jėgos aplinkybių poveikio vietinės rinkliavos mokėtojas negali pasinaudoti išduoto leidimo suteiktomis teisėmis ir nėra pradėjęs kasinėjimo darbų arba atitvėręs viešojo naudojimo teritorijos ar jos dalies.

14. Prašymą dėl vietinės rinkliavos ar jos dalies grąžinimo rinkliavos mokėtojas Savivaldybės administracijai turi pateikti per vieną mėnesį nuo vietinės rinkliavos sumokėjimo datos. Vietinė rinkliava grąžinama už tiek parų, kiek rinkliavos mokėtojas negalėjo pasinaudoti išduoto leidimo suteiktomis teisėmis, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po rašytinio prašymo gavimo dienos, leidimą išdavusiam seniūnijos seniūnui patvirtinus, kad prašyme nurodyta vietinės rinkliavos grąžinimo priežastis atitinka vieną iš Rinkliavos nuostatų 13 punkte išvardytų atvejų.

15. Panaikinus leidimą už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama.

16. Jeigu rinkliavos mokėtojas nesumoka vietinės rinkliavos iki leidimo išdavimo ar pratęsimo momento, Savivaldybės administracijos seniūnijos, kurioje atliekami / planuojami atlikti darbai, seniūnas atsisako išduoti ar pratęsti leidimą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Delspinigiai nėra taikomi.

18. Vietinė rinkliava įskaitoma į savivaldybės biudžetą.

19. Vieną kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 dienos, už leidimų išdavimą atsakingi seniūnijų seniūnai pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ataskaitas už praėjusius kalendorinius metus, nurodydami jose išduotų leidimų, pratęstų leidimų skaičių ir surinktas lėšas.

20. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

21. Rinkliavos nuostatus tvirtina, keičia ar pripažįsta netekusiais galios Savivaldybės taryba.

_______________