LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS MINISTRO 2013 m. liepos 15 d. ĮSAKYMO Nr. D1-528 „DĖL Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 8 d. Nr. D1-20

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. papildau 2.6 papunkčiu:

2.6. keičiant Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD) išduotus TIPK leidimus, leidimų titulinių lapų (viršelių) rekvizitai surašomi šia tvarka:

2.6.1. keičiamo leidimo titulinio lapo (viršelio) rekvizitai surašomi vadovaujantis Taisyklių 7 priedo reikalavimais, įskaitant keičiamo TIPK leidimo registracijos numerį, jį išdavusio RAAD pavadinimą, išdavimo, visų atliktų atnaujinimų ir (ar) koregavimų (jeigu tokie buvo) datas;

2.6.2. keičiamam leidimui numeris suteikiamas nurodant keičiamo TIPK leidimo numerį ir naują numerį, suteiktą AAA nustatyta tvarka;

2.6.3. jei leidimas keičiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 10 dalies 4 punkte nurodytu atveju, pakeičiami tik leidimo titulinio lapo (viršelio) rekvizitai vadovaujantis Taisyklių 7 priedo reikalavimais;“;

1.2. papildau 2.7 papunkčiu:

2.7. TIPK leidimas išduodamas neterminuotam laikui, išskyrus atvejus, jei iki šio įsakymo įsigaliojimo leidime buvo nustatytos sąlygos tam tikram laikotarpiui, kuriam pasibaigus leidimą būtina pakeisti.“;

1.3. papildau 2.8 papunkčiu:

2.8. ūkio subjektai, pateikę paraišką nuo 2015 m. rugpjūčio 11 d. iki 2015 m. rugsėjo 14 d. įskaitytinai, turi pateikti valstybės rinkliavos už TIPK leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Taisyklių 88 punkte nurodyto termino, per kurį turi būti priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo, pabaigos. Ūkio subjektui nepateikus valstybės rinkliavos už TIPK leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinančio dokumento šiame punkte nustatyta tvarka, TIPK leidimas neišduodamas arba nepakeičiamas;“;

1.4. papildau 2.9 papunkčiu:

2.9. paraiškos, pateiktos iki 2015 m. rugpjūčio 11 d., baigiamos nagrinėti ir sprendimai dėl TIPK leidimo išdavimo ar pakeitimo priimami pagal iki 2015 m. rugpjūčio 11 d. galiojusią tvarką, netaikant šio įsakymo 2.8 papunkčio nuostatų;“;

1.5. papildau 2.10 papunkčiu:

2.10. įsigaliojus šio įsakymo 2.8–2.9 papunkčiams, nebetaikomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-647 „Dėl valstybės rinkliavų už taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir taršos leidimų išdavimą ar pakeitimą“ 1.2–1.5 papunkčių nuostatos dėl rinkliavų už TIPK leidimų išdavimą ar pakeitimą.“;

1.6. papildau 3.1.5 papunkčiu:

3.1.5. užtikrinti, kad, panaikinus leidimą, veiklos vykdytojas įvykdys Taisyklių 111-113 punktuose nurodytus reikalavimus;“;

2. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – Taisyklės):

2.1. pakeičiu 7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.3. įrenginys – stacionarus technikos objektas, kuriame vykdoma vienos ar kelių Taisyklių 1 priede išvardytų rūšių veikla ir kita toje pačioje vietoje vykdoma tiesiogiai techniškai su minėtame priede nurodyta veikla susijusi veikla, kuri gali sukelti teršalų išmetimą ir taršą;“;

2.2. pakeičiu 7.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.21. gamybos pajėgumas – pastatyto ir įrengto įrenginio pajėgumas esant normalioms įrenginio eksploatavimo sąlygoms (toliau – gamybos (projektinis) pajėgumas);“;

2.3. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui.“

2.4. pakeičiu 21.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.3. įrenginys ir jame vykdoma Taisyklių 1 priede išvardintų rūšių veikla ir toje pačioje vietoje vykdoma veikla, tiesiogiai techniškai susijusi su Taisyklių 1 priede išvardinta veikla; gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia. Kai veikla vykdoma įrenginyje, susidedančiame iš kelių kurą deginančių įrenginių, neatsižvelgiant į kiekvieno jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, ir jei visų įrenginių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia yra lygi arba viršija 50 MW, tokia veikla priskiriama Taisyklių 1 priedo 1.1 punkte nurodytai veiklai;“;

2.5. pakeičiu 21.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.4. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami (išleidžiami) teršalai, foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus (išleidžiamus) teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.)), ūkinės veiklos padėtis schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigų, gretimų įmonių, kitų pastatų, saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų, vandenviečių apsaugos zonų išsidėstymu. Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;“;

2.6. pakeičiu 21.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.6. detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir jų išdėstymas teritorijoje; naudojamos technologijos, gamybos būdai ir priemonės, trumpas jų alternatyvų aprašymas arba nuoroda į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, jeigu tokie yra; įrenginio išmetamų teršalų šaltiniai, numatoma iš įrenginio į kiekvieną aplinkos elementą (terpę) išmetamų teršalų kiekis; nustatytas išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai (jei neteikiama nuoroda į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus) ir teršalų išmetimo ribinės vertės, kurias veiklos vykdytojas prašo nustatyti leidime; informacija apie įrenginio skleidžiamo triukšmo, veiklos sukeliamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams, įrenginių priskyrimas prie potencialiai pavojingų įrenginių pagal Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą;“.

2.7. pakeičiu 22.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.8. jeigu nuotekas numatoma išleisti (atiduoti) į kito asmens nuotekų tvarkymo sistemą, su paraiška teikiami nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą patvirtinančių dokumentų, nurodytų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, nuorašai;“;

2.8. pripažįstu 22.15 papunktį netekusiu galios.

2.9. pakeičiu 22.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.16. deklaracija (Taisyklių 4 priedo 1 priedėlis), patvirtinanti prisiimtus įsipareigojimus ir kad paraiškoje pateikiami duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Deklaracijos 4 pastraipos 3 punktas pildomas kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka įrenginys priskiriamas prie įrenginių, kuriuos eksploatuoti reikia gauti leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas;“;

2.10. papildau 22.18 papunkčiu:

22.18. valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.“;

2.11. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti su pagal Taisykles reikalaujamais dokumentais ir paraiškos (su priedais) įrašu skaitmeninėje laikmenoje teikiama AAA. Paraiškos įrašas skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateiktas vienu iš šių formatų: *.doc, *.docx, *.odt; kiti kartu pateikiami dokumentai turi būti pateikti *.pdf, *.doc; *.docx; *.xls. *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai).“;

2.12. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Paraiškoje leidimui pakeisti pateikiami duomenys, kurie keičiasi ir (ar) kuriuos reikia įvertinti keičiant leidimą ir nustatant naujas leidimo sąlygas. Informacija ir (ar) duomenys, kurie, lyginant su paraiška, pagal kurią buvo išduotas leidimas, nesikeitė, paraiškoje leidimui pakeisti nepildomi ir neteikiami, tačiau paraiškoje paliekami jų eilės numeriai ir pavadinimai ir nurodoma, kodėl informacija ar duomenys neteikiami.“;

2.13. papildau 311 punktu:

311. Jei keičiami Taisyklių 68.8, 68.10, 68.11, 68.12, 68.13 papunkčiuose nurodyti dokumentai, bet nesikeičia leidimo formoje (Taisyklių 5 priedas) nustatytos sąlygos, paraiška leidimui pakeisti neteikiama. Šie dokumentai keičiami pagal šių dokumentų rengimui ir (ar) keitimui nustatytus reikalavimus. Pakeisti dokumentai pateikiami AAA su lydraščiu, nurodant šių dokumentų pakeitimo priežastį.“;

2.14. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. AAA, gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas teikia ją derinti VSC. VSC teikiama skaitmeninė versija, teikimo lydraštyje turi būti nurodyta, kad pastabos turi būti pateiktos AAA ir pareiškėjui, pateikusiam paraišką. Jei yra galimybė, teikiant VSC derinimui paraišką dėl leidimo pakeitimo, AAA nurodo interneto tinklalapio adresą, kur patalpintas galiojantis leidimas. Jei yra techninės galimybės, paraiška VSC gali būti teikiama per ALIS.“;

2.15. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Jeigu VSC per Taisyklių 34 punkte nustatytą laiką raštu nepateikia atsakymo AAA arba pateikia pastabas, nesusijusias su Taisyklių 4 priedo 27–30 punktuose nurodyta informacija ir planuojamomis triukšmo ir (ar) kvapų sklidimo mažinimo priemonėmis ir pagal kompetenciją nepateikia sąlygų leidimui, laikoma, kad jis paraiškai pritarė, ir leidime kaip sąlygos triukšmo ir kvapų sklidimo srityje nurodomos pagal Taisyklių 4 priedo 28 ir 30 punktų reikalavimus paraiškoje pateiktos priemonės (jei buvo pateiktos).“;

2.16. pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Gavusi paraišką, AAA ją vertina šia tvarka:

36.1. užregistruoja paraišką ir ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo užregistravimo dienos, teikia šios paraiškos (su kartu pateiktais dokumentais) skaitmeninę versiją RAAD, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla, pastaboms ir (ar) pasiūlymams, kuriuos RAAD turi pateikti AAA ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos. Jeigu RAAD per nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi;

36.2. ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo užregistravimo dienos įvertina, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus ir ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant poveikio aplinkai vertinimą, leidimo sąlygoms nustatyti, taip pat įvertina RAAD, savivaldybės vykdomosios institucijos ir (ar) suinteresuotos visuomenės pastabas ir (ar) pasiūlymus:

36.2.1. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus ir pakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, VSC, RAAD, savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) suinteresuota visuomenė nepateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams per nustatytus terminus arba AAA, įvertinusi RAAD, suinteresuotos visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos pastabas ir (ar) pasiūlymus, nustato, kad jie neturi įtakos paraiškos priėmimui ir (ar) leidimo išdavimui – AAA, išskyrus Taisyklių 421 punkte nurodytą atvejį, priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko;

36.2.2. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, nepakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, VSC, savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) suinteresuota visuomenė pateikė pastabų, RAAD pateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) kartu su paraiška pateiktiems dokumentams ir AAA nusprendžia, kad dėl jų paraiška negali būti priimta, AAA apibendrintas RAAD, suinteresuotos visuomenės, savivaldybės vykdomosios institucijos ir savo pastabas ir (ar) pasiūlymus, taip pat VSC pastabas raštu teikia pareiškėjui patikslinti paraiškai ir (ar) pateikti paaiškinimams, kartu grąžindama paraišką ir nurodydama, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos.“;

2.17. papildau 381 punktu:

381. Patikslintos paraiškos skaitmeninė versija RAAD teikiama Taisyklių 36.1 papunktyje nustatyta tvarka.“;

2.18. papildau 421 punktu:

421. Jei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti laidavimo draudimo sutartį arba banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytu atveju (toliau – Garantija), AAA, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka informuodama veiklos vykdytoją apie sprendimą dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano suderinimo nurodo, kad sprendimas priimti paraišką leidimui gauti ar pakeisti bus priimtas tada, kai veiklos vykdytojas AAA pateiks Garantiją.“;

2.19. papildau 422 punktu:

422. Kai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti Garantiją, AAA priima sprendimą priimti paraišką ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Garantijos pateikimo AAA dienos.“;

2.20. pakeičiu 45.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

45.3. planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba atrankos informacijos ir išvados duomenys, jei poveikio aplinkai vertinimo procedūra atlikta;“;

2.21. pakeičiu 62.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.4. leidimo priedai (kuriuose gali būti nustatytos leidimo sąlygos Taisyklėse nustatyta tvarka).“;

2.22. papildau 65.11 papunkčiu:

65.11. papildomos priemonės, kurių privaloma imtis, siekiant išvengti avarijų ir apriboti jų padarinius, kai su paraiška neteikiamas Taisyklių 22.14 papunktyje nurodytas dokumentas;“;

2.23. pripažįstu 66 punktą netekusiu galios.

2.24. pakeičiu 68 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

68. Leidimo prieduose pateikiama informacija ir šie dokumentų (tais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka jie turi būti rengiami) originalai ar jų patvirtinti nuorašai, ir šių dokumentų įrašai skaitmeninėje laikmenoje:“;

2.25. pakeičiu 68.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.2. AAA motyvuotos išvados, jei leidime nustatytos sąlygos neatitinka paraiškoje prašytų sąlygų;“;

2.26. pakeičiu 68.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.3. sąrašas dokumentų, kurie panaudoti leidimo sąlygoms nustatyti, sprendimams pagrįsti;“;

2.27. pakeičiu 68.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.10. atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas (Atliekas naudojančioms ir (ar) šalinančioms įmonėms);“;

2.28. pakeičiu 68.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.11. atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas (Atliekas naudojančioms ir (ar) šalinančioms įmonėms);“;

2.29. pakeičiu 68.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.12. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, parengta ir suderinta vadovaujantis Monitoringo nuostatais, yra privalomas leidimo priedas ir laikoma leidimo sąlyga. Jei ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa pakeičiama nekeičiant leidimo (Taisyklių 311 punkte nustatytu atveju), Monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka su atsakingomis institucijomis suderinta pakeista programa pridedama prie leidimo, įtraukiama į priedų sąrašą ir laikoma leidimo sąlyga;“;

2.30. papildau 68.17 ir 68.18 papunkčiais:

68.17. AAA sprendimas (ar sprendimai) dėl leidimo peržiūros, nurodytas (nurodyti) Taisyklių 97 punkte, kuris (kurie) laikomas (laikomi) leidimo sąlyga;

68.18. leidimo priedų sąrašas, kuris gali būti koreguojamas pakeitus priedus ar AAA priėmus sprendimą dėl leidimo peržiūros.“;

2.31. pakeičiu 87 punktą ir jį išdėstau taip:

87. Prieš išduodama leidimą, AAA su parengtu leidimo projektu turi supažindinti veiklos vykdytoją, informuodama jį raštu ar elektroniniu paštu apie tai ir pateikdama susipažinti leidimo projektą arba nuorodą. Susipažinti su AAA parengtu leidimo projektu skiriamos 5 darbo dienos.“;

2.32. pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

89. AAA, priėmusi sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą arba neišduoti leidimo, šį sprendimą surašo ant AAA blanko ir raštu informuoja apie tai RAAD, veiklos vykdytoją ir visuomenę. Visuomenė informuojama Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka. Sprendime išduoti ar pakeisti leidimą turi būti nurodyta, kad pradėjęs eksploatuoti įrenginį ar pakeitęs veiklą veiklos vykdytojas privalo nedelsiant raštu informuoti AAA ir atitinkamą RAAD apie įrenginio eksploatavimo ar veiklos pakeitimo pradžią.“;

2.33. pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

90. Parengiami 3 leidimo egzemplioriai: 1-as veiklos vykdytojui, 2-as AAA, 3-ias RAAD. Kiekvieną egzempliorių patvirtina AAA. Leidimui suteikiamas registracijos numeris. Pakeistam leidimui registracijos numeris nekeičiamas.“;

2.34. pakeičiu 92.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

92.7. jeigu AAA turi informacijos apie įrenginio ir (ar) jame vykdomos veiklos pakeitimus, teisės aktų pažeidimus, AAA privalo įvertinti juos ir, esant reikalui, peržiūrėti leidimo sąlygas.“;

2.35. papildau 92.8–92.11 papunkčiais:

92.8. atlikus aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją (toliau – inventorizacijos ataskaita) pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo;

92.9. ne rečiau kaip kas ketverius metus, skaičiuojant nuo pirmojo pagal Taisykles išduoto ar pakeisto leidimo išdavimo ar pakeitimo datos, jei Leidime nustatytos pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir (ar) 2 priedo A dalyje ir (ar) B dalies B1 sąraše ribinės vertės ir sąlygos šioms medžiagoms išleisti su nuotekomis. Peržiūrint leidimo sąlygas, vadovaujamasi Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytais reikalavimais. Peržiūra turi būti baigta ir sprendimas priimtas iki šiame papunktyje nurodyto termino pabaigos;

92.10. gavusi Taisyklių 99 punkte nurodytą informaciją;

92.11. ne rečiau kaip kas ketverius metus po leidimo išdavimo ar paskutinio jo pakeitimo, jei per tą laikotarpį leidimas nebuvo peržiūrėtas Taisyklių 92.1–92.10 papunkčiuose nustatytais atvejais arba kas ketverius metus po paskutinio peržiūrėjimo, jei per tą laikotarpį leidimas nebuvo pakeistas.“;

2.36. pripažįstu Taisyklių 93 punktą netekusiu galios.

2.37. papildau 961 punktu:

961. Leidimą AAA peržiūri:

961.1. Taisyklių 92.4, 92.6, 92.7, 92.8, 92.10 ir 92.11 punkte nurodytais atvejais – per ne ilgesnį nei 20 darbo dienų terminą nuo šiuose punktuose nurodytos informacijos ar dokumentų gavimo;

961.2. Taisyklių 92.5 punkte nurodytu atveju – per ne ilgesnį nei 40 darbo dienų terminą nuo nurodytų teisės aktų įsigaliojimo dienos, jei šiuose teisės aktuose nenustatytos kitokios taikymo sąlygos.“;

2.38. pakeičiu 97 punktą ir jį išdėstau taip:

97. AAA, atlikusi leidimo sąlygų peržiūrą, priima sprendimą, kurį surašo ant AAA blanko, dėl leidimo peržiūros, kuris pridedamas prie leidimo, įtraukiamas į leidimo priedų sąrašą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikiamas veiklos vykdytojui ir atitinkamam RAAD. Jeigu atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nustatoma, kad leidimą reikia pakeisti, AAA šiame sprendime nurodo, kokias leidimo dalis ir kokiu pagrindu reikia pakeisti, ir nustato terminą pateikti paraišką leidimui pakeisti (ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų). Jeigu atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nustatoma, kad pagrindo keisti leidimą nėra, AAA šiame sprendime nurodo pagrindą, kuriuo vadovaudamasi atliko leidimo sąlygų peržiūrą, motyvus, kuriais vadovaudamasi priėmė šį sprendimą. Jei nėra pagrindo keisti leidimą, tačiau reikia patikslinti leidimo sąlygas, šiame sprendime nurodo įrenginio pavadinimą, leidimo lentelės numerį, pavadinimą ir (ar) leidimo punktą, galiojančias sąlygas, kurias reikia tikslinti, ir patikslintas sąlygas. Šiomis patikslintomis sąlygomis turi būti vadovaujamasi eksploatuojant įrenginį ir vykdant leidimo sąlygų laikymosi kontrolę.“;

2.39. pripažįstu 103 punktą netekusiu galios.

2.40. pakeičiu 105.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

105.1. veiklos vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo raštu informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti AAA prašymą pakeisti leidimą, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir (ar) įrodančius apie perimtas teises ir atsakomybės pasidalijimą, atitinkamai pakeistus Taisyklėse reikalaujamus dokumentus, kuriuose nurodyta šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta informacija. Šie duomenys gali būti pateikti elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą;“;

2.41. pakeičiu 105.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

105.3. sprendimas pakeisti leidimą surašomas ant AAA blanko. Sprendime turi būti nurodyta, koks asmuo (-ys) nuo sprendimo priėmimo dienos laikomas (-i) veiklos vykdytoju, eksploatuojančiu (-iais) įrenginį, kuriam išduotas leidimas. Pakeičiant leidimą, pakeičiamas leidimo titulinis lapas (viršelis). Leidimo registracijos numeris nekeičiamas;“;

2.42. pakeičiu 105.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

105.4. pakeistą leidimo titulinį lapą (viršelį) AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikia veiklos vykdytojui ir atitinkamam RAAD.“;

2.43. pakeičiu 108 punktą ir jį išdėstau taip:

108. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA motyvuotu sprendimu. Sprendimas surašomas ant AAA blanko, jame nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. AAA sprendimas pateikiamas veiklos vykdytojui ir atitinkamam RAAD. Jei leidimas panaikinamas dėl to, kad veiklos vykdytojas galutinai nutraukia veiklą, RAAD turi užtikrinti, kad panaikinus leidimą, veiklos vykdytojas įvykdys Taisyklių 111-113 punktuose nurodytus reikalavimus.“;

2.44. papildau 1192 punktu:

1192. Taisyklių 97 punkte nurodytu sprendimu (-ais) turi vadovautis veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, (-ius), kuriam (kuriems) išduotas leidimas, ir RAAD, vykdantis leidimo sąlygų laikymosi kontrolę.“;

2.45. pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip:

123. AAA savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia išduotų ar pakeistų leidimų skaitmenines versijas kartu su Taisyklių 68.1-68.4, 68.6, 68.10–68.13 ir 68.16-68.18 papunkčiuose nurodytais dokumentais ir (ar) informacija ar nuorodomis į juos, jei jie paskelbti atskirai, ir informaciją apie leidimų galiojimo panaikinimą.“;

2.46. papildau 1251 punktu:

1251. Leidimuose klaidos ištaisomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje nustatytais teisiniais pagrindais ir sąlygomis šia tvarka:

1251.1. AAA, išdavusi ar pakeitusi leidimą ir pastebėjusi ar gavusi iš veiklos vykdytojo ar kontrolę vykdančios institucijos raštu pranešimą apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, kurios gali turėti esminės įtakos leidime nustatytų sąlygų laikymuisi ar institucijų atliekamai leidimų sąlygų laikymosi kontrolei, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti;

1251.2. klaidos pripažinimo technine klaida būtina sąlyga yra fakto konstatavimas, kad toks ištaisymas nepažeis trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Gali būti patikslinti ir ištaisyti netikslūs ir klaidingi duomenys, jeigu į išduotą ar pakeistą leidimą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kuriais remiantis buvo įrašyti;

1251.3. AAA, baigusi administracinę procedūrą dėl klaidų ištaisymo, per 3 darbo dienas raštu informuoja veiklos vykdytoją ir atitinkamą RAAD apie klaidas, jas nurodo ir pateikia pataisytą leidimą ir paskelbia informaciją apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą leidimą savo interneto svetainėje.“;

2.47. pakeičiu 1 priedo 5.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5.1. pavojingųjų atliekų šalinimas arba naudojimas, kai pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną, apimantis vieną ar daugiau šių veiklos rūšių:“;

2.48. pakeičiu 1 priedo 5.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1.3. sumaišymą arba maišymą prieš perduodant vykdyti bet kurią kitą šio priedo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose išvardintų rūšių veiklą;“;

2.49. pakeičiu 1 priedo 5.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1.4. perpakavimą prieš perduodant vykdyti bet kurią kitą šio priedo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose išvardintų rūšių veiklą;“;

2.50. pakeičiu 1 priedo 5.1.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1.11. surinkimas ant žemės ar po žeme;“;

2.51. pakeičiu 1 priedo 5.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5.3. nepavojingųjų atliekų šalinimas, kai pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną, apimantis vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių, išskyrus nuotekų dumblo iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių apdorojimo veiklą:“;

2.52. pakeičiu 1 priedo 5.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5.4. nepavojingųjų atliekų naudojimas arba naudojimas ir šalinimas kartu, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną, apimantis vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių, išskyrus nuotekų dumblo iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių apdorojimo veiklą:“;

2.53. pakeičiu 4 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Įrenginio ar įrenginių gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia.“;

2.54. pakeičiu 4 priedo 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir įrenginių, kuriuose vykdoma atitinkamų rūšių veikla, išdėstymas teritorijoje. Informacija apie įrenginių priskyrimą prie potencialiai pavojingų įrenginių.“;

2.55. pakeičiu 4 priedo 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pagrindinių alternatyvų pareiškėjo siūlomai technologijai, gamybos būdams ir priemonėms aprašymas, išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai arba nuoroda į PAV dokumentus, kuriuose ši informacija pateikta.“;

2.56. pakeičiu 4 priedo 8 lentelę ir ją išdėstau taip:

8 lentelė. Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes

Eil. Nr.

Gėlo požeminio vandens vandenvietė (telkinys)

Pavadinimas Žemės gelmių registre

Adresas

Kodas Žemės gelmių registre

Aprobuotų išteklių kiekis, m3/d

 

Išteklių aprobavimo dokumento data ir Nr.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.57. pakeičiu 4 priedo 14 lentelę ir ją išdėstau taip:

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

 

Eil. Nr.

Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai

ŠESD pavadinimas

(anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC))

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.58. pakeičiu 4 priedo 15 lentelę ir ją išdėstau taip:

15 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadini-mas, kategori-ja ir kodas

80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms)

Vandens telkinio plotas, ha

(stovinčio vandens telki-niams)

 

Vandens telkinio būklė

Rodik-lis

Esama (foninė) būklė

Leistina vandens telkinio apkrova

mato vnt.

reikš-mė

Hidrau-linė, m3/d.

teršalais

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.59. pakeičiu 4 priedo 18 lentelės pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

18 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas“;

2.60. pakeičiu 4 priedo 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenys apie žinomą įmonės teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens taršą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita. Galima žemės tarša esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms ir priemonės galimai taršai esant tokioms sąlygoms išvengti ar ją riboti.“;

2.61. pakeičiu 4 priedo XIV dalies pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIV. PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS“;

2.62. pakeičiu 4 priedo 1 priedėlio 4 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

„Įsipareigoju nustatytais terminais:

1) deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį,

2) raštu pranešti apie bet kokius įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti neigiamą poveikį aplinkai;

3) kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.“;

2.63. pakeičiu 5 priedo titulinį lapą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.64. pakeičiu 5 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Įrenginio pavadinimas, gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia, vieta (adresas).“;

2.65. pakeičiu 5 priedo 8 lentelę ir ją išdėstau taip:

8 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Taršos šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr.

Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprastas (neatitikti-nis) teršalų išmetimas

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimo duomenų detalės

Specialios sąlygos

išmetimo trukmė,

val., min.

(reikalingą pabraukti)

teršalai

teršalų koncentra-cija išmetamo-siose dujose, mg/Nm3

pavadinimas

kodas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.66. pakeičiu 5 priedo 9 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

9 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

 

Eil. Nr.

Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai

ŠESD pavadinimas

(anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC))

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.67. pakeičiu 5 priedo 11 lentelės pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

11 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas“;

2.68. pripažįstu 5 priedo III skyrių netekusiu galios.

2.69. papildau 5 priedą 1 priedėliu (pridedama).

2.70. pakeičiu 6 priedo 6 dalies „VIII PARAIŠKOS DALIES „TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ“ PILDYMAS“ B.4 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„B.4. 5–10 grafos pildomos, kai teisės aktų nustatyta tvarka su paraiška reikia pateikti išleidžiamų nuotekų daromo poveikio priimtuvui skaičiavimą;“;

2.71. pakeičiu 6 priedo 6 dalies „VIII PARAIŠKOS DALIES „TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ“ PILDYMAS“ B7 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„B.7. 8–10 grafose nurodomi teisės aktų nustatyta tvarka atlikto leistino poveikio vandens telkiniui planuojamoje nuotekų išleidimo vietoje rezultatai. Leistino poveikio skaičiavimai (pagrindimas) pridedami prie paraiškos (gali būti išrašas iš PAV ataskaitos).“;

2.72. papildau Taisykles 7 priedu (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas

 

 

 


 

Taršos integruotos prevencijos ir

kontrolės leidimų išdavimo,

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo

taisyklių

5 priedas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr._____________________

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

___________________________________________________________________________

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

 

___________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________

(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Leidimą (be priedų) sudaro ...…….................. lapų.

 

 

Išduotas ..............m........................................d.                                                      A.V.                                  

 

Leidimą išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, leidimo išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos:

......................................................................................................................................................

 

Pakeistas ..............m........................................d.                                                     A.V.

 

 

 

Direktorius______________________________                          _______________________

(Vardas, pavardė)                                                                                          (Parašas)

A. V.

 

Šio leidimo parengti……..............…egzemplioriai.

 

Paraiška leidimui gauti ar pakeisti suderinta su:

 

___________________________________________________________________________

(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)


 

Taršos integruotos prevencijos ir

kontrolės leidimų išdavimo,

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo

taisyklių

5 priedo 1 priedėlis

 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO

NR. .......................... PRIEDAI

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

______________ m. __________________. d.

(Priedų sąrašo sudarymo data)

 

AAA direktorius ________________________________ _______________

(Vardas, pavardė)                                      (parašas)

A. V.

 

 

 

 

Taršos integruotos prevencijos ir

kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

7 priedas (informacinis)

 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO TITULINIO LAPO (VIRŠELIO) PILDYMO TVARKA

 

 

TIPK leidimas išduodamas ar keičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka

TIPK leidimas, išduotas vadovaujantis 2002 m. TIPK taisyklėmis, keičiamas taisyklėse nustatyta tvarka

(Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo formos pavyzdys)

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr._____________________

 

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

 

__________________________________________________________________________

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Leidimą (be priedų) sudaro .............................. puslapių.

 

 

Išduotas ..............m........................................d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Leidimą išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, leidimo išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos: ..........................................

 

 

 

 

 

 

Pakeistas ..............m........................................d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius______________________________.............................________________

(Vardas, pavardė) (Parašas)

A. V.

 

Šio leidimo parengti ...................... egzemplioriai.

 

Paraiška leidimui gauti ar pakeisti suderinta su:

 

__________________________________________________________________________

(derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išduodant - suteikiamas naujas Nr. AAA nustatyta tvarka, keičiant – paliekamas tas pats Nr.

Įsakymo „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3.3 papunktyje nurodytu atveju – taip pat naujas Nr.

 

 

 

 

 

 

 

Nurodoma TIPK leidimo išdavimo AAA data

 

 

Nepildoma (dedamas brūkšnys)

 

 

 

 

 

 

Atskiroje eilutėje nurodoma kiekvieno AAA atlikto pakeitimo data

Pvz.,

Pakeistas 2015 m. sausio 1 d.;

Pakeistas 2015 m. liepos 1 d.;

Pakeistas 2015 m. spalio 1 d.;

(ir t. t.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Suteikiamas registracijos numeris, sudarytas iš RAAD suteikto Nr. ir naujo AAA Nr.

Pvz., Nr. XXX/YYY, išskyrus įsakymo „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3.3 papunktyje nurodytą atvejį

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepildoma

 

 

 

Nurodomas TIPK leidimą išdavusio RAAD pavadinimas, TIPK leidimo išdavimo data ir visų RAAD atliktų TIPK leidimo atnaujinimų ir (ar) koregavimų datos)

 

 

Nurodoma data, kada TIPK leidimas buvo pakeistas AAA ir visos vėliau AAA pagal Taisyklių reikalavimus atliktų pakeitimų datos

Pvz.,

Pakeistas 2015 m. sausio 1 d.;

Pakeistas 2015 m. liepos 1 d.;

Pakeistas 2015 m. spalio 1 d.;

(ir t. t.)