LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 11 D.

ĮSAKYMO NR. 294 „DĖL NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS EGZAMINŲ PROGRAMOS, NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMOS IR NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 13 d. Nr. D1-296

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“, 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdis vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijų posėdžiai gali būti organizuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų (savivaldybių) agentūrose, gavus ne mažiau kaip 5 rajonų (savivaldybių) gyventojų, norinčių tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, prašymus. Posėdžiai organizuojami per 30 darbo dienų nuo paskutinio prašymo pateikimo.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Kęstutis Trečiokas