LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2018 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A1-657 „DĖL ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. A1-585

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato negalią turintiems asmenims (toliau – asmuo) reikalingų asmeninio asistento paslaugų, įgyvendinant bandomąjį asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo negalią turintiems asmenims projektą (toliau – bandomasis projektas), poreikio vertinimo kriterijus, asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo, teikimo sustabdymo ir atnaujinimo bei nutraukimo tvarką, asmeninio asistento atliekamas funkcijas, teikiamas paslaugas, jų finansavimą ir kontrolę.“

1.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis, visiškai arba vidutiniškai apribojantis jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti, savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.“

1.3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar asmens įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į asmens faktinės gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją (toliau – savivaldybės administracija) ir pateikia:

8.1. laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) telefono ryšio numeris;

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

8.4. Aprašo 7 punkte nurodyti asmenys dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).“

1.4. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Jei savivaldybėje yra daugiau nei vienas asmeninio asistento paslaugų teikėjas, asmuo, gaunantis asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) asmens atstovas turi teisę Aprašo 19 punkte nurodytam darbuotojui pateikti laisvos formos prašymą dėl asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio keisti asmeninio asistento paslaugų teikėją, vardas ir pavardė, faktinės gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) telefono ryšio numeris, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) telefono ryšio numeris. Prašyme asmuo ir (ar) asmens atstovas turi nurodyti objektyvias priežastis (pavyzdžiui, asmeninio asistento paslaugų teikėjas nesilaiko Sutartyje nurodytos asmeninio asistento paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų), dėl kurių prašo leisti pakeisti asmeninio asistento paslaugų teikėją.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                            Linas Kukuraitis