LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl NUOTEKŲ tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m.  rugsėjo 25 d. Nr. D1-847

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, ir 29 punktą išdėstau taip:

29. Į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių ir komunalinių nuotekų užterštumas negali viršyti 2 lentelėje nurodytų DLK. Taip pat išleidžiamos komunalinės ir buitinės nuotekos turi atitikti kitus III skyriuje nurodytus bendruosius reikalavimus.

2 lentelė. Į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normos

 

Parametrai

Aglomeracijos (išleidžiamų nuotekų kiekis/taršos šaltinio) dydis

Matavimo vienetas

Vidutinio paros mėginio1 DLK (didžiausias išvalymo laipsnis)9

Momentinė DLK (didžiausias išvalymo laipsnis)9

Vidutinė metinė DLK (didžiausias išvalymo laipsnis)9

Minimalus išvalymo efektyvumas, procentais 2

Biocheminis deguonies suvartojimas BDS5/BDS73

< 5 m3/d

mg/l O2

-

35/40

25/29

-

> 5 m3/d

<2000 GE

mg/l O2

-

30/34(15/17)

20/23(10/12)

-

2000–10000 GE

mg/l O2

25/29(10/12)

-

nustatoma individualiai6

70–90

> 10 000 GE

mg/l O2

15/17 (8/10)

-

nustatoma individualiai6

70–90

ChDS

daugiau kaip 2000 GE

mg/l O2

125

-

-

75

 

< 5 m3/d

mgP/l

-

5

-

-

Bendras fosforas

> 5 m3/d

< 10 000 GE

mgP/l

-

-

2 7

80

10 000–100 000 GE

mgP/l

-

-

2 (1)

>100 000 GE

mgP/l

-

-

1 (0,5)

 

< 5 m3/d

mgN/l

-

25

-

-

Bendras azotas 4,5

> 5 m3/d

< 10 000 GE

mgN/l

-

-

20 8

70–80

10 000–100 000 GE

mgN/l

-

-

15 (10)

> 100 000 GE

mgN/1

-

-

10 (10)

Pastabos:

1 Teršalo koncentracija vidutiniame paros (proporcingame srautui arba laikui) mėginyje.

2 Nuotekų valymo efektyvumas = ((atitekančių teršalų kiekis – išleidžiamų teršalų kiekis) / atitekančių teršalų kiekis) * 100.

Minimalaus išvalymo efektyvumo reikalavimai netaikomi skaičiuojant mokesčius už taršą t.y. LT per ataskaitinį laikotarpį ir vidutinė metinė LK negali būti viršijama nepriklausomai nuo to, ar buvo pasiektas minimalus išvalymo efektyvumas, tačiau vidutinio paros mėginio arba momentinės LK viršijimas nelaikomas pažeidimu, jeigu viršijimo metu išlaikomas minimalus išvalymo efektyvumas.

3 Į leidimą, projektavimo sąlygas ar pan. turi būti įrašomas normatyvas pagal BDS7. Perskaičiuojant BDS5 į BDS7, taikoma formulė: BDS7 = 1,15 x BDS5.

4 Bendras azotas – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

5 Bendrąjį azotą taip pat galima kontroliuoti pagal dienos vidurkį. Šiuo atveju dienos vidurkis negali būti didesnis kaip 20 mg/l, kai nuotekų temperatūra yra 12 °C arba aukštesnė (taikoma tik vertinant valymo įrenginių atitiktį ES reikalavimams (teikiant ataskaitas ES).

6 Vidutinė metinė koncentracija nustatoma pagal objekto faktines galimybes, bet negali būti didesnė už vidutinio paros mėginio DLK.

7 Taikoma komunalinėms, buitinėms ir gamybinėms nuotekoms ir tik tuo atveju, kai pagal 11 punkto nuostatas turi būti atliekamas poveikio priimtuvui vertinimas. Kai apskaičiuota leistina nuotekų užterštumo bendruoju fosforu vidutinė metinė koncentracija, kuriai esant nebūtų viršijamas leistinas poveikis paviršiniam vandens telkiniui, yra mažesnė kaip 2 mg/l (jeigu apskaičiuota koncentracija nuo 2 iki 10 mg/l, – LK nustatoma pagal skaičiavimo rezultatus, jeigu apskaičiuota koncentracija didesnė už 10 mg/l, – LK nenustatoma (bendras P nenormuojamas), o jeigu mažesnė arba lygi 2 mg/l, – LK nustatoma lygi 2 mg/l).

8 Taikoma komunalinėms, buitinėms ir gamybinėms nuotekoms ir tik tuo atveju, kai pagal 11 punkto nuostatas turi būti atliekamas poveikio priimtuvui vertinimas. Kai apskaičiuota leistina nuotekų užterštumo bendruoju azotu vidutinė metinė koncentracija, kuriai esant nebūtų viršijamas leistinas poveikis paviršiniam vandens telkiniui, yra mažesnė kaip 20 mg/l (jeigu apskaičiuota koncentracija nuo 20 iki 40 mg/l, – LK nustatoma pagal skaičiavimo rezultatus, jeigu apskaičiuota koncentracija didesnė už 40 mg/l, – LK nenustatoma (bendras N nenormuojamas), o jeigu mažesnė arba lygi 20 mg/l, – LK nustatoma lygi 20 mg/l).

9 Mažiausia galima LK vertė, t. y. LK buitinių ir komunalinių ir gamybinių nuotekų išleidimui negali būti griežtesnė už skliausteliuose nurodytą vertę.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos įrengtiems valymo įrenginiams, valantiems iki 5 m3/d nuotekų, šio įsakymo nuostatos taikomos nuo 2030 m. sausio 1 d.;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                            Kęstutis Navickas