LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SpREndimas

DĖL vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimo

Nr. Sp-27 „DĖL IŠORINĖS POLITINĖS REKLAMOS SKLEIDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. gruodžio 4 d. Nr. Sp-169

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 47 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 45 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 51 straipsnio 4 dalimi, nusprendžia:

Pakeisti Išorinės politinės reklamos skleidimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. Sp-27 „Dėl Išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pripažinti netekusiu galios 11 punktą.

2. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2. savivaldybių tarybų rinkimuose – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių naudojamose viešojo transporto priemonėse ir ant jų, Respublikos Prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą – valstybės ar savivaldybių įmonėms priklausančiose viešojo transporto priemonėse ir ant jų, išskyrus atvejus (išimtis galioja tiek savivaldybių tarybų rinkimuose, tiek Respublikos Prezidento rinkimuose, tiek rinkimuose į Europos Parlamentą), kai reklamos plotai ar vaizdo transliavimo įrenginiai priklauso ar yra perduoti naudotis tretiesiems asmenims, kuriems valstybės ar savivaldybių įmonės negali daryti tiesioginio ar netiesioginio lemiamo poveikio;“.

3. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Rinkimų agitacija, nepaisant jos būdų, formų ir priemonių, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiui iškabintą:

16.1. Respublikos Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą nuolatinę vaizdinę agitaciją, kurios pašalinimas susijęs su sudėtingais veiksmais;

16.2. savivaldybių tarybų rinkimų išorinę politinę reklamą.“

4. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu ir balsavimo iš anksto metu jokių vaizdinių ir garsinių rinkimų agitacijos priemonių (išskyrus tas, kurias išleido Vyriausioji rinkimų komisija) negali būti balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa, ir pastate, kuriame balsuojama tik balsavimui sudarytuose specialiuose balsavimo punktuose.“

5. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Jeigu tuo pačiu metu kartu vyksta kitų rinkimų agitacija arba agitacija dėl referendumo, rinkimų agitacija draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos tokiomis pačiomis, kaip nurodyta šiame Taisyklių skyriuje, sąlygomis ir tvarka.“

6. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Už išorinės politinės reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimą gali būti surašomas administracinio nusižengimo protokolas. Jį gali surašyti Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir šios komisijos nariai ar Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įgalioti valstybės tarnautojai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnai, valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų ir saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai.“

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė