r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 26 d. Nr. T-204

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsniu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Sudaryti šių Akmenės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas penkerių metų kadencijos laikotarpiui:

1.1. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės stebėtojų taryba:

Vida Raubienė, Savivaldybės administracijos Planavimo ir finansų valdymo skyriaus vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas;

Inga Borusienė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas;

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnijos seniūnas Rimvydas Juozapavičius, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Algis Rudys, Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriaus vedėjas, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Raimondas Peleckas, VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės gydytojas ortopedas traumatologas, Skubios pagalbos ir konsultacijų skyriaus vedėjas, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinktas atstovas.

1.2.       VšĮ Akmenės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų taryba:

Vida Raubienė, Savivaldybės administracijos Planavimo ir finansų valdymo skyriaus vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas;

Inga Borusienė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnijos seniūnė Laura Ulmienė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Algis Rudys, Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriaus vedėjas, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Dalia Žąsinienė, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos slaugytoja, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinkta atstovė.

1.3.       VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro stebėtojų taryba:

Vida Raubienė, Savivaldybės administracijos Planavimo ir finansų valdymo skyriaus vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas;

Inga Borusienė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas;

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnijos seniūnas Rimvydas Juozapavičius, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Algis Rudys, Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriaus vedėjas, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Nijolė Misiuvienė, VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinkta atstovė.

1.4VšĮ Ventos ambulatorijos stebėtojų taryba:

Daiva Gricienė, Akmenės rajono Ventos gimnazijos direktorė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas;

Vilija Bačiulienė, Ventos seniūnijos „Kaimelio“ seniūnaitijos seniūnaitė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas;

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Ventos seniūnijos seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Violeta Janutienė, Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriaus vyr. specialistė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Genovaitė Vaitkevičienė, VšĮ Ventos ambulatorijos šeimos gydytoja, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinkta atstovė.

1.5.  VšĮ Papilės ambulatorijos stebėtojų taryba:

Skaistė Norvaišienė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas;

Roma Lupeikienė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ vadovė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas;

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnijos seniūnas, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Violeta Janutienė, Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriaus vyr. specialistė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Violeta Masevičienė, VšĮ Papilės ambulatorijos šeimos gydytoja, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinkta atstovė.

1.6 VšĮ Kruopių ambulatorijos stebėtojų taryba:

Daiva Lunkevičienė, Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas;

Meilutė Kaminskienė, Kruopių bendruomenės pirmininkė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovas;

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Algis Rudys, Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriaus vedėjas, Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas;

Vijoleta Petraitienė, VšĮ Kruopių ambulatorijos gydytoja odontologė, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinkta atstovė.

2Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų nuostatus (pridedama).

3Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. T-115 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Vitalijus Mitrofanovas

 

 

PATVIRTINA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-204

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1.  Akmenės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (Papilės ambulatorijos, Ventos ambulatorijos, Kruopių ambulatorijos, Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, Akmenės rajono psichikos sveikatos centro, Naujosios Akmenės ligoninės, Greitosios medicinos pagalbos centro, toliau – Įstaiga) stebėtojų tarybų (toliau – Stebėtojų taryba) nuostatai nustato Stebėtojų tarybų darbo organizavimą, funkcijas, formavimą, Stebėtojų tarybos nario teises ir pareigas.

2.  Stebėtojų tarybos veiklos nuostatus tvirtina ir keičia Akmenės rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

3.  Stebėtojų taryba yra patariamasis organas, kurios tikslas – užtikrinti Įstaigos veiklos viešumą.

4.  Atlikdama savo funkcijas Stebėtojų taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5.  Stebėtojų tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami Įstaigos administracijai, yra patariamojo pobūdžio.

 

II SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS FORMAVIMAS

 

6.   Stebėtojų tarybą sudaro ir jos sudėtį tvirtina bei keičia Savivaldybės taryba.

7.   Stebėtojų tarybą sudaro penki nariai:

7.1. du viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas atstovai;

7.2. du Savivaldybės tarybos paskirti atstovai;

7.3. vienas įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirto asmens.

8Stebėtojų tarybos nariais negali būti asmenys, dirbantys Įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.

9.  Su stebėtojų tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, už darbą Stebėtojų tarybos nariams neapmokama. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

10Jeigu Stebėtojų tarybos narys atsistatydina, negali toliau eiti savo pareigų ar nutrūksta jo darbo santykiai atstovaujamoje struktūroje arba ši sustabdo jo atstovavimo įgaliojimus, Taryba šių nuostatų nustatyta tvarka jo vietoje patvirtina kitą asmenį.

11.  Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš savo pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjant Stebėtojų tarybą ir jį delegavusią instituciją ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

12.  Stebėtojų tarybos narys gali būti atšauktas iš stebėtojų tarybos:

12.1.  jo raštišku pareiškimu;

12.2.  delegavusios institucijos sprendimu;

12.3.  Įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos nutarimu, jeigu ji buvo delegavusi savo atstovą.

13.  Vietoje atsistatydinusio ar atšaukto stebėtojų tarybos nario skyrusi institucija parenka ir deleguoja kitą narį.

14.  Stebėtojų tarybos nariai turi teisę dalyvauti visuotiniuose dalininkų susirinkimuose be balso teisės, gauti informaciją apie Įstaigos vykdomą veiklą.

15.  Stebėtojų taryba sudaroma penkerių metų kadencijai. Kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

 

 

III SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS

 

16.  Stebėtojų tarybos funkcijos:

16.1.  analizuoti Įstaigos veiklą, finansinių išteklių ir turto naudojimą;

16.2.  stebėti Įstaigos vadovo vykdomą personalo politiką;

16.3.  išklausyti ir įvertinti Įstaigos vadovo parengtą įstaigos metinę veiklos ir finansinę ataskaitas bei strateginius veiklos planus;

16.4.  derinti Įstaigos administracijos sprendimo projektą dėl teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo, vidaus struktūros pakeitimų;

16.5.  derinti Įstaigos administracijos sprendimo projektą dėl darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo;

16.6.  Įstaigos vadovo siūlymu derina kitų Įstaigai svarbių sprendimų projektus;

16.7.  vykdyti kitas funkcijas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

IV SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS TEISĖS

 

17.  Stebėtojų tarybos narių teisės:

17.1pasisakyti Stebėtojų tarybos posėdžiuose, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl posėdžio darbotvarkės ir posėdyje nagrinėjamų klausimų;

17.2.  lankytis Įstaigose ir domėtis Įstaigų darbuotojų problemomis ir pasiūlymais;

17.3.  gauti iš Įstaigų administracijos informaciją, reikalingą nuostatuose numatytoms funkcijoms atlikti;

17.4.  teikti steigėjui siūlymus dėl Įstaigos vadovo, padalinių ir filialų vadovų kandidatūrų;

17.5.  teikti Įstaigos administracijai ir steigėjui pasiūlymus dėl paslaugų prieinamumo, kokybės, efektyvumo ir kitais Įstaigos veiklos organizavimo gerinimo klausimais;

17.6.  stebėtojo teisėmis dalyvauti Įstaigos administracijos organizuotame konkurse padalinių bei filialų vadovų pareigoms eiti ir pareikšti savo nuomonę dalininkui;

17.7.  siūlyti Įstaigos administracijai atšaukti priimtus sprendimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos norminiams aktams, steigėjo sprendimams ir Įstaigos įstatams, arba kreiptis į steigėją dėl tokių sprendimų panaikinimo;

17.8.  derinti Įstaigų vadovų parengtus sprendimų projektus dėl padalinių reorganizavimo;

17.9.  gali turėti kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

V SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

18.  Stebėtojų tarybos darbo organizavimas:

18.1Posėdis yra pagrindinė Stebėtojų tarybos darbo forma. Stebėtojų tarybos posėdžiai protokoluojami;

18.2.  Stebėtojų tarybai vadovauja Stebėtojų tarybos pirmininkas, kurį išrenka Stebėtojų tarybos nariai paprasta balsų dauguma per pirmąjį posėdį;

18.3.  Stebėtojų tarybos posėdžiai yra atviri;

18.4Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

18.5Stebėtojų tarybos posėdis šaukiamas Stebėtojų tarybos narių reikalavimu arba Įstaigos vadovo iniciatyva. Stebėtojų tarybos posėdžių laiką ir vietą nustato Stebėtojų tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į Įstaigos vadovo siūlymą, bet ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki posėdžio pateikia nagrinėjamų klausimų sąrašą;

18.6Stebėtojų taryba svarstomais klausimais priima nutarimus. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių.

19.  Stebėtojų tarybos pirmininkas:

19.1.  šaukia Stebėtojų tarybos susirinkimus;

19.2.  organizuoja stebėtojų tarybos darbą, jai vadovauja ir atsako už jos veiklą;

19.3.  sudaro susirinkimo dienotvarkę;

19.4.  palaiko ryšį su Įstaigos administracija;

19.5.  teikia išvadas, pasiūlymus ir kartą metuose atsiskaito Įstaigos Steigėjui;

19.6.  pasirašo posėdžių protokolus.

20.  Pirmininko pavaduotojas išrenkamas pirmojo Stebėtojų tarybos susirinkimo metu. Jis gali vykdyti pirmininko pavestus jam įgaliojimus, eiti pirmininko pareigas jam išvykus, susirgus ar jį nušalinus iki naujo pirmininko išrinkimo.

21.  Stebėtojų tarybos sekretorius išrenkamas pirmojo stebėtojų tarybos susirinkimo metu. Jis protokoluoja susirinkimus, tvarko ir kaupia Stebėtojų tarybos dokumentaciją.

22.  Stebėtojų tarybos narių teisės:

22.1.  teikti pastabas ir pasiūlymus dėl posėdžio darbotvarkės ir posėdyje nagrinėjamų klausimų;

22.2.  Siūlyti sušaukti stebėtojų tarybos posėdį;

22.3.  susipažinti su stebėtojų tarybos dokumentais, ir jų projektais.

23.  Stebėtojų tarybos narių pareigos:

23.1.  dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose;

23.2.  iš anksto pranešti Stebėtojų tarybos pirmininkui, kad dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti posėdyje;

23.3.  susipažinti su Stebėtojų tarybos dokumentais ir jų projektais.

24.     Pirmininkas, pavaduotojas ar sekretorius gali būti atleidžiami Stebėtojų tarybos susirinkimo metu  2/3  tarybos narių balsų dauguma.

25.     Stebėtojų tarybos nariai atsako už savo veiklą ir konfidencialios informacijos išsaugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

26.     Stebėtojų taryba savo veiklą pradeda visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl Stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo ir atlieka savo funkcijas, iki bus patvirtinta nauja Stebėtojų taryba.

27.     Stebėtojų tarybos posėdžiai gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28Stebėtojų taryba baigia savo veiklą Tarybos sprendimu patvirtinus naujos kadencijos Stebėtojų tarybą arba reorganizavus, pertvarkius ar likvidavus Įstaigą.

____________________