Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LEIDIMŲ VERSTIS VEIKLA SU Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOMIS MEDŽIAGOMIS IŠDAVIMO, PRANEŠIMŲ APIE IMPORTĄ IR EKSPORTĄ PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 17 d. Nr. 1052

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 213 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisykles (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                             Saulius Skvernelis

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras,

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą                                             Linas Kukuraitis

 

 

 

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
20
18 m. spalio 17 d. nutarimu Nr.1052

 

LEIDIMŲ VERSTIS VEIKLA SU Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOMIS MEDŽIAGOMIS IŠDAVIMO, PRANEŠIMŲ APIE IMPORTĄ IR EKSPORTĄ PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis (toliau – leidimas) išdavimo, patikslinimo, atsisakymo išduoti leidimą, įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymo, leidimo galiojimo sustabdymo ir leidimo galiojimo panaikinimo, pranešimų apie importą, eksportą pateikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme.

3. Leidimai išduodami, patikslinami, leidimų galiojimas sustabdomas, leidimų galiojimo sustabdymas ir leidimų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema.

4. Informacija apie leidimo išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu www.licencijavimas.lt leidimo išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo dieną.

 

II SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS, PATIKSLINIMAS, ATSISAKYMAS IŠDUOTI, PATIKSLINTI LEIDIMĄ

 

5. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, įsteigti Lietuvoje (toliau – juridinis asmuo), norintys gauti leidimą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:

5.1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus patvirtintos formos paraišką (toliau – paraiška) išduoti leidimą, kurioje nurodoma:

5.1.1. juridinio asmens pavadinimas, kodas;

5.1.2. juridinio asmens kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

5.1.3. juridinio asmens veiklos vietos (-ų) adresas (-ai), patalpos (-ų), kurioje (-iose) numatoma vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis (toliau – į IV sąrašą įrašytos medžiagos), pažymėjimas (-ai) pastato plane, taip pat pastato (-ų), kuriame (-iuose) įrengta (-os) veiklos vieta (-os), unikalus numeris (-iai);

5.1.4. juridinio asmens veiklos rūšis (-ys);

5.1.5. į IV sąrašą įrašytos (-ų) medžiagos (-ų), su kuria (-iomis) bus vykdoma veikla, pavadinimas (-ai), kodas (-ai) pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2018/549 (OL 2018 L 91, p. 11) (toliau – kodas (-ai) pagal Kombinuotąją nomenklatūrą), Chemines medžiagas registruojančios tarnybos registro numeris (-iai) (toliau – CAS numeris (-iai));

5.1.6. asmens, atsakingo už į IV sąrašą įrašytų medžiagų laikymą ir teisėtos apyvartos apskaitą, (toliau – atsakingas asmuo) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, dokumento, patvirtinančio šio asmens paskyrimą atsakingu asmeniu, data ir numeris;

5.1.7. paraiškos išduoti leidimą užpildymo data ir pridedamų dokumentų sąrašas;

5.2. patalpų, kuriose numatoma vykdyti veiklą su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

5.3. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatytos formos ir turinio deklaraciją, patvirtinančią, kad juridinis asmuo pasirengęs vykdyti veiklą su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis pagal Įstatymo ir Taisyklių nustatytus reikalavimus.

6. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, gavęs juridinio asmens paraišką išduoti leidimą ir kitus dokumentus, bei siekdamas nustatyti, ar nėra Įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių juridiniam asmeniui negalėtų būti išduotas leidimas:

6.1. gauna informaciją naudodamasis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais arba tiesiogiai iš valstybės institucijų:

6.1.1. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) – ar juridinis asmuo turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

6.1.2. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra įregistruotas juridinis asmuo, – ar juridinis asmuo yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

6.1.3. iš teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje yra juridinio asmens buveinė, – ar juridinis asmuo vykdo įsipareigojimus muitinei;

6.1.4. iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – apie juridinį asmenį ir juridinio asmens valdymo organų narius, ar nėra Įstatymo 103 straipsnyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių paraišką išduoti leidimą pateikęs juridinis asmuo negalėtų būti laikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu. Juridinio asmens valdymo organų narių ir juridinio asmens vadovų vardus, pavardes, asmens kodus (jeigu asmens kodas nesuteiktas – gimimo datą), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gauna naudodamasis Juridinių asmenų registro informacija;

6.2. patikrina juridinio asmens registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis, buveinės adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį Juridinių asmenų registre;

6.3. patikrina paraiškoje išduoti leidimą nurodytų patalpų, kuriose juridinis asmuo vykdys veiklą su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą;

6.4. patikrina, ar juridinio asmens patalpos, kuriose bus vykdoma veikla, susijusi su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, atitinka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatytas į IV sąrašą įrašytų medžiagų laikymo ir saugojimo sąlygas.

7. Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytos institucijos, gavusios Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prašymą, turi pateikti jam informaciją per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu institucija, į kurią kreiptasi dėl informacijos pateikimo, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prašytos informacijos nepateikia ir nepraneša apie objektyvias priežastis, dėl kurių 5 darbo dienų termino informacijai pateikti nepakanka, laikoma, kad ta institucija prašytos informacijos, dėl kurios juridiniam asmeniui negalėtų būti išduotas leidimas, neturi.

8. Leidime nurodoma:

8.1. juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas (toliau – leidimo turėtojas) rekvizitai: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė;

8.2. leidimo turėtojo veiklos vietos (-ų) adresas (-ai), patalpos (-ų), kurioje (-iose) numatoma vykdyti veiklą su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, pažymėjimas (-ai) pastato plane, taip pat pastato, kuriame (-iuose) įrengta (-os) veiklos vieta (-os), unikalus numeris (-iai);

8.3. į IV sąrašą įrašytos (-ų) medžiagos (-ų), su kuria (-iomis) bus vykdoma veikla (-os), pavadinimas (-ai), kodas (-ai) pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, CAS numeris (-iai);

8.4. leidimo turėtojo veiklos rūšis (-ys);

8.5. leidimo išdavimo data;

8.6. leidimą išduodanti institucija, leidimą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė.

9. Leidimas patikslinamas, jeigu numatoma keisti Įstatymo 213 straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją.

10. Leidimo turėtojas, norėdamas patikslinti leidimą, vienu iš Taisyklių 5 punkte nustatytų būdų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia:

10.1. paraišką ir Taisyklių 5.2 papunktyje nurodytą dokumentą, kai keičiamas veiklos vietos adresas;

10.2. paraišką ir Taisyklių 5.3 papunktyje nurodytą dokumentą, kai keičiama veiklos rūšis ar kai keičiamas (-i) į IV sąrašą įrašytos (-ų) medžiagos (-ų), su kuria (-iomis) bus vykdoma veikla, pavadinimas (-ai).

11. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gali raštu prašyti juridinį asmenį pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus leidimui išduoti ar patikslinti. Juridinis asmuo turi pateikti dokumentus Įstatymo 213 straipsnio 7 dalyje nustatytu terminu.

12. Prieš priimant sprendimą išduoti ar neišduoti leidimą, patikslinti leidimą, kai keičiamas veiklos vietos adresas, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valstybės tarnautojai, atliekantys juridinių asmenų priežiūros funkcijas, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatyta tvarka patikrina, ar juridinio asmens patalpos, kuriose bus vykdoma veikla, susijusi su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, atitinka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatytas į IV sąrašą įrašytų medžiagų laikymo ir saugojimo sąlygas.

13. Sprendimas dėl leidimo išdavimo, patikslinimo, atsisakymo jį išduoti ar patikslinti priimamas per Įstatymo 213 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.

14. Leidimas neišduodamas ir nepatikslinamas Įstatymo 213 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais.

 

III SKYRIUS

ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO IR LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

15. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įspėja leidimo turėtoją apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą Įstatymo 213 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais ir terminu.

16. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas sustabdo leidimo galiojimą Įstatymo 213 straipsnio 10 ir 11 dalyse nustatytais atvejais ir terminais.

17. Atsižvelgdamas į priežasčių, dėl kurių priimtas sprendimas sustabdyti leidimo galiojimą, pobūdį, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi teisę nustatyti ne ilgesnį kaip 6 mėnesių terminą nuo leidimo galiojimo sustabdymo šioms priežastims pašalinti.

18. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas leidimo galiojimo sustabdymą panaikina Įstatymo 213 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais ir terminais.

19. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas leidimo galiojimą panaikina Įstatymo 213 straipsnio 13 ir 14 dalyse nustatytais atvejais ir terminais.

20. Kai leidimo galiojimas panaikinamas Įstatymo 213 straipsnio 13 dalies 1 punkte nustatytu atveju, leidimo turėtojas prašyme panaikinti leidimą nurodo turimą į IV sąrašą įrašytų medžiagų kiekį ir pageidaujamą leidimo galiojimo panaikinimo datą. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas priima sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo ir nustato leidimo galiojimo pabaigos datą.

 

IV SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE Į IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTŲ MEDŽIAGŲ IMPORTĄ IR EKSPORTĄ

 

21. Leidimo turėtojas, norėdamas importuoti į IV sąrašą įrašytas medžiagas, kiekvienu atskiru atveju privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatytos formos ir turinio pranešimą apie į IV sąrašą įrašytų medžiagų importą.

22. Leidimo turėtojas, norėdamas eksportuoti į IV sąrašą įrašytas medžiagas, kiekvienu atskiru atveju privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatytos formos ir turinio pranešimą apie į IV sąrašą įrašytų medžiagų eksportą.

23. Pranešimas apie kiekvieną į IV sąrašą įrašytų medžiagų importo ar eksporto atvejį pateikiamas per Įstatymo 215 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

24. Pranešimai apie į IV sąrašą įrašytų medžiagų importą ir eksportą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikiami vienu iš Taisyklių 5 punkte nurodytų būdų.

25. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, gavęs leidimo turėtojo pranešimą apie į IV sąrašą įrašytų medžiagų importą ar eksportą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia gautą informaciją apie ketinamas importuoti ar eksportuoti į IV sąrašą įrašytas medžiagas Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO TURĖTOJO VEIKLOS SĄLYGOS

 

26. Leidimo turėtojas privalo vykdyti Įstatymo 214 straipsnio nustatytas veiklos sąlygas.

27. Leidimo turėtojas privalo Įstatymo 214 straipsnio 1 dalies 8 punkte  nurodytu terminu vienu iš Taisyklių 5 punkte nustatytų būdų teikti informaciją Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui apie pasikeitusį atsakingą asmenį, nurodydamas Taisyklių 5.1.6 papunktyje nurodytus duomenis.

28. Leidimo turėtojas privalo Įstatymo 214 straipsnio 1 dalies 9 punkte  nurodytu terminu vienu iš Taisyklių 5 punkte nustatytų būdų pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui apie pasikeitusį jo veiklos vietos adresą, pasikeitusius juridinio asmens rekvizitus ar apie pasikeitusią kitą leidime nurodytą informaciją ir pateikti Taisyklių 10 punkte nustatytus dokumentus dėl leidimo patikslinimo.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas išduotus, patikslintus leidimus, įspėjimus apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymo ir leidimo galiojimo panaikinimą registruoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus patvirtintos formos žurnale, esant techninėms galimybėms – Licencijų informacinėje sistemoje.

30. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą informuoja juridinį asmenį, pateikusį paraišką išduoti leidimą, ar leidimo turėtoją apie sprendimą išduoti, patikslinti leidimą, neišduoti, nepatikslinti leidimo, sustabdyti, panaikinti leidimo galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą ir nurodo sprendimo priėmimo priežastis Įstatymo 213 straipsnio 16 dalyje nustatytu terminu.

31. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente leidimų išdavimo funkcijas atlieka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius, licencijuojamos veiklos laikymosi sąlygų priežiūrą – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valstybės tarnautojai, atliekantys juridinių asmenų veiklos priežiūrą.

 

––––––––––––––––––––