LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATKŪRIMO

 

2014 m. liepos 11 d. Nr. 1V- 474

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 9 straipsniu bei 32 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdamas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014 m. birželio 17 d. teikimus Nr. (15/3-4) 13P-913, Nr. (15/3-4) 13P-914 ir Nr. (15/3-4) 13P-915 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo“ ir žemiau išvardytų asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo bei prie jų pridėtus dokumentus:

1. N u s p r e n d ž i u, kad šie asmenys atkuria Lietuvos Respublikos pilietybę:

Dafna Hakak, gim. 1987 m. gegužės 3 d. Izraelyje;

Eitan Hakak, gim. 1985 m. kovo 10 d. Izraelyje;

Sivan Hakak, gim. 1994 m. birželio 9 d. Izraelyje;

Lital Salman Bloch, gim. 1991 m. gruodžio 1 d. Izraelyje;

Yaron Zalman Schechtman, gim. 1979 m. spalio 24 d. Izraelyje;

Yonit Schechtman, gim. 1986 m. rugsėjo 21 d. Izraelyje;

Rachel Schechtman, gim. 1949 m. gegužės 9 d. Lietuvoje;

John Villiam Shurna, gim. 1990 m. balandžio 30 d. Jungtinėse Valstijose;

Danko Sinitsyn, gim. 1989 m. birželio 16 d. Rusijoje.

2. Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                       Dailis Alfonsas Barakauskas