Paveikslėlis, kuriame yra žinutė, ginklas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M.

LIEPOS 31 D. ĮSAKYMO NR. V-1733 „DĖL PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. sausio 18 d. Nr. V-63

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Į g a l i o j u Higienos institutą įgyvendinti šiuo įsakymu patvirtinto Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 24–25 punktuose nurodytas pareigas.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Bendra vienos grupės Aprašo 9.1–9.4 papunkčiuose nurodytų praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė nei 6 valandos (1 valanda = 60 minučių).“

2.2. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Biuras pagal praėjusiais kalendoriniais metais užpildytų PSO (5) formų, Apklausos formų ir Žurnalų informaciją parengia kalendorinių metų Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų teikimo ataskaitą redaguojamu formatu (Aprašo 3 priedas) (toliau – Ataskaita) ir iki einamųjų metų sausio 20 d. ją pateikia Higienos institutui. Jei Biuras aptarnauja kelias savivaldybes, turi būti pateikiama kiekvienos atskirai Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų teikimo ataskaita.“

2.3. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Higienos institutas, remdamasis Biurų pateikta informacija, apibendrina ir iki einamųjų metų vasario 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijai pateikia suvestinę ataskaitą (Aprašo 4 priedas). Kartu su suvestine ataskaita turi būti pateiktas ir suvestinės ataskaitos priedas (Aprašo 5 priedas), kurį sudaro į redaguojamo dokumento formatą įvesti visi iš Biurų gauti duomenys apie psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų teikimą ir jų gavėjus.“

2.4. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.5. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.6. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys