LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRo
2019 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-620DĖL EKSPORTO KREDITO GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. 4-108

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-620 „Dėl Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“:

1Pakeičiu 2.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.13Garantijos atlyginimas – garantijos mokestis, mokamas už eksporto garantijos suteikimą ir naudojimąsi suteikta garantija.“

2Pakeičiu 2.28 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.28. Politinė rizika – rizika dėl viešojo pirkėjo įsipareigojimų nevykdymo prekių pirkimo–pardavimo ar eksportuojamų paslaugų teikimo sutartyje nustatytais terminais arba viešojo pirkėjo vienašalio sutarties nutraukimo ir atsisakymo priimti prekes ar suteiktas paslaugas be teisėtos priežasties, arba neparduotinos rizikos valstybės ar savivaldybių institucijų priimtų sprendimų ar atliktų veiksmų po prekių išvežimo iš kredituojančio eksportuotojo valstybės, dėl kurių privatusis ar viešasis pirkėjas negali įvykdyti įsipareigojimų prekių pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais terminais, arba pirkėjo valstybėje vykdomų karo, revoliucijos, sukilimo, pilietinio karo, masinių neramumų, visuotinio streiko veiksmų ar įvykusių gamtos katastrofų, dėl kurių privatusis ar viešasis pirkėjas negali įvykdyti įsipareigojimų prekių pirkimo–pardavimo ar eksportuojamų paslaugų teikimo sutartyje nustatytais terminais.“

3Papildau 4.13 papunkčiu:

4.13. pirkėjas nėra registruotas teritorijose, kurias Europos Komisija įvardija kaip turinčias kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusių trūkumų, remiantis 2016 m. liepos 14 d. deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. 2015/849, nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (OL 2016 L 254, p. 1).

4Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Už kiekvieną atliktą eksportuojamų prekių pardavimą ar eksportuojamų paslaugų suteikimą pirkėjui sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpiu kredituojantis eksportuotojas arba faktoringo davėjas kredituojančio eksportuotojo vardu ir lėšomis INVEGAI sumoka garantijos atlyginimą, apskaičiuotą remiantis eksporto kredito garantijų atlyginimo skaičiavimo metodika. INVEGOS apskaičiuotas mokėtinas garantijos atlyginimas išskaičiuojamas iš sumokėtos pradinės garantijos įmokos (jos likučio) ir (ar) sumokamas INVEGAI eksporto garantijos sutartyje nustatyta tvarka.“

5Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Garantijos suma vienam kredituojančiam eksportuotojui eksporto garantijos sprendimo suteikti eksporto garantiją priėmimo metu negali būti didesnė kaip 2 000 000 Eur (du milijonai eurų).“

6Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19.     Garantijos suma vienam kredituojančio eksportuotojo pasirinktam pirkėjui eksporto garantijos sprendimo suteikti eksporto garantiją priėmimo metu negali būti didesnė kaip 750 000 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).“

7Papildau 191 punktu:

191. Tais atvejais, kai mokumo rizikos įvertinimo ataskaitoje nėra pateikiama ir INVEGAI nėra žinoma jokios neigiamos informacijos apie pirkėjo patikimumą ir galimybes laiku vykdyti finansinius įsipareigojimus, eksporto garantijos sprendimu vienam pirkėjui suteikiamas 30 000 Eur (trisdešimties tūkstančių eurų) atidėtųjų mokėjimų limitas, tačiau neviršijant kredituojančio eksportuotojo prašyme nurodytos atidėtųjų mokėjimų limito sumos.“

8Papildau 211 punktu:

211. INVEGOS atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 70 procentų Nuostatų 191 punkte nurodytos atidėtųjų mokėjimų limito sumos.“

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                              Žygimantas Vaičiūnas