RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ SOCIALIZACIJOS IR POILSIO PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS

 

2021 m. birželio 10 d.  Nr. A-602 (8.2)

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-512 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-179, pakeitimo“, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-426 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-472 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A-369-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkursui pateiktų paraiškų vertintojų sąrašo patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A-564-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. A-369-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkursui pateiktų paraiškų vertintojų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-431-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkurso finansavimo paskirstymo komisijos sudarymo“ patvirtintos finansavimo paskirstymo komisijos 2021 m. birželio 8 d. posėdžio protokolą Nr. 2:

1.    Skiriu 15 986 Eur Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programų vykdytojams vykdyti vaikų socializacijos ir poilsio programas 2021 m.:

1.1. Radviliškio muzikos mokyklai (programa „Vasaros nata“) – 2 550,00 Eur;

1.2. Radviliškio plaukimo baseinui (programa „Noriu būti baseine!“) – 1 000,00 Eur;

1.3.    laisvajai mokytojai Daliai Balčiūnienei (programa „Stovyklaujame ir sportuojame“) – 750,00 Eur;

1.4.    laisvajai mokytojai Irmai Jančauskienei (programa „5 pasaulių gelbėjimo stovykla“) – 2 136,00 Eur;

1.5.    laisvajam mokytojui Dariui Kavaliauskui (programa „Žemaitijos žemės slėpiniai“) – 2 600,00 Eur;

1.6.    laisvajai mokytojai Jadvygai Kurmanskienei (programa „Tobulėjimui nėra ribų“) – 1 400,00 Eur;

1.7.    laisvajai mokytojai Vitai Masėnienei (programa „Keliauk. Pažink ir pramogauk po Žemaitijos nacionalinį parką“) – 2 700,00 Eur;

1.8.    laisvajai mokytojai Rasai Žalgevičienei (programa „Vasaros spalvos“) – 2 100,00 Eur;

1.9.    asociacijai „Raudondvario kaimo bendruomenė“ (programa „Kitoks laikas kartu: aktyvi vasara“) – 750,00 Eur.

2Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorė                                                                                         Jolanta Margaitienė