LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1V-96 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETOVISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMASNR. 10.1.2-ESFA-V-916 PRIEMONĖS „NACIONALINIŲ KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 11 d. Nr. 1V-704

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. 1V-96 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                  Tomas Žilinskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1V-96

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2016 m. spalio 11 d.  įsakymo Nr. 1V-704

redakcija)

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.2-ESFA-V-916 PRIEMONĖS „NACIONALINIŲ KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą ir iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) atranką bei jų įgyvendinimo priežiūrą. Aprašas taikomas ir projektų vykdytojams.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 2014LT16M8PA001;

2.2. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas);

2.3. Veiksmų programą;

2.4. Lietuvos Respublikos nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“;

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas Nr. 498);

2.7. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.8. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas); 

2.9.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;

2.10. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu (protokolo Nr. 35) ir skelbiamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – interneto svetainė www.esinvesticijos.lt);

2.11. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir skelbiamos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės), Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatai)“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 18 711 765 EUR (aštuoniolikos milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt penkių eurų), iš kurių iki 15 905 000 EUR (penkiolikos milijonų devynių šimtų penkių tūkstančių eurų) – ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos, iki 2 806 765 EUR (dviejų milijonų aštuonių šimtų šešių tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt penkių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

8. Priemonės tikslas – sumažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius viešajame sektoriuje.

9. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

9.1. pasiūlymų dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo, skirtų mažinti korupcijos atsiradimo ir paplitimo riziką, rengimas;

9.2. viešojo valdymo sprendimų, procesų, viešųjų finansų ir (ar) valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų privačių interesų skaidrumui ir viešumui užtikrinti reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas ar atnaujinimas (pvz., registrai, valstybės informacinės sistemos, metodiniai dokumentai, kitos metodinės pagalbos priemonės);

9.3. korupcijos, korupcijos rizikos stebėsenai ir valdymui, taip pat korupcijos prevencijos ir (ar) korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo įgyvendinimui ir valdymui gerinti reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas (pvz., registrai, valstybės informacinės sistemos, metodiniai dokumentai, kitos metodinės pagalbos priemonės);

9.4. tarnybinės (profesinės) etikos viešojo valdymo institucijose valdymui reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas (pvz., registrai, valstybės informacinės sistemos, metodiniai dokumentai, kitos metodinės pagalbos priemonės);

9.5. viešųjų pirkimų vykdymui, rizikos valdymui gerinti reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas (pvz., registrai, informacinės sistemos (taip pat Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVPIS) atnaujinimas (esamos modernizavimas ar naujos sukūrimas), metodiniai dokumentai, kitos metodinės pagalbos priemonės);

9.6. korupcijos pokyčių tyrimų vykdymas ir tyrimų rezultatų viešinimas;

9.7. visuomenės informavimo ir viešinimo kampanijų, skirtų korupcijos atsiradimo ir paplitimo rizikai mažinti, rengimas, įgyvendinimas;

9.8. antikorupciniam visuomenės švietimui gerinti reikalingų metodinių dokumentų rengimas;

9.9. viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų korupcijos prevencijos, tarnybinės (profesinės) etikos, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo, atskleidimo ir (ar) valstybinio kaltinimo palaikymo srityse stiprinimas (mokymo programų rengimas, mokymų organizavimas ir vykdymas, keitimasis gerąja patirtimi);

9.10. viešojo valdymo institucijų ir kitų perkančiųjų organizacijų darbuotojų kompetencijų viešųjų pirkimų srityje stiprinimas (mokymo programų rengimas, mokymų organizavimas ir vykdymas, keitimasis gerąja patirtimi);

9.11. projektų vykdytojų ir partnerių kompetencijų, reikalingų priemonės veikloms vykdyti, stiprinimas.

10. Pagal Aprašą nefinansuojama:

10.1. elektroninės demokratijos ir elektroninių paslaugų plėtrai skirtų informacinių technologijų sprendimų, taip pat kitų informacinių technologijų sprendimų, kurie numatyti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, kūrimas, tobulinimas, diegimas;

10.2. ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemai tobulinti skirti veiksmai;

10.3. kovos su sukčiavimu priemonių, vykdant Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse nustatytas funkcijas, diegimas ir vykdymas;

10.4. esamos CVPIS tobulinimas, jos palaikymas ir infrastruktūros plėtra tiek, kiek tai reikalinga administruojant ES struktūrinių fondų lėšas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įgyvendinamą veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ įgyvendinimo priemonę Nr. 11.0.1.-CPVA-V-201 „Veiksmų programos administravimas“.

11. Aprašo 9.9 ir 9.10 papunkčiuose nurodytų mokymo programų rengimas remiamas tik tokiu atveju, kai tai reikalinga projekte numatytų mokymo veiklų vykdymui ir kai reikiamų mokymo programų nėra Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų bazėje ir (ar) esamos mokymo programos neatitinka projekto tikslinės grupės poreikių.

12.  Pagal Aprašo 9 punkte nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą (-us) numatoma sudaryti 2016 m. I ketvirtį. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-388 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas), nustatyta tvarka gali būti sudaromas rezervinis valstybės projektų sąrašas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių savininkė – valstybė, ir valstybės įmonės, ir kurios atitinka Aprašo 18 punkto reikalavimus projekto vykdytojui.

14. Pagal Aprašą galimi partneriai yra biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių savininkė – valstybė, valstybės įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir verslo asociacijos. 

15. Siekiant užtikrinti partnerių pasirinkimo skaidrumą, pareiškėjai apie galimybę nevyriausybinėms organizacijoms ir (ar) verslo asociacijoms būti projekto partneriais turi paskelbti viešai (pvz., pareiškėjo interneto svetainėje), kartu nurodydami atrankos kriterijus ir jų vertinimo aspektus, kuriuos pareiškėjas taikys pasirinkdamas partneriais konkrečias nevyriausybines organizacijas ir (ar) verslo asociacijas. Informacija apie atrinktus projekto partnerius turi būti skelbiama viešai.

16. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

18. Projektai turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, t. y. turi atitikti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – veiklos planas). Laikoma, kad projektas atitinka šį atrankos kriterijų, jei projekto vykdytojas ir numatytos projekto veiklos atitinka bent vienoje iš veiklos plano priemonių, kurią veiklos plane numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos Ministerijos administruojamo 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ lėšomis, pateiktą informaciją apie projekto veiklas ir projekto vykdytoją.

19.  Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Ši nuostata netaikoma projektams, įgyvendinantiems Aprašo 9.6 ir 9.7 papunkčiuose nurodytas remiamas veiklas, kurių veiklos turi būti baigtos ir galutinis mokėjimo prašymas pateiktas iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nurodytų terminų.

20. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, arba, Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka skyrus projektui papildomą finansavimą, projekto veiklų vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nurodytų terminų.

21. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

22. Tinkama projekto tikslinė grupė yra:

22.1. viešojo valdymo institucijų valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės ir savivaldybių politikai, valstybės pareigūnai (toliau – viešojo valdymo institucijų darbuotojai), t. y. asmenys, dirbantys ar einantys pareigas biudžetinėje įstaigoje, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir (ar) valstybės ar savivaldybės įmonėje, ir (ar) viešojoje įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir (ar) asociacijoje, ir (ar) akcinėje bendrovėje ar uždarojoje akcinėje bendrovėje, kurioje valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliotoje dalyvauti viešojo valdymo procesuose;

22.2. viešojo valdymo institucijoms nepriskiriamų perkančiųjų organizacijų darbuotojai, kai įgyvendinama Aprašo 9.10 papunktyje nurodyta veikla;

22.3. visuomenė, kai įgyvendinama Aprašo 9.7 papunktyje nurodyta veikla ar kai įgyvendinami viešinimo ir (ar) viešųjų konsultacijų veiksmai;

22.4. nevyriausybinių organizacijų ir (ar) verslo asociacijų, esančių projekto partneriais, darbuotojai, kai įgyvendinama Aprašo 9.11 papunktyje nurodyta veikla.

23. Visų projektų vykdytojai turi siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios nacionalines kovos su korupcija priemones“ (rodiklio kodas P.N. 906).  

24. Projekto vykdytojas, vykdantis Aprašo 9.9 papunktyje nurodytą veiklą, turi siekti:

24.1. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas, reikalingas vykdant korupcijos prevencijos valdymo ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo, atskleidimo ir (ar) valstybinio kaltinimo palaikymo veiksmus“ (rodiklio kodas P.N. 907); minimali šio rodiklio reikšmė, kurią turi pasiekti projekto vykdytojas – 500;

24.2. ir (arba) Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „Jautriose korupcijai viešojo valdymo srityse dirbančių viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje“ (rodiklio kodas P.S.413); minimali šio rodiklio reikšmė, kurią turi pasiekti projekto vykdytojas – 3000.

25. Projekto vykdytojas, vykdantis Aprašo 9.10 papunktyje nurodytą veiklą, turi siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „Perkančiųjų organizacijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas viešųjų pirkimų srityje“ (rodiklio kodas P.N. 908); minimali šio rodiklio reikšmė, kurią turi pasiekti projekto vykdytojas – 500.

26. Projekto vykdytojas, vykdantis Aprašo 9.5 papunktyje nurodytą veiklą ir numatantis atnaujinti CVPIS, turi siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „Atnaujinta centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema“ (rodiklio kodas P.S.412).

27. Aprašo 23 ir 25 punktuose bei 24.1 papunktyje nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo 24.2 papunktyje ir 26 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

28. Projekto veiklos (taip pat viešieji pirkimai) gali būti pradėtos vykdyti prieš projekto sutarčių pasirašymą, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Jeigu pareiškėjas pradeda projekto veiklas vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus.

29. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

29.1. prieš teikdamas Ministerijai projektinį pasiūlymą dėl projekto įtraukimo į valstybės projektų sąrašą:

29.1.1. pareiškėjas turi parengti Aprašo 30–31 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkantį investicijų projektą. Šis reikalavimas taikomas, kai:

29.1.1.1. rengiamas projektas, kuriam planuojamų investicijų į nematerialųjį turtą (t. y. programinę įrangą ir jos licencijas) ir (ar) įrenginius (t. y. prietaisus, įtaisus energijai, medžiagoms gaminti ir (ar) informacijai priimti, perduoti ar keisti) išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 300 000 EUR (tris šimtus tūkstančių eurų); ir (arba)

29.1.1.2. rengiamas projektas, kuriam įgyvendinti planuojamos investicijos į registro, valstybės informacinės sistemos ar kitos informacinės sistemos (toliau – IS) kūrimą ar modernizavimą);

29.1.2. atlikti analizę mokymo turiniui ir tikslinėms grupėms detalizuoti ir remiantis jos rezultatais nustatyti planuojamų mokymų dalyvių imtį (t. y. į mokymus įtrauktinų sektorių, institucijų, darbuotojų grupes bei į mokymus įtrauktinų darbuotojų minimalų skaičių) ir planuojamų mokymo temų grupių sąrašą (toliau – mokymo tikslinės grupės ir mokymo turinys) (šis reikalavimas taikomas projektams, kurių įgyvendinimo metu numatoma vykdyti  Aprašo  9.9 ar 9.10 papunktyje nurodytas veiklas). Pareiškėjas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija turi suderinti projektiniuose pasiūlymuose planuojamas mokymų tikslines grupes ir mokymo turinį, taip užtikrindamas veiklų dvigubo finansavimo rizikos su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos priemone Nr. 11.0.1-CPVA-V-201 „Veiksmų programos administravimas“ prevenciją, taip pat, nustatant mokymo tikslines grupes ir mokymo turinį, turi būti orientuojamasi į tai, kad mokymų dalyviai turėtų galimybę kuo dažniau savo darbe taikyti mokymų metu įgytas žinias ir gebėjimus;

29.2. pateikti investicijų projektą (tuo atveju, jei jis rengiamas vadovaujantis Aprašo 29.1.1.2 papunkčiu) vertinti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) pagal Vyriausybės nutarimo Nr. 498 3.1 ir 3.7 papunkčius;

29.3. prieš teikdamas įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl projekto finansavimo pareiškėjas turi:

29.3.1. pradėti vykdyti viešuosius pirkimus tų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, kurie reikalingi projekto pirmųjų metų veikloms įgyvendinti (paraiškoje nurodomas viešojo (-ųjų) pirkimo (-ų), reikalingo (-ų) pirmųjų metų veikloms įgyvendinti, pavadinimas, pirkimo skelbimo paskelbimo CVPIS data, nuoroda į pirkimo skelbimą ir pirkimo numeris (jeigu apie pirkimą skelbta) arba pridedama tiekėjui (-ams) išsiųsto kvietimo teikti pasiūlymus kopija (jeigu apie pirkimą neskelbta)). Šis reikalavimas netaikomas:

29.3.1.1. viešiesiems pirkimams, kurie skirti IS specifikacijai parengti, IS sukurti (modernizuoti), diegti ir (ar) kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti, diegti; 

29.3.1.2. kai duomenys, reikalingi apibūdinti numatomą pirkti objektą, pagal projekto loginį pagrindimą bus nustatyti tik pasiekus pirmiau pradėtos vykdyti projekto veiklos rezultatą;

29.3.1.3. pagal projekto loginį pagrindimą nustačius, kad vykdyti pirkimus nėra tikslinga ir racionalu.

29.3.2. parengti IS nuostatų projektą ar jų pakeitimo projektą ir pateikti jį derinti suinteresuotoms institucijoms Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, kai neplanuojamos investicijos į informacinės sistemos sukūrimą ar modernizavimą);

29.3.3. parengti IS duomenų saugos nuostatų projektą (šis reikalavimas netaikomas, kai neplanuojamos investicijos į IS sukūrimą ar modernizavimą).

30. Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir šiais reikalavimais:

30.1. projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė investicijų projekte turi būti atlikta taikant sąnaudų ir naudos analizės metodą (SNA) ir (ar) sąnaudų efektyvumo analizės (SEA) metodą; investicijų projekte turi būti pagrįsta projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės pasirinkto metodo atitiktis Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatoms;

30.2. investicijų projekte minimaliai turėtų būti išnagrinėtos ir palygintos tokios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

30.2.1. kai projekto, kuris pagal Investicijų projekto rengimo metodikos nuostatas yra priskirtinas prie viešojo juridinio asmens nematerialiojo turto investavimo objekto tipo projektų, (toliau – nematerialiojo turto projektas) investavimo objektas yra naujo nematerialiojo turto įsigijimas, vertinamos alternatyvos:

30.2.1.1. naujo nematerialiojo turto įsigijimas (t. y. rinkoje esančios prekės (-ių) pirkimas);

30.2.1.2. nematerialiojo turto nuoma;

30.2.1.3. kooperacija;

30.2.2. kai nematerialiojo turto projekto investavimo objektas yra esamo nematerialiojo turto pakeitimas, vertinamos alternatyvos:

30.2.2.1. esamo nematerialiojo turto pakeitimas;

30.2.2.2. esamo nematerialiojo turto tobulinimas;

30.2.2.3. nematerialiojo turto nuoma;

30.2.2.4. kooperacija;

30.2.3. kai nematerialiojo turto projekto investavimo objektas yra esamo nematerialiojo turto tobulinimas, vertinamos alternatyvos:

30.2.3.1. esamo nematerialiojo turto tobulinimas;

30.2.3.2. nematerialiojo turto nuoma;

30.2.4. kai projekto, kuris pagal Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatas yra priskirtinas prie įrenginių investavimo objekto tipo projektų, (toliau – įrenginių projektas) investavimo objektas yra naujų įrenginių įsigijimas (t. y. rinkoje esančios prekės (-ių) pirkimas), vertinamos alternatyvos:

30.2.4.1. naujų technologijos A įrenginių įsigijimas;

30.2.4.2. naujų technologijos B įrenginių įsigijimas;

30.2.4.3. įrenginių nuoma;

30.2.4.4. kooperacija;

30.2.5. kai įrenginių projekto investavimo objektas yra esamų įrenginių pakeitimas, vertinamos alternatyvos:

30.2.5.1. esamų įrenginių tobulinimas;

30.2.5.2. esamų įrenginių pakeitimas į technologiją A;

30.2.5.3. esamų įrenginių pakeitimas į technologiją B;

30.2.5.4. įrenginių nuoma;

30.2.5.5. kooperacija;

30.2.6. kai įrenginių projekto investavimo objektas yra esamų įrenginių tobulinimas, vertinamos alternatyvos:

30.2.6.1. esamų įrenginių tobulinimas;

30.2.6.2. įrenginių nuoma.

30.3. jeigu Aprašo 30.2 papunktyje numatytos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos neleidžia objektyviai įvertinti visų realių projekto įgyvendinimo galimybių, pareiškėjas turi investicijų projekto aprašomojoje dalyje pateikti pagrindimą, kodėl šios alternatyvos yra nepakankamos ir papildomai suformuluoti ir išnagrinėti naują (papildomą) projekto alternatyvą, kuri leistų įsitikinti, kad planuojamas įgyvendinti projektas yra geriausia problemos (-ų) sprendimo alternatyva;

30.4. investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės duomenys turi būti apibendrinti užpildant Sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklę (taikoma nematerialiojo turto projektų atveju) arba Sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuoklę (taikoma įrenginių projekto atveju); 

30.5. kai rengiamas projektas, kuriam įgyvendinti planuojamos investicijos į IS kūrimą ar modernizavimą, papildomai investicijų projekte turi būti pateiktas IS vertinimas, atsižvelgiant į Informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“, 3 priede nustatytus Galimybių studijos rengimo reikalavimus.

31. Projektas, kuriuo įgyvendinamas investicijų projektas ar jo dalis, gali būti finansuojamas pagal Aprašą tik tuo atveju, jeigu investicijų projekto ekonominis naudos ir išlaidų santykis (t. y. ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų investicijų projekto sukuriama ekonominė nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas ekonomines išlaidas), apskaičiuotas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikos 5.4 papunkčio nuostatomis, yra didesnis už 1 (vienetą) (šis punktas taikomas projektams, kurių įgyvendinimo alternatyvų analizei atlikti taikytas sąnaudų ir naudos analizės metodas (SNA).

32. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

33. Projekte neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI DĖL NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS TEIKIMO

 

34. Pagal Aprašą de minimis pagalbos gavėjams (t. y. projekto vykdytojui ar partneriui, kuris vykdo ar turi teisę vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir kurio veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką konkurencijai ir prekybai tarp ES šalių) gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kuri atitinka Komisijos reglamento nuostatas.

35. Vadovaujantis Komisijos reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Komisijos reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suma turi neviršyti 200 000 EUR (dviejų šimtų tūkstančių eurų), vienam krovinių vežimo keliais sektoriuje veikiančiam de minimis pagalbos gavėjui – 100 000 EUR (vieno šimto tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į nereikšmingos (de minimis) pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais.

36. Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu nustačiusi, kad konkrečiame projekte ketinamoms finansuoti veikloms arba daliai veiklų turi būti taikomos nereikšmingos (de minimis) pagalbos taisyklės, patikrina pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre patikrina, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio, nurodyto Aprašo 35 punkte, ir užpildo Projekto atitikties nereikšmingos (de minimis) pagalbos taisyklėms patikros lapo formą (Aprašo 3 priedas). Pareiškėjas įgyvendinančiosios institucijos prašymu paraiškos vertinimo metu per įgyvendinančiosios institucijos nurodytą terminą turi pateikti įgyvendinančiajai institucijai užpildytą kiekvieno de minimis pagalbos gavėjo Vienos įmonės deklaraciją (deklaracijos forma skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Dokumentai“ / „Vienos įmonės“ deklaracijos pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013“), taip pat kitą informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus nereikšmingos pagalbos teikimo vertinimui.

37. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi Aprašo 36 punkte nurodytus veiksmus, priima sprendimą dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos priskyrimo konkretiems nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjams ir:

37.1. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų 18 punkto reikalavimais pateikia duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos priskyrimo konkretiems nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjams;

37.2. raštu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos priskyrimo konkretiems de minimis pagalbos gavėjams, nurodydama nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį bei pobūdį konkretiems de minimis pagalbos gavėjams, pateikdama aiškią nuorodą į Komisijos reglamentą (nurodydama reglamento pavadinimą bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį).

38. Pareiškėjas, gavęs Aprašo 37.2 papunktyje nurodytą informaciją iš įgyvendinančiosios institucijos, raštu arba elektroniniu paštu informuoja de minimis pagalbos gavėjus, kai jie yra projekto partneriai, apie įgyvendinančiosios institucijos priimtą sprendimą dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos priskyrimo konkretiems nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjams, nurodydamas nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį bei pobūdį, pateikdamas aiškią nuorodą į Komisijos reglamentą (nurodydamas reglamento pavadinimą bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį).

 

V SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

39. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

40. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

41. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Aprašo 9.9 ar 9.10 papunkčiuose nurodytas veiklas apimančių projektų vykdytojai ir (arba) partneriai prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti paraiškoje numatytų visų šių veiklų dalyvių – viešojo valdymo institucijų ir kitų perkančiųjų organizacijų darbuotojų (išskyrus iš ES struktūrinių fondų, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos darbo užmokestį ar jo dalį gaunančius darbuotojus) darbo užmokesčiu, bet ne daugiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto įgyvendinimo metu padidėjus Aprašo 9.9 papunktyje ir (ar) 9.10 papunktyje nurodytą veiklą atitinkančių projekto veiklų apimčiai (t. y., padidėjus dalyvių skaičiui, mokymų trukmei, mokymų skaičiui ir (ar) pan.), paraiškoje nustatyta dalyvių darbo užmokesčio išlaidų suma nėra keičiama.

42. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

43. Kai didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 EUR (vieno šimto tūkstančių eurų), projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie turi būti patikimi ir gali būti patikrinami, arba projekto biudžetu, gali nustatyti projektui taikytinus fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas, išskyrus Projektų taisyklių 429 punkte numatytą atvejį.

44. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

44.1. ketvirtoji išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“, į kurią gali būti įtraukiamos:

44.1.1. taikomosios programinės įrangos, kurios neužtikrina pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 498 valstybės informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugas valstybės institucijoms ir įstaigoms teikiantys valstybės IT paslaugų teikėjai ir (ar) kuri yra susijusi su pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 498 savarankiškai valstybės institucijų ir įstaigų tvarkoma valstybės informacinių išteklių infrastruktūra, kūrimo, pritaikymo, įsigijimo išlaidos ir IS kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant IS projektavimo, išbandymo, techninės priežiūros, apmokymo naudotis ir kitas susijusias išlaidas);

44.1.2. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas); taip pat kompiuterinės įrangos, kuri reikalinga projekto metu sukurtos ar modernizuotos IS funkcionavimui užtikrinti, įsigijimo išlaidos; tarnybinių stočių ir kitos kompiuterinės įrangos, kuri nėra susijusi su kompiuterinės darbo vietos įrengimu ar pagerinimu, įsigijimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projektų vykdytojai, vadovaudamiesi Vyriausybės nutarimo Nr. 498 4.5 papunktyje nustatytais pagrindais, numato valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą tvarkyti savarankiškai. Baldų, kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

44.1.3. viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumui užtikrinti reikalingos įrangos (prietaisų) įsigijimo išlaidos;

44.1.4. licencijų, autorinių ir gretutinių teisių įsigijimo ir (ar) nuomos išlaidos;

44.2. penktoji išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“, į kurią gali būti įtraukiamos:

44.2.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos; projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos finansuojamos pagal kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, nustatytas Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita);

44.2.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių (įskaitant stažuotes), kelionių, dalyvavimo renginiuose, mokymuose išlaidos; projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 47 ir 48 punktuose;

44.2.3. investicijų projektų, galimybių studijų, tyrimų vykdymo (įskaitant mokymo tikslinių grupių ir turinio nustatymui reikalingus tyrimus) ir tyrimų rezultatų viešinimo, vertinimų, metodikų, leidinių rengimo, mokymų, renginių organizavimo ir vykdymo, renginių dalyvių maitinimo, leidybos ir panašios išlaidos; renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos apmokamos taikant renginių organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Renginių organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (skiltyje „Dokumentai“/ „Supaprastinto išlaidų mokėjimo tyrimai“);

44.2.4. radijo, televizijos laidų rengimo, transliavimo, straipsnių rengimo, publikavimo ir kitos panašios Aprašo 9.6 ir 9.7 papunkčiuose nurodytų veiklų vykdymui reikalingos išlaidos;

44.2.5. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, įsigijimo ir nuomos išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), nepirkdamas paslaugų;

44.2.6. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidos; projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 47 ir 48 punktuose;

44.2.7. projekto veiklose dalyvaujančių viešojo valdymo institucijų ir kitų perkančiųjų organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinių fondų, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos; šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas; projekto veiklose dalyvaujančių viešojo valdymo institucijų ir kitų perkančiųjų organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

44.2.8. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės ir biuro įrangos nuomos išlaidos;

44.2.9. kitos projekto veikloms įvykdyti ir Priemonės tikslui pasiekti būtinos ir pagrįstos išlaidos.

44.3. šeštoji išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“, į kurią gali būti įtraukiamos privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.2, 450.6 papunkčiuose, rengimo išlaidos, su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui) ir išlaidos kitiems informavimo apie projektą veiksmams (įskaitant susijusias projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų, taip pat atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis ir  projektą vykdančių asmenų ir projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose, renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo ir pan. išlaidas); su informavimu apie projektą susijusios projektą vykdančių ir projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 47 ir 48 punktuose; su informavimu apie projektą susijusios renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos apmokamos taikant renginių organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Renginių organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (skiltyje „Dokumentai“/ „Supaprastinto išlaidų mokėjimo tyrimai“); išlaidos informavimui apie projektą gali sudaryti ne daugiau kaip 3 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

44.4. septintoji išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją normą“; projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu; konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 3 punkte nustatytų didžiausių ribų.

45. Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant galutinį mokėjimo prašymą, patirtos išlaidos, kurios nurodytos Aprašo 44.1.2, 44.3 papunkčiuose, nėra mažinamos, jei, sumažinus  kitas projekto išlaidas ar nepanaudojus dalies projekto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų, jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija nurodytuose Aprašo papunkčiuose numatytoms išlaidoms nustatytą tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį.

46. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

46.1. išlaidos nustatytos Projektų taisyklių VI skyriaus 34 skirsnyje;

46.2. projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos, išskyrus Aprašo 29.1.1 ir 29.1.2 papunkčiuose nurodytų projektinio pasiūlymo priedų parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Šių priedų rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą;

46.3. IS nuostatų ir IS duomenų saugos nuostatų parengimo išlaidos;

46.4. apmokėjimo už valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamas IT paslaugas, numatytas Vyriausybės nutarime Nr. 498, išlaidos;

46.5. techninės ir programinės įrangos, kuri būtina užtikrinti duomenų perdavimą į valstybės IT paslaugų teikėjo  infrastruktūrą, įsigijimo išlaidos;

46.6. techninės ir programinės įrangos perkėlimo į valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūrą išlaidos.

47. Aprašo 44.2.2, 44.2.6 ir 44.3 papunkčiuose numatytos užsienio komandiruočių ir kelionių Lietuvoje išlaidos finansuojamos pagal:

47.1. trumpalaikių išvykų išlaidų fiksuotąjį įkainį ir ilgalaikių išvykų išlaidų fiksuotąjį įkainį, kurių dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt  (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos užsienio komandiruočių išlaidos);

47.2. kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos kelionių Lietuvoje išlaidos).

48. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, negu numatyti Aprašo 47.1, 47.2 papunkčiuose nurodytuose dokumentuose.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

49. Galimi pareiškėjai iki kvietime teikti projektinį pasiūlymą nustatytos datos turi Ministerijai pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše.

50. Jei projektas susijęs su investicijomis į nematerialųjį turtą (programinė įranga ir jos licencijos) ir (arba) įrenginius taip, kaip tai numatyta Aprašo 29.1 papunktyje, kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

50.1. investicijų projekto kopiją (jei taikoma pagal Aprašo 30 punktą);

50.2. sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelę arba sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelę (jei taikoma pagal Aprašo 30.1 papunktį).

51. Jei projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti Aprašo 9.9 ar 9.10 papunktyje nurodytas veiklas, kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti atlikto mokymo tikslinių grupių ir mokymo turinio nustatymo ataskaitą.

52. Ministerija, Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka įvertinusi projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 6 skirsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

53. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susiję dokumentai“.    

54. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

55. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškos pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškos pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraišką ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėją raštu / per DMS.

56. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

56.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as) (taikoma, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais) (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

56.2. partnerio (-ių) – nevyriausybinės (-ių) organizacijos (-ų) deklaraciją (-as) (papildomai taikoma, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) – nevyriausybine (-ėmis) organizacija (-omis), užpildant pasirašytiną (-as) partnerio (-ių) – nevyriausybinės (-ių) organizacijos (-ų) deklaraciją (-as) pagal Aprašo 2 priede „Partnerio – nevyriausybinės organizacijos deklaracija“ nurodytus reikalavimus;

56.3. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą (klausimyno forma skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“);

56.4. IS nuostatų projektą (jei taikoma pagal Aprašo 29.3.2 papunktį);

56.5. IS saugos nuostatų projektą (jei taikoma pagal Aprašo 29.3.3 papunktį);

56.6. IVPK vertinimo išvadą (jei taikoma pagal Aprašo 29.2 papunktį);

56.7. įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus ir pirkimų, pradėtų vykdyti iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo, vykdymo metu galimiems tiekėjams išsiųstų kvietimų teikti pasiūlymus kopijas (kai apie viešąjį pirkimą neprivaloma skelbti CVPIS) (jei taikoma pagal Aprašo 29.3.1 papunktį).

57. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis ir raštu suderinusi su Ministerija, priima įgyvendinančioji institucija.

58. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

59. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

60. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

61. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

62. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu, tačiau ne ilgiau kaip 60 dienų. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti paraiškų vertinimo terminą priėmimo dienos informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės).

63. Įgyvendinančioji institucija atmeta paraišką dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

64. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

65. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

66. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

67. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų finansavimo ir administravimo sutartys (toliau – projekto sutartis) tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

68. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, jei šis prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

69. Projekto sutarties originalas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas, gali būti rengiamas ir teikiamas:

69.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

69.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

70. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše, ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

71. Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

72. Projekto vykdytojas ir (jei taikoma) partneris (-iai), įgyvendindami projektą, turi užtikrinti, kad:

72.1. projekto įgyvendinimo metu būtų tinkamai ir laiku vykdomos projekto veiklos;

72.2. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos būtų sudaryta projekto vykdymo priežiūros grupė (šis reikalavimas taikomas projektams, kurių vertė viršija 300 000 EUR (tris šimtus tūkstančių eurų); į projektų, kurių vertė viršija 1 500 000 EUR (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių eurų), priežiūros grupę būtų įtraukti Ministerijos atstovai;

72.3. valstybės tarnautojų mokymai, numatyti Aprašo 9.9–9.11 papunkčiuose, būtų vykdomi pagal mokymo programas, kurios patvirtintos Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

72.4. projekto įgyvendinimo metu projekto finansavimo lėšomis įgytas ar sukurtas ilgalaikis turtas būtų naudojamas toms pačioms veikloms ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

72.5. vykdant Aprašo 9.7 papunktyje nurodytą veiklą būtų pasirenkamos tokios priemonės, kurios leistų užtikrinti informacijos pateikimą kuo platesnei tikslinei grupei;

72.6. projekto įgyvendinimo metu vykdant Aprašo 9 punkte nurodytas remiamas veiklas parengtiems metodiniams dokumentams būtų pritarta institucijos (projekto vykdytojo ar partnerio) vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu arba, kai institucijos vadovas neturi įgaliojimų tokio sprendimo priimti, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

72.7. projekto įgyvendinimo metu būtų vykdomi visi būtini veiksmai ES struktūrinių fondų finansavimui viešinti, kaip nustatyta Projektų taisyklių 37 skirsnyje, taip pat vykdomi veiksmai, skirti viešinti projekto metu vykdomas ar įvykdytas veiklas, jų rezultatus ir rezultatų sukuriamą pridėtinę vertę (pvz., organizuojami pristatymo renginiai, rengiamos, publikuojamos (transliuojamos) informacinės laidos, straipsniai);

72.8. projekto, kurio metu kuriama ar modernizuojama IS, įgyvendinimo metu būtų:

72.8.1. įsigyjamos IS specifikacijos parengimo paslaugos, IS kūrimo (modernizavimo) paslaugos ir IS kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros paslaugos (šis reikalavimas netaikomas, jeigu pareiškėjas raštu pagrindžia, kad turi pakankamus gebėjimus IS kūrimo (modernizavimo) techninę priežiūrą tinkamai atlikti pats, pateikdamas darbuotojų, kuriems pavedama projekto vykdymo metu vykdyti IS kūrimo (modernizavimo) priežiūros funkcijas, gyvenimo aprašymus);

72.8.2. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos patvirtinti kuriamos arba modernizuojamos IS nuostatai, IS duomenų saugos nuostatai ar jų pakeitimai ir pradėtas(-i) viešasis (-ieji) pirkimas (-i), skirtas (-i) IS specifikacijos parengimo bei IS kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros paslaugoms įsigyti, o ne vėliau kaip per 2 mėnesius po IS specifikacijos patvirtinimo pradėtas viešasis pirkimas, skirtas įsigyti IS kūrimo (modernizavimo) paslaugas ir (ar) kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti, diegti;

72.8.3. projekto vykdytojo ar partnerio sukurtos ar modernizuotos IS įsteigtos ir įteisintos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

72.8.4. projekto vykdymo metu sukurtos ar modernizuotos IS, taip pat įsigytos tarnybinės stotys ir kita su kompiuterinės darbo vietos įrengimu ar pagerinimu nesusijusi kompiuterinė įranga naudojama ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos vykdant projekto tikslą atitinkančias veiklas.

73. Pagal Priemonę įgyvendinamiems projektams gali būti numatytas avansas Projektų taisyklių 21 skirsnyje nustatyta tvarka. Visais atvejais projekto vykdytojui išmokėto ir tarpiniuose mokėjimo prašymuose neįvertinto avanso suma negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos.

74. Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos veiksmus arba neveikimą Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

75. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

76. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_______________________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

__________________

(data)

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai)

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis projekto reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo projekto reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo projekto reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, (toliau – Veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau − ministerija)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti Veiksmų programos 10 prioriteto 10.1.2 konkretų uždavinį „Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“ ir siekiamą rezultatą.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 9 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 11 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija)

Projektas turi atitikti strateginį planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 18 punkte.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama bent prie vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo 23–26 punktuose.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3.Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Netaikoma.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, arba

Projektui teikiamas finansavimas turi neviršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti Aprašo IV skyriuje.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų, arba

Netaikoma.

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo).

 

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris yra juridiniai asmenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų ir partnerių sąrašas yra nurodytas Aprašo 13–14 punktuose.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

 

 

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

 

 

 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas (-i) juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

 

 

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“, 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

 

 

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

 

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

 

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų ar 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

 

 

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 29 punkte.

Ministerijos įvertinimas pagal Aprašo 29.1 papunktį (jei taikoma)

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas pagal Aprašo 29.3 papunktį

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Netaikoma.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Netaikoma.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Projektas atitinka reikalavimus, nustatytus Aprašo 72.4 papunktyje.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.)

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 19–21 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 44.2.3, 44.2.7, 44.3 papunkčiuose, 47, 48 punktuose.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

- negaunama pajamų;

- gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

- gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše, arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ESteritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 21 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regiono projektų sąrašą?

 

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu, paraiškoje yra atlikta esminių pakeitimų (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 122.2 papunktyje),žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikta esminių pakeitimų, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikta neesminių pakeitimų, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti).

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius projektų reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės)

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį)

 

 

 

____________________________________ ______________________                                            ___________________________

 

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (parašas)               (vardas ir pavardė*)

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

PARTNERIO – NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS DEKLARACIJA

 

_____________________________________

(partnerio organizacijos pavadinimas, kodas, adresas)

 

__________ _________

(data, vieta)

 

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad  mano atstovaujama organizacija _______________________  

(partnerio organizacijos pavadinimas)

(toliau – Organizacija) yra nevyriausybinė organizacija, t. y. atitinka visus Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytus nevyriausybinės organizacijos sąvoką apibrėžiančius požymius:

o Organizacija yra nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas;

 

o valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, turi ne daugiau kaip 1/3 balsų Organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime;

 

o Organizacija nepriklauso nė vienai iš organizacijų grupių: 1) politinės partijos; 2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; 3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; 4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos bei kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; 6) šeimynos.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ A. V.

(vadovo arba įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

(Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo forma)

 

PROJEKTO PATEIKTO PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 PRIEMONĘ „NACIONALINIŲ KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

 

 

 

1. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – de minimis reglamentas)

 

2. Duomenys apie paraišką/projektą/finansuojamas galutinio naudos gavėjo veiklas

Paraiškos/projekto numeris/galutinį naudos gavėją identifikuojantis numeris (jei taikoma)

 

Pareiškėjo/projekto vykdytojo/galutinio naudos gavėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas/kam skiriamas galutinio naudos gavėjo finansavimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai) (jei taikoma)

 

 

 

3. Paraiškos/projekto/finansuojamų galutinio naudos gavėjo veiklų patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

 

N

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas/projekto vykdytojas/partneris (-iai)/ galutinis naudos gavėjas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000[3]?

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)/ galutinis naudos gavėjas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)/ galutinis naudos gavėjas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)/ galutinis naudos gavėjas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)/ galutinis naudos gavėjas vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui/partneriui (-iams)/ galutiniam naudos gavėjui teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą ne tik šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba neteikiama, bet taip pat ir viename ar keliuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba teikiama, ar tinkamomis priemonėmis (pvz., atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas) užtikrinama, kad veiklai šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, nebūtų teikiama de minimis pagalba? (jei taikoma)

 

3.8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta de minimis reglamente,  suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 EUR per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas/projekto vykdytojas/partneris (-iai)/ galutinis naudos gavėjas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 EUR viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 EUR ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (jei taikoma)

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (jei taikoma)

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo. Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba pagal de minimis reglamento 4 straipsnį yra skaidri?

(Nurodyti de minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

4.

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Išvadai pritarti

□ Išvadai nepritarti

 

 

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________

(vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

 

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2]Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.

[3] 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL L 17, 2000 1 21, p. 22)