VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 27 d.   Nr. 30-200/22

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.   T v i r t i n u Asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 30-1543/21 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam socialinių paslaugų sritį, kontroliuoti, kaip laikomasi 1 punktu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatų.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Lina Koriznienė


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 27 d.

įsakymu Nr. 30-200/22

 

 

ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens socialinės globos paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato socialinės globos paslaugų poreikį asmeniui nustatančius subjektus, asmens socialinės globos paslaugų poreikio nustatymo tvarką, kreipimosi dėl socialinės globos paslaugų procedūrą, socialinės globos paslaugų skyrimo, jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo bei asmens siuntimo į socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą (toliau – Socialinės globos įstaiga) tvarką, asmens teises ir pareigas, informacijos apie asmenis, gaunančius socialinės globos paslaugas, teikimą ir saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas taikomas nustatant individualų asmens socialinės globos paslaugų poreikį, priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo (neskyrimo), jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo bei siuntimo į socialinės globos namus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pagal Vilniaus miesto savivaldybę (toliau – Savivaldybė), pageidaujantiems gauti socialinės globos paslaugas, kurias finansuoja Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Socialinės globos įstaigose socialinės globos paslaugas gali gauti tik tie asmenys, kuriems yra nustatytas socialinės globos paslaugų poreikis, priimtas sprendimas skirti socialinės globos paslaugas ir išduotas siuntimas į Socialinės globos įstaigą.

3. Tvarkos aprašas netaikomas:

3.1. organizuojant socialinės globos paslaugas, kurių visą teikiamų socialinės globos paslaugų kainą sumoka pats asmuo (paslaugos organizuojamos ir teikiamos socialinių paslaugų gavėjo ir teikėjo susitarimu);

3.2. organizuojant dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas (dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikis nustatomas, jos skiriamos, sustabdomos ir nutraukiamos vadovaujantis Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus mestos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 30-2811/21 „Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“).

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. trumpalaikė tęstinė socialinė globa – asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba darbo dienomis (paromis) šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, negalintiems prižiūrėti asmens darbo dienomis. Šios paslaugos trukmė – iki 5 dienų per savaitę neterminuotai; 

4.2. trumpalaikė atokvėpio socialinė globa – asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ir darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai negalintiems prižiūrėti asmens. Šios paslaugos trukmė per kalendorinius metus negali viršyti 6 mėnesių.

5. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d įsakymu. Nr. A1-255 „Dėl Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“. Kitos, nei 4 punkte nurodytos, Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka šiame punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6. Tvarkos aprašu privalo vadovautis Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius (toliau – Socialinių paslaugų skyrius), biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras (toliau – Socialinės paramos centras), reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos (toliau – Įstaigos), Socialinės globos įstaigos.

 

II SKYRIUS

SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ NUSTATYMAS

 

7. Dėl socialinės globos paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys rašytiniu prašymu tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu kreipiasi į Socialinės paramos centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

7.1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1‑183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje;

7.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai į Socialinės paramos centrą, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmuo, pateikdamas Prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP). Paslaugų gavėjams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroniniu parašu (asmens tapatybės kortele, valstybės tarnautojo pažymėjimu ar kitomis elektroninio identifikavimo priemonėmis) ir (ar) elektroninės bankininkystės sistemomis. Jei Prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje, Prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu;

7.3. medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Į Socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė;

7.4. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;

7.5. specialiųjų poreikių nustatymo pažymos, rekomendacijos ir sprendimo kopijas (rekomendacijos ir sprendimo, kopijos pateikiamos, jei specialieji poreikiai nustatyti po 2019 metų sausio 1 d.);

7.6. gydymo įstaigos pažymą apie sveikatos būklę asmens, kuris prižiūri neįgalų asmenį, siuntimą gydymo procedūroms (operacijoms) atlikti, komandiruočių ar atostogų dokumentus, darbo grafikų išrašus (kopijas) ir kt., jei prašoma skirti trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia arba senyvo amžiaus asmenims (išskyrus trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugų, teikiamų dienos centre, atvejus). Prašymas dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų pateikiamas ne ankščiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios.

7.7. pažymą apie šeimos narių trijų paskutinių iki kreipimosi dėl socialinės globos mėnesių pajamas, jei prašoma skirti dienos socialinės globos paslaugas;

7.8. laisvos formos prašymą kuriame asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys nurodo Socialinės globos įstaigos pavadinimą, kurioje pageidauja gauti paslaugas;

7.9. paaiškinimą, kodėl asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (nurodomas vardas ir pavardė) negali pats kreiptis dėl socialinių globos paslaugų skyrimo, jeigu Prašymas pateikiamas bendruomenės narių ar kitų suinteresuotų asmenų, veikiančių asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais.

8. Asmens dienos ar ilgalaikės socialinės globos poreikį Įstaigos ir Socialinės globos įstaigos įgalioti socialiniai darbuotojai nustato ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, o trumpalaikės socialinės globos – per 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos, užpildydami socialinių paslaugų poreikio vertinimo formas, jose pateikdami išvadas bei rekomendacijas dėl socialinių paslaugų asmeniui teikimo. Nustačius asmens socialinės globos poreikį, asmens dokumentų byla elektroniniu paštu perduodama Socialinės paramos centrui atlikti asmens finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimą. Terminas dėl dienos ar ilgalaikės socialinės globos poreikio nustatymo gali būti pratęsiamas iki 30 kalendorinių dienų, o trumpalaikės socialinės globos – iki 25 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos, socialiniam darbuotojui, nustatančiam asmens socialinės globos poreikį, raštu įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nurodžius priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti (pavyzdžiui, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens socialinės globos poreikio vertinimu), taip pat asmens, kurio socialinės globos poreikis vertinamas, vardą, pavardę, gimimo datą.

9. Asmenys, esantys Įstaigose, dėl socialinės globos paslaugų nustatymo kreipiasi į Įstaigos įgaliotus socialinius darbuotojus, pateikdami dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 7 punkte, jeigu jie iki patekimo į Įstaigą deklaravo savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste.

10. Asmens dienos ar ilgalaikės socialinės globos poreikį Socialinės paramos centro įgalioti socialiniai darbuotojai nustato ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, o trumpalaikės socialinės globos – per 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos, užpildydami Socialinių paslaugų poreikio vertinimo formas, jose pateikdami išvadas bei rekomendacijas dėl socialinių paslaugų asmeniui teikimo. Terminas dėl dienos ar ilgalaikės socialinės globos poreikio nustatymo gali būti pratęsiamas iki 30 kalendorinių dienų, o trumpalaikės socialinės globos – iki 25 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos, socialiniam darbuotojui, nustatančiam asmens socialinės globos poreikį, raštu Socialinės paramos cento vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nurodžius priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti (pavyzdžiui, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens socialinės globos poreikio vertinimu), taip pat asmens, kurio socialinės globos poreikis vertinamas, vardą, pavardę, gimimo datą.

11. Socialinės paramos centras, asmens dėl socialinės globos paslaugų bylą, Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas dokumentų valdymo sistemoje Avilys tarnybiniu raštu, perduoda Socialinių paslaugų skyriui kartu pateikdamas:

11.1. asmens finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimą, pasirašytą asmens, jeigu pagal sveikatos būklę asmuo gali pasirašyti, arba (ir) už paslaugas mokančio asmens globėjo, rūpintojo arba jam atstovaujančio asmens pagal notaro patvirtintą įgaliojimą. Jei atliekant asmens finansinių galimybių vertinimą asmeniui nėra mokama tokia išmoka, kaip socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (neįgalumo) arba šalpos senatvės, šalpos neįgalumo pensija ar vietoj pensijų mokama kompensacija, renta, tuo atveju Socialinės paramos centro darbuotojas turi grąžinti asmens bylą socialiniam darbuotojui (rengusiam šią bylą), kad asmens byla būtų papildyta trūkstama informacija apie asmens gaunamas pajamas;

11.2. pažymą apie asmens nuosavybės teise turimą ar per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų ar asmens finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimo turėtą turtą, jei prašoma skirti ilgalaikės socialinės globos paslaugas;

11.3. seniūnijos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba kito Savivaldybės padalinio, kuriam pavesta vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena Savivaldybėje (pavyzdžiui, joje turi nekilnojamąjį turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.), kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.

12. Jeigu pagal asmens finansinių galimybių vertinimą asmuo turi mokėti visą socialinės globos paslaugų kainą, Socialinės paramos centras informuoja asmenį, kad jis gali su Socialinės globos įstaiga (išskyrus tas globos įstaigas, kurių savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija) individualiai derinti apsigyvenimo laiką.

 

III SKYRIUS

SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMAS

 

13. Socialinių paslaugų skyriaus atsakingas darbuotojas, įvertinęs asmens socialinės globos paslaugų poreikį, vertinimo išvadas, asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, finansinę ir turtinę bei socialinę padėtį, per 20 kalendorinių dienų nuo Socialinės paramos centro socialinės globos paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo dienos teikia juos svarstyti Socialinės globos skyrimo komisijai (toliau – Komisija). Prie patikrintų dokumentų atsakingas darbuotojas Komisijai pateikia dienos ir (ar) trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikiančių Socialinės globos įstaigų, kurias pasirinko paslaugų gavėjai ar juos atstovaujami asmenys, rašytinę informaciją, kad yra laisva vieta socialinės globos paslaugoms gauti ir kad jų teikiamos paslaugos atitinka asmens specialiuosius poreikius. Esant poreikiui, atsakingas darbuotojas pareiškėjų gali prašyti papildomų dokumentų, reikalingų asmens socialinei situacijai įvertinti ar socialinės globos poreikiui pagrįsti.

14. Paaiškėjus, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinės globos paslaugų (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialinės globos paslaugas, sprendimas dėl socialinės globos paslaugų asmeniui skyrimo nepriimamas, kol informacija bus patikslinta ir asmens socialinės globos paslaugų poreikis bus nustatytas iš naujo. Šiuo atveju asmens Prašymo pateikimo diena laikoma patikslintos informacijos Savivaldybės administracijoje gavimo diena.

15. Komisijai priėmus sprendimą dėl socialinės globos paslaugų asmeniui skyrimo / neskyrimo Socialinių paslaugų skyriaus darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas šio sprendimo kopiją išsiunčia asmeniui.

16. Komisijai priėmus sprendimą skirti socialinės globos paslaugas, jei yra laisva vieta Socialinės globos įstaigoje, asmeniui yra išduodamas Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas siuntimas (toliau – Siuntimas) į Socialinės globos įstaigą (išskyrus tas, kurių savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Siuntimas yra išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos paslaugų skyrimo registravimo dienos. Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo registravimo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama (išsiunčiama) Socialinės globos įstaigai, į kurią asmuo siunčiamas.

17. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo (išsiuntimo) asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Jei asmuo neapsigyvena (nepradeda gauti jam skirtų socialinės globos paslaugų) Socialinės globos įstaigoje per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

18. Komisija Socialinių paslaugų skyriaus išrašyto siuntimo, galiojimo terminą gali pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia objektyvias priežastis, dėl kurių paslaugų gavėjas per nurodytą laiką negali apsigyventi ( gauti socialinės globos paslaugų) Socialinės globos įstaigoje.

19. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas atlieka finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimą, parengia siunčiamo asmens (ir (arba) mokėsiančio už paslaugas asmens globėjo arba jam atstovaujančio asmens pagal įgaliojimą) sutartį dėl mokėjimo už teikiamas socialinės globos paslaugas (toliau – Sutartis). Sutartį pasirašo paslaugas gaunantis asmuo (arba (ir) už paslaugas mokantis asmens globėjas, rūpintojas arba jam atstovaujantis asmuo pagal įgaliojimą), Socialinės globos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. Kai socialinės globos paslaugos teikiamos Socialinės globos įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, sutartį už teikiamas socialinės globos paslaugas pasirašo paslaugas gaunantis asmuo (arba (ir) už paslaugas mokantis asmens globėjas, rūpintojas arba jam atstovaujantis asmuo pagal įgaliojimą) ir Socialinės globos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

20. Siunčiamam į Socialinės globos įstaigą asmeniui (ir (arba) mokėsiančiam už paslaugas asmens globėjui arba jam atstovaujančiam asmeniui pagal įgaliojimą) pasirašius Sutartį, Socialinių paslaugų skyrius Siuntimą, 3 (arba 4) Sutarties egzempliorius, asmens bylos dokumentus su lydraščiu per 3 darbo dienas nuo sutarties registravimo dienos pateikia (išsiunčia) Socialinės globos įstaigai. Kai socialinės globos paslaugos teikiamos Socialinės globos įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, asmens bylos dokumentus su lydraščiu per 3 darbo dienas nuo Siuntimo registravimo dienos Socialinių paslaugų skyriaus atsakingas darbuotojas pateikia (išsiunčia) Socialinės globos įstaigai.

21. Kai Socialinės globos įstaigoje nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į laukiančiųjų gauti socialinės globos paslaugas Socialinės globos įstaigoje eilę pagal sprendimo skirti socialines paslaugas datą. Tais atvejais, kai sprendimai priimami tą pačią dieną keliems asmenims, atsižvelgiama į jų Prašymo pateikimo datą.

22. Kitos savivaldybės gyventojams siuntimas išduodamas tik esant Socialinės globos įstaigoje laisvų vietų. Jei Socialinės globos įstaigoje nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į Savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, tačiau pirmumo teise apgyvendinami asmenys, gyvenamą vietą deklaravę Vilniaus miesto savivaldybėje.

23. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę dienos ar ilgalaikei socialinei globai gauti. Trumpalaikei atokvėpio socialinei globai asmenys į eilę nėra įrašomi, išskyrus, kai trumpalaikės socialinės globos paslaugos prašoma vaikui su negalia.

24. Kai asmuo, kuriam yra skirtos socialinės globos paslaugos jo pasirinktoje Socialinės globos įstaigoje ir jis yra įrašytas į laukiančiųjų gauti šias paslaugas eilę, prašo skirti socialinės globos paslaugas kitoje Socialinės globos įstaigoje, jo prašymą svarsto Komisija. Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, asmuo į eilę įrašomas pagal priimto naujo sprendimo skirti socialines paslaugas datą.

25. Kai asmuo, kuriam yra teikiamos socialinės globos paslaugos, prašo skirti socialinės globos paslaugas kitoje Socialinės globos įstaigoje, jo prašymą svarsto Komisija. Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, asmuo į eilę įrašomas pagal priimto sprendimo skirti socialines paslaugas kitoje Socialinės globos įstaigoje datą. Tais atvejais, kai paslaugų teikimas nutraukiamas vienoje Socialinės globos įstaigoje ir priimamas sprendimas skirti socialines paslaugas kitoje Socialinės globos įstaigoje ne dėl asmens kaltės, asmuo į eilę įrašomas pagal ankstesnio sprendimo skirti socialines paslaugas datą.

26. Kai asmuo, kuriam yra teikiamos dienos ir (ar) trumpalaikės socialinės globos paslaugos, prašo skirti ilgalaikės socialinės globos paslaugas Socialinės globos įstaigoje, jo prašymą svarsto Komisija. Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, asmuo į eilę įrašomas pagal priimto sprendimo skirti ilgalaikės socialines paslaugas Socialinės globos įstaigoje datą. Sprendimas skirti dienos ir (ar) trumpalaikės socialinės globos paslaugas Socialinės globos įstaigoje netenka galios, kai asmeniui pradedamos teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugos. 

27. Jei asmens už socialinės globos paslaugas mokama dalis sudaro mažiau nei 1/2 socialinės globos kainos, Komisija, vadovaudamasi ekonomiškumo principu, gali siūlyti pasirinkti kitą Socialinės globos įstaigą.

28. Tais atvejais, kai socialinės globos paslaugos gavėjas pradeda gauti slaugos paslaugas palaikomojo gydymo ir (ar) slaugos ligoninėje, Įstaiga per 3 darbo dienas privalo apie tai informuoti Socialinių paslaugų skyrių. Klausimą dėl socialinės globos paslaugų nutraukimo svarsto Komisija

29. Komisijos darbo organizavimo tvarką nustato Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas Komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

30. Asmeniui socialinės globos paslaugos Socialinės globos įstaigoje pradedamos teikti, kai jis pateikia Socialinės globos įstaigai medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuris turi būti išduotas ne anksčiau kaip mėnuo iki paslaugų teikimo pradžios.

31. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos dienos centruose skiriamos tik to dienos centro lankytojams. Sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos skyrimo priima Komisija. Sprendimas dėl trumpalaikės atokvėpio socialinės globos priimamas vieną kartą, nurodant pirmąjį paslaugų laikotarpį, o paslaugos trukmė per kalendorinius metus negali viršyti 6 mėnesių.

32.Tumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugos gali būti skiriamos asmeniui, teismo pripažintam neveiksniu tam tikrose srityse, taip pat asmeniui, kurio byla, nagrinėjama teisme dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse. Prie patikrintų dokumentų atsakingas darbuotojas Komisijai pateikia rašytinį Socialinės globos įstaigos sutikimą būti globėja.

33. Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje skiriamos atsižvelgiant į Socialinės globos įstaigos veiklos ir darbo metodų atitiktį asmens socialinės globos poreikiams. Dienos socialinės globos paslaugos išimties tvarka gali būti skiriamos:

33.1. asmenims, kurių tėvai (globėjai) dirba toje pačioje Socialinės globos įstaigoje, kurioje prašoma skirti dienos socialinės globos paslaugas;

33.2. vaikams su negalia augantiems globėjų šeimose arba, kai vaikas su negalia prižiūrimas budinčių globėjų šeimose.

34. Įvertinusi asmens ekstremalią situaciją, kai nesuteikus socialinės globos paslaugų kyla didelis pavojus asmens sveikatai ir gyvybei, Komisija gali priimti sprendimą asmeniui išduoti siuntimą be eilės – skubos tvarka.

 

IV SKYRIUS

SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ ASMENIUI

SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

35. Dėl socialinės globos paslaugų asmeniui sustabdymo ar nutraukimo paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas, atstovaujantis asmuo pagal įgaliojimą), nurodydamas aplinkybes ir laikotarpį, su prašymu kreipiasi į Socialinės globos įstaigą ar į Socialinių paslaugų skyrių.

36. Socialinės globos paslaugų teikimas asmeniui nutraukiamas:

36.1. gavus informaciją, kad asmuo, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų teikimo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialinės globos paslaugas;

36.2. asmeniui nesilaikant Socialinės globos įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir esant surašytiems ne mažiau nei trims taisyklių pažeidimų aktams per šešių mėnesių laikotarpį;

36.3. asmeniui nesilaikant Sutarties reikalavimų;

36.4. asmeniui nelankant dienos socialinės globos įstaigos ilgiau kaip vieną mėnesį be svarbios priežasties;

36.5. atlikus socialinės globos paslaugų poreikio vertinimą ir nustačius, kad nėra paslaugos, kurią asmuo gauna, poreikio;

36.6. pačiam asmeniui prašant;

36.7. ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjui pradėjus teikti slaugos ar palaikomojo gydymo paslaugas kitoje įstaigoje.

37. Socialinė globos įstaigos vadovas asmens prašymą (su savo teikimu ir išvadomis) perduoda ar savo iniciatyva teikia Socialinių paslaugų skyriui siūlymą sustabdyti ar nutraukti socialinės globos paslaugas.

38. Socialinės globos paslaugų teikimas asmeniui sustabdomas:

38.1. laikinai paskyrus kitas socialines globos paslaugas;

38.2. laikinai išvykus priverstiniam, ilgalaikiam gydymui (išskyrus palaikomąjį gydymą ir slaugą);

38.3. atliekant laisvės atėmimo bausmę.

39. Sprendimą dėl socialinės globos paslaugų asmeniui sustabdymo ir nutraukimo per 15 kalendorinių dienų nuo Socialinės globos įstaigos vadovo kreipimosi ir kitų dokumentų pateikimo priima Komisija. Sprendime yra nurodomas socialinės globos paslaugų sustabdymo laikotarpis (išskyrus Tvarkos aprašo 38.2 ir 38.3 papunkčiuose numatytus atvejus) arba nutraukimo data.

40. Sprendimas sustabdyti ar nutraukti socialinės globos paslaugas per 3 darbo dienas nuo jo registravimo dienos išsiunčiamas Socialinės globos įstaigai, kuri socialinės globos paslaugų gavėją informuoja nedelsdama.

41. Socialinės globos teikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 120 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai socialinių paslaugų teikimas stabdomas dėl teismo sprendimo skirti asmeniui priverstinį gydymą.

42. Pasibaigus sprendime dėl sustabdymo nurodytam laikotarpiui, socialinės globos paslaugos, kurių teikimas buvo sustabdytas, pradedamos teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nurodyto laikotarpio pabaigos ir teikiamos tomis pačiomis sąlygomis be atskiro sprendimo priėmimo. Asmuo dėl socialinės globos paslaugų atnaujinimo jam patogiu būdu (raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) kreipiasi į Įstaigą.

 

V SKYRIUS

ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

43. Asmuo, gaunantis socialinės globos paslaugas, turi šias teises:

43.1. į informacijos ir dokumentų apie asmenį konfidencialumą;

43.2. būti supažindintas su socialinės globos paslaugų poreikio įvertinimo išvadomis ir asmens bylos dokumentais;

43.3. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka.

44. Asmuo, gaunantis socialinės globos paslaugas, turi šias pareigas:

44.1. teikti socialiniam darbuotojui teisingą ir išsamią informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinės globos paslaugoms ir finansinių galimybių mokėti už socialinės globos paslaugas vertinimu;

44.2. pranešti paslaugas teikiančiai Socialinės globos įstaigai apie pokyčius, kurie susiję su paslaugų poreikio nustatymu ir finansinėmis galimybėmis mokėti už socialinės globos paslaugas;

44.3. laikytis Sutarties sąlygų bei Socialinės globos įstaigos, kuri teikia paslaugas, nustatytų vidaus tvarkos taisyklių;

44.4. vykdyti teisėtus Socialinės globos paslaugų įstaigų vadovų ir darbuotojų nurodymus.

 

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

 

45. Socialinių paslaugų skyriaus atsakingas darbuotojas informaciją apie asmeniui skirtas, neskirtas, teikiamas, nutrauktas socialinės globos paslaugas įveda į Socialinės paramos informacinę sistemą (toliau – SPIS).

46. Informacija apie socialinės globos paslaugų skyrimą, teikimą, nutraukimą asmeniui kaupiama SPIS.

47. Asmens bylos dokumentų kopijos saugomos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

 

VII SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

48. Socialinių darbuotojų išvadas dėl asmens socialinės globos paslaugų poreikio nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui.

49. Apskundus išvadas dėl socialinės globos poreikio nustatymo, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per 20 darbo dienų sudaroma komisija, kuri iš naujo nustato asmens socialinės globos paslaugų poreikį.

50. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, nustačiusi, kad socialinis darbuotojas neteisingai įvertino asmens socialinės globos paslaugų poreikį, teikia išvadą socialinio darbuotojo įstaigos vadovui.

51. Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo / neskyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Priimti sprendimai dėl socialinių paslaugų skyrimo / neskyrimo skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Asmenys, nesilaikantys arba pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Tvarkos aprašo nuostatų vykdymo metu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

54. Už asmens duomenų saugojimo ir naudojimo kontrolę atsakingas Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo įgaliotas atsakingas darbuotojas.

55. Socialinių paslaugų skyrius Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt puslapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/istaigos-teikiancios-socialines-paslaugas/ viešai skelbia socialinės globos paslaugas Vilniaus miesto gyventojams teikiančių Socialinės globos įstaigų sąrašą ir laukiančiųjų socialinės globos paslaugų eiles.

 

____________________________

part_5e2526d0ecbd4bfa8b55499912507a38_end