LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 12 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 4 d. Nr. XIII-3011

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Asmenys, ketinantys įsigyti verslo liudijimus trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, privalo iš anksto sumokėti socialinio draudimo įmokas už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį. Asmenys, įsigiję verslo liudijimus 3 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui, socialinio draudimo įmokas moka kartą per ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. Tuo atveju, kai sumokėjusiam socialinio draudimo įmokas asmeniui verslo liudijimas neišduodamas arba už išduotą verslo liudijimą grąžinama susidariusi pajamų mokesčio permoka, socialinio draudimo įmokų suma administruojama šio straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.

2. Papildyti 12 straipsnį 10 dalimi:

10. Socialinio draudimo įmokų permokos suma Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pirmiausia įskaitoma socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų ir palūkanų skolai padengti, Fondo administravimo įstaigų administruojamai žalai, atsiradusiai dėl draudėjo kaltės, atlyginti, po to privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokestinei nepriemokai padengti, likusi suma – Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka, suderinta su Fondo valdyba, įskaitoma Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių mokestinei nepriemokai, nesumokėtoms už administracinius nusižengimus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudų sumoms padengti, o kai mokestinės nepriemokos ir nesumokėtų baudų sumų nėra, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka, gavus draudėjo prašymą, ši permokos suma įskaitoma kaip socialinio draudimo įmoka ar jos dalis už būsimus laikotarpius arba grąžinama draudėjui.“

 

2 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Draudėjas, prieš pateikdamas patikslintus duomenis apie apdraustųjų asmenų didesnes pajamas už praėjusį laikotarpį, privalo sumokėti į Fondą trūkstamus socialinio draudimo įmokas ir delspinigius pagal tuo laikotarpiu galiojusius dydžius. Jeigu dėl draudėjo patikslintų duomenų apdraustųjų asmenų draudžiamosios pajamos už praėjusį laikotarpį mažėja ir pagal mažintinas draudžiamąsias pajamas apdraustiesiems asmenims jau yra apskaičiuotos ir išmokėtos socialinio draudimo išmokos, susidariusi socialinio draudimo išmokų permoka mažinama socialinio draudimo įmokų permokos suma. Likusi socialinio draudimo įmokų permokos suma administruojama šio įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtoms, tačiau nebaigtoms socialinio draudimo įmokų permokos įskaitymo ir grąžinimo procedūroms taikomi iki šio įstatymo įsigaliojimo galioję teisės aktai.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda