LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO

NR. SP-73 „DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ FORMOS PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. Sp-66

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia:

1. Pakeisti Pasižadėjimo saugoti asmens duomenų paslaptį formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarko aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarko aprašo patvirtinimo“ 1.2 papunktį.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                          Laura Matjošaitytė

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. Sp-66

 

 

PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ

 

_____________

(data, vieta)

 

Aš, _______________________________________________________________________________,

(vardas, pavardė, pareigos)

 

susipažinęs (susipažinusi) su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarko aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, įsipareigoju darbo, tarnybos, pavedimo, įgaliojimo ar paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau – VRK) laikotarpiu bei jam pasibaigus saugoti man patikėtą asmens duomenų paslaptį, užtikrinti man atskleistų asmens duomenų konfidencialumą ir pasižadu:

 

1. Saugoti asmens duomenis laikydamasis (laikydamasi) pirmiau nurodytų teisės aktų reikalavimų, taip pat VRK, kaip duomenų valdytojos, nurodymų, rekomendacijų, nustatytų techninių ir organizacinių apsaugos priemonių.

 

2. Asmens duomenis tvarkyti tik turėdamas (turėdama) teisėtą pagrindą ir tik tais tikslais ir apimtimi, kurie yra reikalingi užduočiai atlikti.

 

3. Tvarkomų asmens duomenų neperduoti ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims, kurie neturi teisės jų tvarkyti ir su jais susipažinti.

 

4. Tvarkydamas (tvarkydama) asmens duomenis, saugoti dokumentus, kompiuterinius įrenginius (įrangą), informacijos laikmenas, kuriose gali būti asmens duomenų, nuo bet kokio atsitiktinio ar neteisėto asmens duomenų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

 

5. Paaiškėjus, kad asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba atskleisti tretiesiems asmenims, neturintiems teisės jų tvarkyti ar su jais susipažinti, nedelsdamas (nedelsdama) apie šį faktą pranešti VRK asmens duomenų pareigūnui.

 

6. Tvarkydamas (tvarkydama) asmens duomenis, užtikrinti, kad būtų gerbiama žmogaus teisė į privatumą ir būtų įgyvendinamos asmens duomenų subjektų teisės.

 

7. Konsultuotis ir bendradarbiauti su VRK asmens duomenų pareigūnu kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo arba asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju.

 

Man yra žinoma, kad už Pasižadėjimo saugoti asmens duomenų paslaptį sulaužymą, asmens duomenų saugumo pažeidimą, man gali būti taikoma drausminė, sutartinė ar administracinė atsakomybė, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar sutartyse.

 

 

 

_____________________________    __________________  

(vardas, pavardė)                                (parašas)