Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 447 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 946

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 3 dalimi ir 9 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindama 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/22/ES, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4. valstybės įmonę Lietuvos automobilių kelių direkciją (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) organizuoti kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo ir keleivių ir transporto priemonių, gaunančių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensaciją, registravimą Susisiekimo ministerijos valdomoje ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos tvarkomoje Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje.“

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą ir 13 punktą išdėstyti taip:

13. Pristatant privalomajai techninei apžiūrai transporto priemones, už kurias šis mokestis nemokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys transporto priemonės priskyrimą atitinkamai transporto grupei ar (ir) jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.“

1.4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą:

1.4.1. Pakeisti 4 punktą išdėstyti taip:

4. Sumokėjus kelių naudotojo mokestį, valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) valdomoje Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo informacinėje sistemoje suformuojamos elektroninės vinjetės, kurių formą, reikalavimus, platinimo ir naudojimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.“

1.4.2. Pakeisti 6.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.6. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis (5,95–66,80 km; 72,44–185,24 km);“.

1.4.3. Pakeisti 6.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.13. A13 Klaipėda–Liepoja (11,00–43,83 km);“.

1.5. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą ir 9 punktą išdėstyti taip:

9. Mokestį apskaičiuoja valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija).“

1.6. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą:

1.6.1. Pakeisti 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2. Į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą (toliau – biudžetas) pervedamos valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) pajamų įmokų sąskaitoje sukauptos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių (toliau – juridinis asmuo) ir užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos, kurios naudojamos šia tvarka:“.

1.6.2. Pakeisti 2.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.3. Lietuvos automobilių kelių direkcija pateiktus pasiūlymus įvertina atsižvelgdama į siūlomų perduoti tikslinių lėšų dydį, kelių projekto atitiktį teritorijų planavimo dokumentams, galimybę skirti lėšų iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams įgyvendinti numatytų lėšų, poveikį saugiam eismui tame kelyje, naudą visuomenei, šalies ekonomikos plėtrai ir darbo vietų kūrimui. Pasiūlymai vertinami ir kelių projektai pripažįstami tinkamais įgyvendinti susisiekimo ministro nustatyta tvarka.“

1.6.3. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1. nuo 65 procentų Programos finansavimo lėšų, skiriama:

3.1.1. valstybinės reikšmės keliams;

3.1.2. perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti;

3.1.3. gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti;

3.1.4. skoloms (jeigu jų yra) sumokėti ir išlaidoms kompensuoti, kai deklaruojamos patirtos ir apmokėtos išlaidos už praėjusiais finansiniais metais atliktus darbus, kurių vertė neviršijo praėjusiais finansiniais metais planuotų asignavimų;

3.1.5. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) veiklai, susijusiai su Programos lėšų, skiriamų valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, patirtų atliekant viešuosius pirkimus, priežiūra, užtikrinti, – ne daugiau kaip 0,25 procento;

3.1.6. Lietuvos automobilių kelių direkcijos specialiųjų įpareigojimų vykdymui apmokėti:

3.1.6.1. gautinos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

P – gautinos einamųjų metų pajamos, Eur;

S – planuojamos einamųjų metų sąnaudos, Eur;

A – 5 procentų antkainis specialiesiems įpareigojimams vykdyti;

3.1.6.2. specialiųjų įpareigojimų vykdymo įkainis skaičiuojamas pagal formulę:

Į – specialiųjų įpareigojimų vykdymo įkainis, Eur;

N – einamųjų metų laikotarpis, mėn.;

Ts – turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo vertė einamųjų metų pradžioje, Eur;

3.1.6.3. ataskaitinio mėnesio specialiųjų įpareigojimų vykdymo kaina skaičiuojama pagal formulę:

K – ataskaitinio mėnesio specialiųjų įpareigojimų vykdymo kaina, Eur;

Tm – turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo vertė ataskaitinio mėnesio pradžioje, Eur;

3.1.6.4. Lietuvos automobilių kelių direkcija pateikia Susisiekimo ministerijai sąskaitą už specialiųjų įpareigojimų vykdymą per 10 darbo dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos;

3.1.6.5. pasibaigus ataskaitiniams metams, Lietuvos automobilių kelių direkcija įvertina, ar faktinis antkainis už specialiųjų įpareigojimų vykdymą atitinka nustatytą antkainį:

3.1.6.5.1. faktinis antkainis procentais skaičiuojamas pagal formulę:

FA – faktinis antkainis, Eur;

FPS – faktinė pajamų suma – specialiųjų įpareigojimų vykdymo mokėjimai, kurių sąskaitas Lietuvos automobilių kelių direkcija pateikė Susisiekimo ministerijai, Eur;

FP – faktinis pelnas, Eur, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

FS – faktinė savikaina – per einamųjų metų laikotarpį faktiškai patirta sąnaudų suma, priskirta specialiųjų įpareigojimų vykdymui, Eur;

3.1.6.5.2. jeigu FA > A, Lietuvos automobilių kelių direkcija grąžina skirtumą – pateikia Susisiekimo ministerijai kreditinę sąskaitą;

3.1.6.5.3. jeigu FA < A, Lietuvos automobilių kelių direkcija skirtumui padengti pateikia Susisiekimo ministerijai papildomą sąskaitą, kurią Susisiekimo ministerija apmoka per Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos kasmet sudaromoje sutartyje nustatytą apmokėjimo terminą.“

1.6.4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Rezervas skiriamas valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, nukentėjusių nuo ekstremaliųjų situacijų, skubaus taisymo (remonto), rekonstravimo ar kelių statinių statybos dėl avarijos grėsmės išlaidoms kompensuoti.“

1.6.5. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Likęs nepaskirstytas pagal Aprašo 7 punktą rezervas gali būti skiriamas: 

8.1. kelių objektams, kuriuos vykdant bus įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas ir prioritetinių darbų sąrašas;

8.2. kelių objektams, kurie turės teigiamą poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei;

8.3. ne mažiau kaip 20 procentų nepaskirstyto pagal Aprašo 7 punktą rezervo skiriama valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti.“

1.6.6. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Likęs nepaskirstytas pagal Aprašo 7 ir 8 punktus rezervas gali būti skiriamas mėgėjų sodų teritorijose savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti, daiktinėms teisėms į žemę, šių teisių suvaržymams, juridiniams faktams registruoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu savivaldybės institucija skiria ne mažiau kaip 30 procentų, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų; valstybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, jeigu valstybės institucija skiria ne mažiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų, kuris paskirstomas:

9.1. mėgėjų sodų teritorijose savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti, daiktinėms teisėms į žemę, šių teisių suvaržymams, juridiniams faktams registruoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu savivaldybės institucija skiria ne mažiau kaip 30 procentų, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų, – 93 procentai;

9.2. valstybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, jeigu valstybės institucija skiria ne mažiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų, – 7 procentai.“

1.6.7. Pakeisti 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

10. Valstybės ir savivaldybių institucijos, siekiančios gauti finansavimą valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, nukentėjusių nuo ekstremaliųjų situacijų, skubaus taisymo (remonto), rekonstravimo ar kelių statinių statybos dėl avarijos grėsmės išlaidoms kompensuoti, turi pateikti Lietuvos automobilių kelių direkcijai iki 2019 m. kovo 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 2 d. šiuos dokumentus:“.

1.6.8. Pakeisti 10.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.1.4. rezervo poreikis kompensuoti keliui, nukentėjusiam nuo ekstremaliųjų situacijų, taisyti (remontuoti), rekonstruoti ar kelių statiniams statyti dėl avarijos grėsmės panaudotas lėšas;“.

1.6.9. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2019 m. kovo 25 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 15 d., įvertinusi gautus prašymus ir kitus dokumentus, sudaro nuo ekstremaliųjų situacijų nukentėjusių valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, kurie buvo skubiai taisyti (remontuoti), rekonstruoti ar pastatyti kelių statiniai dėl avarijos grėsmės, sąrašą ir jį pateikia Susisiekimo ministerijai.“

1.6.10. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Valstybės ir savivaldybių institucijos, siekiančios gauti finansavimą kelių objektams, kuriuos vykdant bus įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas ir prioritetinių darbų sąrašas ir kurie turės teigiamą poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti, parengia nutarimo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės darbo reglamentas), nustatyta tvarka ir pateikia jį Susisiekimo ministerijai iki 2019 m. kovo 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 2 d.“

1.6.11. Papildyti 131 punktu:

131. Prioritetas teikiamas pagal Aprašo 13 punktą pateiktiems valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams, kurie yra tęstiniai (kelio objektas buvo finansuotas praėjusiais biudžetiniais metais iš Programos finansavimo lėšų) ir (ar) veda į laisvąsias ekonomines zonas, pramonės parkus, turinčius valstybei svarbaus projekto statusą, kitus darbo vietas kuriančius objektus ar teritorijas, kuriose įgyvendinami investicijų projektai, dėl kurių Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo nustatyta tvarka su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija yra sudarytos investicijų sutartys.“

1.6.12. Pripažinti netekusiais galios 15–22 punktus.

1.6.13. Pakeisti 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

23. Valstybės ir savivaldybių institucijos, siekiančios gauti finansavimą Aprašo
9 punkte nurodytiems kelių objektams įgyvendinti, Lietuvos automobilių kelių direkcijai iki
2019 m. kovo 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 2 d. pateikia vadovo ar jo įgalioto asmens prašymą, kuriame nurodoma:“.

1.6.14. Pakeisti 24 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

24. Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2019 m. balandžio 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų vasario 1 d., įvertinusi gautus savivaldybių institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų prašymus, taip pat atsižvelgdama į pagal Aprašo 14 punktą iš Susisiekimo ministerijos gautą informaciją, Aprašo 9.1 papunktyje nurodytiems kelių objektams finansuoti rezervo dalį savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirsto taip:“.

1.6.15. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2019 m. balandžio 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų vasario 1 d. įvertina valstybės institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų prašymus finansuoti Aprašo 9.2 papunktyje nurodytus kelių objektus. Valstybės institucijų kelių objektams rezervo dalis paskirstoma atsižvelgiant į Aprašo 14 punkte nurodytą iš Susisiekimo ministerijos gautą informaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą ir prioritetinių darbų sąrašą, kelių objektų poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei, o prioritetas teikiamas tiems kelių objektams, kuriems įgyvendinti valstybės institucijos skiria daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų.“

1.6.16. Pripažinti netekusiu galios 29 punktą.

1.6.17. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į Aprašo 12, 13 ir 27 punktuose nurodytą informaciją, rengia Vyriausybės nutarimo dėl rezervo paskirstymo projektą, kurį suderina su suinteresuotomis institucijomis, ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia tvirtinti Vyriausybei iki 2019 m. balandžio 25 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų vasario
10 d.“

1.6.18. Papildyti nauju VI skyriumi:

VI SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO KELIŲ REIKMĖMS ATLIEKANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS PRIEŽIŪRA

 

35. Vykdydama Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 91 straipsnyje numatytas funkcijas ir vadovaudamasi susisiekimo ministro nustatyta tvarka CPVA:

35.1. vykdo viešųjų pirkimų, kai iš Programos finansavimo lėšų perkami Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti kelių objektai, prevencinę kontrolę ir stebėseną ir vertina išlaidų, patiriamų atliekant viešųjų pirkimų procedūras, pagrįstumą ir teisėtumą – atlieka išankstinį ir paskesnį viešųjų pirkimų dokumentų vertinimą, rengia viešiesiems pirkimams, pasirengimui šiems pirkimams, pirkimo sutartims skirtus tipinius dokumentus, metodikas, rekomendacijas, teikia kitą metodinę pagalbą, dalyvauja stebėtojo teisėmis viešųjų pirkimų komisijų posėdžiuose ir atlieka kitus veiksmus, būtinus šioms funkcijoms vykdyti;

35.2. tikrina Programos finansavimo lėšų, panaudotų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms kelių reikmėms, tinkamumą ir teikia Susisiekimo ministerijai ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai išvadas bei rekomendacijas dėl Programos finansavimo lėšų panaudojimo tinkamumo ir efektyvumo didinimo;

35.3. bet kuriuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, jos pagrindu sudaromos pagrindinės sutarties vykdymo metu atlieka patikrinimus vietoje, siekdama išsiaiškinti, ar Programos finansavimo lėšos panaudotos tinkamai.“

1.6.19. Buvusį VI skyrių laikyti VII skyriumi.

1.6.20. Buvusį 35 punktą laikyti 36 punktu.

1.6.21. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Įgyvendindama Aprašą, Susisiekimo ministerija kasmet sudaro su Lietuvos automobilių kelių direkcija sutartį dėl specialiųjų įpareigojimų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, vykdymo. Už Programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolę, darbų kokybės kontrolės priežiūrą kelių objektuose atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija.“

1.6.22. Buvusius 36 ir 37 punktus laikyti atitinkamai 37 ir 38 punktais.

1.7. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti tvarkos aprašą ir 5 punktą išdėstyti taip:

5. Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) kasmet iki sausio 1 d. sudaro su vežėju keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo sutartį, o su valstybės įmone, prižiūrinčia krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožą, – gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo organizavimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu ir sąnaudų kompensavimo sutartį.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Jaroslav Narkevič