LIETUVOS RESPUBLIKOS

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PASLAUGŲ ĮSTATYMO NR. X-614 4, 15, 16, 17, 18, 20, 21 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. XIII-1364

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) Lietuvos Respublikos ūkio ministro įgaliota institucija, gavusi kompetentingos institucijos prašymą (jeigu tokia institucija nėra pati ūkio ministro įgaliota institucija), prieš kompetentingai institucijai kreipiantis į teismą su prašymu imtis tokių priemonių arba įstatymų nustatytais atvejais prieš kompetentingai institucijai pačiai imantis tokių priemonių, kreipiasi į Europos Sąjungos valstybę narę, kurioje paslaugų teikėjas yra įsisteigęs, su prašymu imtis priemonių, jeigu ši tokių priemonių nesiėmė arba jos priemonės, kompetentingos institucijos nuomone, yra nepakankamos, taip pat kai ūkio ministro įgaliota institucija pranešė Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybei narei, kurioje paslaugų teikėjas yra įsisteigęs, apie kompetentingos institucijos ketinimą kreiptis į teismą su prašymu imtis priemonių arba ketinimą imtis priemonių.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Skubiu atveju, taip pat kai imamasi priemonių pagal teisės normas, reglamentuojančias teismo procesą ir (ar) kitas teisės pažeidimų tyrimo, ginčų sprendimo ir (ar) kitas panašias procedūras, šio straipsnio 3 dalies 2 punktas netaikomas. Tokiu atveju apie kreipimąsi į teismą su prašymu imtis tokių priemonių arba tokių priemonių ėmimąsi kompetentinga institucija nedelsdama praneša ūkio ministro įgaliotai institucijai, o ūkio ministro įgaliota institucija praneša Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybei narei, kurioje paslaugų teikėjas yra įsisteigęs, nurodydama priežastis, kodėl tai yra skubus atvejis.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Paslaugų teikėjai ūkio ministro įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo nedelsdami informuoti ūkio ministro įgaliotą instituciją apie įtariamą neteisėtą paslaugos gavėjo veiklą arba tai, kad paslaugos gavėjo pateikta informacija gali būti įgyta, sukurta ar pakeista neteisėtu būdu.

2. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Paslaugų teikėjai ūkio ministro įgaliotos institucijos reikalavimu privalo pateikti jai informaciją, leidžiančią nustatyti paslaugų gavėjus, su kuriais atitinkami paslaugų teikėjai yra susitarę dėl informacijos saugojimo.

 

3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos asociacijos privalo elektroninėmis priemonėmis ūkio ministro įgaliotai institucijai pateikti jų parengtus elgesio (etikos) kodeksus. Elgesio (etikos) kodeksai turėtų būti pateikiami lietuvių, anglų ir dar bent viena Europos Sąjungos oficialia kalba. Ūkio ministro įgaliota institucija šiuos etikos (elgesio) kodeksus skelbia savo interneto svetainėje.“

2. Pakeisti 16 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Ūkio ministro įgaliota institucija skatina rengti elgesio kodeksus dėl nepilnamečių ir žmogiškojo orumo apsaugos.“

3. Pakeisti 16 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Ūkio ministro įgaliotos institucijos iniciatyva šio straipsnio 1 dalyje nurodytos asociacijos teikia elgesio (etikos) kodeksų projektus, elgesio (etikos) kodeksų taikymo ir jų įtakos praktikai, susijusiai su elektronine komercija, įvertinimus Europos Komisijai ir ūkio ministro įgaliotai institucijai.“

4. Pakeisti 16 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Ūkio ministro įgaliota institucija turi teisę kreiptis į teismą su reikalavimu, kad verslo, profesinės ir vartotojų asociacijos, atstovaujančios paslaugų teikėjams ar paslaugų gavėjams, pakeistų jų parengtus paslaugų teikėjų veiklą reglamentuojančius elgesio (etikos) kodeksus, jei jie neatitinka suderintos srities.“

 

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Teismai ir ginčus, susijusius su informacinės visuomenės paslaugų teikimu, ne teismo tvarka sprendžiančios institucijos turi teisę informuoti Europos Komisiją ir ūkio ministro įgaliotą instituciją apie jų reikšmingus sprendimus, susijusius su informacinės visuomenės paslaugomis, ir perduoti šioms institucijoms informaciją, kaip sprendžiami ginčai, susiję su elektronine komercija.“

 

5 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos funkcijos“.

2. Pakeisti 18 straipsnio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos ūkio ministerija:“.

 

6 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Ūkio ministro įgaliotos institucijos funkcijos“.

2. Pakeisti 20 straipsnio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Ūkio ministro įgaliota institucija:“.

3. Pakeisti 20 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) elektroninėmis priemonėmis (taip pat turi teisę naudoti ir kitus būdus) teikia bendrą informaciją (tačiau ne teisines konsultacijas) apie paslaugos teikėjų ir paslaugos gavėjų teises ir pareigas, susijusias su elektroninėmis priemonėmis sudaromomis sutartimis, galimus paslaugos teikėjų ir paslaugos gavėjų ginčų sprendimo ir žalos atlyginimo būdus bei jų naudojimo praktinius aspektus, valstybės ir savivaldybių institucijas ar įstaigas, kurios gali suteikti papildomos informacijos ir (ar) praktinę pagalbą; savo interneto svetainėje skelbia apie būdus susisiekti su ūkio ministro įgaliota institucija elektroninėmis priemonėmis;“.

 

7 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Ūkio ministro įgaliotos institucijos teisės

1. Ūkio ministro įgaliota institucija turi teisę savo iniciatyva arba asmenų, kurių teises pažeidžia paslaugų teikėjo perduodama ir (ar) saugoma informacija ar su ja susijusi veikla, prašymu įpareigoti paslaugos teikėją imtis veiksmų, kad būtų nutrauktas pažeidimas, daromas naudojant informacinės visuomenės paslaugas, numatytas šio įstatymo 12, 13, 14 straipsniuose, ar užkirstas jam kelias, nepaisant to, kad už tokį pažeidimą pagal šio įstatymo 12, 13, 14 straipsnius paslaugos teikėjas neatsako.

2. Ūkio ministro įgaliotos institucijos nustatytais terminais, kurie negali būti trumpesni kaip 10 darbo dienų, o skubos atveju, esant motyvuotam ūkio ministro įgaliotos institucijos prašymui, – 3 darbo dienos, paslaugų teikėjai ir kiti asmenys, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos privalo teikti ūkio ministro įgaliotai institucijai informaciją, reikalingą jos funkcijoms atlikti. Ūkio ministro įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis saugo konfidencialią informaciją.

3. Ūkio ministro įgaliota institucija turi teisę imtis tikslingų, skaidrių, proporcingų ir nediskriminacinių veiksmų ir (ar) priemonių, kad būtų įgyvendintos šio įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatos.“

 

8 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Ūkio ministro įgaliotos institucijos pareigūnų teisės“.

2. Pakeisti 22 straipsnio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Ūkio ministro įgaliotos institucijos įgalioti pareigūnai, prižiūrėdami, kaip vykdomas šis įstatymas, turi šias teises:“.

3. Pakeisti 22 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) pateikę tarnybinį pažymėjimą ir ūkio ministro įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus ir atliekamas funkcijas, įeiti ir atlikti patikrinimą paslaugų teikėjo naudojamose patalpose, teritorijoje ir transporto priemonėse, peržiūrėti tyrimui reikalingus paslaugų teikėjo dokumentus, gauti jų kopijas ir išrašus, kompiuteriuose ir magnetinėse laikmenose esančią informaciją;“.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos ūkio ministras iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė