LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠALIES EKONOMINEI IR SOCIALINEI PLĖTRAI GYVYBIŠKAI SVARBAUS MARŠRUTO NUSTATYMO

 

2018 m. liepos 11 d. Nr. 3-337/4-440

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL 2008 L 293, p. 3) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008) 16 straipsnio 1 dalimi, 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16–18 straipsnių taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 3-330/4-424 „Dėl 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16–18 straipsnių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunkčiu ir 4 punktu, atsižvelgdami į viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ atliktos ir 2018 m. liepos 9 d. raštu Nr. 2018-137-S pateiktos ekonominės ir socialinės analizės „Londono krypties ekonominė ir socialinė analizė“ išvadas ir vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 4.4.2 darbo „Darnios susisiekimo infrastruktūros plėtojimas“ 9 uždavinį „Veiksmingos maršrutų plėtros schemos parengimas ir taikymas siekiant didinti pasiekiamumą oro transportu ir tiesioginių skrydžių į Lietuvos oro uostus skaičių“:

1. N u s t a t o m e:

1.1. šalies ekonominei ir socialinei plėtrai gyvybiškai svarbų maršrutą Vilniaus oro uostas (IATA oro uosto kodas – VNO) – Londono Sičio oro uostas (London City Airport, IATA oro uosto kodas –  LCY);

1.2. minimalius viešųjų reguliarių oro susisiekimo paslaugų šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytame maršrute standartus:

1.2.1. skrydžių bilietai platinami rinkos kainomis;

1.2.2. tiesioginių keleivinių skrydžių rotacijos (rotacija – skrydis pirmyn ir atgal) organizuojamos ne mažiau kaip vieną kartą per dieną, ne rečiau kaip šešis kartus per savaitę, bet ne dažniau kaip dvylika kartų per savaitę (nuo pirmadienio iki penktadienio ir šeštadienį arba sekmadienį); skrydis vykdomas visus metus; išvykimo iš Londono Sičio oro uosto laikas: nuo 6:00 iki 10:30 val. (vietos laiku) arba nuo 16:00 iki 20:00 val. (vietos laiku);

1.2.3. oro vežėjas turi užtikrinti ne mažiau kaip 98 sėdimąsias vietas orlaivyje per skrydį;

1.3. kad oro vežėjai privalo pranešti apie pareigos teikti viešąsias reguliarias oro susisiekimo paslaugas šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytame maršrute prisiėmimą per 45 kalendorines dienas nuo informacinio pranešimo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 16 straipsnio 4 dalyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

1.4. kad pareiga teikti viešąsias reguliarias oro susisiekimo paslaugas šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytame maršrute įsigalioja nuo informacinio pranešimo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 16 straipsnio 4 dalyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Viešo konkurso būdu parinktam oro vežėjui už viešųjų reguliarių oro susisiekimo paslaugų teikimą šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytu maršrutu kompensuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamos Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos lėšų, skirtų uždaviniui „Skatinti užsienio investuotojus investuoti į gamybos ir paslaugų sektorius ir kurti naujas darbo vietas Lietuvoje“ įgyvendinti.

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis susisiekimo ministrą                                                             Kęstutis Navickas

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                             Virginijus Sinkevičius