LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINIO LAIKOTARPIO EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ TECHNINĖS PAGALBOS LĖŠŲ, SKIRTŲ  VIEŠAJAI ĮSTAIGAI  JUNGTINIAM TECHNINIAM SEKRETORIATUI, PANAUDOJIMO LIETUVOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 17 d. Nr. 1V-200

Vilnius

 

 

Siekdamas reglamentuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų techninės pagalbos lėšų, skirtų viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui, panaudojimą,

tvirtinu 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų techninės pagalbos lėšų, skirtų viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui, panaudojimo Lietuvoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Saulius Skvernelis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro

2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1V-200

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINIO LAIKOTARPIO EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ TECHNINĖS PAGALBOS LĖŠŲ, SKIRTŲ  VIEŠAJAI ĮSTAIGAI  JUNGTINIAM TECHNINIAM SEKRETORIATUI, PANAUDOJIMO LIETUVOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų techninės pagalbos lėšų, skirtų viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui, panaudojimo Lietuvoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Lietuvos ir Lenkijos programa) prioriteto „Techninė pagalba“ lėšų ir Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos, Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programų techninės pagalbos lėšų, skirtų informacinių punktų Lietuvoje veiklai vykdyti (toliau – techninės pagalbos lėšos), skyrimo, naudojimo ir išmokėjimo tvarką Lietuvoje, atsakomybę už šių lėšų panaudojimą, techninės pagalbos lėšų apskaitos, išlaidų tinkamumo patikrinimo ir išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai tvarką,  techninės pagalbos lėšų kontrolę ir viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato (toliau – JTS), atliekančio Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos, Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programų informacinių punktų Lietuvoje funkcijas, veiklos avansavimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL 2013, L 347, p. 259), 2014 m. kovo 4 d. Europos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis (OL 2014, L 138, p. 45) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 481/2014), 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-936 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

LIETUVOS IR LENKIJOS PROGRAMOS TECHNINĖS PAGALBOS LĖŠŲ SKYRIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ NAUDOJIMĄ

 

3. Sprendimą dėl Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšų paskirstymo pagal metus ir išlaidų kategorijas priima programos Jungtinis stebėsenos komitetas (toliau – JSK), patvirtindamas Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos biudžetą.

4. Atsižvelgdama į patvirtintą Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos biudžetą ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atitinkamais metais patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programai (toliau – ETBT programa), Vidaus reikalų ministerija kasmet iki sausio 31 d. su JTS sudaro sutartį dėl Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšų skyrimo ir naudojimo (toliau – LT-PL techninės pagalbos sutartis).

5. LT-PL techninės pagalbos sutartyje nustatomos atitinkamų metų Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšų naudojimo ir atsiskaitymo už šias lėšas sąlygos.

6. Už tinkamą Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšų naudojimą yra atsakingas JTS.

 

III SKYRIUS

LIETUVOS IR LENKIJOS PROGRAMOS TECHNINĖS PAGALBOS LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

7. Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšos yra išmokamos iš ETBT programos priemonės „Teikti techninę pagalbą įgyvendinant 2014–2020 ETB tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą“ lėšų (Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšos).

8. JTS teikia Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentui mokėjimo paraiškas Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšoms gauti per LT-PL techninės pagalbos sutartyje nustatytus terminus.

9. Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas, gavęs JTS pateiktą mokėjimo paraišką Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšoms gauti, patikrina, ar parašai mokėjimo paraiškoje Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšoms gauti atitinka ją pasirašyti įgaliotų asmenų parašų pavyzdžius, ar mokėjimo paraiška Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšoms gauti atitinka išlaidų sąmatas ir:

9.1. jei JTS pateikta mokėjimo paraiška Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšoms gauti atitinka Tvarkos aprašo 9 punkte nustatytus reikalavimus, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis pagal Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse nurodytą formą kompiuterizuotoje valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje parengia mokėjimo paraišką ir pateikia ją Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui;

9.2. jei JTS pateikta mokėjimo paraiška Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšoms gauti neatitinka Tvarkos aprašo 9 punkte nustatytų reikalavimų, praneša apie tai JTS, nurodydamas konkrečius mokėjimo paraiškos Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšoms gauti trūkumus; kai JTS nurodytus trūkumus ištaiso, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas mokėjimo paraišką Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšoms gauti nagrinėja iš naujo Tvarkos aprašo 9 punkte nustatyta tvarka.

10. Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšos JTS turi būti pervedamos per LT-PL techninės pagalbos sutartyje nustatytus terminus.

11. Gautas Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšas JTS naudoja tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti.

12. Tinkamomis finansuoti iš Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšų pripažįstamos JTS arba kitų programą įgyvendinančiųjų institucijų (JSK nustatyta tvarka kompensuojamos JTS) išlaidos, patirtos administruojant Lietuvos ir Lenkijos programą ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 481/2014 nustatytų reikalavimų.

 

IV SKYRIUS

TECHNINĖS PAGALBOS LĖŠŲ APSKAITA, IŠLAIDŲ TINKAMUMO PATIKRINIMAS IR IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMAS DEKLARUOTINOMIS EUROPOS KOMISIJAI

 

13. Visos JTS išlaidos, finansuojamos iš techninės pagalbos lėšų, privalo būti identifikuotos ir pagrįstos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus.

14. JTS privalo tvarkyti techninės pagalbos lėšų buhalterinę apskaitą pagal teisės aktuose nustatytus buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimus ir užtikrinti tinkamą audito seką.

15. JTS pasirenka tikrintoją atsižvelgdamas į Įgyvendinimo taisyklių 19.4 papunkčio nuostatas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio (Lietuvos ir Lenkijos programos atveju – kalendorinio ketvirčio) pabaigos teikia tikrintojui per praėjusį ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas šių dokumentų kopijas).

16. JTS, gavęs tikrintojo ataskaitą dėl JTS per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti (toliau – tikrintojo ataskaita), parengtą pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą formą, per 5 darbo dienas nuo šios ataskaitos gavimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jos kopijas pateikia Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos ir Ekonomikos ir finansų departamentams.

17. Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas, gavęs iš JTS Lietuvos ir Lenkijos programos tikrintojo ataskaitą ir LT-PL techninės pagalbos sutartyje nustatyta tvarka pateiktą biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (finansinės atskaitomybės forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro  2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“), surašo buhalterinę pažymą dėl per ataskaitinį laikotarpį patirtų tinkamų finansuoti išlaidų pripažinimo Vidaus reikalų ministerijos finansavimo sąnaudomis.

18. Lietuvos ir Lenkijos programos atveju JTS tinkamos išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kai tikrintojas JTS pateikia tikrintojo ataskaitą, kurioje patvirtinama, kad išlaidos yra pripažįstamos tinkamomis finansuoti.

19. Tuo atveju, jeigu dalis JTS techninės pagalbos lėšomis apmokėtų išlaidų pripažįstama netinkamomis finansuoti, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas per 10 darbo dienų nuo tikrintojo ataskaitos gavimo dienos parengia siūlymą dėl šių išlaidų padengimo iš kitų nei techninė pagalba lėšų ir, jį suderinęs su Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentu, teikia Vidaus reikalų ministerijos kancleriui, kuris priima galutinį sprendimą dėl netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų padengimo.

 

V SKYRIUS

TECHNINĖS PAGALBOS LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

20. Už panaudotas Lietuvos ir Lenkijos programos techninės pagalbos lėšas JTS Vidaus reikalų ministerijai atsiskaito teikdamas:

20.1. Regioninės politikos ir Ekonomikos ir finansų departamentams techninės pagalbos finansinės būklės ataskaitas, parengtas pagal Tvarkos aprašo 2 priede nurodytą formą, per 10 darbo dienų pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui;

20.2. Regioninės politikos ir Ekonomikos ir finansų departamentams programos įgyvendinimo ataskaitas LT-PL techninės pagalbos sutartyje nustatyta tvarka.

21. LT-PL techninės pagalbos sutartyje nustatyta tvarka pateiktą JTS Lietuvos ir Lenkijos programos įgyvendinimo ataskaitą tvirtina vidaus reikalų viceministras, kuriam pavesta kuruoti Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento ir JTS veiklą.

22. Vidaus reikalų ministerijai pareikalavus, JTS privalo per Vidaus reikalų ministerijos nustatytą terminą jai pateikti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

23. Vidaus reikalų ministerija turi teisę atlikti JTS techninės pagalbos lėšų naudojimo patikrinimus. Apie patikrinimų rezultatus Vidaus reikalų ministerija informuoja JTS.

24. JTS užtikrina, kad visi dokumentai, susiję su techninės pagalbos lėšų naudojimu, būtų tinkamai saugomi ir prieinami teisę juos tikrinti turinčioms institucijoms ir asmenims Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS, PIETŲ BALTIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMŲ INFORMACINIŲ PUNKTŲ VEIKLOS AVANSAVIMAS

 

25. JTS vykdo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos ir  Intereg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos informacinių punktų Lietuvoje (toliau – programos informacinis punktas) funkcijas pagal su atitinkamos programos įgyvendinančiąja institucija pasirašytas sutartis dėl informacinio punkto veiklos Lietuvoje (toliau – informacinio punkto sutartis). Informacinio punkto sutartyse nustatomos informacinio punkto veiklai skirtų programos techninės pagalbos lėšų naudojimo ir atsiskaitymo už šias lėšas sąlygos.

26. Tuo atveju, jeigu, JTS pasirašius informacinio punkto sutartį, kyla apyvartinių lėšų trūkumas programos informacinio punkto funkcijoms atlikti, iki programos įgyvendinančioji institucija kompensuos iš programos techninės pagalbos lėšų JTS patirtas programos informacinio punkto veiklai vykdyti išlaidas, JTS gali pateikti prašymą Vidaus reikalų ministerijai dėl programos informacinio punkto veiklos avansavimo (toliau – JTS prašymas dėl avansavimo).

27. JTS prašyme dėl avansavimo turi būti nurodyti tokio prašymo motyvai ir prašoma avansinio mokėjimo suma,  kartu su JTS prašymu dėl avansavimo turi būti pateikta informacinio punkto sutarties kopija. 

28. JTS prašoma avansinio mokėjimo suma negali būti didesnė nei yra patvirtintas atitinkamos programos informacinio punkto veiklai nustatytas einamųjų kalendorinių metų veiklos biudžetas. 

29. Gavęs JTS prašymą dėl avansavimo Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos išnagrinėja jo pagrįstumą ir parengia sprendimo projektą dėl šių išlaidų avansavimo ir skiriamo avanso dydžio ir, jį suderinęs su Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentu, teikia Vidaus reikalų ministerijos kancleriui patvirtinti.

30. Vidaus reikalų ministerijos kancleriui patvirtinus sprendimą dėl JTS avansavimo skyrimo, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas per 10 darbo dienų parengia ir Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka suderina sutartį dėl informacinio punkto avansavimo (toliau – avansavimo sutartis) ir teikia Vidaus reikalų ministerijos kancleriui pasirašyti.

31. JTS išlaidų avansavimas vykdomas iš ETBT programos priemonės „Bendrafinansuoti 2014–2020 ETB tikslo programas ir projektus“ bendrojo finansavimo lėšų.

32. JTS avansui skirtos lėšos pervedamos ir už jas JTS Vidaus reikalų ministerijai atsiskaito avansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus.

_________________

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų techninės pagalbos lėšų, skirtų viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui, panaudojimo Lietuvoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Tikrintojo ataskaitos dėl viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti forma)

 

 

_____________________________________________________________________________

(tikrintojo pavadinimas, adresas)

 

TIKRINTOJO ATASKAITA dėl Viešosios įstaigos JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti

 

_________________

(data, numeris)

_________________

(vieta)

 

Adresatas:

<Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas, Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius>

 

Pagal 20[ ] m. [ ] d. sutartį su viešąja įstaiga Jungtiniu techniniu sekretoriatu (toliau – Jungtinis techninis sekretoriatas) ir prie jos pridedamą techninę užduotį mes teikiame šią ataskaitą dėl Jungtinio techninio sekretoriato per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti.

 

Tikslas

Mes atlikome Jungtinio techninio sekretoriato 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A (įrašyti programos pavadinimą)___________________________________ bendradarbiavimo per sieną programos techninės pagalbos lėšų ____________________________________, skirtų Jungtinio techninio sekretoriato veiklai įgyvendinti, išlaidų teisėtumo ir teisingumo tikrinimą dėl

Jungtinio techninio sekretoriato ataskaitoje Nr. <...> už ataskaitinį laikotarpį nuo <data> iki <data>

deklaruojamų tinkamomis finansuoti išlaidų, kurios sudaro _________EUR, iš jų:

- tinkamos finansuoti išlaidos iš Europos regioninės plėtros fondo, kurios sudaro ________EUR;

- tinkamos finansuoti išlaidos iš Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos nacionalinių lėšų  ____________EUR (Lietuvos dalis – ______EUR; Lenkijos dalis – ______EUR (pildoma Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos atveju).

 

Mūsų procedūros buvo atliktos siekiant Jums padėti įvertinti Jungtinio techninio sekretoriato išlaidų teisėtumą ir teisingumą.  

 

Darbo apimtis

Patikrinimas buvo atliktas pagal techninėje užduotyje numatytas procedūras, vadovaujantis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais užduotims dėl iš anksto sutartų procedūrų, ir laikantis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtinto Buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų.

Visos deklaruojamos tinkamomis finansuoti išlaidos buvo patikrintos ir visos procedūros, kurios buvo numatytos techninėje užduotyje, buvo atliktos.

 

Faktiniai pastebėjimai

Mūsų detalūs faktiniai pastebėjimai, paremti atliktomis procedūromis, yra aptarti ir pateikiami šios ataskaitos priede. Mes nustatėme neatitiktis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir programos dokumentų reikalavimams (kiekviena nustatyta neatitiktis turi būti identifikuota pagal projekto biudžeto išlaidų kategorijas, išlaidų pavadinimą, dokumentą ir sumą):

1)

2)

...

 

Ataskaitos naudojimas

Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta šios ataskaitos antrojoje pastraipoje išdėstytam tikslui ir Jungtiniam techniniam sekretoriatui, programos įgyvendinančiosioms institucijoms ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus atvejus.

 

 

Data

 

Atestuotas auditorius (-ė)______________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

Atestuoto auditoriaus pažymėjimo Nr.__

__________________

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų techninės pagalbos lėšų, skirtų viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui, panaudojimo Lietuvoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos techninės pagalbos lėšų finansinės būklės ataskaitos forma)

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

 

INTERREG V-A LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS TECHNINĖS PAGALBOS LĖŠŲ FINANSINĖS BŪKLĖS

20__ M. ___________KETVIRČIO ATASKAITA

 

Data_____________ Nr. ____

___________________

(sudarymo vieta)

 

 

Planuojama bendra tinkamų finansuoti techninės pagalbos išlaidų vertė, eurais

Pripažinta deklaruotina Europos Komisijai techninės pagalbos išlaidų vertė, eurais

Iš viso:

Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

Iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų

Iš Lenkijos valstybės biudžeto lėšų

Iš viso:

Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

Iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų

Iš Lenkijos valstybės biudžeto lėšų

1=2+3+4

2

3

4

5=6+7+8

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Techninės pagalbos išlaidos, pripažintos netinkamomis finansuoti, nors anksčiau buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, atimamos iš pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai lėšų sumos.

2. Planuojama bendra tinkamų finansuoti techninės pagalbos išlaidų vertė nustatoma pagal Jungtinio stebėsenos komiteto patvirtintą techninės pagalbos biudžetą.

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

_____________________________

(vyriausiojo buhalterio ar jį pavaduojančio asmens pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

______________