LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 30 d. Nr. EV-105

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Darbo teisės skyriaus vedėjo – vyriausiojo darbo inspektoriaus 2023 m. birželio 29 d. tarnybinį pranešimą Nr. ED-116 „Dėl priemonių ūkio subjektų kontrolinių klausimynų kokybei gerinti bei skaičiui didinti“:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „Klausimynas“ ir išbraukiu klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrio „Darbo laikas“ 1.6.8 klausimą.

2. N u r o d a u VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti:

2.1. šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

2.2. klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ pakeitimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę VDI kancleriui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                     Jonas Gricius