KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  TUBERKULIOZĖS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2017-2020 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos      d. Nr.

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-57 patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2017-2020 visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 metų įgyvendinimo priemonių planu:

1. T v i r t i n u Kelmės rajono savivaldybės tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės 2017-2020 metų programą (pridedama).

2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Indrei Skirmantaitei, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojai.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Irena Sirusienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          PATVIRTINTA

                                                                            Kelmės rajono savivaldybės

                                                                                                administracijos direktoriaus 2017 m.

                                                                  liepos  d. įsakymu Nr

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TUBERKULIOZĖS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2017-2020 M. PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės 2017-2020 metų programos (toliau – Programa) paskirtis mažinti tuberkuliozės plitimą, numatant kompleksines tarpusavyje suderintas, koordinuotas tuberkuliozės prevencijos ir racionalaus gydymo užtikrinimo priemones Kelmės rajono savivaldybėje.

2. Programa parengta atsižvelgiant į Pasaulio Sveikatos organizacijos (toliau – PSO) nurodytas rekomendacijas, Lietuvos sveikatos 2014 – 2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 uždavinius ir strategijos kryptis, taip pat į Valstybinės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011-2014 metų programos nuostatas, sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano nuostatas.

 

II. TUBERKULIOZĖS EPIDEMIOLOGINĖ ANALIZĖ

3. Tuberkuliozė (toliau – TB) – viena iš labiausiai paplitusių lėtinių, oro lašeliniu būdu plintančių, infekcinių, visuomenei pavojingų užkrečiamųjų ligų, kurią sukelia tuberkuliozės mikrobakterijos (TM). Infekcijos šaltinis –  asmuo sergantis atvira plaučių tuberkulioze ir oro lašeliniu būdu skleidžiantis tuberkuliozės mikrobakterijas. Tuberkuliozė visuomenei pavojinga infekcinė liga, o sergančiųjų gydymas ir priežiūra – brangūs.

4. Tuberkuliozės plitimą gali sąlygoti medicininiai, socialiniai ir ekonominiai faktoriai. Nustatyta, jog dauguma sergančiųjų TB yra bedarbiai, neturintys nuolatinio darbo, piktnaudžiaujantys alkoholiu, turintys blogas gyvenimo ir sanitarines higienines sąlygas, nuolat gydymo režimą pažeidžiantys asmenys. Vaikų sergamumą didina šie rizikos veiksniai: vaikas gyvena ar turi nuolatinį kontaktą su suaugusiuoju, sergančiu atvira plaučių TB forma, nesubalansuota vaiko mityba, gyvena skurde, perpildytose patalpose, internatuose, vaikų globos namuose, yra jauno amžiaus.

5. PSO Europos regioninis biuras 2007 metais Lietuvą priskyrė Europos šalims, labiausiai pažeistoms tuberkuliozės. TB pagal PSO duomenis išlieka viena svarbiausių globalių sveikatos problemų ir nepaisant TB atvejų Europoje ir Lietuvoje pastaraisiais metais mažėjimo, epidemiologinė situacija vis dar yra rimta. Taip pat didele problema išlieka ir vaikų tuberkuliozė, nes Lietuvoje vaikų sergamumo rodiklis TB išlieka vienas didžiausių ES šalyse.

6. Europos užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2014 m. ataskaitos už 2012 metus duomenimis, iš Europos Sąjungai (ES)/Ekonominei bendrijai (EEB) priklausančių šalių buvo pranešta apie 68 423 tuberkuliozės atvejus. Šalių ligotumo bendrasis rodiklis buvo 13,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Didžiausias ligotumas užregistruotas Rumunijoje (82,5 atvejo 100 tūkst. gyv.), Lietuvoje (59,2 atvejo 100 tūkst. gyv.) ir Latvijoje (48,6 100 tūkst. gyv.) (1 pav.).

1 pav. Ligotumas tuberkulioze ES, EEB, 2012 metais (Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 2014 m. lapkritis, T-18, Nr. 9)

 

7. Lietuvoje 2012 metais užregistruotas 1781 tuberkuliozės atvejis (visos kategorijos) arba 59, 61 atvejo 100 tūkst. gyventojų (2 pav.).

2 pav. Ligotumas tuberkulioze Lietuvoje (Rodikliai 100 000 gyventojų apskaičiuoti pagal 2013 m. liepos 1 d. LR Statistikos departamento pateiktą vidutinį metinį gyventojų skaičių)

 

8. Taip pat Lietuvoje 2012 metais buvo užregistruoti 1693 tuberkuliozės nauji ir atkryčio atvejai (54,86 atvejo 100 tūkst. gyventojų). Lyginant 1998 – 2012 metų laikotarpį TB atvejų (naujų ir atkryčio) sumažėjo 1537 atvejais (48,3 proc.) ir šis mažėjimas statistiškai reikšmingas (p<0,05) (3 pav.). 2015 m. užregistruoti 1216 nauji susirgimai arba 41,9/100 000 gyventojų. Vyrai sirgo tuberku­lioze 2 kartus dažniau negu moterys. Išaiškinta 1069 sergantys atvira plaučių tuberkulioze (įskaitant recidyvus) arba 36,8/100 000 gyventojų.

3 pav. Bendrasis sergamumas tuberkulioze Lietuvoje (nauji atvejai ir atkrytis) Rodikliai 100 000 gyventojų apskaičiuoti pagal 2013 m. liepos 1 d. LR Statistikos departamento pateiktą vidutinį metinį gyventojų skaičių

 

9. ECDC duomenimis 2012 m. ES, EEB užregistruoti 57 865 TB (naujų ir atkryčio) atvejai. Šalių sergamumo bendrasis rodiklis buvo 11,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Šis sergamumo rodiklis didžiausias užregistruotas Rumunijoje (75,5 atvejo 100 tūkst. gyv.), Lietuvoje (54,5 atvejo 100 tūkst. gyv.) ir Latvijoje (47,1 atvejo 100 tūkst. gyv.) (4 pav.)

4 pav. Bendrasis sergamumas tuberkulioze 2012 m. ES, EEB (nauji atvejai ir atkrytis) (Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 2014 m. lapkritis, T-18, Nr. 9)

 

10. Lietuvoje 2012 m. užregistruoti 78 vaikų (0-17 metų) tuberkuliozės atvejai arba 14,18 atvejo 100 tūkst. vaikų. 2015 m. 52,6 proc. sumažėjo 0-17 m. vaikų sergamumas tuberkulioze: užregistruoti 58 atvejai arba 11,1/100 000 vaikų. ES, EEB 2012 m. buvo pranešta apie 2 845 vaikų (<15 metų) TB atvejus – tai sudarė 4,2 proc. visų užregistruotų TB atvejų. Šalių vai­kų sergamumo rodiklis siekė 3,6 atvejo 100 tūkst. vaikų. Aukščiausi vaikų (<15 metų) sergamumo TB rodikliai ES, EEB 2012 m. užregistruoti Rumunijoje (22,4 atvejo 100 tūkst. vaikų), Latvijoje (19,5 atvejo 100 tūkst. vaikų), Bulgarijoje (18,2 atvejo 100 tūkst. vai­kų) ir Lietuvoje (12,5 atvejo 100 tūkst. vaikų) (5 pav.).

5 pav. Vaikų (<15 metų) sergamumas tuberkulioze Europos regione 2012 m. (Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 2014 m. lapkritis, T-18, Nr. 9)

11. Kelmės rajono savivaldybėje gyventojų sergamumas TB taip pat išlieka didele problema, nors sergamumas pastaraisiais metais Kelmės rajone mažėjo, tačiau epidemiologiniai sergamumo rodikliai išlieka aukštesni už Lietuvos sergamumo rodiklius. Kelmės rajono teritorijoje 2014 metais buvo užregistruota 19 (63,5 atv./ 100 000), 2015 m. – 14 (48,16 atv./ 100 000), 2016 m. – 19 (67,14 atv./ 100 000) naujų plaučių tuberkuliozės atvejų (6 pav.).

6 pav. Sergamumas tuberkulioze Kelmės rajono savivaldybėje 2014-2016 metais[1]

12. Dažniausiai registruoti nauji tuberkuliozės atvejai: 2014 m. – 4 atvejai Tytuvėnų apylinkės seniūnijoje, Šaukėnų seniūnijoje – 3 atvejai, Kelmės mieste – 3 atvejai, po 2 atvejus Kelmės apylinkės seniūnijoje ir Kražių seniūnijoje. 2015 metais 4 atvejai – Šaukėnų seniūnijoje, 3 atvejai – Kelmės apylinkės seniūnijoje, 2 atvejai – Kelmės mieste. 2016 metais daugiausia susirgimų registruota Kelmės mieste – 7 atvejai, Kražių seniūnijoje – 4 atvejai ir Vaiguvos seniūnijoje – 2 atvejai. Per 2014 – 2016 metus nuo plaučių tuberkuliozės mirė 5 savivaldybės gyventojai.

 

III. TUBERKULIOZĖS GYDYMO IR PROFILAKTIKOS PRINCIPAI

13. Tuberkulioze sergančiųjų gydymas ir priežiūra užtrunka ilgai (nuo 6 iki 24 mėn., kartais ir ilgiau) ir brangiai kainuoja valstybei, nes ligoniai vidutiniškai 80 dienų gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose.

14. Gydymas turi būti tiesiogiai stebimas medicinos personalo visą gydymo kursą, skiriami 4–5 vaistai nuo tuberkuliozės priklausomai nuo jautrumo vaistams ir gydymo fazės. Naujai iš­aiškintų ir pakartotinai susirgusių jautria vaistams TB forma ligonių gydymo tru­kmė – 6–9 mėn. Gydymo metu skiriama intensyvaus gydymo fazė, kai 60–90 dienų skiriamas keturių arba penkių vaistų derinys ir gydymo tęsimo fazė, kur gydymas tęsiamas 60 dienų dviem vaistais, tęsimo fazėje rekomenduojamas ambulatorinis gydymas, pagrįstas vadinamąja DOTS strategija (trumpo tiesiogiai stebimo gydymo kursas).

15. PSO teigia, jog sėkmingo tuberkuliozės gydymo pagrindas yra patvirtinta DOTS (angl. directly observed treatment short) – tiesiogiai stebimo gydymo strategija. Veiksmingiausia tuberkuliozės profilaktikos priemonė yra kokybiškas kontroliuojamas gydymas prieš tuberkulioziniais vaistais prižiūrint medicinos personalui. 1998 m. Lietuvoje tuberkuliozei gydyti įdiegta DOTS (angl. Directly Observed Treatment Short Course) strategija – tiesiogiai kontroliuojamas gydymo kursas. Ši pasaulyje plačiai propaguojama strategija leidžia užtikrinti sėkmingą TB gydymą. Daugumoje šalių taikant DOTS strategiją pavyksta išgydyti 85 procentus ligonių, sergančių TB, sumažėja atsparių vaistams tuberkuliozės atvejų.

16. Tuberkuliozės profilaktika ir kontrolė turi būti prioritetinė sveikatos priežiūros sritis. Siekis mažinti paplitimą ir sergamumą tuberkulioze turi apimti visas sveikatos priežiūros grandis: svarbu laiku įtarti ligą, ligonį nukreipti pas gydytoją specialistą, diagnozavus tuberkuliozę, užtikrinti tiesiogiai stebimą kontroliuojamą gydymą visuose gydymo etapuose (stacionaras, ambulatorinis). Tik įgyvendinus ir pastoviai plėtojant pamatinę tuberkuliozės kontrolės priežiūrą – DOTS strategiją visose sveikatos priežiūros grandyse ir kartu sprendžiant socialines problemas, galima siekti tuberkuliozės sergamumo mažėjimo.

 

17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. Nr. V-815 įsakymo “Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo” 1 priedo “Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas” 23.5. punktu Savivaldybės turi įsteigti DOTS kabinetą prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Kelmės rajono savivaldybėje DOTS kabinetas bus įsteigtas prie VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro[2], kuriame bendrosios praktikos slaugytoja teiks DOTS paslaugas.

18. Nustatyta, jog nesant geros ambulatorinės gydymo kontrolės, TB sergantys asmenys dažnai neužbaigia gydymo, todėl atsiranda atsparios TB mikobakterijų padermės. Tokių pacientų gydymas tuomet kainuoja 100–1000 kartų brangiau, todėl reikia dėti visas pastangas, kad pacientai nenutrauktų pradėto gydymo pacientus stebint ir nuolat palaikant  motyvaciją gydytis.  Pastebėta, jog dažniausiai gydymą nutraukia žmonės, neturintys gyvenamosios vietos, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, piktybiškai vartojantys alkoholį, narkomanai. Viena iš šios grupės asmenų nutraukto gydymo priežasčių – motyvacijos ir socialinės paramos stoka.

19. Kitų šalių patirtis rodo, kad socialinė motyvacija yra viena veiksmingiausių sėkmingo gydymo priemonių, nes skatina TB sergančius asmenis atvykti į DOTS kabinetą suvartoti vaistų nuo TB.

20. Vienas svarbiausių veiksnių kovojant su tuberkulioze – socialinė parama socialinės rizikos asmenims, kurie serga tuberkulioze ir gydosi ambulatoriškai. Socialinė parama – tai maisto paketai arba talonai, kelionės išlaidų į ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir atgal kompensavimas. Tokia parama skatina asmenis, sergančius tuberkulioze, nenutraukti gydymo.

21. Savivaldybių DOTS kabinetai turėtų kompensuoti ir/ar organizuoti, jog būtų kompensuotos kelionės į DOTS kabinetą išlaidos (tik kelionės bilietai) ir vieną kartą per savaitę išduoti ir/ar organizuoti, kad būtų išduotas talonas maisto prekėms arba maisto paketas[3]. TB sergantis pacientas, gavęs taloną maisto prekėms arba maisto paketą ir kompensaciją už kelionės į DOTS kabinetą išlaidas (toliau – socialinė parama), turėtų pasirašyti ambulatoriškai DOTS kabinete besigydančių pacientų socialinės paramos registravimo žurnale.

22. Sprendžiant šios ligos paplitimo, sergamumo bei profilaktikos klausimus išlieka svarbus  tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuriuo turi būti siekiama šią kompleksinę problemą spęsti komandinio darbo principais įgalinant įvairias ir efektyvias tuberkuliozės prevencijos priemones. Šiuo pagrindu siekiant užtikrinti tuberkuliozės prevenciją ir kontrolę Kelmės rajone turi būti taikomi 4  prevencijos modeliai, kurie skiriasi vienas nuo kito tikslais, priemonėmis ir vykdytojais (7 pav.).

7 pav. Tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės modeliai

 

23. Savivaldybėje turi būti taikomi visi prevencijos modeliai. Nurodytose įstaigose turi būti paskirti atsakingi asmenys (specialistai) už šių prevencinių modelių veikimą ir jų įgyvendinimą bei kontrolės užtikrinimą. Kiekvienas atsakingas asmuo turi pateikti darbo rezultatus atspindinčią suvestinę ataskaitą, kurioje būtų nurodytas prevencijos modelis, jo tikslas ir kokių priemonių imtasi tikslui įgyvendinti bei koks pasiektas rezultatas.

24. Suvestinių ataskaitas pateikti Savivaldybės gydytojai per einamuosius metus du kartus, t.y iki einamųjų metų birželio ir sausio mėnesio 1 dienos. Ataskaitas pateikti laisva forma. Savivaldybės DOTS kabinetas ataskaitas turi pateikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakyme Nr. V-237 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytomis datomis ir dažniu.

25. Savivaldybėje turi būti nuolat stebimas TB paplitimas, sergamumas, prevencinių priemonių taikymo efektyvumas panaudojant kelių institucijų ir jose dirbančių specialistų darbą (8 pav.).

8 pav. Tuberkuliozės prevencijos modelis Savivaldybėje

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

26. Programos tikslas – sumažinti tuberkuliozės paplitimą ir sergamumą tarp Kelmės rajono savivaldybės gyventojų.

27. Programos uždaviniai :

27.1. Laiku išsiaiškinti tuberkulioze užsikrėtusius asmenis ir užtikrinti sergančiųjų efektyvų gydymą.

27.2. Vykdyti tuberkuliozės prevenciją per informacijos sklaidą, imunoprofilaktikos priemones, metodinių konsultacijų teikimą, sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių ugdymą, ypač socialinės rizikos asmenims.

27.3. Informuoti gyventojus apie tuberkuliozės epidemiologinę būklę ir apsisaugojimo būdus.

27.4. Vykdyti tuberkuliozės epidemiologinės situacijos stebėseną.  

 

 

V. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

28. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

28.1. Išaiškintų naujų susirgimų skaičius (visų tuberkuliozės formų)

28.2. Gyventojams ir specialistams organizuotų paskaitų, pokalbių, diskusijų tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės klausimais, skaičius.

28.3. Socialinės rizikos asmenų, kurių socialiniai įgūdžiai buvo ugdomi, skaičius.

28.4. Paskiepytų vakcina nuo tuberkuliozės naujagimių, kūdikių ir vaikų skaičius.

28.5. Užregistruotas vaikų, susirgusių tuberkulioze skaičius (visomis formomis).

28.6. Patikrintų tuberkulinu mėginiais 6 – 7 metų vaikų ir rizikos grupių asmenų skaičius.

287. Programos vykdymo metu patikrintų dėl tuberkuliozės nedraustų privalomuoju sveikatos draudimu (socialinės rizikos ir darbo biržoje neregistruotų) asmenų skaičius.

28. 8. Ligonių, sergančių tuberkulioze ir sėkmingai išgydytų nuo tuberkuliozės skaičius.

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI

29. Programa numato ir siekia:

29.1. Sumažinti sergamumą tuberkulioze savivaldybėje.

29.2. Pagerinti tuberkulioze sergančių asmenų ankstyvą diagnostiką.

29.3. Padidinti rajono gyventojų aktyvų dalyvavimą imunoprofilaktinėse programose.

29.4. Užtikrinti kokybišką, nenutraukiamą sergančiųjų tuberkulioze gydymą.

29.5. Padidinti sergamumo tuberkulioze išaiškinimą socialinės rizikos gyventojų grupėse.

29.6. Suteikti rajono gyventojams, socialiniams darbuotojams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams žinių apie tuberkuliozės prevenciją ir kontrolę.

 

VII. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

30. Programos finansavimo šaltiniai:

30.1. Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

30.2. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos.

30.3. Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų lėšos

30.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos

30.5. Kitos teisiškai įgytos lėšos

 

 

 

VIII. PROGRAMOS VYKDYMAS IR ATSAKOMYBĖ

31. Įgyvendinant šią programą dalyvauja: VšĮ Kelmės ligoninė, Savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Šiaulių departamento, Kelmės skyrius, seniūnijos, švietimo įstaigų darbuotojai, savivaldybės socialinių paslaugų centras.

32. Programos įgyvendinimo priemonės ir atsakingi vykdytojai nurodyti programos priemonių įgyvendinimo plane ir 24 programos punkte.

33. Savivaldybės institucijos ir įstaigos, vykdančios programos įgyvendinimo priemones, už praėjusius kalendorinius metus, kasmet  iki vasario 1 d. pateikia savivaldybės gydytojui informaciją apie programos įgyvendinimo priemonių vykdymą.

34. Savivaldybės gydytojas kasmet iki kovo 1 d. parengia programos įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitą, ją pateikia Kelmės rajono savivaldybės suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms, pristato visuomenei (skelbiant savivaldybės interneto svetainėje).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                           PATVIRTINTA

                                                                              Kelmės rajono savivaldybės

                                                                                            administracijos direktoriaus 2017 m.

                                                                     liepos  d. įsakymu Nr.

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TUBERKULIOZĖS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2017-2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo terminas

Atsakingas vykdytojas

Vykdyti tuberkuliozės profilaktiką ir prevencines priemones

Tuberkulino mėginiais patikrinti 6-7 metų amžiaus vaikus

Nuolat

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras[4]

Vykdyti tuberkuliozės profilaktiką ir prevencines priemones rizikos grupėms

Tuberkulino mėginiais patikrinti rizikos susirgti tuberkulioze grupės vaikus[5]

Nuolat

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Socialinių paslaugų centras[6]

Organizuoti pokalbius su socialiniais rizikos grupės gyventojais dėl tuberkuliozės plitimo, prevencijos ar gydymo

Pagal poreikį

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Kelmės rajono visuomenės sveikatos biuras

Organizuoti socialinės rizikos šeimų ir darbo biržoje neregistruotų (nedraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu) asmenų sergančių tuberkulioze ar įtariamų sergančiais nuvykimą konsultacijai pas specialistus

Programos vykdymo metu

Seniūnijos (socialiniai darbuotojai)

Socialinės paramos skyrius

Socialinių paslaugų centras

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Organizuoti socialinės rizikos šeimų ir darbo biržoje neregistruotų (nedraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu) asmenų profilaktinius patikrinimus dėl tuberkuliozės išaiškinimo

Programos vykdymo metu

Seniūnijos (socialiniai darbuotojai)

Socialinės paramos skyrius

Socialinės paramos skyrius

Socialinių paslaugų centras

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Informuoti rajono gyventojus apie apsisaugojimo nuo tuberkuliozės būdus, epidemiologinę situaciją rajone

Vykdyti tuberkuliozės epidemiologinę situaciją rajone

Nuolat

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Parengti ir paskelbti informaciją savivaldybės ir savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto puslapiuose apie tuberkuliozės prevenciją ir kontrolę

1 kartą per metus

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Parengti ir išleisti lankstinukus, brošiūras, informacinius leidinius, plakatus visuomenei tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės klausimais

Pagal poreikį

Kelmės rajono visuomenės sveikatos biuras

Suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus atpažinti tuberkuliozę, jos rizikos veiksnius, prevencijos priemones ir gydymo galimybes

Organizuoti paskaitas, mokymus seniūnijų socialiniams darbuotojams, seniūnams, seniūnaičiams, mokyklų socialiniams pedagogams, bendruomenės slaugytojams, visuomenės sveikatos specialistams

1 kartą per metus

Kelmės rajono visuomenės sveikatos biuras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Savivaldybės gydytoja

Siekti kokybiško, kontroliuojamo tuberkuliozės gydymo

Organizuoti tuberkulioze sergančių asmenų priverstinį hospitalizavimą ir (ar) priverstinį izoliavimą gavus gydytojų konsultacinės komisijos sprendimą

Pagal poreikį

Kelmės rajono savivaldybės asmenų būtinojo hospitalizavimo ir izoliavimo organizavimo komisija, Savivaldybės gydytoja,

Kelmės rajono policijos komisariatas,

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios medicinos brigada

Socialinių paslaugų centras

Asmenis, įtariamus sergant tuberkulioze, nedelsiant nukreipti gydytojų specialistų konsultacijai bei radiologiniam ištyrimui

Nuolat

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Seniūnijų socialiniai darbuotojai

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Besigydantiems nuo tuberkuliozės užtikrinti nemokamą vaistų skyrimą, išduoti savaitgaliams ir švenčių dienomis antituberkuliozinius vaistus[7]

Nuolat

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Savivaldybės DOTS kabinetas

 

Kontroliuoti paskirtą ambulatorinį prieštuberkuliozinį gydymą

Nuolat

Savivaldybės DOTS kabinetas

Laikinieji DOTS paslaugų teikėjai

 

Tiesiogiai stebėti tuberkuliozės gydymą

Nuolat

Savivaldybės DOTS kabinetas

Laikinieji DOTS paslaugų teikėjai

Įgyvendinti kontrolės mechanizmą

Teikti ataskaitas savivaldybės gydytojui ir krašto DOTS kabinetui apie gydytų pacientų skaičių, gydymo trukmę ir eigą, sunaudotus vaistus, vaistų likučius ir poreikį ateinančiam metų ketvirčiui

Kiekvieno metų ketvirčio pirmo mėnesio 10 d.

Savivaldybės DOTS kabinetas

Suteikti informaciją šeimos gydytojui apie DOTS paslaugas, teikiamas prie jo prisirašiusiam ir sergančiam tuberkulioze pacientui, taip pat apie sergančiojo paciento gydymo režimo pažeidimus[8]

Gydymo kurso metu

Savivaldybės DOTS kabinetas

Laikinieji DOTS paslaugų teikėjai

 

 

                                [1] Kelmės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos duomenys

[2] DOTS kabinetas prie VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro  bus įsteigtas ir įrengtas  kuomet bus parengti kvietimų aprašai Europos Sąjungos lėšoms gauti pagal 08.1.3-CPVA-R-609 Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas priemonės 1.3 punktą – tuberkuliozės srityje.

[3] Socialinė parama bus teikiama, jeigu bus gautos lėšos iš Europos Sąjungos investicinių fondų pagal numatytą priemonę tuberkuliozės srityje.

[4] Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Šiaulių departamento Kelmės skyrius

[5] Vaikai, kuriems yra padidinta rizika susirgti:

1.       gyvena ar turi nuolatinį kontaktą su suaugusiuoju, sergančiu atvira plaučių TB forma;

2.       gyvena skurde, perpildytose patalpose, turi ribotas galimybes naudotis  sveikatos priežiūros paslaugomis;

3.       yra jauno amžiaus;

4.       turi nesubalansuotą mitybą, badauja ar prastai maitinami;

5.       gyvena institucijose: internatuose, vaikų globos namuose, įkalinimo įstaigose;

6.   užsikrėtę ŽIV, serga lėtinėmis ligomis.

[6] Socialinių paslaugų centras praneša apie rizikos grupės vaikus, šeimas

[7] Jeigu yra rašytinis prašymas

[8] Jei pacientas, sergantis tuberkulioze pažeidžia gydymo režimą, DOTS kabineto darbuotojas praneša šeimos gydytojui ar gydytojui pulmonologui. Esant klausimui dėl paciento gydymo režimo pažeidimo ir iškilus pavojui jo paties ar kitų asmenų sveikatai, turi būti kreipiamasi dėl priverstinio gydymo ir /ar izoliavimo į Kelmės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir/ ar izoliavimo gydytojų specialistų komisiją