LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRODUKTYVIOS INVESTICIJOS Į AKVAKULTŪRĄ“ VEIKLOS SRITIES „PRODUKTYVIOS INVESTICIJOS Į DIDELĖS APIMTIES AKVAKULTŪROS GAMYBĄ“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 3 d. Nr. 3D-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas,

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ veiklos srities „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Giedrius Surplys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2019 m. sausio 3 d.

įsakymu Nr. 3D-3

 

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRODUKTYVIOS INVESTICIJOS Į AKVAKULTŪRĄ“ VEIKLOS SRITIES „PRODUKTYVIOS INVESTICIJOS Į DIDELĖS APIMTIES AKVAKULTŪROS GAMYBĄ“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ veiklos srities „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1046 (OL 2018 L 193, p. 1), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1787 (OL 2017 L 256, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2092 (OL 2017 L 302, p. 1), 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 369, p. 37) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1388/2014), 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų (OL 2015 L 51 p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (OL 2015 L 321 p. 2) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/288), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais Europos Komisijos 2016 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. C(2016)4359, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, atsižvelgiant į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo taisyklės), ir į Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-393 „Dėl Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano patvirtinimo“ (toliau – Akvakultūros plėtros planas), nuostatas.

2. Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką pagal Priemonę, numatytą Reglamento (ES) Nr. 508/2014 48 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, f, g punktuose. Taisyklėmis turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paramos paraiškas, ir paramos gavėjai, įgyvendindami pagal Priemonę paramą gavusius žuvininkystės projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja šios Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

3.1. Sutrumpinimai:

3.1.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

3.1.2. EJRŽF – Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondas.

3.1.3. ES – Europos Sąjunga.

3.1.4. EŽF – Europos žuvininkystės fondas.

3.1.5. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3.1.6. ŽŪIKVC – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

3.2. Sąvokos:

3.2.1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginys – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

3.2.2. Įmonė – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 1 straipsnyje.

3.2.3. Paramos sutartis – paramos projektams, įgyvendinamiems pagal Veiksmų programos priemones, skyrimo sutartis, kai tokia sutartis sudaroma.

3.2.4. Projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – rengiant ir įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosaugos ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos nekilnojamajam turtui statyti ir gerinti, naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai.

3.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PRIEMONĖS KONKRETUS TIKSLAS

 

4. Priemonės konkretus tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau – MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

5. Pagal Priemonę remiamos produktyvios investicijos į didelės apimtiems akvakultūros gamybą (išskyrus tiesiogines investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją), kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 48 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, f, g punktuose:

5.1. produktyvios investicijos į akvakultūrą;

5.2. akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;

5.3. akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;

5.4. tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;

5.5. investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);

5.6. esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos);

6. Parama pagal Priemonę neteikiama genetiškai modifikuotų organizmų auginimo veiklai.

 

V SKYRIUS

GALIMI pareiškėjai

 

7. Paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti MVĮ ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra (toliau – Pareiškėjas).

8. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

 

VI SKYRIUS

PARAMOS DYDIS, INTENSYVUMAS IR TRUKMĖ

 

9. Lėšos šiai Priemonei įgyvendinti skiriamos iš EJRŽF (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).

10. Suteikiamos paramos suma skaičiuojama atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 2000 000 eurų. Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui ir įmonėms partnerėms bei (arba) susijusioms įmonėms per visą paramos teikimo laikotarpį nustatyta Administravimo taisyklių 3 priede.

11. Paramos paraiškos su partneriais neteikiamos.

12. Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamam projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.

13. Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektai, kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti ir paramos lėšos išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Siekdamas, kad paramos lėšos būtų išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., paramos gavėjas turi suplanuoti projekto veiklas taip, kad jis pateiktų Agentūrai paskutinį mokėjimo prašymą ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki 2023 m. gruodžio 31 d.

 

VII SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

14. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai:

14.1. paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių V skyriuje;

14.2. projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nurodytą Priemonės konkretų tikslą;

14.3. projekto veikla (-os) yra susijusi (-ios) su Priemonės remiama veikla (-omis), nurodyta (-omis) Taisyklių IV skyriuje;

14.4. projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje;

14.5. pareiškėjas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

14.6. pareiškėjas neturi skolų Agentūrai. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

14.7. pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas, nuosavas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano, finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paramos paraiškoje.  Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška, pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus, o kartu su mokėjimo prašymu, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, paramos gavėjas turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartį. Agentūra neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą;

14.8. pareiškėjas, teikdamas paramos paraišką, verslo plane turi įrodyti, kad jis atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu prognozuojami ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmes, nustatytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo taisyklės);

14.9. pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų, kitų viešųjų lėšų;

14.10. pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų (jeigu įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą) ataskaitos arba ūkinės veiklos pradžios balansas). Jeigu pareiškėjas yra įmonė, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo atlikti auditą, jis turi pateikti audituotas finansines ataskaitas ir audito išvadą už praėjusius metus;

14.11. pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti ekonomiškai pagrįstą verslo planą, parengtą pagal Taisyklių 2 priede nustatytą formą;

14.12. pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti galimybių studiją, parengtą pagal Taisyklių 3 priede nustatytą formą, jeigu investicijų suma viršija 50 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Galimybių studijos rengėjas turi išsamiai pagrįsti, kad po projekto įgyvendinimo planuojamas gaminti produktas turės geras ilgalaikes rinkos perspektyvas (rekomenduojama atsižvelgti į tarptautinės organizacijos „Eurofish“ parengtą tyrimą „Akvakultūros rūšių rinkos perspektyvų ataskaita“, kuris patalpintas Ministerijos interneto svetainėje). Galimybių studijos tiekėjas turi turėti studijų / tyrimų rengimo patirties uždarų recirkuliacinių akvakultūros sistemų srityje:

14.12.1. per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 finansinius metus) yra tinkamai įvykdęs ar vykdo bent vieną uždarų recirkuliacinių akvakultūros sistemų studiją / tyrimą;

14.12.2. tiekėjas studijos parengimui privalo turėti bent 1 (vieną) tyrimo ekspertą, kuris per pastaruosius 3 (trejus) metus dalyvavo atliekant bent 1 (vieną) uždarų recirkuliacinių akvakultūros sistemų srities tyrimą / studiją.

14.13. Parama gali būti teikiama gamybai didinti ir (arba) esamoms akvakultūros įmonėms modernizuoti arba naujoms įmonėms kurti, jei plėtra atitinka Akvakultūros plėtros plano tikslus ir uždavinius.

14.14. kai pareiškėjo veiklai, kuriai prašoma paramos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo, su paraiška turi būti pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros išvada, kad numatoma įgyvendinti projekto veikla leistina pasirinktoje vietoje, arba išvada, kad poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma (įskaitant planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikalingumo išvadą, jeigu projektas gali daryti įtaką „Natura 2000“ teritorijai);

14.15. jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas ir statinio projekto bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas. Statinio techninis projektas turi būti parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. D1-738), reikalavimus. Statybą leidžiantys dokumentai pateikiami iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo arba su pirmu mokėjimo prašymu. Jei projekte numatyta tik nesudėtingų statinių (pagal statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, nustatytus konstrukcijų požymius ir techninius parametrus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia įsakymu Nr. D1-738 nustatyta tvarka parengtą supaprastintą statybos, rekonstravimo projektą ar kapitalinio remonto aprašą (kai juos privaloma rengti) ir leidimą statyti naują statinį, leidimą rekonstruoti statinį, leidimą atlikti statinio kapitalinį remontą (kai jis privalomas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“) arba kitus dokumentus: aiškinamąjį raštą, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai; sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane; statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymą, darbų techninę specifikaciją ir sąnaudų kiekių žiniaraščius. Jeigu statybą leidžiantis dokumentas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turi būti registruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, jo Agentūrai pateikti nereikia;

14.16. Jei projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, tačiau jiems paramos neprašoma, Taisyklių 14.15 papunktyje nurodyti reikalavimai netaikomi;

14.17. Nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais:

14.17.1. kai numatoma investuoti į naujų statinių statybą, žemė po numatomais statyti statiniais priklauso nuosavybės teise, nuomojama arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis ja ne trumpesnį kaip 10 metų laikotarpį nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Jei žemė yra valdoma nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, atitinkamos sutartys iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta statybų galimybė (atitiktis šiai tinkamumo sąlygai gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

14.17.2. statiniai, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise nuo paramos paraiškos pateikimo dienos;

14.17.3. tuo atveju, kai nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama (išskyrus naujai statomus pastatus ir (arba) statinius), priklauso pareiškėjui su kitais asmenimis, pateikiamas rašytinis bendraturčio (-ių) sutikimas investuoti į jam kartu su pareiškėju priklausantį turtą ir plėtoti verslo plane numatytą veiklą ne trumpiau kaip 10 metų nuo paramos paraiškos pateikimo dienos;

14.17.4. kai paramos prašoma įrangai, statiniai, kuriuose ši įranga bus sumontuota, pareiškėjo valdomi nuosavybės teise, nuomojami ar kitaip įstatymų nustatyta tvarka įrodomas teisėtas naudojimasis jais. Nuomos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis, sudaryta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, VĮ Registrų centre turi būti įregistruota iki paraiškos pateikimo dienos.

15. Projektas turi atitikti šį specialųjį tinkamumo kriterijų:

15.1. užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis po projekto įgyvendinimo padidėja ne mažiau kaip 250 tonų per metus. Rezultatas turi būti pasiektas bent per vienus kalendorinius metus iš trijų kalendorinių metų, einančių po projekto įgyvendinimo pabaigos metų. Duomenis apie pareiškėjo užaugintą ir realizuotą akvakultūros produkcijos kiekį teikia Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) Agentūros prašymu.

16. Pareiškėjas laikomas netinkamu ir parama jam negali būti suteikiama, jei:

16.1. neatitinka šiame Taisyklių skyriuje nustatytų tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų;

16.2. paramos paraiškoje ir (arba) pridedamuose dokumentuose ir (ar) pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose pareiškėjas Agentūrai pateikė melagingą informaciją;

16.3. pareiškėjui yra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas;

16.4. iki paramos paraiškos pateikimo dienos įsigijo visas projekte numatytas investicijas (neįskaitant viešinimo ir bendrųjų išlaidų, jei tokios numatytos), kurioms prašoma paramos, net jei jos dar neapmokėtos;

16.5. vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika), nustatoma, kad pareiškėjas galimai neteisėtai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas;

16.6. iki paramos paraiškos pateikimo dienos buvo padaręs veiką (-as), nurodytą (-as) Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies d punkte, ir (arba) įvykdęs Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą su EŽF arba EJRŽF susijusį sukčiavimą ir nėra pasibaigęs Reglamente (ES) 2015/288 nurodytas paraiškų nepriimtinumo laikotarpis (teikdamas paramos paraišką, pareiškėjas pasirašytinai patvirtina, kad laikosi Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų kriterijų ir nėra įvykdęs su EŽF arba EJRŽF susijusio sukčiavimo bei atitiks šią sąlygą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos);

16.7. pareiškėjas neprisiima visų Taisyklių VIII skyriuje numatytų įsipareigojimų.

17. Pareiškėjas paramos paraiškos pateikimo dieną, jei Taisyklėse nenustatyta kitaip, turi atitikti tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus, o projektas – specialiuosius tinkamumo kriterijus, kurie vertinami pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis ir ŽŪIKVC bei Agentūros turimus duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

18. Atitiktis Taisyklių 14.1–14.3 ir 14.8–14.9 ir 16.2–16.7 papunkčiuose nustatytoms sąlygoms ir reikalavimams turi būti išlaikoma nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

 

VIII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

19. Pareiškėjas (paramos gavėjas) prisiima šiuos įsipareigojimus:

19.1. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą Taisyklių 14.10 papunktyje nurodyta tvarka;

19.2. sutikti, kad institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovai ar jų įgalioti asmenys patikrintų pateiktus duomenis ir atliktų patikrą vietoje, gautų papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą, ir sudaryti tam sąlygas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

19.3. sutikti, kad institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovai ar jų įgalioti asmenys audituotų, kontroliuotų, tikrintų, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, ir sudaryti tam sąlygas po paramos sutarties pasirašymo dienos iki kontrolės laikotarpio pabaigos;

19.4. teikti informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

19.5. viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės), nustatytą tvarką;

19.6. apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo paramos sutarties pasirašymo (arba ne anksčiau nei nuo turto įsigijimo) dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus draudžiamajam įvykiui, pareiškėjas įsipareigoja atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne blogesnių techninių parametrų;

19.7. nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų (leidžiami tik su Agentūra raštu suderinti projekto keitimai, kai keičiasi investicijos techniniai parametrai), projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, neįkeisti (be rašytinio Agentūros sutikimo), neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje kredito įstaigos paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių);

19.8. sutikti, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 508/2014 5 priedo 1 dalyje, būtų viešinami visuomenės informavimo tikslais;

19.9. sutikti, kad Agentūrai pateikti duomenys ir duomenys apie gaunamą (gautą) paramą gali būti perduoti kitoms ES struktūrinius ir investicinius fondus administruojančioms institucijoms, Europos Komisijai, audito ir teisėsaugos institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

19.10. pateikti detalų atliktų darbų aprašą ir jų apimtis (su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos išlaidos). Baigus numatytus statybos (naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, statinio kapitalinį remontą) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbus, užbaigimo dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Jei statybos užbaigimo dokumentų informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikti neprivaloma, statybos užbaigimo dokumentai turi būti pateikti Agentūrai ne vėliau kaip kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu;

19.11. užtikrinti, kad investicijos yra naujos, nenaudotos ir atitinka ES darbo saugos reikalavimus (techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“), kai taikoma;

19.12. užtikrinti, kad, įgyvendinus projektą, investicijos atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamus teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms yra taikomi tokie reikalavimai. Pažymas apie investicijų atitiktį / neatitiktį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems teisės aktų reikalavimams išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Agentūros prašymu;

19.13. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti, kad nebus neteisėtai sukurtos tokiai paramai gauti reikalingos sąlygos (remiantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika);

19.14. įgyvendinus projektą atitikti ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmes, nustatytas Ekonominio gyvybingumo taisyklėse;

19.15visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį nepadaryti veikų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies d punkte ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje;

19.16. užtikrinti, kad pareiškėjui yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas, arba įsipareigoti, kad veterinarinis patvirtinimas ar registravimas jam bus suteiktas ne vėliau kaip iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos;

20. Šiame Taisyklių skyriuje numatytų įsipareigojimų turi būti laikomasi iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, jei prie konkretaus įsipareigojimo nenurodyta kitaip.

 

IX SKYRIUS

PROJEKTŲ PIRMUMO ATRANKOS KRITERIJAI

 

21. Tuo atveju, kai užregistruotose paramos paraiškose visa pareiškėjų prašoma paramos suma viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, Agentūra pirmiausia atlieka paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimą ir sugrupuoja paramos paraiškas pagal projektų pirmumo atrankos kriterijus. Tuo atveju, kai užregistruotose paramos paraiškose visa pareiškėjų prašoma paramos suma yra mažesnė arba lygi planuojamai paskirstyti paramos sumai, vadovaujamasi Taisyklių 39 punktu. Paramos paraiškos pirmumo vertinimas atliekamas vadovaujantis paramos paraiškoje ir jos prieduose pateiktais duomenimis. Paramos paraiškoje ir jos prieduose nurodyti duomenys be Agentūros paklausimo po paramos paraiškos pateikimo dienos negali būti koreguojami ar tikslinami, išskyrus akivaizdžias klaidas. Jeigu paramos paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitiktį projekto pirmumo atrankos vertinimo kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.

22. Projektų pirmumo atrankos kriterijai:

22.1. Kai prašoma paramos projektams, kuriuose investuojama į ne mažiau kaip 95 kW įrengtosios galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginį – suteikiama 15 balų. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginys – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

22.2. Prašomos paramos sumos (tūkst. Eur) ir po projekto įgyvendinimo numatomos užauginti ir realizuoti akvakultūros produkcijos kiekio (tonomis) (trijų metų einančių po projekto įgyvendinimo pabaigos metų numatomos užauginti ir realizuoti akvakultūros produkcijos vidurkis) santykio dydis (prašoma paramos suma (tūkst. Eur) padalinama iš po projekto įgyvendinimo numatomos užauginti ir realizuoti akvakultūros produkcijos kiekio (tonomis)):

22.2.1. nuo 5 (neįskaitant) iki 7 (įskaitant) – suteikiama 10 balų;

22.2.2. nuo 3 (neįskaitant) iki 5 (įskaitant) – suteikiama 15 balų;

22.2.3. 3 ir mažiau – suteikiama 20 balų;

22.3. ūkio subjekto grynasis pelningumas yra:

22.3.1. nuo 2,5 iki 4 proc. (imtinai) visą projekto kontrolės laikotarpį (pradedant antraisiais metais einančiais po projekto įgyvendinimo pabaigos metų) – suteikiami 5 balai;

22.3.2. daugiau kaip 4 proc. visą projekto kontrolės laikotarpį (pradedant antraisiais metais einančiais po projekto įgyvendinimo pabaigos metų) – suteikiama 10 balų.

22.4. įgyvendinus projektą sukurtas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas darbo vietų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentu (ataskaitiniais metais buvęs vidutinis darbuotojų skaičius lyginamas su pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos esančiu vidutiniu darbuotojų skaičiumi). Skiriama po 5 balus už kiekvieną naują sukurtą darbo vietą (ne daugiau kaip 30 balų). Balai pagal šį kriterijų skiriami tik už pilnas naujai sukurtas darbo vietas, t. y. vidutinis darbuotojų skaičius neapvalinamas.

22.5. Pareiškėjo patirtis ir / arba kompetencija:

22.5.1. pareiškėjas įsipareigoja visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį būti įdarbinęs Žuvininkystės studijų krypties išsilavinimą arba Žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikaciją, įgytą Lietuvoje arba užsienyje, turintį specialistą – suteikiama 10 balų;

22.5.2. pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, ir per vienus iš praėjusių 3 kalendorinių metų uždaroje recirkuliacinėje sistemoje (URS) pagaminusi ir realizavusi ne mažiau kaip 10 tonų akvakultūros produkcijos – suteikiama 10 balų;

22.5.3. jei pareiškėjas atitinka abu 22.5.1 ir 22.5.2 papunkčiuose išvardintus kriterijus – suteikiama 15 balų;

22.6. pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (Taisyklių 10 punktas). Skiriama po 1 balą už kiekvieną mažesnį paramos intensyvumo pilną procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 10 balų (už ne daugiau kaip 10 proc.).

23. Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu paramos paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama ir Agentūra apie tai informuoja pareiškėją, nurodydama priežastis.

 

X SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

24. Rengdamas projektą, pareiškėjas gali numatyti visas išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos projektui įgyvendinti, tačiau paramos lėšomis bus bendrai finansuojamos tik tinkamos finansuoti išlaidos neviršijant Taisyklių VI skyriuje nustatyto paramos dydžio ir intensyvumo. Tinkamų finansuoti išlaidų, kurių nepadengia paramos lėšos, dalį pareiškėjas (paramos gavėjas) privalo finansuoti savo lėšomis. Tinkamos finansuoti išlaidos paramos paraiškoje  turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos kaip bendra suma.

25. Tinkamoms finansuoti išlaidoms pagrįsti turi būti pateikiami bent 3 (trys) komerciniai pasiūlymai arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete) (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašomos paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, jei iki paramos paraiškos pateikimo šių prekių, paslaugų ar darbų pirkimai neatlikti. Pareiškėjas turi imtis visų priemonių įsigyti paslaugas, darbus ar prekes kaina, ne didesne kaip analogiškų paslaugų, darbų ar prekių vidutinė rinkos kaina, laikydamasis racionalaus lėšų panaudojimo principo. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės ar paslaugos, ar darbų kaina yra daugiau negu 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės, paslaugos ar darbų vidutinės rinkų kainos (lyginant prekių, paslaugų ar darbų rinkos kainas, šios prekės, paslaugos ar darbai turi atitikti pareiškėjo numatytas privalomas charakteristikas arba jas viršyti, o techniniai parametrai (jei tokie numatyti) negali būti daugiau nei 10 proc. mažesni, nei pareiškėjo numatyti privalomi techniniai parametrai), atliekami veiksmai, nustatyti Administravimo taisyklėse.

26. Jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo patyrė ir apmokėjo dalį su projekto įgyvendinimu susijusių išlaidų, kartu su paramos paraiška pateikiami pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pirkimo taisyklės), arba pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) įvykdyto konkurso arba apklausos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti dokumentai.

27. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (pvz., sertifikuotos).

28. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, atitinkančios šiuos reikalavimus:

28.1. tik būtinos projektui įgyvendinti;

28.2. tiesiogiai susijusios su remiama (-omis) veikla (-omis), būtinos ir tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu bei patirtos ne anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d.;

28.3. nurodytos paramos paraiškoje ir paramos sutartyje, faktiškai patirtos, užregistruotos paramos gavėjo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais, taip pat galimos nustatyti patikros vietoje metu;

28.4. kuriomis prisidedama prie Taisyklių III skyriuje nurodyto priemonės konkretaus tikslo įgyvendinimo;

28.5. ilgalaikiam turtui išperkamąja nuoma ar lizingu (finansine nuoma) įsigyti, kai išperkamąja nuoma ar lizingu (finansine nuoma) įsigytas turtas tampa paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

29. Pagal Priemonę finansuojamos šias išlaidų kategorijas atitinkančios išlaidos:

29.1. naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas;

29.2. įranga, įrenginiai, technika, mechanizmai (įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje);

29.3. N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos ir (arba) O kategorijos transporto priemonių (ne daugiau kaip 2 vienetai), jeigu įrodomas jų techninis poreikis (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), skirtas projekto reikmėms, įsigijimas ir išlaidos, susijusios su transporto priemonių pritaikymu žuvininkystės reikmėms (komerciniuose pasiūlymuose / išduotoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma transporto kategorija bei kėbulo tipo kodas). Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja transporto priemonė buvo įregistruota pardavėjo vardu, pareiškėjas turi pateikti to pardavėjo rašytinį patvirtinimą, kad transporto priemonė nebuvo eksploatuota. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų (šis reikalavimas netaikomas N1 klasės transporto priemonėms, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos). N1 klasės transporto priemonėms ir (arba) N1 klasės transporto priemonėms, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos, įsigyti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų (be PVM) suma gali sudaryti 30 000 Eur (kompensuojant išlaidas priklausomai nuo pareiškėjui taikomo paramos intensyvumo);

29.4. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 3 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM (iš jų verslo planui ir galimybių studijai parengti – ne daugiau kaip 2 proc.);

29.5. viešinimo išlaidos, kurios patirtos Viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

30. Netinkamos finansuoti išlaidos:

30.1. paramos gavėjo patirtos išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projektu ir remiama veikla, prieštaraujančios Taisyklių 6 punktui, neatitinkančios Taisyklių 24–28 punktų nuostatų ir nepriskirtinos prie Taisyklių 29 punkte nustatytų kategorijų, nepagrįstos;

30.2. trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;

30.3. gyvūnų įsigijimo išlaidos;

30.4. palūkanų mokėjimo ir išlaidos, susijusios su išperkamosios nuomos / lizingo (finansinės nuomos) sutarties administravimu, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos;

30.5. atliktos nesilaikant pirkimų procedūrų, nustatytų Pirkimo taisyklėse arba Viešųjų pirkimų įstatyme;

30.6. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas (paramos gavėjas) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

XI SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR ADMINISTRAVIMAS, SPRENDIMO DĖL PARAMOS SKYRIMO ARBA NESKYRIMO PRIĖMIMO IR PARAMOS SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

 

31. Paramos paraiškos priimamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka taikant netiesioginio paramos paraiškų priėmimo procedūrą. Paramos paraiškas priima ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto tinklalapyje www.nma.lt.

32. Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių 1 priede.

33. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz.: paštu, per kurjerį, faksu arba el. paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paramos paraiškos nepriimamos.

34. Pareiškėjas su paramos paraiška gali pateikti ir kitus, Taisyklių 1 priedo IX skyriuje nenurodytus, papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant paraišką ir projektą.

35. Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo laikotarpį pagal Priemonę gali pateikti tik vieną paramos paraišką. Pareiškėjas (paramos gavėjas) Priemonės projekto įgyvendinimo laikotarpiu negali teikti naujos paramos paraiškos pagal Priemonę. Pakartotinai paramos pagal Priemonę galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnį pagal Priemonę finansuojamą projektą, t. y. pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Jei pirmoji paramos paraiška nėra išregistruota arba nėra pasibaigęs ankstesnio pagal Priemonę finansuojamo projekto įgyvendinimo laikotarpis, kitos to paties pareiškėjo (paramos gavėjo) pateiktos paramos paraiškos atmetamos.

36. Agentūra paramos paraiškas vertina ir atlieka patikras vietoje Administravimo taisyklių ir Agentūros vidaus procedūrų nustatyta tvarka. 

37. Informacija apie paramos paraiškas skelbiama Agentūros interneto tinklalapyje Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

38. Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima Ministerija, vadovaudamasi Ministerijos projektų atrankos komiteto rekomendacijomis Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

39. Agentūra, gavusi Ministerijos sprendimą skirti paramą arba jos neskirti, per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoja pareiškėją dėl paramos skyrimo arba neskyrimo. Jeigu priimtas sprendimas skirti paramą pareiškėjui, Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais, parengia, suderina su pareiškėju paramos sutarties projektą ir kviečia jį atvykti į Agentūrą pasirašyti suderintos paramos sutarties bei nurodo pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą.

40. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

41. Paramos gavėjas, teikdamas paskutinį mokėjimo prašymą, kartu pateikia galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, o 5 metus po galutinio lėšų išmokėjimo, t. y. per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, – Agentūros patvirtintą užbaigto projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateikiamos Agentūros interneto tinklalapyje.

 

XII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

42. Mokėjimo prašymai teikiami Agentūrai ir administruojami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto tinklalapyje.

43. Priemonei taikomi paramos lėšų išmokėjimo būdai, nustatyti Administravimo taisyklėse. Pareiškėjas pasirenka vieną iš Administravimo taisyklėse nustatytų mokėjimo būdų, kurį taikydamas įgyvendins projektą.

44. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, paramos gavėjas turi Agentūrai raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Force majeure aplinkybės yra nustatytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamoje Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikoje (toliau – Sankcijų metodika).

45. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jis iki paramos sutartyje nustatyto termino pabaigos turi Agentūrai pateikti argumentuotą prašymą dėl mokėjimo prašymo termino pratęsimo. Agentūrai priėmus sprendimą atidėti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, keičiama paramos sutartis.

46. Paramos gavėjas gali pateikti iki 4 (keturių) mokėjimo prašymų (įskaitant paskutinį mokėjimo prašymą). Konkretus mokėjimo prašymų skaičius bei mokėjimo prašymų pateikimo terminai nurodomi paramos sutartyje.

47. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai paskutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio pateikto mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas.

48. Siekdamas, kad paramos lėšos būtų išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., paramos gavėjas turi suplanuoti projekto veiklas taip, kad paskutinį mokėjimo prašymą pateiktų Agentūrai paskutinį mokėjimo prašymą ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki 2023 m. gruodžio 31 d.

49. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansų įstaigas.

50. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

SANKCIJOS

 

51. Paramos gavėjui, netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą, taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos sankcijos.

52. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatoma vadovaujantis Sankcijų metodika.

53. Pareiškėjui (paramos gavėjui) pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, sankcijos taikomos pagal Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką, patvirtintą Agentūros direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BR1-83 „Dėl Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos patvirtinimo“.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54. Projekto įgyvendinimo priežiūra ir patikros vietoje vykdomos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

55. Pareiškėjai dėl paramos paraiškos, mokėjimo prašymo administravimo ir (arba) įgyvendinamo projekto administravimo turi teisę apskųsti Agentūros ir (arba) Ministerijos veiksmus arba neveikimą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

56. Dokumentų saugojimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

57. Taisyklės keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

58. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

_________________