KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 28 d.  Nr. T-13

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 106.1.7 papunkčio nuostatomis, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                Egidijus Ūksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-13

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Eil.

Nr.

Svarstomų klausimų temos

Svarstymo laikas

Atsakingi

1

2

3

4

1.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano vykdymo.

Kartą per ketvirtį

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

2.       

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų išvadų bei ataskaitų svarstymo.

Gavus išvadas ir ataskaitas

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

3.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybai pateiktų sprendimų projektų, susijusių su biudžeto išlaidomis, svarstymo, siekiant sumažinti savivaldybės įsiskolinimą.

Esant poreikiui

Kontrolės komiteto pirmininkas,

P. Račkauskas, S. Lekšas

4.       

 

Dėl valstybės tarnautojų ir savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisės dirbti kitą darbą 2018–2020 metų laikotarpiu.

I ketv.

S. Lekšas, A. Brazas

5.       

 

Dėl socialinio būsto eilių sudarymo ir būstų skyrimo pagrįstumo.

I ketv.

A. Brazas,

M. Čerkauskas

6.       

 

Dėl Kontrolės komitetui adresuotų prašymų, skundų, pasiūlymų bei viešos informacijos (komiteto kompetencijos klausimais) nagrinėjimo.

Nuolat

Visi Kontrolės komiteto nariai pagal kompetenciją

   7.

Dėl Kontrolės komiteto rekomendacijų VšĮ Kelmės sporto centrui įgyvendinimo.

II ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas,

P. Račkauskas

8.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos.

II ketv,

 

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

9.       

 

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2020 metais.

II ketv.

A. Brazas, M. Čerkauskas

10.   

Dėl transporto naudojimo socialinės rūpybos tikslais rajone.

III ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas, S. Lekšas

11.   

Dėl investicinių projektų, kurių nenumatytiems darbams atlikti buvo skiriamos papildomos savivaldybės biudžeto lėšos, vykdymo ir įgyvendinimo 2019–2020 metais.

III ketv.

S. Lekšas, P. Račkauskas,

M. Čerkauskas

12.   

Dėl Kelmės rajone vykdomų socialinių, jaunimo, sveikatos projektų tikslingumo ir atskaitomybės.

II–III ketv.

S. Lekšas, P. Račkauskas

 

13.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano.

IV ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

14.   

Dėl Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos.

IV ketv.

Visi komiteto nariai

15.   

Dėl Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos.

IV ketv.

Visi komiteto nariai

 

 

––––––––––––––––––––––––