HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 20222023 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugpjūčio 12 d. Nr. D1-261

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, vykdydamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės), 42 punktą ir atsižvelgdamas į savivaldybių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijų pateiktus suvestinius duomenis:

1. T v i r t i n u Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2022‑2023 metų medžioklės sezoną limitus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad nepaskirstytas tauriųjų elnių ir briedžių sumedžiojimo per 2022–2023 metų medžioklės sezoną limitas paskirstomas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 39 punkto nustatyta tvarka arba kai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka reguliuojama tauriųjų elnių ar briedžių gausa teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.

 

 

 

Teisingumo ministrė, pavaduojanti aplinkos ministrą                                      Ewelina Dobrowolska