VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

POTVARKIS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020 M. BALANDŽIO 29 D. POTVARKIO NR. DR-20-2-2020-23 „DĖL 2014–2021 DĖL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „KULTŪRA“ KVIETIMO „VIETOS KULTŪRINIO VERSLUMO SKATINIMAS“ GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS PATVIRTINIMO“

                                                                    PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. DR-20-2-2020-35

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ gaires pareiškėjams, patvirtintas viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 29 d. potvarkiu Nr. DR-20-2-2020-23 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Prašant finansavimo investicijoms į infrastruktūrą, turi būti pateiktos dokumentų, patvirtinančių teisę į žemę / nekilnojamąjį turtą, kopijos. Turtas turi priklausyti pareiškėjui ar projekto partneriui nuosavybės arba patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindu. Tuo atveju, jei turtą ketinama įkeisti projekto nuosavo įnašo padengimui, kartu su paraiška turi būti pateikiamas banko patvirtinimas ar kitas dokumentas, įrodantis banko ketinimą suteikti paskolą projekto finansavimo atveju. Iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo pareiškėjas turi gauti CPVA sutikimą įkeisti turtą. CPVA sutikimas duodamas pareiškėjui pateikus argumentus, įrodančius, kad turto įkeitimas būtinas sėkmingam projekto įgyvendinimo įsipareigojimų vykdymui.“

2. Pakeičiu 66.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

66.1. pareiškėjo teisės į žemės sklypą ir (ar) statinį nuosavybės arba kitą nekilnojamojo turto valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas (jei taikoma) (turtas turi būti neįkeistas ar kitokiu būdu turi būti nesuvaržytos daiktinės teisės į jį, išskyrus 36 p. numatytą atvejį);“

3. Pakeičiu 67.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

67.1. pareiškėjo teisės į žemės sklypą ir (ar) statinį nuosavybės arba kitą nekilnojamojo turto valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas (jei taikoma) (turtas turi būti neįkeistas ar kitokiu būdu turi būti nesuvaržytos daiktinės teisės į jį, išskyrus 36 p. numatytą atvejį);“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                   Jolanta Kačinskaitė