LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. 146 „DĖL PIENO SUPIRKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 19 d. Nr. 3D-414

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Pieno supirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Jeigu apskaičiuotas pieno bendro bakterijų skaičiaus ar somatinių ląstelių skaičiaus geometrinis vidurkis yra didesnis nei nurodytas šių taisyklių 1 priede ir jeigu per 3 mėnesius po tyrimų ne mažesniu kaip šių taisyklių 1 priede nurodytu periodiškumu pienas pagal šiuos rodiklius neatitinka 1 priedo reikalavimų, jo priėmimas nutraukiamas, kai supirkėjas pateikia suvestinius protokolus gamintojui arba kai informacija apie pieno tyrimų rezultatus yra paskelbiama laboratorijos interneto svetainėje. Dėl leidimo atnaujinti pieno supirkimą gavimo gamintojas kreipiasi į VMVT, kaip nurodyta šių taisyklių 50.1 papunktyje.“

2.    Pakeičiu 49.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

49.9. Dėl leidimo atnaujinti pieno supirkimą gavimo gamintojas kreipiasi į VMVT arba supirkėją, kaip nurodyta šių taisyklių 50 punkte.“

3.   Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Nutraukus pieno pirkimą šių taisyklių 39, 44 ir 49 punktuose nurodytais pagrindais, pieno supirkėjas ar jo įgaliotas asmuo surašo pieno supirkimo nutraukimo–atnaujinimo aktą, kuriame įrašo pieno supirkimo nutraukimo priežastį ir datą bei nurodo vardą, pavardę, pareigas ir pasirašo. Akte nurodoma pieno gamintojo, kuriam nutraukiamas pieno supirkimas, vardas, pavardė ir gamintojas pasirašo. Pieno pirkimas atnaujinamas, kai:

50.1. gamintojas, kuriam pieno pirkimas nutrauktas taisyklių 39 ir 44 punktuose nurodytais pagrindais ir gamintojas, pristatantis pieną į supirkimo punktą, kuriam pieno pirkimas nutrauktas taisyklių 49 punkte nurodytu pagrindu, kreipiasi į VMVT ir atlikęs Supirkimo apraše nustatytas procedūras, pateikia supirkėjui VMVT užpildytą pieno supirkimo nutraukimo–atnaujinimo aktą, kuriame pateiktos išvados dėl atnaujinimo ir tyrimų protokolą iš laboratorijos apie tyrimo pieno supirkimui atnaujinti rezultatus. Šiems tyrimams mėginius paima supirkėjas iš pristatyto į pieno supirkimo punktą pieno arba tiesiogiai ūkyje. Šiuo atveju išlaidas, nurodytas šių taisyklių 53 punkte, apmoka gamintojas;

50.2. gamintojas, parduodantis pieną tiesiogiai iš ūkio, kuriam pieno pirkimas nutrauktas taisyklių 49 punkte nurodytu pagrindu, atlikęs Supirkimo apraše nustatytas procedūras, pateikia pieno supirkėjui prašymą raštu, pridėdamas tyrimų protokolą iš laboratorijos apie tyrimo pieno supirkimui atnaujinti rezultatus. Pieno supirkėjas užpildo pieno supirkimo nutraukimo–atnaujinimo aktą ir nurodo supirkimo atnaujinimo pagrindą, datą ir laiką, nuo kada atnaujinamas supirkimas. Šiems tyrimams pieno mėginius supirkėjas paima tiesiogiai ūkyje. Šiuo atveju išlaidas, nurodytas šių taisyklių 53 punkte, apmoka gamintojas. Kiekvienu atveju, kai yra sustabdomas pieno supirkimas, laboratorija ir supirkėjas nedelsiant informuoja atitinkamą teritorinę VMVT. Teritorinę VMVT supirkėjas informuoja apie supirkimo atnaujinimą. Teritorinė VMVT išanalizavusi gautą bei turimą informaciją bei atsižvelgdama į rizikos vertinimus ir gamintojo veiklos istoriją, sprendžia dėl patikrinimo būtinumo. Pieno supirkimą atnaujinti gali atlikti tik tas supirkėjas, kuris ir atliko sustabdymą. Gamintojas negali parduoti pieno kitam supirkėjui kol neatliktos supirkimo atnaujinimo procedūros.“

4.   Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Suvestiniame protokole mėginiai pažymimi simboliu „F“ (falsifikuotas), kai laboratorija pagal gautus pieno mėginių inhibitorinių medžiagų arba bendro bakterijų skaičiaus, arba užšalimo temperatūros tyrimų rezultatus ir papildomai atliktus šių mėginių riebalų, baltymų, laktozės bei somatinių ląstelių skaičiaus tyrimus nustato, kad tyrimams buvo atsiųsti vienodos sudėties pieno mėginiai (vienodos sudėties mėginių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 4). Už šiuos papildomus pieno sudėties ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimus moka supirkėjas. Į šių tyrimų rezultatus neatsižvelgiama atsiskaitant už pieną.“

5.   Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Superkamo pieno ir šio pieno mėginių tapatumo kontrolės vykdymui iš mėginių, skirtų inhibitorinių medžiagų arba bendro bakterijų skaičiaus, arba užšalimo temperatūros tyrimui papildomai atliekami šių mėginių riebalų, baltymų, laktozės bei somatinių ląstelių skaičiaus tyrimai, o gauti rezultatai palyginami tarpusavyje ir / arba su tos pačios paėmimo dienos mėginių, skirtų sudėties ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimams, rezultatais. Palyginimo rezultatai ir informacija apie netapačius mėginius perduodami kontroliuojančiai valstybės institucijai.“

6.   Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Laboratorija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo mėginių atvežimo pateikia supirkėjui, elektroniniu būdu tyrimų protokolą ir suvestinį protokolą, kai mėginiai vežami pagal suderintą grafiką. Tyrimo protokolai ir suvestiniai protokolai negali būti taisomi, tikslinami ir kitaip keičiami. Laboratorijoje atliktų tyrimų duomenys, pagal gamintojų kodus pateikiami laboratorijos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo mėginių atvežimo. Spausdinti suvestiniai protokolai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mėginių atvežimo pateikiami tik pagal atskirą pieno supirkėjo pageidavimą.“

7.   Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Skaitmeniniai (elektroniniai) laboratorijos suvestiniai protokolai siunčiami į pieno supirkimo punktus pagal supirkėjo nurodytus elektroninio pašto adresus ir gamintojams, kurių pienas superkamas tiesiogiai iš ūkio, gamintojo nurodytais elektroninio pašto adresais.“ 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Bronius Markauskas