LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. GEGUŽĖS 4 D. SPRENDIMO NR. V-1021 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI SAVIKONTROLĘ GREITAISIAIS ANTIGENO TESTAIS UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1177

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. V-1021 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“:

1.1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. savivaldybių administracijų direktorius – pasirinktose savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose, vykdančiose pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, profesinį mokymą ar aukštojo mokslo studijas (jų sutikimu, jei jų savininkė yra ne savivaldybė) (toliau bendrai – mokykla).“

1.2. Papildau 21 punktu:

21. Jei mokykloje yra organizuojamas profilaktinis tyrimas, pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ugdomiems mokiniams, kuriems savivaldybių administracijos užtikrina nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokyklose, dalyvavimas profilaktiniame tyrime yra rekomenduojamas.“

2N u s t a t a u, kad šio sprendimo 1.1 papunktis įsigalioja 2021 m. gegužės 24 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Arūnas Dulkys