valstybinės SAUGOMŲ TERITORIJŲ tarnybos

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-58 „DĖL VALSTYBINIO PARKO IR ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO LANKYTOJO BILIETŲ PLATINIMO, APSKAITOS IR SURINKTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 7 d. Nr. V-63

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-58, 13 punktą ir išdėstau jį taip:

13. Tarnyba ir direkcijos gautas lėšas už parduotus Lankytojo bilietus apskaito kaip kitas gautas lėšas ir jas naudoja pagal atskirą įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą įstaigos funkcijoms atlikti.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                           Rūta Baškytė