LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. GRUODŽIO 11 d. įsakymo nr. 1-261 „DĖL NAUJŲ perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, NAUJŲ VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO PRIE PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ IR vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. vasario 17 d. Nr. 1-24

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Dujų sistemų plėtros nedujofikuotoje teritorijose iniciatorius gali būti ūkio subjektas, operatorius, potencialus vartotojas (ar jų grupė), kurių numatomas metinis dujų suvartojimas ne mažesnis kaip 5 GWh.“

1.2. Pakeičiu 20.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.1. pagal Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika) ir (ar) Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodika), suskaičiuota dujų perdavimo veiklos pajamų viršutinė riba naujos dujofikuojamos teritorijos vartotojams;“

1.3. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Bendra vartotojų grupe laikoma buitinių vartotojų grupė, kurią sudaro du ir daugiau buitinių vartotojų, pateikusių prašymą prijungti vartotojo dujų sistemą prie skirstymo sistemos. Naujai vartotojų grupei prijungti reikalinga skirstymo sistema įrengiama vadovaujantis šiomis sąlygomis:

33.1. skirstomasis dujotiekis įrengiamas iki visų bendrai vartotojų grupei priklausančių vartotojų; 

33.2. visas įrengiamos skirstymo sistemos ilgis (metrais), įtraukiant skirstomojo dujotiekio vartotojo atšakas, dalinamas iš prašymus prijungti vartotojo dujų sistemą prie skirstymo sistemos pateikusių vartotojų skaičiaus (įrengiamos skirstymo sistemos ilgis (metrais) lygiomis dalimis padalinamas kiekvienam bendros vartotojų grupės vartotojui);

33.3. bendrai vartotojų grupei formuoti prašymai renkami ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pirmojo prašymo suteikti naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo paslaugą bei kitų operatoriaus nustatytų dokumentų bei informacijos pateikimo operatoriui;

33.4. jeigu per 20 kalendorinių dienų nuo Aprašo 33.3 papunktyje nurodyto termino pabaigos bendros vartotojų grupės vartotojas nesudaro prijungimo paslaugos sutarties arba sudaro prijungimo paslaugos sutartį, bet per nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą nesumoka prijungimo įmokos, toks vartotojas pašalinamas iš bendros vartotojų grupės operatoriui apie tai raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pranešus pašalintam vartotojui bei vienašališkai nutraukiant su pašalintu vartotoju sudarytą prijungimo paslaugos sutartį, jei ji buvo sudaryta. Pašalinus vartotoją iš bendros vartotojų grupės operatorius perskaičiuoja prijungimo įmokas likusiems bendros vartotojų grupės vartotojams, atsižvelgdamas į Aprašo 33.1 ir 33.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas, ir nustato 10 kalendorinių dienų terminą perskaičiuotai prijungimo įmokai sumokėti. Jei iš bendros vartotojų grupės pašalintas vartotojas yra sumokėjęs prijungimo įmoką, operatorius tokią įmoką grąžina vartotojui prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka.

33.5. jeigu pašalinus vartotoją (-us), kaip numatyta 33.4 papunktyje, lieka tik vienas, prijungimo įmoką sumokėjęs vartotojas, operatorius vienašališkai nutraukia su tokiu vartotoju sudarytą prijungimo paslaugos sutartį apie tai raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pranešant vartotojui ir grąžina sumokėtą prijungimo įmoką prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

33.6. bendros vartotojų grupės dujofikavimas pradedamas įgyvendinti, kai prijungimo paslaugos sutartis sudaro ir prijungimo įmokas sumoka visi prašymus prijungti vartotojo dujų sistemą prie skirstymo sistemos pateikę vartotojai arba visi vartotojai, kuriems buvo perskaičiuotos prijungimo įmokos pagal Aprašo 33.4 papunktį.“

1.4. Papildau nauju 331 punktu:

331. Buitinis vartotojas neįtraukiamas į bendrą vartotojų grupę, jei:

331.1. tokio vartotojo įtraukimas blogina arčiausiai įrengto dujotiekio esančio ir prašymą per šio Aprašo 33.3 papunktyje nustatytą terminą pateikusio vartotojo padėtį (toliau – artimiausias vartotojas), t. y., įtraukus naują vartotoją į bendrą vartotojų grupę padidėtų artimiausiam vartotojui pagal šio Aprašo 33.2 papunktį apskaičiuotas įrengiamos skirstymo sistemos ilgis. Minėtas ribojimas netaikomas, jei artimiausiam vartotojui padėtį bloginantis vartotojas gauna ir skirstymo sistemos operatoriui pateikia visų į bendrą vartotojų grupę traukiamų vartotojų raštišką, operatoriaus nustatytos formos sutikimą dėl tokio vartotojo įtraukimo į bendrą vartotojų grupę;

331.2. įtraukimo į bendrą vartotojų grupę atveju vartotojui pagal šio Aprašo 33.2 papunktį apskaičiuotas metrų skaičius yra didesnis, nei jungiantis atskirai (individualiai). 

1.5. Papildau nauju 332 punktu:

332. Kai prie bendrai vartotojų grupei dujofikuoti įrengto dujotiekio jungiamas vartotojas, kuris nebuvo įtrauktas į bendrą vartotojų grupę, ir prijungimas vykdomas 2 metus po bendros vartotojų grupės dujofikavimo pabaigos, tai:   

332.1. tokiam vartotojui tenkantis apmokestinamas atstumas yra lygus bendros vartotojų grupės individualiems vartotojams pagal Aprašo 33.2 punktą apskaičiuotam atstumui (toliau – grupės atstumas), jei prijungiamas vartotojas nuo bendrai vartotojo grupei dujofikuoti įrengto dujotiekio ašies yra nutolęs ne daugiau, nei grupės atstumas;

332.2. tokiam vartotojui tenkantis apmokestinamas atstumas yra lygus atstumui nuo bendrai vartotojo grupei dujofikuoti įrengto dujotiekio ašies iki faktinės vartotojo prijungimo vietos, jei vartotojas nuo bendrai vartotojo grupei dujofikuoti įrengto dujotiekio ašies yra nutolęs daugiau, nei grupės atstumas.“

1.6. Papildau nauju 333 punktu:

333. Tais atvejais, kai bendra vartotojų grupė nesusiformuoja, arba bet kuriais kitais atvejais, kai vartotojas pateikia prašymą, vartotojas prie operatoriaus skirstymo sistemos gali būti prijungtas kaip pavienis (individualus) vartotojas.“

1.7. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Naujiems buitiniams vartotojams bendroje vartotojų grupėje, naujiems buitiniams vartotojams, naujiems nebuitiniams vartotojams nustatomos jų dujų sistemų prijungimo prie skirstymo sistemos ekonominės sąlygos pagal Prijungimo įkainių nustatymo metodikos reikalavimus. Neištirtose archeologinio ar povandeninio kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose bei apsaugos zonose naujos dujų perdavimo ar skirstymo sistemos neplanuojamos ir neįrengiamos, išskyrus paveldo pritaikymo atveju, tuomet būtinas suderinimas su Kultūros paveldo departamentu.“

1.8. Pripažįstu netekusiais galios 35 ir 36 punktus.

1.9. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Vartotojas (užsakovas) dėl dujų paleidimo operatoriui, prie kurios dujų sistemos prijungiama vartotojo dujų sistema, be Aprašo 59 punkte nurodytų dokumentų turi papildomai pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą pažymą apie vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, jeigu vartotojo dujų sistemoje įrengtas (rekonstruotas) didelio slėgio dujotiekis arba jei pastato dujų sistemoje įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia yra didesnė kaip 100 kW.“

1.10. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. buitiniai vartotojai, kurie patenka į pradėto įgyvendinti naujo kvartalo teritoriją, prijungiami taikant naujų kvartalų vartotojų prijungimo sąlygas, galiojusias iki šio įsakymo įsigaliojimo;

2.2. jeigu naujo kvartalo įgyvendinimas nebuvo pradėtas iki šio įsakymo įsigaliojimo, tai iki šio įsakymo įsigaliojimo prašymus pateikę buitiniai vartotojai prijungiami pagal šiuo įsakymu nustatytą tvarką (kaip pavieniai arba bendros vartotojų grupės vartotojai).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                   Žygimantas Vaičiūnas