LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2002 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 56 „DĖL VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2018 m. liepos 13 d. Nr. A1-368

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ 3.7.2 papunkčiu,

t v i r t i n u Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatus (pridedama).“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1- 368

redakcija)

 

VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai (toliau – Nuostatai) reguliuoja pagalbos Lietuvos Respublikos teritorijoje likusiam be tėvų globos vaikui (toliau – vaikas) organizavimo tvarką ir pagrindus, vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo tvarką ir pagrindus, vaiko laikinosios globos (rūpybos) priežiūrą ir vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigą.

2. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymu, kitais vaiko globą (rūpybą) reguliuojančiais teisės aktais, Nuostatais. 

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Civiliniame kodekse, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Vaiko globos organizavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Vaiko globos organizavimo nuostatai).

4. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas, vykdymas, priežiūra ir pasibaigimas organizuojami vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Vaiko globos organizavimo nuostatais.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS VAIKUI ORGANIZAVIMAS

 

5. Pagalbos vaikui organizavimas apima:

5.1. pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą išnagrinėjimą, kuris atliekamas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme nustatytais terminais ir tvarka;

5.2. atvejo vadybos taikymą ir inicijavimą, atvejo nagrinėjimą, pagalbos šeimai poreikių vertinimą, pagalbos plano sudarymą ir įgyvendinimą, šeimos stebėseną, pagalbos plano peržiūrą, atvejo vadybos proceso užbaigimą, atvejo vadybos koordinavimą savivaldybėje, kurie organizuojami Atvejo vadybos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

5.3. koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

5.4. mobiliosios komandos intensyvios pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą teikimą, kuris organizuojamas Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-334 „Dėl Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

5.5. globos centro pagalbos budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) koordinavimą ir teikimą, kuris organizuojamas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

5.6. vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą, vykdymą, jos priežiūrą, pratęsimą ir pasibaigimą Nuostatuose ir Vaiko globos organizavimo nuostatuose nustatytais terminais bei tvarka.

 

III SKYRIUS

VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) NUSTATYMAS

 

6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) įgaliotas teritorinis skyrius (toliau – Tarnybos teritorinis skyrius), nustatęs vaiką, Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatytais terminais ir tvarka informuoja savivaldybės administraciją dėl būsimojo globėjo (rūpintojo) paieškos.

7. Savivaldybės administracija, gavusi Nuostatų 6 punkte nurodytą informaciją, Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatytais terminais ir tvarka kreipiasi į globos centrą dėl budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo) vaikui parinkimo šeimoje ar šeimynoje.

8. Teismui išdavus leidimą paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą, Tarnybos teritorinis skyrius atlieka Civilinio kodekso 3.250 straipsnio 3 dalyje nurodytus veiksmus.

9. Savivaldybės administracija, gavusi Nuostatų 8 punkte nurodytą Tarnybos teritorinio skyriaus nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti konkretų laikinąjį globėją (rūpintoją):

9.1. parenka vaikui laikinąjį globėją (rūpintoją), atsižvelgdama į globos centro ar Tarnybos teritorinio skyriaus rekomendacijas dėl fizinio asmens tinkamumo būti vaiko globėju (rūpintoju);

9.2. parengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir prie teikimo prideda:

9.2.1. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

9.2.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą apie vaiko sveikatą;

9.2.3. dokumentus (jeigu juos turi) apie vaiko tėvų sveikatos būklę ir informaciją apie tėvų ar turėto vienintelio iš tėvų nuolatinę gyvenamąją vietą, o jei negalima nustatyti tėvų ar turėto vienintelio iš tėvų nuolatinės gyvenamosios vietos, – informaciją apie tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą;

9.2.4. informaciją (jeigu ją turi) apie vaiko artimuosius giminaičius, kitus giminaičius ir asmenis, su vaiku susijusius emociniais ryšiais, bei jų gyvenamąją vietą;

9.2.5. Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo;

9.2.6. Tarnybos atestuotų asmenų išvadą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, išvadą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai ar prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus;

9.2.7. Tarnybos teritorinio skyriaus užpildytą grėsmės vaikui lygio nustatymo anketą;

9.2.8. teismo leidimą paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą;

9.2.9. Tarnybos teritorinio skyriaus rašytinį nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti konkretų laikinąjį globėją (rūpintoją).

10. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma pagal vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą, o jei negalima nustatyti vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos, – pagal vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą:

10.1. jei vaikas yra rastas ir vaiko bei jo tėvų nuolatinė gyvenamoji vieta nežinoma, vaiko laikinąją globą (rūpybą) nustato savivaldybė, kurios teritorijoje jis buvo rastas;

10.2. jei neįmanoma nustatyti vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos ir vaikas neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, jo laikinąją globą (rūpybą) nustato tėvų arba vieno iš tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybė. Jei tėvų gyvenamoji vieta deklaruota skirtingose savivaldybėse, vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma pagal tėvo (motinos), su kuriuo buvo nustatyta paskutinė vaiko gyvenamoji vieta, deklaruotą gyvenamąją vietą;

10.3. jei nepilnametės motinos deklaruota gyvenamoji vieta nustatyta vaikų globos institucijoje, jos vaikui laikinąją globą (rūpybą) nustato savivaldybė, kurios sprendimu nepilnametė motina apgyvendinta vaikų globos institucijoje.

11. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, galinčių priimti vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašas kasmet iki sausio 31 d. pateikiamas Tarnybos teritoriniam skyriui. Jame pateikiami Vaiko globos organizavimo nuostatų 28.1 papunktyje nurodyti duomenys. Pasikeitus sąraše pateiktiems duomenims, savivaldybės administracija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo apie tai informuoja Tarnybos teritorinį skyrių.

12. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma ir organizuojama šeimoje, globos centre, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje. Jei vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma:

12.1. šeimoje ar šeimynoje, globėju (rūpintoju) skiriamas fizinis asmuo, šeima, globos centras ar šeimyna, Tarnybos teritorinis skyrius suteikia globėjams (rūpintojams) turimą informaciją apie vaiką ir jo tėvus, kuri yra svarbi globėjo (rūpintojo) teisėms įgyvendinti ir pareigoms įvykdyti. Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju vaiko globėjo (rūpintojo) asmens duomenys gali būti neatskleidžiami vaiko tėvams (tėvui ar motinai);

12.2. vaikų globos institucijoje, Tarnybos teritorinio skyriaus atstovas dalyvauja apgyvendinant vaiką jo globos (rūpybos) vietoje.

13. Vaiko iki 3 metų laikinoji globa (rūpyba) vaikų globos institucijoje gali būti nustatyta tik Tarnybos teritoriniam skyriui nustačius, kad yra bent viena iš Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 2 dalyje nustatytų objektyvių priežasčių, ir savivaldybės administracijai gavus Vaiko globos organizavimo nuostatuose nurodytą Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimą pritarti vaiko iki 3 metų globos nustatymui vaikų globos institucijoje.

14. Tarnybos teritoriniam skyriui nustačius, kad nėra nė vienos iš Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 2 dalyje nustatytų objektyvių priežasčių, ir savivaldybės administracijai gavus Vaiko globos organizavimo nuostatuose nurodytą Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimą nepritarti vaiko iki 3 metų globos nustatymui vaikų globos institucijoje, savivaldybės administracija turi per 5 darbo dienas nustatyti vaiko laikinąją globą (rūpybą) savivaldybės teritorijoje gyvenančioje šeimoje, globos centre ar šeimynoje arba kitos savivaldybės teritorijoje gyvenančioje šeimoje, globos centre ar šeimynoje.

15. Jei globos centras neturi galimybės pateikti savivaldybės administracijai rekomendacijos dėl vaiko iki 3 metų giminaičio ar su vaiku emociniais ryšiais susijusio asmens vaikui parinkimo, nes tokių asmenų savivaldybėje nėra, ar dėl kito asmens, tinkamo būti vaiko iki 3 metų globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju, ar dėl šeimynos, galinčios tokį vaiką globoti (juo rūpintis), savivaldybės administracija Civilinio kodekso 3.266 straipsnio 3 dalyje nustatytu pagrindu bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis, kad vaikui iki 3 metų būtų parinktas tinkamas globėjas, budintis globotojas ar šeimyna.

16. Jei Nuostatų 15 punkte nustatyta tvarka nėra galimybių vaikui iki 3 metų nustatyti laikinąją globą šeimoje, globos centre ar šeimynoje arba yra bent viena iš Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 2 dalies 1–2 punktuose nustatytų objektyvių priežasčių, dėl kurių būtina vaikui iki 3 metų nustatyti globą vaikų globos institucijoje ir tai neprieštarauja vaiko teisėms bei teisėtiems interesams, savivaldybės administracija iki laikinosios globos vaikui nustatymo raštu kreipiasi į Tarnybos teritorinį skyrių dėl pritarimo nustatyti vaiko iki 3 metų globą vaikų globos institucijoje. Savivaldybės administracija privalo pagrįsti būtinybę nustatyti vaikui iki 3 metų globą vaikų globos institucijoje.

17. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs Nuostatų 16 punkte nurodytą rašytinį kreipimąsi ir jį pagrindžiančius dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jį išnagrinėja ir priima vieną iš Nuostatų 13–14 punktuose nurodytų sprendimų.

18. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą), šio įsakymo vienas originalas saugomas savivaldybės administracijoje, kitas originalas pateikiamas vaiko globėjui (rūpintojui), o jo kopija – Tarnybos teritoriniam skyriui.

19. Savivaldybės administracija, nustačiusi vaiko laikinąją globą (rūpybą), priima sprendimus dėl jos pabaigos, globos (rūpybos) išmokos ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo bei mokėjimo ir gali šeimai, kurioje globojami (rūpinami) vaikai, globos centrui, šeimynai, vaikų globos institucijai skirti kitą finansinę ir materialinę paramą globojamiems (rūpinamiems) ar budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams išlaikyti. 

20. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) vietos ir vaiko globėjo (rūpintojo) keitimas organizuojamas vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis ir Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

21. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) bylą sudaro ir nuolat pildo Tarnybos teritorinis skyrius. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) bylą saugo Tarnyba Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) TĖVŲ PRAŠYMU NUSTATYMAS

 

22. Vaiko tėvai laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui nuo jų išvykimo, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai privalo pateikti:

22.1. rašytinį Prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo
(Nuostatų 1 priedas) jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju), kuriam jie patiki laikinai prižiūrėti savo vaiką;

22.2. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

22.3. tėvų ir asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, o jei pateikiami šių dokumentų originalai, jų kopijas padaro Tarnybos teritorinis skyrius;

22.4. asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą;

22.5. asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) gyvenamosios vietos savivaldybės (seniūnijos) parengtą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;

22.6. kartu su asmeniu, siūlomu skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad siūlomas asmuo būtų paskirtas vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju).

23. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų Nuostatų
22.1–22.6 papunkčiuose
nurodytų dokumentų gavimo dienos juos persiunčia savivaldybės teritorijoje veikiančiam Tarnybos teritoriniam skyriui, kad jis atliktų fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) tėvų prašymu, pradinį įvertinimą.

24. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos, privalo surinkti iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas):

24.1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą apie siūlomo fizinio asmens globoti vaiką (juo rūpintis) tėvų prašymu teistumą už tyčinius nusikaltimus, numatytus Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punkte, neatsižvelgdama į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas ir (ar) šis asmuo nuteistas už kitas nusikalstamas veikas;

24.2. duomenis, pagrindžiančius, kad nėra aplinkybių, nurodytų Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje.

25. Tarnybos teritoriniam skyriui priėmus sprendimą dėl neigiamo pradinio įvertinimo dėl siūlomo fizinio asmens tinkamumo tapti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) tėvų prašymu, nurodo tėvams pasirinkti kitą fizinį asmenį.

26. Savivaldybės administracijai gavus Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamą pradinį vertinimą dėl siūlomo fizinio asmens tinkamumo tapti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) tėvų prašymu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo tėvų rašytiniame prašyme nurodytos jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dienos iki jų grįžimo į Lietuvos Respubliką, tačiau ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių nuo tėvų išvykimo iš Lietuvos Respublikos terminui, nustatoma vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu.

27. Nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu:

27.2. paskirtajam vaiko globėjui (rūpintojui) tėvų prašymu netaikomi Vaiko globos organizavimo nuostatuose nustatyto būtino pasirengimo vaiko globai (rūpybai) reikalavimai;

27.3. vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu priežiūra vykdoma Nuostatų
29.1–29.3 papunkčiuose nustatyta tvarka.

28. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, vienas šio įsakymo egzempliorius pateikiamas paskirtajam vaiko globėjui (rūpintojui) laikinajai globai (rūpybai) vykdyti, kitas saugomas savivaldybėje, o šio įsakymo kopija pateikiama Tarnybos teritoriniam skyriui vaiko laikinajai globai (rūpybai) tėvų prašymu apskaityti.

29. Nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, Tarnybos teritorinis skyrius:

29.1. pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus, arba gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, jį aplanko;

29.2. informuoja vaiko tėvus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, pasikeitusias vaiko gyvenimo sąlygas ir (ar) vaiko saugumui bei sveikatai kylančias grėsmes, vaiko globėjo (rūpintojo) netinkamą pareigų vykdymą ir derina su vaiko tėvais vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo ir naujojo globėjo (rūpintojo) skyrimo klausimus.

30. Vaiko tėvai privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo grįžimo į Lietuvos Respubliką raštu apie tai informuoti savivaldybės administraciją.

31. Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip kitą dieną po Nuostatų 30 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos priima įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos.

32. Tarnyba tvarko vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo atvejų apskaitą, vadovaudamasi Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.2761 straipsnį bei Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

 

V SKYRIUS

VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) PRIEŽIŪRA

 

33. Tarnybos teritorinis skyrius:

33.1. Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatytais terminais ir tvarka vykdo vaiko laikinosios globos (rūpybos) priežiūrą, lanko globojamą (rūpinamą) vaiką ir, kiekvieną kartą aplankęs vaiką, surašo Globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą (Nuostatų 2 priedas);

33.2. Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatyta tvarka dalyvauja atvejo vadybos posėdžių metu atliekamose vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose – pristato vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą elgesio pokyčius, globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktuose nustatytus vaiko situacijos pokyčius, vaiko išsakytą nuomonę apie jo globą (rūpybą);

33.3. Pirminio globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo metu surašo Globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą (Nuostatų 2 priedas), o kitų globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymų metu pildo tik su pokyčiais susijusius šio akto punktus.

 

VI SKYRIUS

VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) PRATĘSIMAS IR VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) PABAIGA

 

34. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) pratęsimas organizuojamas Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatytais terminais ir tvarka.

35. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) pasibaigia atsiradus Civilinio kodekso 3.255 straipsnyje nustatytiems vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos pagrindams.

36. Atsiradus Civilinio kodekso 3.255 straipsnyje nustatytiems vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos pagrindams, išskyrus 3.255 straipsnio 3 punktą, vaiko laikinąją globą (rūpybą) nustačiusios savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo anksčiau nurodytų vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos pagrindų atsiradimo dienos.

37. Atsiradus Civilinio kodekso 3.255 straipsnio 3 punkte nustatytam vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos pagrindui, vaiko laikinoji globa (rūpyba) panaikinama teismo nutartimi dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo pagal Tarnybos teritorinio skyriaus pareiškime teismui dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo pateiktą prašymą panaikinti vaiko laikinąją globą (rūpybą).

38. Atsiradus Civilinio kodekso 3.255 straipsnio 1 punkte nustatytam vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos pagrindui, vaiko grąžinimą tėvams organizuoja Tarnybos teritorinis skyrius, kurio nurodymu savivaldybės administracija nustatė vaiko laikinąją globą (rūpybą). Grąžinant vaiką tėvams, dalyvauja vaiko tėvai, vaiko tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos Tarnybos teritorinio skyriaus atstovas, esant poreikiui ir galimybėms – vaiko globėjas (rūpintojas).

39. Vaiką grąžinus tėvams, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo originalas saugomas savivaldybės administracijoje, kitas originalas pateikiamas vaiko globėjui (rūpintojui), o jo kopijos – Tarnybos teritoriniam skyriui ir tėvams. Vaiko asmens dokumentai grąžinami jo tėvams.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Nuostatuose nurodytų institucijų renkami asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

41. Savivaldybių administracijų, Tarnybos, globos centrų, Tarnybos teritorinių skyrių renkami asmens duomenys saugomi vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

_______________________________________

 

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų

1 priedas

 

(Prašymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo forma)

 

____________________________________________________________________________

(vaiko tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų vardai (-as) ir pavardės (-ė)

 

_______________________________________

(adresas)

 

 

PRAŠYMAS

DĖL VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) TĖVŲ PRAŠYMU NUSTATYMO

 

_____________________

(data)

 

____________________________________

(vieta)

 

 

Prašome (-au) mūsų (mano) laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos į ________________________________________________________________________________

(užsienio valstybė, miestas,                               

________________________________________________________________________________

gyvenamosios vietos užsienyje adresas, kontaktiniai telefonai) 

laikotarpiu nuo 20    m. __________________________ d. iki mūsų (mano) sugrįžimo į Lietuvos Respubliką

 

nustatyti mūsų (mano) vaikui ________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

___________________ laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti _______________________________

(gimimo metai)                                                                (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo

_______________________________________________________________________________

metai) 

vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju).

 

Įsipareigojame (-u) kiekvieną kalendorinį mėnesį užtikrinti vaiko išlaikymą, bendradarbiauti su vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) ir per 5 kalendorines dienas nuo mūsų (mano) parvykimo į Lietuvą raštu informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotą teritorinį skyrių apie mūsų (mano) sugrįžimą į Lietuvos Respubliką.

 

Mums (man) išaiškintos asmeninių ir turtinių tėvų teisių ir pareigų nevykdymo pasekmės pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 straipsnio ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 74 straipsnio nuostatas.

Mūsų (mano) laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu mums (man) tarpininkaujantis asmuo Lietuvoje – _______________________________________________

(vardas ir pavardė, adresas)

 

_______________________________________________________________________________ .

 

 

(parašai (-as)

(tėvų ar vienintelio iš tėvų vardai (-as) ir pavardės (-ė)

 

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tėvų siūlomo paskirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

sutinku būti vaiko globėju (rūpintoju) ir laikinai globoti tėvų ar vienintelio iš tėvų man patikėtą vaiką.

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_________________________________________

(data)

 

 

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų

2 priedas

 

(Globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akto forma)

 

________________________________________________________________________________

(Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

 

GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO APLANKYMO AKTAS

 

____________________________ Nr. __________

(data)

 

_____________________________________________

(surašymo vieta)

 

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.267 straipsniu,

 

aš, _____________________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

__________________________________________________________________________________________________________,

 

___________________aplankiau _____________________________________________________

(apsilankymo data)                                      (vaiko vardas ir pavardė, gimimo metai)

 

_______________________________________ , globojamą (rūpinamą) ____________________________

(vaiko globėjo (rūpintojo) vardas

_______________________________________________________________________________________________ ,

ir pavardė, globos centro, šeimynos, socialinės globos įstaigos pavadinimas ir adresas)

 

ir nustačiau šias vaiko globos (rūpybos) sąlygas:

 

1. SAUGI APLINKA IR VAIKO FIZINIAI POREIKIAI:

 

1.1. būstas (būsto saugumas, vaiko buities sąlygos, privati erdvė ir galimybės ja naudotis, poilsio, žaidimų, ugdymo ir kitos sąlygos):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

1.2. maistas (vaiko maitinimo sąlygos, mitybos įpročiai, maisto kokybė, papildomas maitinimas ugdymo įstaigoje ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

1.3. sveikata (vaiko sveikatos priežiūra, sveikatos būklė, nustatytos ligos, paskirtas gydymas, kada paskutinį kartą lankėsi pas bendrosios praktikos gydytoją, odontologą ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

1.4. aprūpinimas (vaiko apranga, avalynė, patalynė, higienos priemonės, žaislai, ugdymo priemonės, ar atsižvelgiama į vaiko norus dėl aprangos ir būtiniausių priemonių):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

2. UGDYMAS, EMOCINIAI IR SOCIALINIAI POREIKIAI:

 

2.1. ugdymas (vaiko auklėjimas, elgesys, savikontrolės įgūdžiai, skatinimo ir drausminimo priemonės, ribų nustatymas, savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimas, kišenpinigiai, jų panaudojimas ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

2.2. formalusis ugdymas (vaiko mokymosi pasiekimai ir sunkumai, ugdymo įstaigos lankymas, reikalinga pagalba, globėjo dalyvavimas ugdymo įstaigos susirinkimuose, šventėse ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

2.3. neformalusis ugdymas ir laisvalaikis (vaiko pomėgiai, jo meniniai ir (ar) sportiniai gabumai, saviraiškos galimybės, popamokinė veikla, būreliai ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

2.4. emocinė aplinka (ar vaikas jaučiasi saugus, mylimas, reikalingas, su kuriuo iš šeimos arba budinčio globotojo šeimos, šeimynos narių ar socialinės globos įstaigos darbuotojų jo ryšys artimiausias, kuo jis gali pasitikėti, aptarti asmeninius klausimus, problemas, tikėtis paramos ir palaikymo ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

2.5. socialiniai ryšiai (vaiko ryšiai su bendraamžiais ir vyresniais asmenimis: ar jis gali pasikviesti į šeimą, šeimyną ar vaikų globos instituciją draugų, ar gali išeiti pas draugus; bendravimo sunkumai, reikalinga pagalba ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

3. VAIKO NUOMONĖ (apie santykius su globėju (rūpintoju), vaikų globos institucijos darbuotojais ir globos (rūpybos) sąlygas, vaiko santykiai su kitais šeimos nariais, jo ryšiai su tėvais, giminaičiais, kitais asmenimis, su kuriais jis susijęs emociniais ryšiais, jo pageidavimai ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

4. VAIKO RYŠIAI SU TĖVAIS IR KITAIS GIMINAIČIAIS:

 

4.1. vaiko ryšiai su tėvais (tarpusavio santykiai, bendravimo pobūdis, dažnumas, įtaka vaikui, globėjo (rūpintojo) požiūris į vaiko biologinę šeimą, sunkumai, padedant vaikui bendrauti su biologine šeima ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

 

4.2. vaiko ryšiai su giminaičiais, kitais asmenimis, su kuriais jis susijęs emociniais ryšiais (vaiko santykiai su broliais, seserimis, seneliais ir kitais giminaičiais, su kuriais jis susijęs emociniais ryšiais, bendravimo pobūdis, dažnumas, įtaka vaikui ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

5. GLOBĖJO (RŪPINTOJO) NUOMONĖ APIE VAIKĄ IR JO GLOBĄ (RŪPYBĄ):

 

5.1. globėjo (rūpintojo) nuomonė apie globojamą (rūpinamą) vaiką (jo santykiai su vaiku, geroji patirtis, bendravimo problemos, kokios pagalbos reikia jų santykiams gerinti ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

5.2. globėjo (rūpintojo) nuomonė apie globos (rūpybos) vykdymą (geroji patirtis, įvardytos problemos ir jų sprendimas, kiti susirūpinimą keliantys dalykai, gaunamos paslaugos ir jų poreikis, kokių specialistų pagalbos reikia globėjui (rūpintojui) ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

5.3. globėjo (rūpintojo) bendradarbiavimas (santykiai su vaiko tėvais, kokios pagalbos reikia vaiko ir jo tėvų ryšiams gerinti, bendravimas su kitomis vaikus globojančiomis šeimomis, globos centrais, šeimynomis ar institucijomis, bendradarbiavimas su socialiniais darbuotojais, vaiko teisių apsaugos specialistais ir kt.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

6. KITA SVARBI SU VAIKO GLOBA (RŪPYBA) SUSIJUSI INFORMACIJA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

7. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

8. ATLIEKANT VAIKO NUOLATINĖS GLOBOS (RŪPYBOS) PERŽIŪRĄ:

 

8.1. išsiaiškinama, ar išnyko priežastys, dėl kurių vaikui buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir ar jis gali sugrįžti pas savo tėvus ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

8.2. įvertinama, ar pasikeitė tėvų elgesys su vaiku _______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

8.3. išsiaiškinama, kokia pagalba vaiko tėvams buvo teikiama ataskaitiniu laikotarpiu ir kiek ji padėjo keisti tėvų elgesį ir požiūrį į savo vaiką, kokios tolesnės pagalbos reikia vaiko tėvams ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

8.4. nustatoma (jeigu reikia), kokių specialistų pagalba būtina vaiko globėjui (rūpintojui) dėl tolesnės vaiko globos (rūpybos) užtikrinimo _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

8.5. surašomos vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūros išvados ________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

 

______________________________________________     _______________     _____________________________

(Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo (parašas)                 (vardas ir pavardė)

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus

atstovo pareigų pavadinimas)