LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠTARAVIMO DĖL TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ VARTOJIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE PAREIŠKIMO, ŠIO PRIEŠTARAVIMO ATŠAUKIMO IR INFORMACIJOS APIE DAUGIABUČIUS NAMUS, KURIUOSE DRAUDŽIAMA RŪKYTI, PASKELBIMO, INFORMACINIŲ ŽENKLŲ APIE DRAUDIMĄ RŪKYTI ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. 1V-1357

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ 61 punktu:

1. Tvirtinu Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                          Agnė Bilotaitė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2020 m. gruodžio 22 d.

įsakymu Nr. 1V-1357

 

 

PRIEŠTARAVIMO DĖL TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ VARTOJIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE PAREIŠKIMO, ŠIO PRIEŠTARAVIMO ATŠAUKIMO IR INFORMACIJOS APIE DAUGIABUČIUS NAMUS, KURIUOSE DRAUDŽIAMA RŪKYTI, PASKELBIMO, INFORMACINIŲ ŽENKLŲ APIE DRAUDIMĄ RŪKYTI ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo (toliau – rūkymas) daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, pareiškimo savivaldybei, šio prieštaravimo atšaukimo, informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo ir informacinių ženklų apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, įrengimo tvarka.

2.       Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

II SKYRIUS

PRIEŠTARAVIMO PAREIŠKIMAS IR ATŠAUKIMAS

 

3.       Daugiabučio namo gyventojo prieštaravimas dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, (toliau – prieštaravimas) pareiškiamas arba atšaukiamas, pateikiant pranešimą savivaldybės administracijai.

4.       Pateikiant ir nagrinėjant pranešimą dėl prieštaravimo pareiškimo ar atšaukimo, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, ir Aprašo nuostatomis.

5. Prieštaravimas baigia galioti šiais atvejais:

5.1. daugiabučio namo gyventojas atšaukia savo prieštaravimą;

5.2. daugiabučio namo gyventojas, pareiškęs prieštaravimą, pakeičia gyvenamąją vietą;

5.3. praėjus 6 mėnesiams nuo daugiabučio namo gyventojo, nedeklaravusio gyvenamosios vietos tame daugiabučiame name, pranešimo dėl prieštaravimo pareiškimo pateikimo dienos.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS PASKELBIMAS

 

6.    Kai bent vienas daugiabučio namo gyventojas prieštarauja dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, savivaldybės administracijos direktorius įformina sprendimą paskelbti, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti (toliau – sprendimas).

7.    Sprendimas pripažįstamas netekusiu galios, baigus galioti visiems daugiabučio namo gyventojų pareikštiems prieštaravimams.

8.    Sprendimas, taip pat sprendimo pripažinimas netekusiu galios įforminamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuris skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje, (toliau – įsakymas). Savivaldybės interneto svetainėje taip pat skelbiama informacija apie Apraše, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnio 1, 2 dalyse ir 590 straipsnio 5 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, prireikus kita gyventojams aktuali ir naudinga informacija, susijusi su draudimu rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams.

9. Įsakyme negali būti nurodyti daugiabučio namo gyventojo, pareiškusio prieštaravimą, asmens duomenys.

10.  Įsakyme nustatoma įsakymo įsigaliojimo data – ne ankstesnė nei 15 darbo dienų nuo įsakymo priėmimo dienos.

11.  Savivaldybės administracija apie sprendimą ar sprendimo pripažinimą netekusiu galios nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis praneša daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotam asmeniui, daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijai ar kitam už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingam asmeniui (toliau – namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas).

12.  Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 11 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos, apie sprendimą ar sprendimo pripažinimą netekusiu galios paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus.

 

IV SKYRIUS

INFORMACINIŲ ŽENKLŲ ĮRENGIMAS

 

13. Informaciniai ženklai apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, (toliau – informaciniai ženklai) įrengiami įsakymo dėl sprendimo įsigaliojimo dieną.

14Informaciniai ženklai įrengiami daugiabučio namo pastato išorėje ir (arba) viduje, laikantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

15. Kai daugiabučio namo pastatas yra pripažintas kultūros paveldo objektu, informaciniai ženklai įrengiami tik pastato viduje, nepažeidžiant šio kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių.

16.     Informacinis ženklas turi būti stačiakampio formos, ne mažesnis kaip 250 mm aukščio ir 200 mm pločio.

17Informaciniame ženkle turi būti paskelbta:

17.1. informacinio ženklo viršuje – ne mažesnio kaip 120 mm skersmens dydžio piktograma, kurios pavyzdys nurodytas Aprašo priede;

17.2. po piktograma – užrašas didžiosiomis raidėmis, kuriame nurodyta, kad draudžiama rūkyti šio namo balkonuose, terasose (jei tokios yra), lodžijose (jei tokios yra), nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams (raidžių dydis – ne mažesnis kaip 10 mm).

18. Rekomenduojama informaciniame ženkle po Aprašo 17.2 papunktyje nurodytu užrašu, paskelbti greito atsakymo optinę etiketę (QR kodą) su nuoroda į savivaldybės interneto svetainės puslapį, kuriame pateikiama Aprašo 8 punkte nurodyta informacija.

19.  Informacinių ženklų būklė ir įrengimo vietos turi būti tokios, kad visiems įeinantiems į daugiabutį namą asmenims informaciniai ženklai ir piktograma juose būtų gerai matomi, o informaciniuose ženkluose pateiktas užrašas – įskaitomas.

20Informaciniai ženklai turi būti pagaminti iš patvarios ir atmosferos pokyčiams atsparios medžiagos ir tvirtai pritvirtinti.

21. Informaciniai ženklai pašalinami įsakymo dėl sprendimo pripažinimo netekusiu galios įsigaliojimo dieną.

_______________________

part_a7c1fdf73c6e4574a063d6dac92f864f_end


 

Prieštaravimo dėl tabako, tabako

gaminių ir su jais susijusių gaminių

vartojimo daugiabučių namų

balkonuose, terasose ir lodžijose

pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo

ir informacijos apie daugiabučius namus,

kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo,

informacinių ženklų apie draudimą

rūkyti įrengimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

Logo, icon  Description automatically generatedInformacinio ženklo piktogramos pavyzdys

 

__________________________

part_c1ac5598dfdf4a2fb6fb2b26586577b4_end