LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-1133

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 17 straipsnį nauja 19 dalimi:

19. Šio straipsnio 3 dalies 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais tol, kol į kontrolieriaus vietą paskiriamas naujas kontrolierius, Seimas Švietimo ir mokslo komiteto teikimu ne ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui gali pavesti laikinai eiti kontrolieriaus pareigas asmeniui, atitinkančiam kontrolieriui keliamus reikalavimus.“

2. Buvusias 17 straipsnio 19 ir 20 dalis laikyti atitinkamai 20 ir 21 dalimis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė