LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO IR PAGALBOS TARNYBŲ SĄVEIKOS MECHANIZMO ĮGYVENDINIMO 2018–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. 1V-401/V-652/D1-463

Vilnius

 

Siekdami įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 5.4.2. darbą „Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas“ ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 14 d. pasitarimo protokolo Nr. 13 5 klausimo „Dėl Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo nustatymo“ 2 punktą:

1. T v i r t i n a m e Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų planą (toliau – Planas) (pridedama).

2. P a v e d a m e:

2.1. Sveikatos apsaugos ministerijai, Aplinkos ministerijai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos – paskirti asmenis, atsakingus už Plano įgyvendinimo organizavimą ir informacijos teikimą kartą per ketvirtį apie Plano vykdymą Vidaus reikalų ministerijai bei Bendrajam pagalbos centrui;

2.2. Įstaigoms, atsakingoms už Plano įgyvendinimą, – kasmet tikslinti lėšų poreikį, atsižvelgiant į įstaigoms skiriamus valstybės biudžeto asignavimus;

2.3. Bendrojo pagalbos centro viršininkui Audriui Čiupliui – kas mėnesį teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijai ataskaitas apie Plano vykdymo eigą;

2.4. vidaus reikalų viceministrui Česlovai Mulmai – kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

3. S i ū l o m e greitosios medicinos pagalbos įstaigoms, atliekančioms greitosios medicinos pagalbos dispečerinių funkcijas, dalyvauti įgyvendinant Planą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Eimutis Misiūnas

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Kęstutis Navickas