http://intranet.siauliai.lt/files/download/Dokument%C5%B3_formos51/herbai/herbas-didelis-jb.jpg

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

2016–2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T-264

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programą (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių su šio sprendimo 1 punktu patvirtinta programa supažindinti visus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojus, savivaldybės įmonių, viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovus.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas


 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-264

 

ŠIAULIŲ  MIESTO  SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016–2018 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių  miesto  savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

3. Programos paskirtis – užtikrinti ir intensyvinti Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose, taip pat viešosiose įstaigose, kurių viena iš steigėjų (savininkių ar dalininkių) yra Savivaldybė.

4. Programos strateginės kryptys yra:

4.1. korupcijos prevencija;

4.2. antikorupcinis švietimas.

5. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

5.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

5.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

5.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

5.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus ir teikiant pasiūlymus dėl priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

 

II SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

 

6. Korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir kartu vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei.

Korupcija sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu, sprendimų diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu.

7. Korupcija nėra lengvai aptinkamas ar tiesiogiai matomas reiškinys, korupcijos poveikis įvairioms ekonomikos ir socialinėms sritims išryškėja vėliau. Dažniausiai susiduriama su pasekmėmis: padidėjusia šešėline ekonomika, viešųjų paslaugų sektoriuje susikūrusiais monopoliniais dariniais, verslo nusiskundimais dėl nepagrįstos mokesčių ir administracinės naštos, padidėjusia socialine atskirtimi ir skurdu. Šie veiksniai skatina nepasitikėjimą institucijomis ir nusivylimą valdžia, didina visuomenės abejones valdžios priimamais sprendimais.

8. UAB „Vilmorus“ atlikto tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014“ išvadomis ir „Eurobarometro“ bei Pasaulinio korupcijos barometro išvadomis, galima daryti išvadą, kad antikorupcinė aplinka Lietuvoje gerėja. Nustatytos tokios tendencijos:

8.1. Sumažėjo vertinimų, kad įvairios korupcinio pobūdžio situacijos yra labai paplitusios. Pvz., 2011 m. net 52 proc. gyventojų nurodė, kad labai paplitusi situacija, kai valstybės tarnautojas naudojasi tarnybiniu automobiliu asmeniniais reikalais, o 2014 m. tokių atsakymų yra 39 proc. Pasinaudojimą pažintimis įsidarbinant 2011 m. nurodė 44 proc., o 2014 m. 38 proc. respondentų.

8.2. Žymiai sumažėjo verslininkų, kurie dėl kokių nors priežasčių pateisina korupciją: sutrumpina administracinių procedūrų laiką (nuo 50 proc. iki 27 proc.), „sutepa“ neefektyviai veikiančius valstybinius mechanizmus (nuo 41 proc. iki 24 proc.).

8.3. Atvirame klausime apie labiausiai korumpuotas institucijas gyventojai dažniausiai minėjo sveikatos priežiūros įstaigas (55 proc.), teismus (30 proc.), policiją (26 proc.), Seimą (26 proc.) ir savivaldybės institucijas (25 proc.). Įmonių vadovai bei valstybės tarnautojai taip pat dažniausiai minėjo sveikatos priežiūros įstaigas, atitinkamai 26 proc. ir 40 proc. Daugelio institucijų paminėjimo dažnis yra sumažėjęs.

8.4. Gyventojai vertino konkrečių institucijų ar įstaigų korumpuotumo lygį. Daugiausia vertinimų „labai korumpuota“ (daugiau kaip 20 proc.) surinko šios institucijos: savivaldybių viešųjų pirkimų skyriai (komisijos) – 28 proc., savivaldybių statybų skyriai – 24 proc., respublikinės ligoninės – 36 proc., miestų ir rajonų ligoninės – 33 proc., poliklinikos – 24 proc.

8.5. Visos tikslinės grupės dėl korupcijos paplitimo pirmiausia kaltina politikus. Tačiau yra užfiksuota tendencija, kad kaltinimai politikams mažėja, o padaugėjo kaltinančiųjų pačius gyventojus (pvz., patys gyventojai 2011 m. save kaltino 24 proc. atvejų, o 2014 m. – 34 proc. atvejų).

8.6. Europos Komisijos atlikto „Eurobarometro“ tyrimo, paskelbto 2014 m. vasarį, rezultatai rodo, kad 58 proc. Lietuvos apklaustų gyventojų teigė, jog korupcija Lietuvoje yra labai paplitusi (Latvijoje – 38 proc.; Estijoje – 15 proc., ES vidurkis – 27 proc.).

8.7. Pasaulinio korupcijos barometro 2013 metų duomenimis, 77 proc. Lietuvos gyventojų manė, kad asmeninės pažintys yra labai svarbios norint išspręsti klausimą viešajame sektoriuje (Latvijoje – 68 proc., Estijoje – 52 proc., ES vidurkis – 66 proc.).

9.  Savivaldybė, įgyvendindama  įstatymo  reikalavimus, interneto svetainės korupcijos prevencijai skirtame skyriuje skelbia Korupcijos prevencijos programą, programos įgyvendinimo priemonių planą ir kitą informaciją apie Savivaldybėje atliekamą korupcijos prevenciją.

10. 2014 ir 2015 metais  Savivaldybės tarybos sprendimų projektų antikorupcinis vertinimas buvo atliekamas visais (100 proc.) Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais  ir kitais atvejais.

11.  2014 ir 2015 metais teisės aktų nustatyta tvarka nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė ir išvada pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybai:

11.1. Buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti pareigas Savivaldybėje, Savivaldybės kontroliuojamose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse.

11.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalimis, teikiama informacija Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams.

11.3. Suorganizuoti visuomenės švietimo ir informavimo renginiai, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių debatai ir kiti renginiai antikorupcinėmis temomis.

12. Antikorupcinės veiklos trūkumams priskirtina lėšų antikorupciniam švietimui ir visuomenės nuomonės tyrimams stoka.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

13. Programos strateginis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybėje ir savivaldybės įstaigose, šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą.

14. Pirmasis tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti savivaldybės įstaigose ir jas šalinti.

15. Uždaviniai Programos tikslui pasiekti:

15.1. užtikrinti antikorupcinę kontrolę;

15.2. nustatyti respondentų korupcinę patirtį kreipiantis į savivaldybės institucijas.

16. Antrasis tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą Savivaldybės institucijų veiklos srityse.

17. Uždaviniai Programos tikslui pasiekti:

17.1. užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

17.2. gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo kokybę;

17.3. vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.

18. Trečiasis tikslas – mažinti korupcijos prielaidas teikiant administracines ir viešąsias paslaugas.

19. Uždaviniai Programos tikslui pasiekti:

19.1. asmenų, užsakiusių administracinę paslaugą elektroniniu būdu, padidėjimas;

19.2. asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad juos tenkino Savivaldybės administracijos atsakymo pateikimo terminas, padidėjimas.

20. Ketvirtasis tikslas – supažindinti valstybės tarnautojus ir valstybės tarnyboje dirbančius asmenis su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.

21. Uždaviniai Programos tikslui įgyvendinti:

21.1. asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, padidėjimas;

21.2. Programos priemonių vykdymo viešumo, informacijos aktualumo užtikrinimas.

22. Programos efektyvumas vertinamas  pagal žemiau pateiktus kriterijus:

22.1. įgyvendintų ir neįgyvendintų Programos priemonių skaičių;

22.2. iki nustatytų terminų įgyvendintų priemonių skaičių;

22.3. antikorupciniu požiūriu ištirtų Savivaldybės veiklos sričių skaičiaus pokytį;

22.4. skundų dėl savivaldybės institucijų priimtų sprendimų skaičiaus pokytį;

22.5. pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas, teikiant administracines ir viešąsias paslaugas, skaičiaus pokytį;

22.6. įstaigų darbuotojų ir visuomenės švietimo, vykdant antikorupcines priemones, rezultatus (renginių, mokymų, kitų švietimo priemonių ir dalyvių skaičių);

22.7. visuomenės nuomonės tyrimų rezultatus, parodančius pasitikėjimą savivaldybės institucijomis.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA,

VERTINIMAS, ATSAKOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

23. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.

24. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius. Programos įgyvendinimą koordinuoja Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

25. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės tarybos sudaryta Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija) šios komisijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

26. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

27. Programoje dalyvaujančios savivaldybės įstaigos vykdytinas Programos priemones numato savo veiklos planuose.

28. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai, pasibaigus pusmečiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d., pateikia Savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, informaciją apie Programos priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą.

29. Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas asmuo, pasibaigus pusmečiui, apibendrina iš vykdytojų gautą informaciją apie priemonių įgyvendinimą, jų veiksmingumą, pasiektus rezultatus ir susistemintus duomenis pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir Antikorupcijos komisijai.

30. Antikorupcijos komisija pagal reikalą išklauso Programos vykdytojų ataskaitas ir pateikia Savivaldybės tarybai Programos priemonių vykdymo ataskaitą kiekvienais metais ne vėliau kaip iki balandžio 1 d.

31. Programos veiksmingumo stebėseną, korupcijos rizikos valdymo vertinimą Savivaldybėje atlieka Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius.

32. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai, atsižvelgdami į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtaką Programos priemonėms įgyvendinti, teikia Antikorupcijos komisijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis, detalizuodami jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.

33. Savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos gali teikti Antikorupcijos komisijai pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių atnaujinimo, priemonių plano keitimo ar (ir) pildymo.

Pasiūlymai skelbiami Savivaldybės interneto svetainės www.siauliai.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“.

34. Atsižvelgus į Antikorupcijos komisijos veiklos ir Programos įgyvendinimo ataskaitą ar tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas pagal reikalą Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atnaujinama.

35. Programa finansuojama iš patvirtintų bendrųjų savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

36. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

38. Programa skelbiama Savivaldybės interneto svetainės www.siauliai.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“.

39. Su Programa ir priemonių planu Savivaldybės administracijos padaliniai supažindinami per dokumentų valdymo sistemą „Avilys“.

 

_____________________________