herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ 2019 M. finansavimo

 

2019 m. liepos 12 d. Nr. A-656

Joniškis

 

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-9 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimu, padarytu 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-95), 11 punktu ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų vertinimo komisijos rekomendaciją (2019 m. liepos 1 d. protokolas Nr. (16.11) KPT1-1):

1. Skiriu:

1.1. Joniškio istorijos ir kultūros muziejui 1253 (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt tris) eurus projektui „Daunoravos dvaro istorija: praeitis, dabartis ir rytdiena“ įgyvendinti: fotografų ir pranešėjų honorarų, fotografijų gamybos, transporto, žirgų, karietos nuomos ir kulinarinio paveldo pristatymo Europos paveldo dienų renginio metu išlaidoms padengti;

1.2. Joniškio rajono Skaistgirio gimnazijai 200 (du šimtus) eurų projektui „Šv. Jokūbo keliais“ įgyvendinti: transporto, kanceliarinių prekių ir piligriminio-edukacinio žygio, skirto Europos paveldo dienoms, išlaidoms padengti;

1.3. Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešajai bibliotekai 300 (tris šimtus) eurų projektui „Mink nuotykių ir pažinimo keliu“ įgyvendinti: pažintinės išvykos dviračiais, skirtos Europos paveldo dienoms, lektoriaus atlygio, kanceliarinių prekių ir žiemgališkų vaišių renginio metu išlaidoms padengti;

1.4. Žagarės gimnazijai 247 (du šimtus keturiasdešimt septynis) eurus projektui „Žagarės nekilnojamojo kultūros paveldo praeitis, dabartis ir ateitis“ įgyvendinti: transporto, edukacijos ir renginio, skirto Europos paveldo dienoms, organizavimo išlaidoms padengti.  

2. Pavedu Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui  priimti ir tikrinti projektų finansines ataskaitas.

             

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorė                                                                                     Valė Kulvinskienė