LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2010 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-499 „DĖL BIBLIOTEKŲ FONDO APSAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 7 d. Nr. ĮV-865

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Bibliotekų fondo apsaugos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-499 „Dėl Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Vienetinei fondo apskaitai yra naudojamos Bibliotekos fondo inventoriaus knygų formos (toliau – inventoriaus knyga), patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-757 „Dėl Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knygos, Bibliotekos fondo inventoriaus knygų ir Bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“. Privalomi spausdintinių dokumentų ir dokumentų fizinėse laikmenose vienetinės apskaitos elementai nurodyti šių Nuostatų 3 priede, privalomi bibliotekos valdomų elektroninių dokumentų vienetinės apskaitos elementai – Nuostatų 4 priede:“.

1.2. Pakeičiu 20.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.7. jeigu inventoriaus knyga pildoma rankiniu būdu (popieriuje), ji turi būti atspausdinta ir įrišta, puslapiai sunumeruoti, pabaigoje – tvirtinantis įrašas: „Šioje inventoriaus knygoje yra ... sunumeruotų lapų. Data. Vadovo parašas. Bibliotekos spaudas“.“

1.3. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau taip:

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų

4 priedas

 

PRIVALOMI BIBLIOTEKOS VALDOMŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VIENETINĖS APSKAITOS ELEMENTAI

 

Privalomi bibliotekos valdomų elektroninių dokumentų vienetinės apskaitos elementai yra šie:

1. Įrašo data;

2. Fondo kodas (el. priemonėmis pildomai apskaitai);

3. Inventoriaus numeris;

4. Autorius ir antraštė;

5. Skyrius pagal UDK (universali dešimtainė klasifikacija);

6. Sąlyginių vienetų skaičius;

7. El. dokumento nuoroda internete;

8. Leidimo metai;

9. Kaina (pagal tuo metu Lietuvoje galiojantį piniginį vienetą);

10. Lydimojo dokumento ar sutarties numeris (elektroninėmis priemonėmis pildomai apskaitai);

11. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto data;

12. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto numeris;

13. Elektroninių dokumentų prieigos patikrinimo žymėjimai;

14. Finansavimo šaltinis;

15. Pastabos (jei nėra suformuotos atskiros grafos įvardinti finansavimo šaltinį pastabose).

 

________________“.

 

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                          Simonas Kairys