KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 28 d.  Nr. T-12

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 130.8 papunkčio nuostatomis, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                              Egidijus Ūksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-12

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2020 metais Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas dirbo pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu patvirtintą veiklos programą:

 

Eil.

Nr.

Svarstomų klausimų temos

Svarstymo laikas

Atsakingi

1

2

3

4

1.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano vykdymo.

Kartą per ketvirtį

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

2.       

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų išvadų bei ataskaitų svarstymo.

Gavus išvadas ir ataskaitas

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

3.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybai pateiktų sprendimų projektų, susijusių su biudžeto išlaidomis, svarstymo, siekiant sumažinti savivaldybės įsiskolinimą.

Esant poreikiui

Kontrolės komiteto pirmininkas,

A. Brazas, S. Lekšas

4.       

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų etatų, mokos fondo pagrįstumo, tikslingumo, naudingumo.

I ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas,

P. Račkauskas

5.       

 

Dėl socialinio būsto eilių sudarymo ir būstų skyrimo pagrįstumo.

I ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas,

D. Ivoškis

6.       

 

Dėl Kontrolės komitetui adresuotų prašymų, skundų, pasiūlymų bei viešos informacijos (komiteto kompetencijos klausimais) nagrinėjimo.

Nuolat

Visi Kontrolės komiteto nariai pagal kompetenciją

7.       

 

Dėl socialinių paslaugų seniūnijų gyventojams prieinamumo ir pagrįstumo.

II ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas,

A. Brazas

1

2

3

4

8.       

 

Dėl Kontrolės komiteto rekomendacijų vykdymo po to, kai posėdyje buvo apsvarstytas klausimas „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos automobilių nuotolinio stebėjimo sistemos panaudojimo ir efektyvumo bei galimybės ją pritaikyti plačiau“.

II ketv.

S. Lekšas, P. Račkauskas

9.       

 

Dėl Kelmės rajone vykdomų socialinių, jaunimo, sveikatos projektų tikslingumo ir atskaitomybės.

III ketv.

S. Lekšas, P. Račkauskas

10.   

Dėl Kontrolės komiteto rekomendacijų vykdymo ir pokyčių stebėsenos po klausimų svarstymo.

IV ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas,

D. Ivoškis

11.   

Dėl iš fizinių ir juridinių asmenų, kuriems vėliau Kelmės rajono savivaldybės taryba suteikia lengvatas, gaunančių paramą sporto klubų, kultūros ir kitų įstaigų atskaitomybės.

IV ketv.

D. Ivoškis, S. Lekšas

12.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos.

IV ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

13.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano.

IV ketv.

Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės ir audito tarnyba

14.   

Dėl Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos.

IV ketv.

Visi komiteto nariai

15.   

Dėl Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos.

IV ketv.

Visi komiteto nariai

 

Kontrolės komitetas 2020 metais išnagrinėjo 89 proc. veiklos programoje numatytų klausimų. Įvyko dešimt Kontrolės komiteto posėdžių, buvo organizuotas vienas išvažiuojamasis Kontrolės komiteto posėdis gyventojo pateiktam klausimui spręsti. Visuose posėdžiuose dalyvavo Kontrolės komiteto pirmininkė Danutė Ivanauskienė ir Stasys Lekšas. Petras Račkauskas praleido vieną posėdį, Albertas Brazas – tris, Mindaugas Čerkauskas nedalyvavo keturiuose posėdžiuose.

2020 m. pasikeitė Kontrolės komiteto sudėtis. Sausio mėnesį Savivaldybės tarybos nario mandato atsisakė Kontrolės komiteto pirmininkė Regina Musneckienė. Vasario mėnesį vykusiame Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdyje šios tarybos sprendimu Kontrolės komiteto pirmininke buvo patvirtinta Danutė Ivanauskienė. Tuo pačiu metu dėl asmeninių priežasčių Kontrolės komitete dirbti atsisakė Dainius Ivoškis, jį pakeitė Mindaugas Čerkauskas. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju buvo paskirtas Albertas Brazas. Kontrolės komitete 2020 metais dirbo: Danutė Ivanauskienė (komiteto pirmininkė, LVŽS frakcija), Albertas Brazas (komiteto pirmininko pavaduotojas (mišri frakcija), Mindaugas Čerkauskas (LSDP frakcija), Stasys Lekšas (TS-LKD frakcija) ir Petras Račkauskas (LLS frakcija).

Kontrolės komitetas išklausė ir pritarė Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai. Savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė informavo, kad veiklos plane numatytos priemonės įvykdytos, auditai atlikti, supažindino Kontrolės komitetą su Audito ataskaita dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo vertinimo. Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje reikšmingų klaidų Kontrolės ir audito tarnyba nenustatė. Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų patikslintas pajamų planas – 34 082,3 tūkst. Eur, įvykdyta – 34 423,1 tūkst. Eur. Biudžetas įvykdytas 96,5 proc., arba 35 732,0 tūkst. Eur patvirtintų biudžeto asignavimų programoms vykdyti. 2019 m. biudžeto išlaidų planas įvykdytas 96,5 proc. ir panaudota 1 292,5 tūkst. Eur asignavimų mažiau, nei buvo planuota. Kelmės rajono savivaldybės išlaidos, palyginus su 2018 m., 2019 metais išaugo 3 397,1 tūkst. Eur. Kelmės rajono savivaldybė 2019 metais laikėsi patvirtintų skolinimosi limitų bei Finansinių rodiklių įstatymo nuostatų. Kontrolierė komitetą informavo dėl neįvykdytų rekomendacijų, kurios aptartos su Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ir yra įgyvendinamos. Kontrolės komiteto narys Stasys Lekšas pasisakė dėl viešųjų pirkimų rajono savivaldybės įstaigose vykdymo apklausos būdu, paviršinio vandens apskaitos vykdymo kontrolės.

Savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė kartą per ketvirtį komitetui teikė informaciją dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano vykdymo. Kontrolės komitetas pritarė Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planui.

Kontrolės komitetas svarstė klausimus dėl Savivaldybės trumpalaikės ir ilgalaikės paskolų ėmimo. Išsiaiškinę dėl numatomų palūkanų, surenkamų rajone mokesčių, Kontrolės komiteto nariai pritarė parengtiems sprendimų projektams dėl paskolų ėmimo.

Kontrolės komitete buvo svarstomas kausimas dėl pavedimo Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti neplanuotą atskirų veiklos sričių auditą VšĮ Kelmės ligoninėje. Pavedimui Kontrolės komiteto nariai pritarė. Svarstant klausimą dėl tam tikrų įstatymų nuostatų laikymosi savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, Kontrolės komitete išsiaiškinta, kad įstaigų kontrolę dėl teisės aktų laikymosi turi vykdyti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Daug diskusijų Kontrolės komiteto posėdžiuose kilo dėl garantijų suteikimo UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB Kelmės vietiniam ūkiui. Petras Račkauskas kalbėjo dėl įmonių ir savivaldybės veiksmų atsakomybės, panaikinus įmonių valdybas, Stasys Lekšas domėjosi, kiek savivaldybė iš viso suteikė įmonėms garantų ir kokia jų suma. Kontrolės komiteto nariai aiškinosi, kokios yra paskolų ėmimo sąlygos. Nutarta pritarti savivaldybei suteikti garantiją UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB Kelmės vietiniam ūkiui ilgalaikėms paskoloms imti, kartą per ketvirtį įmonėms pateikti Kontrolės komitetui informaciją dėl piniginių srautų įmonėse valdymo, paskolų lėšas naudojant projektams įgyvendinti, savivaldybei suteikus garantą. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas įspėti Kelmės vietinio ūkio direktorių veiksmus derinti su savivaldybe, atsižvelgti į galiojančias tvarkas.

Kontrolės komitetas nagrinėjo rajono gyventojo A. B. prašymą dėl prekybos Maironio gatvėje. Komitetas, atsižveldamas į A. B. prašymą ir norėdamas rasti teisingus sprendimus, organizavo išvažiuojamąjį Kontrolės komiteto posėdį Užventyje. Posėdyje dalyvavo gyventojas A. B., Užvenčio seniūnas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos specialistai. Atsakyta į klausimus dėl nesutvarkytos kanalizacijos ir vandentvarkos Maironio gatvėje, asfaltuojamos gatvės, visuomeniniams poreikiams skirtos žemės pasisavinimo, turgaus teritorijos mažinimo ir prekybos Maironio gatvėje. Po klausimo nagrinėjimo prekyba Maironio gatvėje nebevyksta. Užvenčio seniūnas įpareigotas sutvarkyti turgaus teritoriją, kad joje būtų galima prekiauti, ir pasirūpinti, jog prekeiviai prekiautų turgaus teritorijoje, užtikrinant, kad automobilių aikštelė prie turgaus teritorijos būtų naudojama tik pagal paskirtį.

Kontrolės komitetas nagrinėjo 6 klausimus, kuriuos parengė ir pristatė Kontrolės komiteto nariai:

1. Dėl viešoje erdvėje skelbtos informacijos dėl didžiausių šilumos kainų Kelmės rajono gyventojams. Klausimą parengė ir pristatė Petras Račkauskas, išreiškęs pastebėjimą dėl didžiausių šilumos įkainių rajone taikymo, namų renovacijos įtakos šilumos kainų pokyčiui, tiekėjų vidaus gamybos kainos įtraukimo į gyventojams skaičiuojamą įkainį už šilumą, pateikė kitų savivaldybių sprendimus dėl šilumos kainų nustatymo, kw įkainio nustatymo, siūlė principingiau spręsti klausimus dėl šilumos tiekėjo veiksmų, savivaldybės administracijai siūlė įpareigoti UAB Litesko pagrįsti nustatomus šilumos paslaugų gyventojams įkainius;

2. Dėl Kontrolės komiteto rekomendacijų vykdymo dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos automobilių nuotolinio stebėjimo sistemos panaudojimo ir efektyvumo galimybių pritaikymo plačiau (klausimą parengė ir pristatė Stasys Lekšas ir Petras Račkauskas). Svarstant šį klausimą, Petras Račkauskas informavo, kokio turinio Kontrolės komiteto paklausimas buvo pateiktas savivaldybės administracijai, kokio atsakymo sulaukta, išsakė abejonę dėl Kontrolės komiteto atliekamos veiklos savivaldybės administracijai svarbumo ir tinkamo atsižvelgimo į Kontrolės komiteto rekomendacijas. Nuspręsta įpareigoti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių Kelmės rajono savivaldybės tarybos birželio mėnesio posėdžiui pateikti informaciją dėl Kontrolės komiteto teiktų 2019 metų visų rekomendacijų savivaldybės administracijai įgyvendinimo;

3. Dėl socialinių paslaugų rajono seniūnijų gyventojams prieinamumo ir teikimo pagrįstumo. Pranešėjas Kontrolės komiteto narys Albertas Brazas kreipėsi dėl klausimo į seniūnijas, kurios pateikė apibendrintą analizę dėl socialinių paslaugų rajono seniūnijų gyventojams prieinamumo ir teikimo pagrįstumo. Kontrolės komiteto posėdyje Albertas Brazas supažindino su analizės turiniu, kalbėjo dėl socialinių paslaugų skyrimo asmenims, atliktų asmenų buities aktų vertinimų, iškylančių ir išsprendžiamų problemų, Danutė Ivanauskienė – dėl informacijos apie teikiamas paslaugas trūkumo, Stasys Lekšas – dėl bendrų planų su institucijomis sudarymo.

4. Dėl Kelmės rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų etatų finansavimo pagrįstumo, tikslingumo ir naudingumo (klausimą parengė ir pristatė Danutė Ivanauskienė ir Petras Račkauskas). Kontrolės komiteto narys P. Račkauskas kalbėjo dėl pareigybių etatų VšĮ Kelmės sporto centre, pateikė visą informaciją dėl įstaigos lėšų 2019 metais panaudojimo, kalbėjo apie Kelmės sporto centro veiklą. Svarstant klausimą buvo pasiūlyta:

·      panaikinti direktoriaus pavaduotojo suaugusiųjų sportui etatą;

·      skirti lėšų valytojų etatams išlaikyti;

·      rasti galimybę savivaldybei skirti Kelmės sporto centrui autobusą sportininkams pavėžėti;

·      apie priimtus įstaigos sprendimus informuoti Kontrolės komitetą;

5. Dėl Kontrolės komiteto rekomendacijų vykdymo ir pokyčių stebėsenos po klausimų svarstymo. Kontrolės komiteto pirmininkė Danutė Ivanauskienė, klausimo rengėja, kalbėjo, kad Kontrolės komitetui buvo pateikta informacija dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos automobilių nuotolinio stebėjimo sistemos panaudojimo ir efektyvumo bei galimybių ją pritaikyti plačiau. Atsakymas Kontrolės komiteto narių netenkino, kita informacija nebuvo pateikta. Petras Račkauskas kalbėjo dėl etatų analogiškose įstaigose respublikoje skaičiaus, trijų pavaduotojų etatų Kelmės sporto centre nereikalingumo, išreiškė nuomonę dėl vienų ar kitų etatų naudingumo, klausė direktoriaus Vaidoto Monkevičiaus, kiek naudos per metus davė pavaduotojo suaugusiųjų sportui etatas, kurį, Kontrolės komiteto nuomone, reikėtų panaikinti. Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlyta pateikti Kontrolės komitetui paaiškinimą dėl birželio mėnesio posėdžiui nepateiktos informacijos (kas yra daroma ar jau padaryta Kelmės sporto centre po klausimo svarstymo), dėl Kontrolės komiteto teiktų 2019 metų visų rekomendacijų Savivaldybės administracijai vykdymo, ir informuoti Kontrolės komitetą;

6. Dėl fiziniams ir juridiniams asmenims, suteikusiems paramą sporto klubams, kultūros ir kitoms įstaigoms, lengvatų suteikimo atskaitomybės. Klausimą parengė ir pristatė Kontrolės komiteto narys Mindaugas Čerkauskas, kalbėjęs dėl suteiktų lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, rėmusiems kultūrą ir sportą (meno šventė, sporto klubai, kt.), didžiausios gautos paramos Kelmės krepšinio klubui, kitiems sporto klubams, sakė, kad reikėtų išanalizuoti, ar asmenys vykdo veiklą. Kontrolės komiteto nariai aiškinosi dėl galiojančios tvarkos skirti ir gauti paramą ir galimybės tvarką koreguoti. M. Čerkauskas siūlė į Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programą įtraukti priemonę dėl minimų taisyklių (nuostatų) peržiūrėjimo ir pakeitimo.

Neišnagrinėtus klausimus Kontrolės komitetas dar svarstys ir 2021 metais.

 

–––––––––––––––––––––